ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ

לע דוע
"תטפושה תושרה לש התואמצע"
ןילייב-קרב יסחי לע

הבתכל הבוגת
ךוסכסה
טופישה חטש לע
(1.9.2000 ,ץראה ףסומ)


הנא דע ,המכ דע- "תיטופישה תכרעמה לש התואמצע" :תמדוק המישר

יקבאמ לעו םיבכרומה םיסחיה לע הבתכ המסרפתנ 1.9.2000 םוימ ץראה ףסומב
תיב אישנ ןיבל ,ןילייב יסוי ,םיטפשמה רש ןיבשש - םייולגהו םייומסה- תוחוכה
.קרב ןרהא ,ןוילעה טפשמה

.הבתכל תינושאר תוסחייתה


הל םינפ יתש - טפשמה תכרעמ לש התואמצע

ןוילעה טפשמה תיב אישנ ןיבל יחכונה םיטפשמה רש ןיב םיסחיל רשק ילב
הל הרקש רתויב בוטה רבדה וניה ןטפשמ וניאש םיטפשמ רש לש ויונימ ,יחכונה
ךכב שי יכ ןעוט קרב טפושה םאו ,םויה דעו הנידמה ץורפ זאמ טפשמה תכרעמל
."תואמצע" התוא יהמ םדוק ררבל שי ,תטפושה תושרה לש התואמצעב העיגפ

לבא ,קדצבו ,קרב טפושה סרוגש יפכ ,תואמצעל הקוקז תטפושה תושרה ,ןכא
אל טפשמה תכרעמ יכ הארנ ,דחמ .הל םינפ יתש - טפשמה תכרעמ לש התואמצע
תואמצע תשקבמ איה ךדיאמו ,םויכ הדיב הנותנ רשא תואמצע התוא תא הצממ
לעב ותואש ךכב ריכהל הרומא איהו ,"תיבה לעב" אוה רוביצה וב םוקמב רתי
הדיקפת תא תאלממ טפשמה תכרעמ םא הלאשב ןורחאה קסופה אוה תיב
.רשויבו הנומאב תוצירחב

תאשונ טפשמה תכרעמש השגרה תמייק בחרה רוביצב .הנושארה הלאשב ליחתא
.קדוצ ןכא רצינמרק יכדרמ 'פורפה הז ןיינעב ,הררשלו ןוטלשל םינפ

חרזאה לש ועישומ" אוה ץ"גבהש בושחל לבוקמ .ץ"גבב םינוידה תא ,לשמל ,לוט
ץ"גבל תוריתעהמ זוחא השימחכב קר לעופב לבא ,"ןוטלשה תא ובירב ןטקה
רתומ לכהש השוחתה תא תונוטלשל ןתונ הז רבדו ,טלחומ וצל םירתועה םיכוז
ךכב אטבתמ הז םיידי-ןויפר .ןוטלשה םע ובירב חרזאה ידי תא הפרמו ,םהל
םירתוע ןכא תונוטלשה ידי לע םיעגפנהמ ,ספאל ףאושה ,רתויב ןטק זוחא קרש
.ץ"גבל

ןיאש אצמנ ,ץ"גבה ידימ דעסל םיכוז יספא זוחא ותואמ םיזוחא השימח קר םאו
.שושחל המ ינפמ תונוטלשל

םשש םושמ ,הרובעתה יטפשמב דחוימב ףקתשמ רבדהו - ילילפה טפשמב םג
אל חרזאה אצוי - תיטסיטטס תוקהבומ תלעב הנומת תונתונו תורידא תויומכה
תבוטל לעופ דימת רבדהו ,השענ אל םגו ,הארנ אל קדצהש השוחתב םעפ
חוקפמ טלחומ רוטפ טפשמה תכרעמ הצור ,רומאכ ,ךדיאמ .ןבומכ ,תונוטלשה
תויושרש רבד ,המצע תא תטפושה איה טפשמה תכרעמ םויכ םג .יתכלממ-ירוביצ
.הל קיפסמ אל הז לבא ,ונממ תולמגנו תוכלוה תורחא


תקולחמב המ

,קרב טפושל ןילייב רשה ןיב תקולחמבש םיאשונהמ המכל ןלהל סחייתא
.םהירחא םג הנראשיתש הארנכו ,םהינפל תובר םינש רבכ תומייקה תוקולחמ


שארב ימ

םג םירכוז תפצ ינקז :םיטפוש תריחבל הדעוה שארב דומעי ימ הלאשל רשאב
שקיב ,דיקפתל וסנכיה םע ,ונמזב ,רירש םהרבא םיטפשמה רש דציכ םירכוז
דיימו ,"אשונה תא דומלל ידכ" ,םיטפוש תריחבל הדעווה לש התלועפ תא רוצעל
רבכ ונחנאו ,ץ"גבל ורתעת קר" חורב םיזמר ןוילעה טפשמה תיב ןווכמ ועמשנ
השעי אוהו ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ היהי הדעוה שאר בשוי םא לבא ."וב לפטנ
.ףצפצלו הפ תוצפל זעי אל שיא - רבדה ותוא תא קוידב


אישנ ימ

טפשמ יתבב :קתווה יפל הנמתמ ןוילעה טפשמה תיב אישנ היפל הטישל רשאב
המב הלאשה תלאשנו ,הנממ ולמגנ ןמזמ רבכ םייזוחמה טפשמה יתבבו םולשה
תעבש ימ אישנה תנוהכל עיגמ תיחכונה הטישה יפל .ןוילעה טפשמה תיב הנוש
תיבל עיגה רשא טפוש םאו ,םיטפושבש ריעצה אוה ןוילעה טפשמה תיבל ותסינכ
תונש ףוסב אישנה תנוהכל עיגמ ,וייחל םיעבראה תונש תישארב ןוילעה טפשמה
ןונגנמה םע "שגפנ" אוהש ירחא הנש םישולש םירשעכ הז ירה ,וייחל םישישה
.ןיטולחל באתסי םא טפושל תורקל לוכי המ תעדל לוכי ימ .םיטפושה תא רחובה
הרמיאה לע הזארפרפב - אצמנ ,תאזה הטישה יפל ,רשא ,אישנל-הנשמה םע המו
דימת אלו ,הדימריפה שארמ םירטמילימ העשת קחרמב - העודיה תיאקירמאה
?דיקפתל יואר אוה


המרופרה לע

לע-תדעוכ ,ימדק תדעו תועצמאב ,המצע תא התנימ טפשמה תכרעמש םשכ
םג ,רוא תדעו תועצמאב ,המצע תא התנימ איה ךכ ,התואמצע לע הטילחמה
יטילופ ןיינע אוהש רבד - הלש שונאה יבאשמ וקלוחי דציכ תעבוקה לע-תדעוכ
.היתורישל קקזנו טפשמה תכרעמ תא ןמממה ,רוביצה ידיב ולוכ ןותנה ,רוהט

תכרעמ לכש היהת האצותהו סמועה תא וילעמ דירוהל הצור ןוילעה טפשמה תיב
טפשמה תיבל ודרי יזוחמה טפשמה תיבב ונודנש םיניינע :התיכ דרת טפשמה
תיבל ךרדהו דחא טפוש ינפל ונודי םיטפוש השולש ינפל ונודנש םיניינע םולשה
רערעל תושרה םוסחמש םושמ ,תיטמרה טעמכ המוסח היהת ןוילעה טפשמה
תוחפש המכב ןודל קהבומ ןיינע שי ול ,ןוילעה טפשמה תיב לש וידיב קזחומ
רוביצה תא םיניינעמ חרכהב אלו ,ותוא םיניינעמ רשא םיקיתב קר ןודלו ,םיקית
.בחרה

טפשמה תכרעמב ילש המרופרה םג הארו


האלה המו

תיב אישנ לש וידיל ריבעהל היהי ,טפשמה תכרעמ לש התטישל ,יגולה ךשמהה
םיטפוש דימעהל - םיטפשמה רשל םויכ הנותנה - תוכמסה תא ןוילעה טפשמה
תושרה לש התדובעב ברעתת תעצבמה תושרהש םואתפ המ ירהש ,יתעמשמ ןידל
?תטפושה

,רוביצה תרוקיבל טפשמה תכרעמ לש התופיפכ לש ףוסה תליחת היהי הזכ דעצ
תכרעמ .לארשיב טפשמה לש ותמרו ותוכיא לע יהשלכ תרוקיבל ףוסה תליחתו
בלב אל ,םישוח-תוהקב אל ,בל-תוהבגב אל ,תלשוכ הניא םלועל ,עודיכ ,טפשמה
תונמדזה לכב ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ .תיעוצקמ תויחטשב אלו ,התדובעב סג
לבא ,גיהנמ אוה התוא תכרעמה לש החבשב גילפמ ,יבמופב םירבד אשונ אוה הב
םוש ,'וכו ,"ונמשא ,ונאטח" םוש .אטח-לע-האכה םוש ויפמ ונעמש אל םלועמ
דימת רשא ,טפשמה תנש לש התחיתפ יסקטב אל םג .רבד םוש ,"ונלשכ"
ונאטחש אטח לע תוכהל םירומא ונחנא םהב ,םיארונה םימיל ךומסב םימייקתמ
.םדא ינפל רקיעב .םדאו םיהולא ינפל

תנש לש החיתפה סכט לבא ,הז וגהנממ קרב ןרהא גורחי הנשה ילוא יכ יתבשח
.ונל הרק אל הזה סנהו ,ונירוחאמ רבכ טפשמה


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח