ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
לע
םיטפושה בושמ טקייורפ
לש
ןידה יכרוע תכשל


החיתפה תיירי

,טקייורפה .הירבח ןיב םיטפוש-בושמ לש טקייורפ המייק ןידה יכרוע תכשל
תויהל רומא אוהו ,(זכרמהו א"ת) דחא זוחמ ףקיהב היה ,ךרענש יפכ
.דיתעב םייקל הכשלה תננוכתמ ותוא ,יצראה טקייורפה לש "טולייפ"

.הזה טקייורפה לע תומישר תרדס ןאכ חתופ ינא

ךורעל ונוקיפסה םרט לבא ,ונידיב תואצמנ ןכא בושמה תואצות הזה בלשב
.ונלש תונקסמהו םינותנה-דוביע תא

.אובי אוב ךשמההו - תורעה רפסמ קר ,הזה בלשב ,ןאכ איבנ

תא דימעהל "זעמ" והשימש הדבועה םצע חכונל הקעזנ טפשמה תכרעמ
לש רישיה ןכרצה קר אל אוהש ,רוביצה לש החוקפה וניע תחת םיטפושה
,םיטפושה לש םרכש תא םג םלשמה ,"תיבה לעב" םג אלא ,הלש "םירצומ"ה
.םהיתואיגש לש ריחמה תא םגו

תרוקיבה לעמ םה יכ םירובס םיטפושהש םושמ הקעזנ טפשמה תכרעמ
טופשל רוסא תלוזל וליאו ,תלוזה תא טופשל רתומ םהל קר יכו ,תירוביצה
.םתוא

תא ךירעהל םילכה םנשי המצע טפשמה תכרעמל :ורמא םה ךכ רחאו
םיטפוש הברה ךכ לכ עודמו ,הלאה םילכה הפיא ,תמאב ,ונ ... םיטפושה
?שאר ילב רמסמכ ,תכרעמב םיעוקת םיעורג

,תרמגומ הדבועל ךפה רבכ בושמהש טפשמה תכרעמ החכונשמ ,אבה בלשב
."תוער אל תואצותה לכה ךסב" ורמא םה

תיללכ הכרעהל וכז םיטפושהמ זוחא םישולשכ רשאכ ,"תוער אל" הזיא
?"רתויב הכומנ וא הכומנ"


,בושמה לש ותופקת לע תעד-תווח ןתית וזש ידכ חמצ הנימ לא ונפ םה ףוסבו
."הרוחסה תא הקפיס" ןכא ,עודיה לככ ,איהו

יפל" תעד-תווח הנתנ איהש ךכב חמצ הנימ תא דישחהל הצור אל ינא
היתוטישו הכרעההש ןוויכ לבא ,אלש חיננ .ףסכ הל םלישש ימל ,"הנמזה
-לעב וב בצמ ןיימדל השק ,תונוש תויעוצקמ תושיגל ,הארנה לככ ,תוחותפ
עצבמ היה אוה יכו ,הלועמ איה יכ ורבח תדובע לע רמוא היה דחא עוצקמ
.רבדה ותוא קוידב התוא

ןוויכ לבא ,תונוש תואצות תתל תויושע רשא ,תונוש תושיג הנכתית ,ןכא
יתועמשמ לדבה ןיימדל השק ,רוביצה ותוא ראשנ ךירעמה רוביצהש
.בושמל בושמ ןיב ,רקסל רקס ןיב תואצותב

,תוחפל ,הכירצ איה ,הזה טקייורפה תא תרקבמ טפשמה תכרעמ רשאכ לבא
.תושעל הזעמ אל איה הז תאו ,"הלשמ הסריג גיצהל"

,יזוחמה ש"מהיב אישנ ,ןרוג ירוא טפושה יכ טפשמה תכרעמ הרובס םאה
?המישרה שארב ותוא ביצה רשא ,בושמל דוגינב ,עורג טפוש אוה ,א"ת
.ךכ לע חכוותנו ,דיגתש

,יזוחמה ש"מהיבמ ,ןייטש הינה תטפושה יכ טפשמה תכרעמ הרובס םאהו
?המישרה תיתחתב התוא ביצה רשא ,בושמל דוגינב ,הבוט תטפוש אוה ,א"ת
.ךכ לע חכוותנו ,דיגתש

.םהלשמ תיפולח הכרעה םוש םהל ןיא יכ ,הז תא םירמוא אל םה לבא

קיסהל םג םתוא בייחת הכרעה לכש םושמ ,םהלשמ הכרעה םינתונ אל םהו
ףיעס חכמ טפוש לש ותחדה ןוגכ ,םיבייחתמה םידעצה תא טוקנלו ,תונקסמ
טפוש חידהל רשפאמ ,עדוי אלש ימל ,רשא ףיעס) הטיפשה :דוסי קוחל (4)7
.(תעמשמ-תריבע רבע אל אוה םא םג ,עורג

אל עודמ הלאשה תא ררועי חדוי רשא טפוש לכש םושמ ,תאז םישוע אל םהו
עורג רשא ,רחא טפוש חדוי אל עודמו ,ונממ רתוי ףא עורג ,רחא טפוש חדוה
.והומכ טעמכ

.רבדנ דוע ךכ לעו

לע המוד טקייורפ םייקל ידכ ,ןידה-יכרוע תכשל שאר לא ונינפ םייתניבו
.הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתב תכרעמ

.רוהט וננחמ היהו

ךשמהל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח