ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


רודמה לש םיניינעה ןכותל


ד"וע ,בגשמ םייח ר"ד

- תירוביצה הירוגינסה
הרצוי לע המקש תצלפמ

ותוא יתנייארש העשב םיטפשמה רשל רמול יתקפסה אלש םירבד ןלהל
וז ,תירוביצה הירוגינסה :("תבלוצ שאב" יתינכותב) עובשה תליחתב
גצייל ידכ התנימ איה םתואש ןיד יכרוע לש םרכש תנלהל תמרוגש
ןמ האיצומו ללוש רוביצה תא םצעב הכילומ ,םימשאנו םירוצע המעטמ
,קדוצ ,הפי ןויער .אווש תונאותבו - ןידכ אלש םיפסכ תירוביצה הפוקה
תללוז תצלפמל ,חוכו םוסרפ יבאת ,םינמולגמ לש הרובח ידיב ךפה
םיניירבע יפלאל םיסמה םלשמ ןובשח לע םניח יתוריש הקינעמה ,םיפסכ
.תיניינע אלו תילכלכ אל ,ךכל םייואר םניאש

יטפשמ דעס ןתיל ,הנושארו שארב ,דעונ תירוביצה הירוגינסה קוח
םירובסש הלאכל אלו ,םיעצמא ירסוחמ םהש ,םירוצעל וא ,םימשאנל
,יטפשמה םגוצייב תוכורכה תואצוהה תא רוביצה יפתכ לע לגלגל ןתינש
,לוכיבכ ,םיגצוימ םהש ללגב ,טפשמה תיב ימחרב תוכזל הנווכ ךותמ
םתויהב םתרזעל ץלחיי טפשמה תיבש תנמ לע וא ,"םיינעל רוגינס" ידיב
המ ,לעופב .הסונמ אלו םימיל ריעצ ןיד ךרוע ידיב ,הרואכל ,םיגצוימ
תירוביצ תותיחשב תלבוגה ,הסראפ וז הזה םוחתב הנורחאה תעב הרוקש
.תירוביצה הפוקה ןמ המרמב םיפסכ תאצוהבו

םהש ךכב ,רוביצה יפסכ תליזגל די םינתונ טפשמה יתב םג ,רעצה הברמל
הנוממה רוגינסהש ידכ קר ,ןיפכיד לכל רוגינס ,תיטרפה םתוחונל ,םינממ
רחאל םדגנ שגוהש םושיאה בתכב רומאב תודוהל םימשאנ "ענכשי"
לוהינב םהל עייסיש ידכ וא ,טפשמה תיב ירודזורפב תוקד המכ תב החיש
הברה ומכ ךרעב תיארנ קדצה ינפ תיארמשכ ,ענה טרסה תטישב םיטפשמ
טפוש ינפב ןוידל םינמזומש םימשאנה תואמ .תאזה הנידמב םירחא םירבד
בלתשהל ךירצש לק שיח םיניבמ ,העש התואלו םוי ותואל ,ןרות
םע הלועפ ףתשל ,ירוביצה רוגינסה לש ויתורישב רזעיהל :"הטיש"ב
תירוביצה הפוקהשכ ,בל יבוטו םיחמש התיבה רוזחלו ,ןרותה טפושה
רמול אל םא ,ןידכ אלש הנממ ואצוהש םילקש תואמ המכ דוע הרסח
.המרמב

תועש 24 רחאל ,טפשמה תיב ינפב ןוידל םידושח םיאבומ םהבש םיבלשב
םעטמ "ןרות" .רתוי הברה דוע יתיירורעש אוה בצמה ,תונושארה רצעמה
.םידושחה תא ןייארמו טפשמה תיב יפתרמל דרוי תירוביצה הירוגינסה
,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ,םידושחה לכ הזה רצרצקה ךילהתה לש ופוסב
םיטפשמה םלואבש הלאכ םג ,הנידמה ןובשח לע יטפשמ גוצייל םיכוז
ירטש לש תוליבחמ םיחופת םהיסיכש םירבחו החפשמ ינב םהל םיפצמ
.ףסכ

ימש ,יתעדל ,קפס אלל ,הלוע ןהמש רופס ןיא תואמגוד ןתיל יתלוכי
,"תירוביצה הירוגינסה" ארקנש ,הזה בושחה דסומה שארב םויכ דמועש
אלש םיירוביצ םיפסכ תאצוהל םרוגו תירוביצה ותבוח תא אלממ ונניא
תרטשמב תומיוסמ תוקלחמש גוסה ןמ הריקח וליפא קידצמה ןפואב ןידכ
יכרוע םגש םירכוז םא המכ יפ םירומח םה םירבדה .ןהב תוחמתמ לארשי
ואצי הז ךאש הלא ,םיריעצה רקיעב ,םהמ םיבר .ךכל די םינתונ ןידה
רוצע"ש עבקנ םהיפ לעש "תואכזה יספט" תא םיאלממ ,הנפלואה יתבמ
.רורב יפסכ סרטניא ךותמ ,די רחאלכ "םיעצמא רסוחמ אוה

תנקורתמ תירוביצה הירוגינסה לש התפוקש איה תענמנ יתלבה האצותה
,לוכיבכ ,הגאד ךותמ תואב האלמלו רוזחל תועיבתהו - דואמ רהמ
יביצקתב םיצצקמ רשאכ .הזמ לודג רקש ןיא .תלוכיה ירסוחמלו םיינעל
להנתהל ךישמי תירוביצה הירוגינסה דסומש הביס םוש ןיא ,החוורו ךוניח
.ינזבזבו ינמולגמ חרואב

לע חקפל הדיקפתש םירבח השימח תב הדעו שארב דמועה םיטפשמה רש
תאז הדעווש ךכל רע תויהל ךירצ ,תירוביצה הירוגינסה לש התוליעפ
טעמ התשע איהשו ,ללכב םא ,דואמ תוקוחר םיתעל רבעב הסנכתה
הזש ןכתיי .תירוביצה הפוקה לע רומשל ידכ ,הטעמה ןושלב ,דואמ
.הדעווה לש ירוטוטטסה הבכרה תא בורקמ םינחוב םא עיתפמ אל ירמגל
,םתסה ןמ ,שי ,ראשה לכל .ןידה יכרוע תכשל לש דחא גיצנ קר הב שי
לש ,תירוביצה וא ,תיפסכה התולהנתה יכרדב רתויב םצמוצמ סרטניא
.תירוביצה הירוגינסה

ירוביצ טקפסא םג שי תירוביצה הירוגינסה לש התולהנתה יכרדל םלוא
,השעמל ,תמרוג תירוביצה הירוגינסה .ול םיעדומ םיבר אל ילואש ,רחא
םתסנרפל םייולת םניאש הלא ,םייטרפה ןידה יכרוע רוביצ לש ולוסיחל
ער הזו - תירוביצה הירוגינסב ויתוחולשבו םיטפשמה דרשמב
. היטרקומדל
תדובע לש חתנ לכ לע תירוביצה הירוגינסה לש המילאה התוטלתשה
ךכל תמרוג ,םילדנ יתלב םייפסכ םיבאשמ לוצינ ךות ,הירוגינס
םגו - הזה םוחתה ןמ םהילגר םירידמ ,םיסונמו םיקיתו ,םיבר םירוגינסש
.בוט אל הז

לע רמושה ךרעמה ןמ קלח אוה ,הרואנ הנידמ לכב ,יטרפה רוגינסה
ול רשפאמ ,ותסנרפל ,יתלשממה ךרעמב ותולת יא .חרזאה תויוכז
רוגינסה ,הילגנאב וא ב"הראב .ארומ אלל ןוטלשה תויושר םע תמעתהל
תויוכזה לע םירמושה לש הנושארה הרושב דמועש ימל בשחנ יטרפה
םיברו הביבסה תוכיא לע םימחול םע דחיב םיחרזאה לש תויתקוחה
יכרוע . הנוילע תובישח הרבח לש התוניקת לע הנגהב םיאורש םירחא
היכרע לע הנגהב תולילכ םימי םישועש הלא םה םילילפב םיקסועה ןידה
.םיטפושה תא םינממ ,רקיעב ,הזה רובצה ןמ ,הילגנאב .הקוחה לש

םגוצייל ךרעמ שי ,ונלש וזמ תוחפ אל תורואנ ,תורחא תונידמב םג ,ןכא
ףוגל תירוביצה הירוגינסה תא וכפה אל םוקמ םושב לבא ,םימשאנ לש
םירוצעל הירוגינסה ךרעמ לכב ולש ךותבכ השועש םירוצעמ רסוחמ
ןיד יכרוע תואמ לש םתומימת לוצינ ךות ,הרבחה יפלכ ואטחש םימשאנלו
.םירקבל תושדח ןלומ םרכשש ,םיריעצ

סואמ והשמל ךפה ,םיעצמא ירסח גוציי לש ,הזה הפיה ןויערה םגש לבח
.תירסומ אלו תירוביצ אל - יואר יתלבו(בגשמ םייח ר"ד ד"וע ,בתוכה לש וטע ירפמ רוע)


:תכרעמה תרעה

ילואו) "פיצנירפה תא וספת" רשא ןיד-יכרוע לע בנוג ונינזאל
הירוגינסה םע "םהיקסע" ףקיהו ,(ןוכנה םוקמב םירשקה תא
ןיד-יכרוע םיקיסעמ רבכ םהש הלאכ םידממל עיגה תירוביצה
.בגשמ ד"וע רבדמ םהילע "םיינע"ה לש םגוצייב םיריכש

תרגסמב קית לבקמה ןידה-ךרוע :תרחא הייעב םג הנשי
רובע האנ םולשת (לבקל יאכז) לבקמ תירוביצה הירוגינסה
רובע האנ ךכ-לכ-אל םולשתו ,הנושארה הבישיהו קיתה תנכה
.תפסונ הבישי לכ
תחיתפ"מ סנרפתהל ןידה-ךרועל ול יאדכ רתוי הז רדסהב
תלבוקמ הנאותב - ןכמ רחאל "גוציי"המ ררחתשהלו ,"םיקית
קושהמ רוגינס ףידעמ אוה םג "חוקל"ה רשאכ רקיעב - יהשלכ
.יטרפה

.תפסונ הקידב םיכירצמ ,םירחאו ,הלאה םיאשונה
רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח