ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ:תעדל ומצע תא הזבמ
ןוילעה טפשמה תיב
ומצע לש םיווצ רפמ

םיניינעה ןכותל

בשחמה תכרעמ לש הבצמבש תוילמסה לע ןאכ יתדמע 5.11.99 םויב
המל תוכלשה םע ,הסרקו יוביג אלל הלעפוה רשא ,ןוילעה טפשמה תיבב
אלל ,תבאוכו השק הסירק - הלוכ טפשמה תכרעמל תורקל יושעש
.יוארכ המצע תא רקבלו ץמוא רוזאל ליכשת אל םא - המוקת

ש"מהיב לש רתאב :ןובשחה לע המדקמ ונלביק 24.4.00 םויב ,הנהו
,רתוע לש ומש םוסרפ רוסאל ,"שקובמכ" הטלחה המסרופ ןוילעה
-רוסאה ומש הראפתל םסרפתה הטלחהה תרתוכבש התייה הטנאופהו
:היה וטומהו ,רתאב ןאכ ,דימ יתבגה ךכ לע .רתועה ותוא לש םוסרפל
.קרב ןרהא ,אישנה דובכ ,המינפ ךתיבב םוטמיטו םיבשחמ לע

.כ"בש 'נ ינולפ ,5051/00 ץ"גב :רזוח הז הנהו


ףוס-ףוסש הארנכ ,הרוחסה תא קפסמ וניא הזה רושיקה םא :הרעה
ןלהל ואר :הפרחה תא וקחמ


יאהב ,קרב אישנה לא סקפב יתינפ ,רתאב הזה אשונה תאלעהל ליבקמב
:אנשיל

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
09-7424873 סקפ ,09-7424838 'לט
051-520000 דיינ

24.4.00 ,אבס רפכ

דובכל
קרב ןרהא טפושה
ןוילעה ש"מהיב אישנ
םילשורי


,ידבכנ

.םכלש רתאב יתשלג הלילה

?יניע תואור המו

רשא ,רתועה לש ומש םוסרפ תא רוסאל 2344/00 ץ"גבב ךתטלחה
.רתועה לש ומש ... עיפומ התרתוכב

אל םכלש webmaster -הש םושמ ,למיג-ןיש-תלקת הניא וז היינעה יתעדל
והשמל תיטמוטפמיס איה תאזה הלקתהו ,הלאכ םירבדב קוסעל רומא
םיבשחמה תכרעמ לש ,םישדוח רפסמ ינפל ,התסירקל ךשמה - רתוי קומע
התייה המצע איה רשאו ,יוביג אלל הלעפ רשא ,ןוילעה ש"מהיבב
,בושחימל קר עגונ וניא רבכ רשא ,קומע רתוי דוע והשמל תיטמוטפמיס
.רתוי דוע בחר ףקיהב םירבדל אלא

התוא תיחד התאו ,המינפ תכרעמה ךותב ,יתרזע תא םעפ ךל יתעצה
ינא המב לואשל ילבו ,עיצהל לגוסמ ינא המ וליפא תעדל ילב ,סומינב
.רוזעל לוכי

.תורוק ויה אל הלאכ תולקתו ןכתיי ,החישל יתוא ןימזמ תייה םא

.רבכעה ינא ,תויראה םתא .רבכעהו היראה לשמ תא רוכז

,חמש גח

ד"וע ,רינ החמש


.ןוילעה ש"מהיב לש רתאהמ דובכ-רחא רסוה הזה ץבוקה רקובב-וב ,ןכאו

לכימ) ןוילעה ש"מהיב תמשרמ יתלביקש ,8.5.2000 םוימ ,הבושתה ,הנהו
הנורתפ רשא ,(!!!ךכ) "תיבושחמ הייעב" וזש תרמוא ,אישנה םשב ,(ןומגא
ןתינ אל ,תמשרהד אבילא ,הז רושיא .טפשמה יתב תלהנהמ רושיא ךירצמ
"הווקמ" תמשרה ,ןתניי רשאכו ,"תויביטרטסינימדא תויעב לשב"
."ךבתכמב תראיתש הלקתה לע םג" ורבגתי םהש


:תמשרה הרמא הכ


ןוילעה טפשמה תיב
ס"שת רייאב 'ג
2000 יאמב 8

ןומגא לכימ ר"ד תטפושה
תמשר


דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג - 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ


ןוילעה טפשמה תיב אישנל ךבתכמ :ןודנה


.וילע בישהל ינשקבו ןיכומסבש ךבתכמ תא לביק ןוילעה טפשמה תיב אישנ

,בשחמה תליפנל ,םנמא ,הרושק הניא ךבתכמב עיבצמ התא הילע הלקתה
.תיבושחמ היעבב רבודמ ןכא ,םלוא

בושחמה תקלחמ לש רושיא ונל ןיא עגרכש אלא ,ןורתפל תנתינ וז היעב
לשב ןוילעה טפשמה תיבב הנכותה תא חתפלו ךישמהל טפשמה יתב תלהנהב
םג רבגתנ ולא תויעב ורתפי רשאכ יכ הווקמ ינא .תויביטרטסינימדא תויעב
.ךבתכמב תראתש הלקתה לע


,הכרבב


תטפוש ,ןומגא לכימ
תמשר


ןאכ ,קרב 'א אישנה 'בכ :קתעה
לש 1326:יתבוגת התיה וזו

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


12.5.00 ,אבס רפכ

דובכל
ןומגא לכימ ר"ד תטפושה
ןוילעה ש"מהיב תמשר
םילשורי

,יתדבכנ

.8.5.00 םוימ ךבתכמ לע הדות

הלגמש ימל הדות תלימ ךבתכמב ןיא עודמ הייהת עיבא םירבדה חתפב
יתייהש אל .הינפלמ האצי רשא הלקתל תושרה תא הנפמו ,תוחרזא שוח
םכבל תמושת תא יתינפה הדותה-תרכה םשל אל ירה) ןיינע הזמ השוע
המכ םימעפל - םינוניגה לע הדיפקמ ךכ-לכ רשא תכרעממ לבא ,(הלקתל
.התטישל הנמאנ היהת יכ תופצל רשפא - !שורדה ןמ הלעמל תוגרד המכו

ךכ ידכ דע איה םכלש הנכותה יכ ךירבדמ ןיבמ ינא :ופוג ןיינעלו
רשא הטלחה לכ HTML ץבוקל תיטמוטוא הריממ איהש ,תללכושמ
היה רבדה םא ירהש ,רתאה ךותל תיטמוטוא התוא הליתשמו ,תדלקומ
.ךתרדגהכ ,"תיבושחמ היעב" וז התייה אלש יאדווב ,תינדי השענ

התוא גיסהל יאדכ ילוא ,תללכושמ ךכ ידכ דע איה םכלש הנכותה םאו
םא - ילואו .תכרעמה לע ינדי חוקיפ היהיש תוחפל וא ,רוחאל דחא דעצ
רשאכ OFFLINE דובעל תו/םינדלקה תא תוחנהל רשפא - תרחא הרירב ןיא
םיכירצמה םיניינע ראשב ןכו) םוסרפ רוסאל הטלחהב םילקתנ םה
.(?תעד-לוקיש

רבודמש ןיבמ ינא רתועה לש ומש םוסרפ תא רוסאל הטלחהה תרתוכמ
תרמוא תאש המו ,אישנה 'בכ םג תאז ןיבה ךכשו ,וייחל ששוחה ןעייסב
הזה ץוריתהש םינשב תורשע רבכ לבא ,"םשא בשחמה"ש ,השעמל ,אוה
.םדא ייחב רבודמ רשאכ אל דחוימב - לבקתמ אל רבכ

.ךל םג ,יל םג תורקל לוכי הז רחמו

תויעב לשב הנכותה תא חתפלו ךישמהל רושיא םכל ןיא יכ תרמוא תא
ויה םא ירה) יביצקת רושיאב רבודמהש ןיבמ ינאו ,"תויביטרטסינימדא"
קפס אלל "תויביטרטסינימדא"ה תויעבה ,םניחב רבדה תא םכל םינתונ
.ויה-אלכ תופדנתמ ויה

,רתי-סמוע לש הריבעב ספתנ רשא גהנל םירמוא םתא םתייה המ ןיינעמ
תווצמ ,הסנרפ יישק :"תויביטרטסינימדא תויעב"ב תאז ץרתמ אוהו
...'וכו םדא םייח ,םיכרדב תוחיטב םירמוא םתייה .'וכו ,דיבעמה

הניה ,היתומדוקכ ,תאזה הלקתה יכ השוחתה תא יב קזחמ ךא ךבתכמ
,בושחימל קר עגונ וניא רבכ רשא ,קומע רתוי דוע והשמל תיטמוטפמיס
.רתוי דוע בחר ףקיהב םירבדל אלא

.תאזה הלקתל "תילאירטסינימ"ה תוירחאב אשונ ימ ןיינעמ


,הכרבבו בר דובכבד"וע ,רינ החמש
."םשא בשחמה" םג ליגרכו ,אוה םותי ןולשיכהש רבתסמ ,ליגרכ ,לבא

םצע דע הבוגת יתלביק אל הז יבתכמ לעש ךכב םג םשא בשחמהש הארנכ
יבתכמ תא ארקי ,םשא תויהל קיספה בשחמהש בשוחש ימו ,הזה םויה
:ןוילעה ש"מהיב אישנ תא שדחה


ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
09-7424873 סקפ ,09-7424838 'לט
051-520000 דיינ


15.10.00 ,אבס רפכ

דובכל
קרב ןרהא טפושה
ןוילעה ש"מהיב אישנ
םילשורי


,ידבכנ ,ירומ

ינודא ןונגס הזיאב" גוסמ היהת הז יבתכמל הבוגתה םא יתוא עיתפי אל
לסל קורזא ינא םלוא ,ךירזועמ דחא לש וידי תחתמ אצת רשא ,"רבדמ
.תישיאה ךתמיתחב םח הרקוה-בתכממ תוחפ היהת רשא הבוגת לכ

עובקל תורמייתה אלו ,העיד-תעבה קר שוריפב וזו - היינעה יתעדל
.ףרוטמ םכלצא והשימ .םיפרוטמ םתא - םיאצמימ

לכל דוגינב - יכ ררבתהו ,םכלש םיבשחמה תכרעמ הלפנ קוידב הנש ינפל
היה יכ חינהל ןכומ ינא .יוביג אלל הלעפ איה - ילוהינ וא יעוצקמ ןויגה
הרעהב קתשוה אוה דימ לבא ,הפה תא חותפל זעה רשא םכלצא והשימ
רשא רבד יכ תיעמשמ-דח ול רהבוה םגו ,"ינודא לש ונונגס" לע יהשלכ
ףאו תרתומ תרוקיבש ,ול ורמא ,ןוכנ .ףוזנה וטבמ תא ליפשהל ותוא ץליא
תכרעמל סחיימ ינודא לבא ,תרוקיבה תא םיבהוא םג ונחנאו ,הייוצר
אל םתוא ,תוצמשהו םיפודיג תניחבב רבכ הזו ,יתכרעמ לשכ טפשמה
.לובסנ

תא רוסאל 2344/00 ץ"גבב ךתטלחה םכלש רתאב המסרופ ךכ רחא
ךכ לעו ,רתועה לש ומש ... עיפומ התרתוכב רשא ,רתועה לש ומש םוסרפ
.24.4.00 םויב ךל יתבתכ

לכימ) ןוילעה ש"מהיב תמשרמ יתלביקש ,8.5.2000 םוימ ,הבושתה ,הנהו
הנורתפ רשא ,(!!!ךכ) "תיבושחמ הייעב" וזש תרמוא ,ךמשב ,(ןומגא
.טפשמה יתב תלהנהמ רושיא ךירצמ

,"תויביטרטסינימדא תויעב לשב" ןתינ אל ,תמשרהד אבילא ,הז רושיא
תראתש הלקתה לע םג" ורבגתתש "הווקמ" תמשרה ,ןתניי רשאכו
."ךבתכמב

בשחמה"ש ץוריתה יכ יתרהבה הב ,12.5.2000 םויב ,תמשרל יתינע ךכ לע
רבודמ רשאכ אל דחוימבו - םינשב תורשע הז לבוקמ וניא רבכ "םשא
.םדא ייחב

:יתרמא תמשרה לא יבתכמ לש ומויסב

לש הריבעב ספתנ רשא גהנל םירמוא םתא םתייה המ ןיינעמ
:"תויביטרטסינימדא תויעב"ב תאז ץרתמ אוהו ,רתי-סמוע
תוחיטב םירמוא םתייה .'וכו ,דיבעמה תווצמ ,הסנרפ יישק
...'וכו םדא םייח ,םיכרדב

,תאזה הלקתה יכ השוחתה תא יב קזחמ ךא ךבתכמ
רשא ,קומע רתוי דוע והשמל תיטמוטפמיס הניה ,היתומדוקכ
דוע בחר ףקיהב םירבדל אלא ,בושחימל קר עגונ וניא רבכ
.רתוי

.תאזה הלקתל "תילאירטסינימ"ה תוירחאב אשונ ימ ןיינעמ

.אב בוש הז הנהו ... הבושת לכל יתיכז אל הז יבתכמ לע

.כ"בש 'נ ינולפ ,5051/00 ץ"גב קית תא םכלש רתאב אצומ ינא תעכ

ךותמ תישילשה איהש ,םוסריפה-רוסיאל הטלחה ה ונשי הז קיתב םג
הטלחה ינפל ומסרופ תונושארה תוטלחהה יתש .םויכ וב תואצמנה שמחה
רוסאל וצה ןתינשמ לבא .בבר לכ ,ןבומכ ,היה אל זא םוסרפבו ,רוסיאל
וניה תומדוקה תוטלחהב םשה לש םוסריפה ךשמהש ירה םוסריפה תא
.וצה לש הרפה תניחבב

,ונל ריכזה ותוא ,עדרפצהו ברקעה לשממ ברקעה תא יל ריכזמ הזו
ינא המ :רמאו ,ןודבאל ומצע תא םג ליבוה רשא ,רחאה קרבה ,הנורחאל
!... ברקע ינא ,תושעל לוכי

החמש ומכ דחאל םיקוקז םתא :םעפ אל ךל יתרמאש המ לע רזוח ינא
.וכרדב הרקנה לכ תא זיגריו - םיילגרה ןיב םויה לכ םכל בבותסיש ,רינ

הנשחרתת רשאכ אלפתת לא ,אבס רפכמ דידיה לש ותצעל ועשת אל
ינא ,תונותיעב םיחווידה יפל קר ,דצה ןמ בקועש ימכ .רתוי תולודג תולקת
.ונרהזוה אל ודיגת לא :רימחמו ךלוה םכבצמ יכ םלש בלב ךל דיגהל לוכי
.וניפצ אל ודיגת לא

.רבכעהו היראה לשמ תא בוש ךל ריכזמ ינאו

,חמש גח


ד"וע ,רינ החמש
ד"וע לש ובתכמ תא - ןייצל שי ,הייואר תוזירזב - יתלביק הז יבתכמ לע
רתויו ,יבתכמ תלבק תא רשאמה ,אישנל ריכב יטפשמ רזוע ,יטלוז רימא
.וב רמאנ המ םכל הלגא אל הזמ

רבכ הזה בתכמהש םושמ ?יטלוז רמ לש ובתכמ ןכות תא הלגא אל עודמ
.םיאדודל ךרדב

:תוביס יתשמ ?םיאדודל ךרדב בתכמה עודמו

םגו ,שרופמב יתרהבה יבתכמ תא תחתופה הקסיפב רבכש - תחאה
םח הרקוה-בתכממ תוחפ היהת רשא הבוגת לכ לסל קורזא יכ ,יתשגדה
.אישנה 'בכ לש תישיאה ותמיתחב

.היריח תא ורגס רבכש - היינשהו


?תמדוקה םעפב התשעש יפכ ,בצמה תא הנקית ןכא "תכרעמ"ה םאה

יטפשמה ץעויה לא ,ןכמ רחאל םימי עובש ירחא ,יתינפ ןכ לעו ,אל
.הרטשמה לש יצראה הטמב ,תוריקחה ףגא שאר לאו ,הלשממל


!!!ף ו ח ד !!!ף ו ח ד !!!ף ו ח ד

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


22.10.00 ,אבס רפכ

דובכל

ןייטשניבור םיקילא רמ
הלשממל יטפשמה ץעויה

ןובדס יסוי בצינ
ר"אטמ/ק"חא שאר
םילשורי

,ידבכנ

הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה

ץ"גב תא ושפחו ,טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב לש רתאה לא אנ וסנכיה
.5051/00

ןיידע לבא ,('ז 'ר) רתועה ומש םוסרפ תא רוסאל הטלחה הנשי הזה קיתב
.רתועה לש ומש תא תואשונה תוטלחה - אלמה םשה םע - םימסרפמ םה
רוסיאה - וצה ןתינשמ לבא ,םוסריפה-רוסיאל םדוק ונתינ הלא םנמא
.ךליאו-ןאכמ םסרפלו ךישמהל אוה

ש"מהיב אישנ תכשל לא יתחלש -16.10.00ל -15.10.00ה ןיבש הלילב
אישנה תכשלמ יטלוז רימא ד"ועו ,הלקתה לע עירתמה סקפ ןוילעה
.לבקתה סקפה ןכא יכ רשאמ

ןיידע םוסרפל-רסאנה ,ןכמ רחאל םימי השיש ,רקובהש אקע אד
.םסרופמ

.אשונב תילילפ הריקח חותפל םכנימזמ ינא

,הבוט הנש תכרבב

ד"וע ,רינ החמש.ביגה אל הלשממל יטפשמה ץעויה

תילגרמ ד"וע תאמ הבוגת יתלביק ,תאז תמועל ,לארשי תרטשממ
תרשאמה ,תוריקחה ףגאב תועיבתו תוריקח תקלחמ שאר ,מ"צנ ,ורפורק
."ךעידונ ונתקידב םות םע"ו ,יבתכמ תלבק תא

- ןוילעה ש"מהיב אישנ לא יתיינפ רחאל תועובש השולש טעמכ ,םויהל ןוכנ
.תכשמנ הפרחהו

יניא ,השענ אל רבדו ,תוועמה תא ןקתל תנמ לע לכה תא יתישעש ןוויכ
תצקל םגו ,המויסל איביש המ הז ילוא .השרפה תא םסרפלמ סונמ האור
.הלוכ טפשמה תכרעמב תיתימא םינפ-תרוקיב

םיניינעה ןכותל

ךשמהל

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח