ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ:תעדל ומצע תא הזבמ
ןוילעה טפשמה תיב
ומצע לש םיווצ רפמ

םיניינעה ןכות

אובמ

.ןוילעה ש"מהיב אישנ לא :24.4.00
:העפותה לש ןושאר יוליג
.ומצעב םסרפמ לבא ,םסרפל רסוא ןוילעה ש"מהיב

ר"ד תטפושה ,ןוילעה טפשמה תיב תמשר :8.5.2000
היעבב רבודמ ןכא" יכ הדומ ,אישנה םשב ,ןומגא לכימ
תלהנהב בושחמה תקלחמ" תא המישאמו ,"תיבושחמ
חתפלו ךישמהל" תרשאמ אל איהש ךכב "טפשמה יתב
תויעב לשב ןוילעה טפשמה תיבב הנכותה תא
תויעב ורתפי רשאכ" יכ הווקמו ,"תויביטרטסינימדא
."ךבתכמב תראתש הלקתה לע םג רבגתנ ולא

.ןוילעה ש"מהיב תמשר לא :12.5.00
.םכתומכ ץרתמו ,םכתומכ גהונש ימל םירמוא םתא םתייה המ

ןוילעה ש"מהיב אישנ לא :15.10.00
.ףרוטמ םכלצא והשימ .םיפרוטמ םתא .אב בוש הז הנהו ...

!!!ףוחד !!!ףוחד !!!ףוחד !!!ףוחד :22.10.00
ר"אטמ/ק"חא שאר לאו הלשממל יטפשמה ץעויה לא
,טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב לש רתאה לא אנ וסנכיה
.5051/00 ץ"גב תא ושפחו

.היינפה תלבק תרשאמ ר"אטמ/ק"חא/ק"חמ שאר :24.10.2000

,דקפ ,(רלדנהכוב) לאפר לכימ ד"וע :12.11.2000
,תועיבת רודמ הקיקחו ץועיי תניצק
,הריבע לכ התלגתנ אלש ק"חמ שאר/ב הנוע
."רמוח ףוריצב" ,קתעה יטפשמה ץעויל תחלושו

ר"אטמ/ק"חא שאר לאו הלשממל יטפשמה ץעויה לא :28.11.00
.היצנגילטניאל ןובלע הניה (רלדנהכוב) לאפר 'בגה לש וז התבושת
,הקידבה ינפלש דעומל תסחייתמ יתנולת
.הריבעל תויצפח תויאר ןנשיו

,םידעה ןכוד לע לתפתמה ןטק רקש-דע ומכ :13.12.2000
,םייברג ומכ ויתוסריג תא ףילחמו
.ול תוגצומה תולאשל ןמיאתהל ידכ
,תועיבת ד"מר ,צ"נס ,ןלפק-יקסבוספ הנח ד"וע
:הנוע ,תועיבתו תוריקח תקלחמ 'ר/ב
החיתפ תוקידצמ ןיינעה תוביסנ יכ םירובס ונניא"
םסרופ ןכאש החנהב ףא תאזו ,תילילפ הריקחב
טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב רתאב
."טפשמ תיב וצב םוסרפל רסאנש םשה

הלשממל יטפשמה ץעויה לא :26.12.2000
,ילילפה ןידה רדס קוח יפל ררע
.ירקיע בתוכמכ ,תומדוקה תוינפל ךשמה םגו

ןוילעה ש"מהיב אישנ לא היינפ דוע :1.1.2001
.תישיאה ךתמיתחב םח הרקוה-בתכמל הכחמ ןיידע ינא
.םיאדודל ךרדב ,יטפשמה ךרזוע ,יטלוז רימא ד"וע לש ובתכמ
יתשירדל ףרטצהל ,אופיא ,ךתוא ןימזמ ינא
.םות דע אשונה תא רוקחל

.סנכנה ל"כפמה לא :1.1.2001
םדוקה ל"כפמה תפוקתב התכז ול יתרטשמה לופיטה
.תונפתשה לע דיעמ
,תנקותמ תיטרקומד הנידמב הרטשמל הלעמב-ןושאר ןחבמ והז
ךמתוח תא עיבטהל ךל תנתינה תונמדזהו
,הרטשמה לש התומד לע
.הנידמה לש 1 'סמ רטושכ ןושארה ךמוימ לחה

הנידמה תוטילקרפמ סקזייא הנשוש :14.1.2001
רמוחה תא הרטשמהמ הנימזמו ,ןיד-ירדס ונתוא תדמלמ
,12.11.2000 םוימ ,הבתכמ קתעהל ףרוצ רבכ רשא
.ק"חממ ,דקפ ,(רלדנהכוב) לאפר לכימ ד"וע לש

ל"כפמה רזוע ,רומ םיסינ מ"צנ :23.1.2001
."בשוה רבכש לע ףיסוהל המ ונל ןיא"

.ל"כפמה רזוע ,רומ םיסינ מ"צנ לא :2.2.2001
?תקחומה ק"חמ/ק"חא לעו ל"כפמה רזוע לע ?"ונילע" הז ימ לע
שרופמב תרמואה ,הצימא הבושת תוחפל םכמ הפצמ יתייה
,םוסרפ-רוסיאל םיווצ לש םתרפה יכ
,ןוילעה ש"מהיב דחוימבו ,טפשמה יתב י"ע םינתינה
,תישיא ,ל"כפמה יניעב תבשחנ הניא
,תינשנו תרזוח איה רשאכ ןיב ,ללכב ןיב ,הריקח קידצמה רבדכ
.תכשמתמו תרזוח
ימצעב םסרפמ ,םכתבושת רואל ,ינאש חיננו
,םוסריפל רסאנה תא
?הריקח קידצמה ירוביצ ןיינע ךכב ןיאש ורמאת זא םג םאה

.לארשי תרטשמ רבוד לא :20.5.2001
?הרטשמה לש התוגהנתה תא רוביצל וריבסת דציכ
.תויפיצפס תולאש עבש םע

.הרטשמה תרבוד רזוע ,ןויס רפוע ץ"נס :6.6.2001
."ףיסוהל המ ןיא" הרטשמה לש תורבודה ןונגנמל םג

הרטשמה תרבוד רזוע ,ןויס רפוע צ"נס לא :11.6.2001
.יבתכמ לש וקמעל תדרל תיסינ אל
,ק"חמ/ק"חא לע ררע-תאכרעכ תורבודה ןונגנמ לא יתינפ אל
.רוביצ גציימה ,יאנותיעכ אלא
םיקפתסמ םתייה ,לשמל ,היזיוולטה ינריקחתל םג םאה
?תננוגתמ-אלהו תקמחתמה ,תימתסה םכתבושתב

הלשממל יטפשמה ץעויה לא :20.6.2001
.הריקחל הייואר הנולתה םא טילחהל ידכ ץוחנ ןמז המכ
?שפנה-חוקיפל השוע הז המ ןיבמ ,יתד ידוהיכ ,ינודא םאה
.תולאש דועו

תילאירטסינימ יארחאכ ,טפשמה יתב להנמ לא :20.6.2001
,תאזה הריבעה לש התקספהל רתלאל גואדל אנ :רתאה לע
.ולוכ רתאה תא תיבשהל - ךכל םילגוסמ םכניא םאו

,יצראה הטמה ,רוביצה תונולת ןיצק לא :24.6.2001
לארשי תרטשמ
.יתורבודה לשכה לעו ,יתרטשמה לישבתה לש ותחדקה לע

,טפשמה יתב להנמ :חוטב אל דעצב :20.6.2001
ל"כנמסה לא ץיפקמו ררדכמ ,לברא ןד טפושה
.בושחמו ש"ואל

ץיפקמו ררדכמ בושחימו ש"ואל ל"כנמס :27.6.2001
תיתדוקנ היינפהב הרזע שקבמו ,ונילא הרזח
.תושדחה תורפהה לא

:בושחימו ש"ואל ל"כנמסל םיבישמ ונחנא :26.7.2001
?תיתדוקנ היינפהב הרזע םיצור
!תומדוקה תויתדוקנה תוינפהל דובכ סחי ונת םדוק


ךשמהל

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח