ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל

םדוקה קרפל
לע
םיטפושה בושמ טקייורפ
לש
ןידה יכרוע תכשל


"םיטפושה ללכל תועצוממה תוכרעהה" לע

,לארשיב ןידה יכרוע תכשל ןואטב ,ןידה ךרוע לש 2001 ראוני ןוילגב
.בושמה טקייורפ לש בחרנ רוקיס עיפומ

-לכב-לכה תא תמכסמה ,תודומע עשת תב הלבט העיפומ רעשה ףדב רבכ
.הילא עיגנ דיימו ,לכ-לכמ

- ןידה-יכרוע תכשל שאר ,ןהכ המלש ר"דה רמוא הכשלה שאר רבדב
טופיש תכרעמב הכרבתה לארשי" יכ - תדחוימ הביתב שגדומ םג רבדהו
רמאנ ,ובש 1 ףיעסב רבכ ,"תוצלמהו תונקסמ"ה קרפב וליאו ,"תנייוצמ
הכרעהל הכוז תיטפשמה תכרעמהש ,יללכ ןפואב" הלוע םיאצמימהמ יכ
."... ןידה יכרוע דצמ תיסחי ההובג

הובג" אוה הלש ןויצהש תכרעמ אלא ,"תנייוצמ תכרעמ" אל רבכ וז
?תיקאריעה טפשמה תכרעמל .המל תיסחי רורב אלו ,"תיסחי

םע דחי :הרעהה ,םש ,2 ףיעסב ,העיפומ ,"תיסחי ההובג"ה הכרעהה ירחא
םויקל עגונב תיטפשמה תכרעמה התכז הל תיסחי הכומנה הכרעהה ,תאז
."רופישל םוקמ שי יכ תדמלמ ,הדעונש העשב ןוידה

ונבצמ ,רפשל רתונ דועש ןורחאה רבדה הז םא !םיימש ומוש :רמוא ינאו
.ןייוצמ תמאב

ןכא איהש ,(דעומב םינוידה םויק) הז ןיינעב תעצוממה הכרעהה יכ ןייוצי
,(תוירשפא 5 ךותמ) תודוקנ 3.2 לע תדמוע ,רתויב הכומנה ןויצה-תדוקנ
,(3.8) םינוידב רדס תטלשה לע איה רתויב ההובגה ןויצה-תדוקנש דועב
.(3.7) יטנוולרה ןידב תואיקב תפשונ הפרועב רשאכ

ומכ ,ןויעה תויחונל ,םיזוחאל בושמה לש םיכרעה תא םגרתנ ךליאו ןאכמ
רמאנש

,םיזוחא 76 ןיבל 64 ןיב ,"םיעצוממ" םיכרעב ,ענ בושמה לכ רשאכ
הקוחר יאדוובו ,ידמל הרופא טפשמ תכרעמ ונל שיש איה הנקסמה
."תנייוצמ"מ


.רורב אל ?בושמה לש "תוצלמהו תונקסמ"ה קרפל יארחא ימ

וב ןיאש הארנכו) ומוחת הז רשא ,יעוצקמ ףוג י"ע ךרענ ומצע טקייורפה
הוולו ,(םהל-אל םוחתל תיכרעה םתוסחייתה תא ובברשי רשא םינטפשמ
אלא ,יל הארנ ךכ ,הבוט הגיזמ .ןידה-יכרוע תכשלב םימרוג י"ע
םוקמ שי" הדעונש העשב ןוידה םויק ףיעסב) תונקסמבש תונחלסהש
קרפל יארחא ימ תויהת יב תררועמ (ריפש יתא ראשה לכ וליאו ,"רופישל
.הזה

.םמצע דעב רבדל םינותנל אופיא ןתינ


רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה לע

רשא ןקיטסיטטס ותוא לש העודיה ותייעב איה "םיעצוממ"ה םע הייעבה
ןיינעל ךירצ הז תאש םשכ .מ"ס השימח עצוממה וקמועש לחנב עבט
תכרעמ לש היתורישל םיקקזנה תא ךכ ,לחנה לש ילמיסקמה קמועה
לבקמ ינא םא ירהש ,רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה ןיינעל ךירצ טפשמה
.אל שממ .ןייוצמ טפוש לביק ירבחש תדבועה יתוא םחנת אל ,עורג טפוש


?םינותנה-דוביעב יל רסח המ

אוה ןידה תכירע עוצקמב םקתיו םיפתתשמהמ םיזוחא 7.4 םינותנה יפל
רשעמ הלעמל 39.0 ,םינש 10 דע 5 - 25.8 ,םינש 5 דע 2 - 23.5 ,םייתנש דע
.םקתיו תא וליג אל םיזוחא 4.3 ףוסבלו ,םינש

עירפמ םינש 10 לעמש קתווה ילעב ןיב הדרפהה רדעהש וישכע רבכ רמוא
.עודמ הארנ םג ךשמהבו ,דואמ יל

?ףתתשמה לש ויתוכרעה לע עיפשמ יעוצקמה קתווה םאה

ינייפאמ ןיב רשק אצמנ אל יכ רמאנ "םיירקיעה םיאצמימ"ה לע קרפב
תוכרעהה" ןיבל (הלאמ דחא אוה קתווהו) םיפתתשמה לש עקרה
יפל ?"תיללכ הכרעה" הז המ ."םיטפושה דוקפית לע ונתנ םהש תויללכה
לש עצוממ בושיח הניאו ,המצע ינפב הלאש איה תיללכ הכרעה" םיכרועה
."תולאשה ראש

לע תובר עיפשהל ,יתעדל ,יושע קתוהש םושמ ,דואמ טעמ הז ירה ,ךכ םא
הארנ תאז םג .ךכל תוסחייתה התייה אלש לבחו ,תויפיצפסה תוכרעהה
.ךשמהב


םירטמאראפה לע

עשת תב הלבטב יוטיב ידיל אב "עצוממ"ה ,יללכה םוכיסה ,ליעל רומאכ
6) טפשמה לוהינ ןונגס דמימ :תוצובק שולשל תוקלחנ הלא .תודומע
הדומע) תיללכ הכרעהו ,(תודומע 2) יתוהמה יטפשמה דמימה ,(תודומע
.(תחא

הובגה עצוממה ןויצה תא םילבקמ ונא טפשמה לוהינ ןונגס לש דמימב
םושמ ,עיתפמ אל הזו ,"םינוידב רדס תטלשה"ב ,(76% ,3.8) רתויב
ךל םתוס טפוש םאו .ר"סרכ דקפתל תלוכיה שי רתויב עורגה טפושל םגש
"רשע" הז - דיגהל הצור התא המ עדוי אוהש ינפל דוע הפה תא
קדרב תצקל ללפתהל ליחתמ התא זא לבא ,"םינוידב רדס תטלשה"ב
.טפשמה תיבב

רתויב ךומנה ןויצה תלעב איהש ,"הדעונש העשב ןוידה םויק" לש הדומעב
רבד תאז לכב םיאצומ ונא ,עיתפמ אל ירמגל הז םגו ,(64% ,3.2)
,תואמ םימעפלו ,תורשע םינמזומ םש - הרובעתל טפשמה יתב :עיתפמ
לעמ הפיט-פיט אוהש עצוממ ןויצ ולביק - שממ העשה התואל םימשאנ
טפשמ יתב ללכ לש עצוממה ןויצל ההז לבא ,(66% ,3.3) עצוממה
העשב םיטפשמה םוי תחיתפל ונווכתה םיבישמהש הארנכ .םולשה
.יפיצפס טפשמ לכ לש ותחיתפל אלו ,העובקה

רוקממ תעבונ - לושיפ הזיא ןאכ היה ןאכש הארנכו - הלקתהש ןכתיי
יוטיב ידיל אב העבקנש העשב ןוידה לש ומויקב הדימעה-יא רקיע :רחא
םימשאנ םינמזומ ,רומאכ ,םש ,"תוארקה"ה ימיב הרובעתל ש"מהיתבב
םמצעל גואדל םיעדוי םש םיעיפומה ןידה יכרוע לבא ,העשה התואל םיבר
ךרטצי ןידה-ךרוע םאש םושמ ,קדצבו) ןמז ידמ רתוי ןיתמהל וכרטצי אלש
,םיקחש עיקרי ותדובע ריחמ ,"רפוכ םשאנה" רמול ידכ םלש םוי ןיתמהל
.(ותורשל קקזנה רוביצה לא הרזחב לגלוגי אוהו

םשאנה ,אופיא ,םלשי הדעונש העשב ןוידה םויק-יא לש אלמה ריחמה תא
קר ש"מהיבמ אצויו ,0830 העשל ןמזומ אוהו ,גצוימ וניא רשא ,ולגזוב
.םימשאנה ןיב אלו ,ןידה יכרוע ןיב ךרענ בושמה לבא ,םירהצב

הצור יתייה רבכ ןאכ - (70% ,3.5 ןויצה) "ןידה-ךרועל תואנ סחי"
תאזה הדוקנהש םושמ ,ןידה-יכרוע לש קתווה יפל תוגלפתהה תא תוארל
-יכרועש קפס לכ ןיא .ןיד ךרוע הזיאל תואנ סחי הלאשה תררועמ רבכ
ד"וע רשאמ תואנ רתוי סחיל וכזי גרבנדלוג ןונמא וא יאביל דוד ןידה
-עיקרמ וניא ימצעה ונוחטב ,ידט ןוידטציא תא רמג התע הז רשא ,ולגזוב
איה הלאשהו ,גליע םימעפל ונועיטו ,הרודס חרכהב אל ותנשמ ,םיקחש
לש סחיה .וילא הביתנה ונחני ימו ,רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה והמ
-ךרוע ותוא לש ודמעמ לש היצקנופכ ,םייוסמה ןידה-ךרוע לא טפושה
רבודמ רשאכ ,הל היינש ןיאש תובישח לעב אשונ ,אופיא ,אוה ,ןידה
.לודג ינפ אשית אל רבידה לש ומויקב .קוחה ינפל ןויוושב

תואיקב :ובש םייתשה ןמ תחא הדומעלו ,יתוהמה יטפשמה דמימל רובענ
.יתוהמה ןידב

לש ותעד ונל היה הבושח ,ןידה-ךרועל תואנ סחיל רשקהב ,םדוק םא
ותעד אקווד ונל הבושח ,יתוהמה טפשמה ,הזה אשונב ,ןינמואב-תוחפה
.םהב רשא לודגה לש

לע לכתסהל איה ותייטנ ןיידע ןינמואב-תוחפהש םושמ ?המל ךכ לכו
םג ,טפושה לש וסומלוקו ויפ אצומב תוארלו ,הלעמל הטמלמ טפושה
לככ ךא ,"תיסיסב המרונ"ל ברקתמה והשמ ,םולשה יטפושבש תוחפה
אוהו ,רתוי יתרוקיב םגו ,רתוי םכח םג השענ אוה ,"רגבתמ" ןידה-ךרועש
תולאשה תא ןיבמ אוה דימת אל ,םיהולא וניא טפושהש רתויו רתוי ןיבמ
.תויוטש רבדמ וליפא אוה, הליחמב ,םימעפלו ,תויטפשמה

יטפוש ןיב לדבהה איהו ,יתוהמה יטפשמה דמימל רשאב הדוקנ דועו
תוארמש יפכ ,תינורקע .יזוחמה ש"מהיב יטפוש ןיבל םולשה ש"מיב
,ןיטולחל םיירונימ םניה תואכרעה יתש יטפוש ןיב םילדבהה ,תואצותה
וא ,ןידה-ךרועל תוניגהב סחייתמ טפוש ,לשמל ,םאש םושמ ,ןבומ יד הזו
ךכו ,יזוחמב םא ןיב ,םולשה ש"מיבב אוה םא ןיב ,built-in ולצא הז ,דעל
תונוכת ןה הלא לכ - 'וכו ,'וכו ,תודבועה תרכהל רשאב םג ןידה אוה
.ולש "םינג"ב ןתוא אשונ טפושהש

לשו קתווה לש היצקנופ םג ,ראשה ןיב ,איה ןידב תואיקבה לבא
תריחבל הדעווה ידיב ילכ םג תויהל הרומא איהו ,תיעוצקמה תוחמתהה
-תאכרעל דמעומ םדקל וא רוחבל םא הטילחמ איה רשאכ ,םיטפוש
.תרחא וא וז טופיש

ןיאש טעמכ ,יתוהמה יטפשמה דמימל עגונה לכב :אלפו אלפה ,הנהו
(72% ,3.6 ןויצ) םולשה ש"מיתבב םיטפושה לש עצוממה ןויצב לדבה
.(74% ,3.7 ןויצ) יזוחמה ש"מהיבב םיטפושה ןיבל

,םינותנה יפל ,דואמ ןכתיי ,ןקת-תויטסו המיגד-תויועט ןובשחב איבנ םאו
יטפושמ רתוי יטנאוולרה ןידב םיאיקב הכומנה האכרעה יטפושש
...רתוי ההובגה האכרעה

יפל וכרעוה האכרע לכ יטפושש - תחאה :תוירשפא תובושת יתש ךכל שי
ההובגה האכרעה יטפושש - היינשהו ,האכרעה התואב טפושמ הפוצמה
האכרעבש םהירבחמ יטנאוולרה ןידב רתוי םיאיקב אל תמאב רתוי
.הכומנה

רתוי דוע אוה בצמה תוחפל תחא הדוקנב לבא ,יניצר אלו קיחצמ עמשנ הז
אישנמ םגו ,טפוש תושארב תיתכלממ הדעוומ רושיא םג ךכל שיו ,רומח
יזוחמה ש"מהיבב הרובעת ירוערעב םינדה םיטפושה :יזוחמה ש"מהיב
- הברהב תוחפ יתעדלו - תוחפ (הרובעתה טפשמ) יטנאוולרה ןידב םיאיקב
.םינד םה םהילע םירוערעב רשא הרובעתה יטפושמ


!זוירוק :הרובעת ופורפ-א

ש"מהיתבל עגונ אוהש לככ ,בושמה אשונל ןאכ סחייתהל הצור אל ינא
דחא רבד לבא ,(יתוטילחה םרט) תאז השעא אל ללכבש ןכתייו ,הרובעתל
.ליחתמ ןקיטסיטטס לכ ןיינעל ךירצ

תחא הכרעהל וכז םהו ,םיטפוש ינש םנשי הינתנב הרובעתל ש"מהיבב
.םהינשל תסחייתמה ,דבלב

םימיאתמ" םה וב ,(הדעונש העשב ןוידה םויק) דחא הכרעה-ףיעסל טרפ
4.1 ןיבש םינויצ ולביק םה םיפיעסה ראשב ,(64% ,3.2) "עקרל
.(!100%) 5.0 ןיבל (82%)

תא לביק יולה עשוהי טפושה טפשמ תיב ותואבש םירמוא רודה ינציל
הריש תטפושה וליאו ,(200%) 10.0 ןיבל (164%) 8.2 ןיבש םינויצה
ןכא תעצוממה האצותהש ךכ ,םימוחתה לכב ספא הלביק המלש ןב
.שיה תא הנוכנ תפקשמ


םייניב םוכיס

.ינטרפה לופיטל ונעגה אל דועו ,"םיעצוממ"ב ונקסע ןאכ דע

.סונימ-בוט ןיבל סולפ-קיפסמ ןיב םיענ םיעצוממהו

."תונייוצמ"ה רתכל תנעוטה תכרעמל ידמל הבולע האצות

אל איה לבא ,יתעדל ,תוקדוצ וליפא ןקלחו ,תוגשה ןנשי חמצ הנימלש ןוכנ
.תילאיר הפולח לכ העיצמ

תעגופה וז טעמל - היתועצה תא לבקנ םא יכ ינששוחש אלא ,דבלב וז אלו
ףא היהת האצותהש דואמ ןכתיי - לילעב-תלבסנ-יתלב איהש ,תוימינונאב
.רתוי העורג

.הזה אשונל רוזחנ דועו

םדוקה קרפל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח