ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
:א"סשתה ,רופיכ םוי ברע
חלסא אל ימל ,חלסא ימל


חלסא ימל .א

,הרובעתל טפשמה תיבמ ,יול ןורי הרובעתה טפושל
,הלמר

ךניד-קספ ילושב תורעה המכב - ןנוגתהל יל ןתינש ילבו ,קדצב אל - יב תעגפ
.תרחא תונמדזהב ,הבחרהב וב ןודנ דוע רשא ,הייטע-ו יול ןיינעב

החמש בברעל אלש ידכ ,תרחא תונמדזהב סחייתא תורעהה לש ןפוגל םג
.רינ החמשב

.ךל חלוס ינא תאז לכב לבא

דחא - יעוצקמ וגא םע םישנאל תדחוימ הכרעה יל שיש םושמ ךל חלוס ינא
הכרעה םהילא יל שיש םישנא םעו - בורקמ דואמ-דואמ ריכמ ינא םהמ
.תונובשח להנמ אל ינא ,תדחוימ


חלסא אל ימל .ב

רימז קחצי ,רוא רודואית ,ןוילעה טפשמה תיב יטפושל
,ןילביר רזעילא-ו

יצח - תישיא ,יב תושק םתבלע
6400/97 ץ"גב קיתב םכניד קספב
.ילש "ןונגס"ה לע יל םתרעהש ירחא העש

תונמדזהה םכל הנתינ הב ,21.6.00 םוימ ,םכלש תפסונה הטלחהב
ףסונב ילש היצנגילטניאל ןובלע :ןובלע לע ןובלע םתפסוה ,תוועמה תא ןקתל
.ןידה קספמ קוחמל יתשקיב התוא תרתוימה הרעהה ןמ ישיאה ןובלעל

.(ןלהל ואר) אישנה 'בכ םע יתובתכתהב - םיקומינהו םיטרפה ראש

םדא ןיבש תוריבע לע רפכמ וניא ,עודיכ ,אוהש ,ברקתמה רופיכ םוי תארקל
-יתלבו תיתימא תולצנתה ,ולצנתת אלש דע :תאז קר םכל רמוא ,ורבחל
.םכל חלוס אל ינא - תגייוסמ

.הבוט המיתח רמג


ד"וע ,רינ החמשד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


3.8.00 ,אבס רפכ

דובכל
קרב ןורהא טפושה
ןוילעה טפשמה תיב אישנ
םילשורי


תולצנתהל הייפיצ :ןודנה

"ןומירכ תונעט אלמ" ינא יכ ילע רמאנ 6400/97 ץ"גב קיתב ד"הספב
יוטיבהו ,(ויתוכלשהו ויאנת ,זחאיהל ושקיב םיבישמה וב זרכמה דגנ םג)
םגו) בויחל אלו הלילשל אוה וב שומישה םלועל "ןומירכ תונעט אלמ"
.(הווה ךכ ןנד הרקמב

הנעט אלא יל התייה אל רשאב הלאה םירבדה שפנ תמגע יל ומרג דחוימב
,זרכמה לש ופוגל התייה אל תאז וליפאו ,רומאה זרכמה דגנכ דבלב תחא
לש הביל-בל התייהש הדוקנב תעגל רמייתמ וניא וליפא אוהש ךכ לע אלא
.שממתהל היה דיתע וזכרמב רשא ןויערה - רשאכו - םא םג אליממו ,הריתעה

חופינה םושמ םג וב שי "ןומירכ תונעט אלמ" יוטיבה רשאכ ,הלאה תוביסנב
,הרעהה ןכותמ ןה ,עגפנ ימצע תא תוארל יתייה יאשר ,ופוגל םג קדצומ-אלה
םילגמ םתא אקוודש םושמ ןונגסה ןיינעל םג סחייתמ ינאו ,הנונגסמ ןהו
,םיטפוש לע הלאכ םירבד רמוא יתייה ינא םאו ,הז ןיינעל תינוציק תושיגר
,םכלש עודיה "רבדמ ינודא ןונגס הזיאב"ה תא ידגנכ םיסירתמ םתייה
.רתויב הובגה ץעה לע יתוא םילותו

םג םהש ,הלאה םירבדה לע ביגהל יילע דציכ יתיהת ןידה קספ ןתינשמ
.ןלהל הארנש יפכ ,םפוגל םינוכנ אל םגו ,םיבילעמ

,ןידב םיבשויה תאמ תולצנתהל השקב שיגהל ילע יכ יתרבס הנושאר הבשחמב
ףוג םניאו ,טפשמ תיב ,ישיא ןפואב ,םניא ןידב םיבשויהש ןוויכ םלוא
יתשגה ,לצנתהל תוכמס ןיא ,הזכש רותב ,טפשמה תיבלש ןוויכו ,ירוטוטטס
,תועטה ןוקיתש הווקתב ,ןידה קספל רפוס תועט ןוקיתל השקב ימות יפל
השרפה לע ללוגה תא םותסיו תולצנתה ףילחת ןיעמ שמשי ,שקובמכ
.תאזה תינשמה

הפיסומ איהו ,טפשמה תיב קיתב תאצמנ 21.6.00 םוימ הטלחהה
הרעהה ןמ ישיאה ןובלעל ףסונב ילש היצנגילטניאל ןובלע :ןובלע לע ןובלע
.ןידה קספמ קוחמל יתשקיב התוא

םיטפושה תשולש וגהנש יפכ גהונ היה ילילפ טפשמב םשאנ ,לשמל ,םא
תרמוח תא ןיבמ וניאש קר אל" םשאנהש רמוא טפשמה תיב היה ,םידבכנה
תא קוידב ,עגרה-תויחונ יפל ,וא ,"וירקשב קימעמו רזוח אוהש אלא ,והשעמ
קימעמו רזוח אוה תאז תורמלו ,והשעמ תרמוח תא ןיבמ" םשאנהש :ךפיהה
."וירקשב

לע ,שחנמ לכה-ךסב ינאש םושמ ,"רבדמ ינודא ןונגס הזיאב" :יל רמאת לאו
ילשמ ינאו ,טפשמה תיב גהונ היה ךכש ,ונלוכ לש יללכה םייחה ןויסינ ךמס
.רבד יתפסוה אל

דצה ראשנ ןיידע השרפה לש ירוטוטטסה דצה לע ללוגה םתסנשמ ,תעכ
לאכ אל ךילא הנופ ינא הז ןיינעבו ישיאה ןובלעה וניעב דמוע ןיידעו ישונאה
לש ינחורה םגיהנמ לאכ אלא ,21.6.00 םוימ הטלחהה לע רוערע תאכרע
.םיטפושה

רומאכ ,רחשה-תרסח - "הדבוע"ה לע םירזוח םהש רחאל ,הרומאה הטלחהב
םרמאב ,תפסונ םעפ ךכ לע םירזוחו ,"ןומירכ תונעט אלמ" ,לוכיבכ ,ינאש -
םידבכנה םיטפושה תשולש םירמוא ,"זרכמה דגנ םג תובר תונעט" יל ויה יכ
."בילעהל הנווכ ילבמו בילעהל ךכב שיש ילבמ" ורמאנ הלאה םירבדה יכ

."יביטקייבוס" קלחו ,"יביטקייבוא" קלח ונשי תאזה הנורחאה הרימאל

לבא ,בילעהל ידכ ןיא הלאה םירבדבש עובקל רמייתמ "יביטקייבוא"ה קלחה
תא תוארל בייח ותלוז (לע וא) לא רבדמש ימו ,יתבלענ ינאש איה הדבוע
.תלוזה לש אירלקפסאב םירבדה

תא וליג אל םידבכנה םיטפושהו ,טקאט וניתומוקמב ןיארוקש המ הז
.הדימה התואב עגפנ היה ריבס םדא לכ יתעדלו ,יפלכ שורדה טקאטה

םירבדה יכ םידבכנה םיטפושה םירמוא ,ךדיאמ ,"יביטקייבוא"ה קלחב
םדא לע הקזח יכ םירמוא םכמצעב םתא לבא ,"בילעהל הנווכ ילבמ" ורמאנ
,םתוא טופשל יתייה ךירצ םאו ,וישעמ לש תיעבטה האצותל ןווכתמ אוהש
המ לע םירזוח םהש תאז רואל דחוימב ,םהל ןימאמ אל ינאש רמוא יתייה
.םירזוח םהש

.רוערע ןיא ,עודיכ ,("ןימאמ אל" וא) "ןימאמ ינא"ה לעו

ולצנתי םיטפושהש ךכל םורגתש וא ,םייתשה ןמ תחאל ,אופיא הפצמ ינא
יתלב ,תיתימא תולצנתהל איה יתנווכו ,םמשב התא לצנתתש וא ,תישיא יינפב
."םירעטצמ ונחנא ,תעגפנ םא" גוסמ ,תגייוסמ יתלבו תינתומ

םילחומ אל ,םיטפושה ,םתאש םשכ ,ידובכ לע לוחמל ןכומ יניא הז הרקמב
.םירומח תוחפ הברהב םהש םירקמב םג םכדובכ לע

,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש
ןוילעה טפשמה תיב

אישנה תכשל

ס"שתה באב 'ה
2000 טסוגואב 6
4039/51 - דקח

דובכל
רינ החמש ד"וע
,'ג1- ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

םוימ ןוילעה טפשמה תיב אישנל ךתיינפ :ןודנה
3.8.2000

.אישנה תכשלב 3.8.2000 םוימ ךבתכמ תלבק רשאמ יננה

רומאה חכונ דוחייבו ,הרקמה תוביסנב :ןמקלדכ ךבישהל ינכימסה אישנה 'בכ
,אשונב דעצ לכ טוקנל םוקמ אצומ אישנה 'בכ ןיא ,21.6.2000 םוימ הטלחהב
לע ונל רצש ירה ,ךתטישל ,יד ךכב ןיאש םגה .ךבתכמב םישקובמה ולא ןממ
.ןודנב תישיאה ךתשוחת

,הכרבב

ד"וע ,רזרמ לאגי
ןוילעה טפשמה תיב אישנל יטפשמ רזועד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


13.8.00 ,אבס רפכ


דובכל
קרב ןורהא טפושה
ןוילעה טפשמה תיב אישנ
םילשורי


ךשמה - תולצנתהל הייפיצ :ןודנה

,יטפשמה ךרזוע ,לזרמ לאגי ד"וע לש 6.8.2000 םוימ 4039/51 - דקח ובתכמ
.המדקה - וילא סחייתאש ינפל לבא ,ילע לבוקמ וניא

,טיפש-יתלב אוה םייוסמ ןיינע רשאכ יכ הנורחאל תרמא ךמצע התא
םינותנה םיטפושל ריתמ התא ,הנהו ,הצור אוהש המ השוע חוכה לעב
ילב - תיקוח וליפאו - תירסומ ,תישונא המרונ לכל דוגינב לועפל ךתוגיהנמל
.תילמינימבש-תילמינימה "תוטיפש"ל םינותנ ויהיש

לע "תיטסילגל" תרוקיב חותמל ידכ אל "תיקוח המרונ וליפאו" יתרמא
הכלהכ אלש תוגהנתה"ש םושמ אלא ,21.6.2000 םוימ הטלחהה
וניה םג וניה טקאט-רסוחו ,קוחה לע הריבע הניה "יטופישה דיקפתה יולימב
."יטופישה דיקפתה יולימב הכלהכ אלש תוגהנתה"

-ךסב יתשקיב .יב ועגפ רשא םיטפושה תא "ריקה לא דימעהל" יתשקיב אל
ךניא תאזה "תוטיפש"ה לש םומינימבש-םומינימה תא םאו .ולצנתייש לכה
תיבמ לחה ,ךלש םיטפושה - חכה-ילעבל ןתונ התא ,םהילע ליחהל ןכומ
תושעל שנאלב-טראק - םיטפושה ןורחאל דע ,םשמ המורדו ,ןוילעה טפשמה
.'וכו טקאט ,ןונגס ,סומינ תולבגמ ילב - םיצור םהש המ

.אל המו ,ןונגס ,דובכ - ומצע-אוה תלוז - םלועה לכמ שרודה רוביצ הזו


.לזרמ ד"וע לש ובתכמל תעכו

ללחל םיקרוז - םיטפוש םג ,ןיד-יכרוע םג - םינטפשמה ,ונחנאש אוה יולג דוס
המ ונל ןיא רשאכ ,'וכו "הרקמה תוביסנב" ,"ןיינעה תוביסנב" ןוגכ םייוטיב
תוביסנב" ;"השקבה תא לבקל קדצה ןמו ןידה ןמ ןיינעה תוביסנב") דיגהל
.('וכו ,'וכו ,"תואצוהב המישאמה תא בייחל ןוכנל יתאצמ אל ןיינעה

.לזרמ ד"וע םג השע ךכו

חכונ דחוימבו" :הזה םולכ-אלל "קוזיח ןקחש" ףיסוה ףא לזרמ ד"ועש אלא
3.8.00 םוימ ךילא יבתכמב רומאה חכונו ,"21.6.2000 םוימ הטלחהב רומאה
.לזרמ רמ לש ובתכמב "רומאה חכונ" לש ורשפ המ יתעדי אל

,טפשמה יתב קוחל 81 'עס יפל השקבב הנד רשא ,21.6.2000 םוימ הטלחהה
ןיבל םתהד םירתועה ןיבש םיסחיה רושימב (עמשמ יתרת) קוספ-ףוס הניה
לש ותוכמס תולבגמ תא יעדויב לבא - הזה רושימב קרו - םתהד םיבישמה
.הזה רושימב ברעתהל ךשקבל יתעדב הלע אל ללכ ןוילעה טפשמה תיב אישנ

:ךל יתבתכ ימצע ינא ירה

ראשנ ןיידע השרפה לש ירוטוטטסה דצה לע ללוגה םתסנשמ ,תעכ
הנופ ינא הז ןיינעבו ישיאה ןובלעה וניעב דמוע ןיידעו ישונאה דצה
אלא ,21.6.00 םוימ הטלחהה לע רוערע תאכרע לאכ אל ךילא
.םיטפושה לש ינחורה םגיהנמ לאכ

יניבל םידבכנה םיטפושה תשולש ןיבש םיסחיה רושימב ,רחאה רושימב לבא
אלא איה ןיאש םושמ ,"חכונ" םוש הל ןיא 21.6.2000 םוימ הטלחהה ,תישיא
."ימצע יוכיז" תעדוה .םיבילעמה לש הנגה-בתכ

םדא ןיאד איה הקזח םייתעבש ,עשר ומצע םישמ םדא ןיאד איה הקזח םא
לש "הטלחה" תיפוסכ לבקל םינכומ ויהת םתא רשאכו ,יאכז ומצע םישמ
- ךלש "חכונל"ה תשיג תא לבקל ןכומ היהא ינא ,"יאכז ינא" תרמואה םשאנ
.םדוק תוקד שמח וליפאו - םמצע תא םיבילעמה לש יוכיזה חכונל

הב שי ,ןנד הרקמב ,םיטפושה לש םתוגהנתהש רובס היה םיטפשמה רשש חיננ
הרקמב :םיטפושל יתעמשמה ד"היבל הנלבוק שיגמו ,תעמשמ-תריבע םושמ
-סוטקאהמ קלח אלא ,יוכיזל-הליע התייה אל 21.6.00 םוימ הטלחהה הז
.הנלבוקה בתכב 2 'סמ םושיא-טרפ .סואיר

יבגל ,21.6.2000 םוימ הטלחהה ,ךילהל דצ יתייה אל ,תישיא ,ינאש ןוויכ
- םדוקה יבתכמב יתרמאש יפכ - אלא ,רקיעו ללכ "הטלחה" הניא ,תישיא
ןמ ישיאה ןובלעל ףסונב ילש היצנגילטניאל ןובלע :ןובלע-לע-ןובלע תפסות
.ומצע ןידה קספמ קוחמל יתשקיב התוא הרעהה

יניינעב םינדפק ךכ לכו ,םכלש-םכדובכל םישיגר ךכ לכ רשא ,םיטפושה ,םתא
-תוהבגב ונאטח :רמולו ,םימעפל םוקל םכל םג רתומ ,םכתלוז לש "ןונגס"ה
ןונגס"כ םירידגמ ונמצע-ונחנאש המב ונשקונ ,םייתפש-תוזלב ונלשכ ,בל
.שיאל הקיזה אל ןיידע ,רקיה ירומ ,אישנה דובכ ,שפנ-תוליצאו - "הטוב

תולצנתה ,האלמ תולצנתהל :שפנ-תוליצא לש יוליגל ,אופיא ,ןיתממ ינא
.םדוקה יבתכמב רומאכ לכה ,תגייוסמ יתלבו תינתומ יתלב ,תיתימא

םיפצמ אל ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפושמש רמול ,ןבומכ ,לוכי התא
- יושע ינא תאזכ "הירכוס" םעו ,דואמ קתרמ תויהל לוכי הז :שפנ-תוליצאל
.תולצנתהל השירדה לע רתוול - בייחתא אל ,ילוא

ןכא 21.6.2000 םוימ ימצעה-יוכיזה תטלחהש החנה ךותמ :יל הלאש דועו
ינא האבה םעפבש רבד לש ושוריפ םאה ,תולצנתה שורדל יתוכז תא תמסוח
?לצנתהל תונמדזה טפושל ןתונ ינאש ינפל ןוילעה ש"מהיב אישנל תונפל ךירצ

ךל ירה ,הרומאה הטלחהה ונל תרצוי רשא "רטנולפ"ב םינד רבכ ונחנא םאו
יכ ןעוט ,ןוילעה טפשמה תיבב רחא ךילה תרגסמב ,ינאש חיננ :ףסונ דוכלימ
לע יב ףזונ טפשמה תיבו ,"ןומירכ תונעט אלמ היה" יזוחמה טפשמה תיב
-תרסח התייה הפיזנהש הנעטב ךילא הנופ ,רומאה חורב ,ינא .'וכו ,"ןונגס"ה
ילבמו בילעהל ךכב שיש ילבמ" יתרמא הלאה םירבדה תאש םושמ ,רחש
.(הטלחהה ןושלכ קוידב) "בילעהל הנווכ

,ךתטישל ,םיקדוצ 21.6.2000 םוימ הטלחהה תא ונתנש םיטפושה םאש רורב
,ךכ םאו ,"בילעהל הנווכ וא בילעהל" וב שי רשא רבד יתישע אל ינאש ירה
ןכ לעו ,רחש-תרסח ןכא איה ,יטתופיהה ,רחאה בכרהה לש הפיזנהש ירה
.ךתטישל - תקדצומ םג תקדצומ השדחה יתנולת

ךכב תודוהל ךלש תונוכנה רשאכ ,זא הזמ אצוי תייה ךיא איה הלאשהו
םא יתוא ןקת) דחוימב הבר הניא הקדצה אלל םיעגופו םיבילעמ ךיטפושש
.(העוט ינא


,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש


לארשי תנידמ
ןוילעה טפשמה תיב
אישנה תכשל

ס"שת ,בא ט"כ
2000 ,טסוגוא 30
4170/51 - דקח

דובכל
רינ החמש ד"וע
,'ג1- ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

טפשמה תיב אישנ תכשלל ךבתכמ :ןודנה
ןוילעה

.ןוילעה טפשמה תיב אישנ תכשלב לבקתה ל"נה םוימ ךבתכמ יכ רשאל יננה

ןיאו אישנה דובכ לש ותעד לע ,ןבומכ ,התייה 6.8.00 םויב ךל הנתינש הבושתה
.הנממ עורגל וא ףיסוהל םוקמ אצומ אוה

,הכרבב

ד"וע - רזרמ לאגי
ןוילעה טפשמה תיב אישנל יטפשמ רזועד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

12.9.00 ,אבס רפכ

דובכל
קרב ןורהא טפושה
ןוילעה טפשמה תיב אישנ
םילשורי


,רקיה ירומ

(2) ךשמה - תולצנתהל הייפיצ :ןודנה

ךרזוע ,לזרמ לאגי ד"וע לש 6.8.2000 םוימ 4170/51 - דקח ובתכמל
אישנ "תכשל" לא בתכמכ 13.8.00 םוימ ךילא יבתכמ תא רידגמה ,יטפשמה
.ןוילעה ש"מהיב

רורב אלו ,ךתעד לע היה לזרמ רמ לש םדוקה ובתכמש קפס םוש יל היה אל
.ורמאנ םירבדה המ םשל יל

רימז קחצי ,רוא רודואית ,םידבכנה םיטפושל ימשב רוסמל לוכי התא
םוי םנמא .ינפב ולצנתי אל םה דוע לכ ,םהל חלוס אל ינאש ןילביר רזעילאו
םירופיכה םוי ןיא ורבחל םדא ןיבש תוריבע לע ,עודיכ ,לבא ,רעשב םירופיכה
.רפכמ

םהלש ןובלעה ירבד תא יב וחיטה םהש םושמ ,םהל חלוס אל ינא דחוימב
.ילש "ןונגס"ה לע יל וריעה םהש ירחא תוקד שמח

םתאש תקולחמ וילע ןיאש דיחיה רבדה תא תושעל תוכזה תא םתדביא םתא
ןונגס הזיאב"ה תא םכתלוז יפלכ סירתהל :םירחאמ בוט רתוי תושעל םיעדוי
ליגרת" לע רבדמ ןיד-קספב רשא טפוש םימדקמ םתא ."רבדמ ינודא
תויוכמס םע הרשמ ,ןידב סיסב הל ןיא רשא הרשמ ורובע םירצויו ,"חירסמ
ליגב ,היסנפל אצוי אוהש ירחאו ,רתוי ההובג תרוכשמ םע םג הארנכ ,תופסונ
לבנמה טפושל סרפ .השדח תיטופיש הרשמל ותוא םינממו םירזוח םתא ,70
."ןונגס"ה ינינא תאמ ,ויפ תא

םיקוקז ,תרוקיבה תא םיבהוא" םתאש ריהצהל תוכזה תא םתדביא םג םתאו
.'וכו ,"תויועטב םידומו םיעוט ,תרוקיבל

איה 'א הארוה יכ ועבקב ,רבעב העט אוה יכ רמוא טפוש ,לשמל ,רשאכ
ארקנ אל הז - הכופה ותעד םויהו ,"תילארנג" איה 'ב הארוהו ,"תילאיצפס"
."סטאניפ" הז ."תויועטב תודוהל"

יבתכמב ךל יתרמאש ומכ ,רמולו םוקל הז ,יתטישל ,"תויועטב תודוהל"
-ונחנאש המב ונשקונ ,םייתפש-תוזלב ונלשכ ,בל-תוהבגב ונאטח :םדוקה
."הטוב ןונגס"כ םירידגמ ונמצע

,בל-תומיטאב ונמשא ,םישוח-תוהקב ונאטח :הנהכו הנהכ ףיסוהל דוע רשפאו
.ןזוא-תולרעב וניקל

תיב אישנ םא ,לשמל ,אטבתהל לוכי ,יתטישל ,"תויועטב האדוה" לש טקא
הילשכ תא הנומ ,טפשמה תנש תחיתפ םע יתרוסמה ומואנב ,ןוילעה טפשמה
רשא) םכש-ילע תוימצעה תוחיפטה לכ םוקמב ,הפלחש הנשב תכרעמה לש
.(תוקדצומ םג ןקלחב תוחפל

הטלחה םכלש רתאב םימסרפמ םתאש ךכב אטבתמה יתכרעמ לשכ וליפא
םשה ותוא עיפומ הלש תרתוכב רשאכ ,רתוע לש ומש םוסרפ תא רוסאל
.וילע תוירחאה תא חקייש ימ ןיא הזה לשכל וליפא - םוסריפל רסאנ רשא

.םכמצע תא קר םיעמוש םתא

המ לכ .12.4.98 םוימ ךילא יבתכמב ךל יתעצה רשא הרזעה תא ,לשמל ,לוט
.תישע אל תאז תא .יפב המ עומשלו ,ךילא יננימזהל היה תושעל ךירצ תייהש
ךילא ורזח םיטשוקירה 1.9.00 םוימ ץראה ףסומבו ,הדות בתכמב תקפתסה
.לודגב

.החישל יתוא ןימזהל ןוכנל אצמת רבכ וישכע ילוא

המ :ץיברוה ילא קיתב ומצע תא לוספל רוא טפושה לש ובוריס ,לשמל ,וא
ינאו ,הלחתהה קר תאז ,םיק הנח תאמ ,ץראהב ,12.9.00 ,םויה ארוק התאש
םהש הלא לש םהיניעב הזמ ואצת ךיא .הבעתיו ךליי גלשה רודכ יכ הפוצ
ללגב ןוילעה טפשמה תיב לע וללוגתה םינש ךשמבש הלא אקווד ואל"
.(םש ,םיק הנח לש הנושלכ) "םירז םיסרטניא

םוימ ,ךילא ל"נה יבתכמ לש םויסה טפשמ לע רוזחל אלא יל רתונ אל םויסלו
,הכותב םישרוש םע לבא ,הירחאל וא ,וז ךתנוהכ תפוקת ךות םא :12.4.98
רוכזת - '88 םיטפוש תשרפ תא לצב דימעת רשא "השרפ" םיידיב ךל ץצופתת
.דעומ דועבמ ךכ לע עירתה אבס רפכמ דידיהש

לע םתרבע :ימשב ןילבירו רימז ,רוא םיטפושל רמול ךתוא ןימזמ בוש ינא
-יתלבו תיתימא תולצנתה ,ולצנתת אלש דעו ,ורבחל םדא ןיבש השעת-אל
.םכל חלוס אל ינא - תגייוסמ

.ךתכשל ידבוע לכלו ,ךתחפשמ לכלו ךל הבוט הנש


,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח