ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ

:(ךשמה) תעדל ומצע תא הזבמ
ןוילעה טפשמה תיב
ומצע לש םיווצ רפמ
ול תקחומ ק"חמו -
םיניינעה ןכותל
םתבוגת תא ןאכ איבהל ונחטבה
,ןוילעה ש"מהיב אישנ לש
,הלשממל יטפשמה ץעויה לש
שדחה ל"כפמה לשו
הנוע אל ןוילעה ש"מהיב אישנ
ומצע דעב רבדמ ,ךשמהב - ראשה לכ


לארשי תנידמ

םיטפשמה דרשמ
ישארה דרשמ
14/1/2001
רסלק :ונרפסמ


דובכל
ד"וע רינ החמש
'ג 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ


,.נ.ג.א
,בר םולש


ד"וע רינ החמש קית תריגס לע ךררע :ןודנה

26/12/00 :םוימ ךבתכמ ךמס


רדס קוחל 64 ףיעס יפל) ררע תשגה וב ,ךמסבש ךבתכמ תלבק רשאל ינירה
.הריקח קית רוגסל הטלחה לע (1982 - ב"משתה ,[בלושמ חסונ] ילילפה ןידה

ימ וא ,הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע םינודנ םיקית תריגס לע םיררע
רמוחה םע דחי וינפב םיאבומ םהש רחאל ,ןידכ ךכל וידי לע ךמסוהש
.קיתה תריגסב םיברועמ ויהש םימרוגה לש תעד תווחו יטנוולרה

וררע תא שיגהל ררועה לע יכ - ד"לשתה ,ילילפה ןידה רדס תונקתב עבקנ ןכל
יפל ,ןידל דימעהל אלש וא רוקחל אלש התטלחה לע ול העידוהש תושרל
,הצלמההו רמוחה םע דחי ודרשמל ררעה תא הריבעמ תושר התוא .ןיינעה
.ליעל טרופמכ

:לא ךררע תא ונרבעה ,ךכיפל
זוחמה טילקרפ .1
ר"אטמ לארשי תרטשמ לש תועיבתה תדיחי .2
.3

קר .ליעל ןייוצמה םרוגה תורעה םע ,יטנוולרה רמוחה ונל רבעוי יכ ונשקיב
.ררעב לפטל היהי ןתינ ,וז הבוגת תלבק רחאל

,בר דובכב
סקזייא הנשוש

תוריכזמ
הנידמה תוטילקרפ

ל"נה בתכמה ב"צמ האל/ם-י ק"חמ ר"אטמ :קתעה
smca nirיללכה חקפמה תכשל
02-5308100 :ןופלט
02-5308118 :סקפ
א"שסת ,תבט ח"כ ,םילשורי
23/01/01 :ךיראת
(מ)00000/20783 -/0101אר


דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג -1ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

,בר םולש


םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה
01.01.01 םוימ הרטשמה ל"כפמ לא ךבתכמ :ןיכומיס


.ותכשלב לבקתנ הרטשמה ל"כפמ לא ךמסבש ךבתכמ .1

ידי לע םימעפ רפסמ ךתיינפ אשונב תינענ יכ הלוע ,ונכרעש הקידבמ .2
.יצראה הטמב תועיבתו תוריקח תקלחמ

.בשוה רבכש לע ףיסוהל המ ונל ןיאו ונילע תולבוקמ םהיתובושת .3
ה כ ר ב ב

מ"צנ רומ םיסינ
ל"כפמה רזועד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


02.02.01 ,אבס רפכ

דובכל
רומ םיסינ מ"צנ
ל"כפמה רזוע
יללכה חקפמה תכשל
לארשי תרטשמ
םילשורי

,ידבכנ

ק"חמ תונפתשה - הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה
23.01.01 םוימ (מ)-0101/00000/20783/אר ךבתכמ

תכשלב םכלצא השענב יתוא םיפתשמ אל םתאש םושמ ,העוט ינא ילוא
םיבתכנה םייתרגש םיבתכמ יפלא םתוא ומכ הארנ ךבתכמ םלוא ,ל"כפמה
"ךרע ילק" םיניינעש גואדל איה םתרטמ לכ רשאו ,םהינימל "םירזוע" י"ע
דמלל םיצור רשא םיקינדונ בגהמ ונל דירוהל" וא/ו ,"סוב"ה תא ודירטי אל
."דובעל ךיא ונתוא

תולבוקמ םהיתובושת" רמוא התאשכ ןווכתמ התא ימל עדוי אל םג ינא
?תקחומה ק"חמ/ק"חא לעו ל"כפמה רזוע לע ?"ונילע" הז ימ לע ."ונילע

תונמדזה" וז יכ ירמאב ,תישיא ,ל"כפמה לא וא ,"םכילא" יתינפ ינא םאה
ןושארה ךמוימ לחה ,הרטשמה לש התומד לע ךמתוח תא עיבטהל ךל תנתינה
?הנידמה לש 1 'סמ רטושכ

ותעד ןתנ אוהש רחאל ,תישיא ל"כפמה לע םג תולבוקמ םהיתובושת םאו
לע תולבוקמ םהיתובושת" יכ שוריפב רמאת אלש עודמ ,ןיינעל תיפיצפס
?"תישיא ,ל"כפמה

לש םתרפה יכ שרופמב תרמואה ,הצימא הבושת תוחפל םכמ הפצמ יתייה
,ןוילעה ש"מהיב דחוימבו ,טפשמה יתב י"ע םינתינה ,םוסרפ-רוסיאל םיווצ
ןיב ,ללכב ןיב ,הריקח קידצמה רבדכ ,תישיא ,ל"כפמה יניעב תבשחנ הניא
.תכשמתמו תרזוח ,תינשנו תרזוח איה רשאכ

וניא ןנולתמהש הדבועה רואלו ןיינעה תובישח רואל ,הפצמ יתייה רתוי דועו
,קרס-תונולת שיגי אלש וילע הקזח רשא ,ןיד-ךרוע אלא בוחרה ןמ םדא םתס
.תאזה הבושתה לע תישיא םותחי ל"כפמהש

םוי רחאל ,םירקה ףרוחה תולילב ,ומצעב ךירצ ל"כפמה יכ ןעוט יניא ,אל
תא ומצעב בותכלו ,רמוח יררה לע אטפנה-תיששע רואל רוהגל ,ותדובע
ץמואה םג ול היהיש ,וירזוע ,םכילע ךמוס אוה םא לבא ,םינופל הבושתה
.וילא םינופל ומשב םילשבמ םתאש תובושתה לע תישיא םותחל

,ללכה ןעמל ומצע תא חירטמש ימל עיגמ הזה דובכה-םומינימש רובס ינא
,הפוגל היינפל תונעיה אל םא :ול בישמה לש ותעדל ,העוט אוה םא וליפא
לש תישיאה ותמיתחב ,הבוט תוחרזא יוליג לע םח הרקוה-בתכמ תוחפה לכל
,היינפה לבקמ

ימצעב םסרפמ ,םכתבושת רואל ,ינאש חיננ :םכינפל ביצמ יתייה רזע-תלאשו
ורמאת זא םג םאה :יתננולתהש יפכ ,םוסריפל ורסאנ רשא תומשה םתוא תא
?הריקח קידצמה ירוביצ ןיינע ךכב ןיאש


,הכרבב

ד"וע ,רינ החמשד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

20.05.01 ,אבס רפכ

דובכל
הרטשמה רבוד
לארשי תרטשמ
םילשורי

,ידבכנ

ק"חמ תונפתשה - הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה
23.01.01 םוימ (מ)-0101/00000/20783/אר ילא ובתכמ
ל"כפמה רזוע ,רומ םיסינ מ"צנ לש
02.02.01 םוימ רומ מ"צנ לא יבתכמ

לא תחלש ,יחכונה ל"כפמה לש דיקפתל ותסינכ דעומ ,01.01.01 םויל רבוע
ובו ,דיקפתל ותסינכ םויל תילמיס ךראותמ ,ןודנב בתכמ סנכנה ל"כפמה
,רתוי םיכומנ הרטשמ ימרוג י"ע םדוק לפוט רשא ןיינע שדחמ ןוחבל ויתנמזה
לע ישיאה ומתוח תא עיבטי ל"כפמהש ךכב תובישח האור ינא עודמ יתנייצו
.אשונה

לבא ,םוסרפ-רוסיאל םיווצ איצומ ןוילעה טפשמה תיב :ותיצמתב ,אשונה
אוהש המ תא ולש רתאב םסרפמ ומצעב אוהש ךכב תעדל ומצע תא הזבמ
.םסרפל רסא ומצע

ךיא .םולשה ש"מיב י"ע ןתינש הזכ וצ רפמ היה ולגזוב הזיאש ךמצעל ראת
!!!וב תלפטמ התייה לארשי תרטשמ

דע םיכורא תועובש התכיח איה הלחתהב :המכחתהו הקמחתה ק"חמ לבא
וש הל יתרמאש ירחא .קוי הטלמ יל התנע איה זאו ,רתאהמ הרסוה הלבנהש
... ירוביצ ןיינע רסוח התנע איה ?קוי הטלמ

אל הזש רמול ,םיצור םא ,רשפא .ןיינעב תונוש תועיד תויהל ,ןבומכ ,תולוכי
ברלש רמול ,םיצור םא ,רשפא .ןוילעה טפשמה תיב לש םיווצ םיזבמש ארונ
.רוסא ולגזובלש המ רתומ

רובס ןכלו ,לארשי תרטשמ לע םתכ איה תאזה השיגה היינעה יתעדל לבא
לכ לע ןוילעה יארחאה אוהש םושמ ,הילע ותעד תתל ל"כפמה לעש יתייה
.אוה-ונויזב םג אוה הרטשמה לש הנויזבו ,הרטשמב השענה

.23.01.01 םוימ ,רומ מ"צנ לש ותבושת תא יתלביק ל"כפמה לא יתיינפ לע
.םהלש "סוב"ה לש וגא-רטלאה םהש םירובסה םידיקפ לש תיתרגש הבושת

... (ק"חמ) ידי לע םימעפ רפסמ ... תינענ ..." :רומ מ"צנ רמוא ותבושתב
השגדהה) "בשוה רבכש לע ףיסוהל המ ונל ןיאו ונילע תולבוקמ םהיתובושת
.(ילש

םוימ יבתכמב ,וילא יתרזח ,יתעד תא החינה אל רומ מ"צנ לש ותבושתש ןוויכ
םצע דע הבושת יתלביק אל הז יבתכמ לע .ףרוצמ וקתעה רשא ,02.02.01
.הזה םויה

ןה ,רוביצה ותוא םשב ,םויה יתולאש ,םייוסמ םיארוק רוביצ גציימ ינאש ןוויכ
:הלא

?הזה םויה םצע דע יל הנע אל רומ מ"צנ עודמ .א

ל"כפמה רזוע לע :רומ מ"צנ לש ותרדגהל ,"ונילע" הז ימ לע
םג םאה ?תישיא ,ל"כפמה לע וא ,תקחומה ק"חמ/ק"חא לעו
?םיכלמה גהנמכ ,"ונחנא" הלימב שמתשהל גהונ ל"כפמה

ל"כפמה לע םג תולבוקמ (ק"חמ לש) םהיתובושת םאו .ג
ורמאת אלש עודמ ,ןיינעל תיפיצפס ותעד ןתנ אוהש רחאל ,תישיא
?"תישיא ,ל"כפמה לע תולבוקמ םהיתובושת" יכ שוריפב

יתב י"ע םינתינה ,םוסרפ-רוסיאל םיווצ לש םתרפה םאה .ד
,ל"כפמה יניעב תבשחנ הניא ,ןוילעה ש"מהיב דחוימבו ,טפשמה
תרזוח איה רשאכ ןיב ,ללכב ןיב ,הריקח קידצמה רבדכ ,תישיא
.תכשמתמו תרזוח ,תינשנו

םתס וניא ןנולתמהש הדבועה רואלו ןיינעה תובישח רואל .ה
-תונולת שיגי אלש וילע הקזח רשא ,ןיד-ךרוע אלא בוחרה ןמ םדא
םג) תאזה הבושתה לע תישיא םותחי ל"כפמהש ךכמ ענומ המ ,קרס
?(ןיטולחל ימיטיגל רבד ,וירזוע י"ע הכרענ איה םא

דובכה-םומינימ עיגמ אל ,לארשי תרטשמ לש התעדל ,םאה .ו
,העוט אוה םא וליפא ,ללכה ןעמל ומצע תא חירטמש ימל הזה
תוחפה לכל ,הפוגל היינפל תונעיה אל םא :ול בישמה לש ותעדל
לש תישיאה ותמיתחב ,הבוט תוחרזא יוליג לע םח הרקוה-בתכמ
?היינפה לבקמ

ימצעב םסרפמ ,םכתבושת רואל ,ינאש חיננ :רזעה-תלאשו .ז
םג םאה :יתננולתהש יפכ ,םוסריפל ורסאנ רשא תומשה םתוא תא
?הריקח קידצמה ירוביצ ןיינע ךכב ןיאש ורמאת זא


,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש

רומ מ"צנ לא יבתכמ קתעה :ףרוצמ
יצראה הטמה
הרטשמה תרבוד תכשל
02-5308190 :ןופלט
02-5309666 :סקפ
א"שסת'ה ,ןוויס וט ,םילשורי
06/06/2001
(מ)003/2146-01 / אר


דובכל
רינ החמש ד"וע


םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה
20.05.01 םוימ ךתיינפ

.ןודנב ךתיינפ תלבק רשאמ .1

לע רבד ףיסוהל םוקמ שיש יתאצמ אל ,אשונה תא בוש יתקדבש רחאל .2
.23.01.01 םויב ךילא רבעוהש יפכ ,רומ םיסינ מ"צנ לש ותבושת

.ךתעידיל .3
ה כ ר ב ב

ץ"נס ןויס רפוע

הרטשמה תרבוד רזועד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


11.06.01 ,אבס רפכ
דובכל
ןויס רפוע צ"נס
הרטשמה תרבוד רזוע
לארשי תרטשמ
םילשורי

,ידבכנ

ק"חמ תונפתשה - הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה
23.01.01 םוימ (מ)-0101/00000/20783/אר ילא ובתכמ
ל"כפמה רזוע ,רומ םיסינ מ"צנ לש
02.02.01 םוימ רומ מ"צנ לא יבתכמ

אלו ,וב תקמעתה אל יכ ינששוח רשא ,ןודנב ,06.06.01 םוימ ילא ךבתכמל
.וקמעל תדרל תיסינ

םגו ,תקחומה ק"חמ/ק"חא לע ררע-תאכרעכ תורבודה ןונגנמ לא יתינפ אל
,יל רכומה דסומ) לארשי תרטשמב רוביצה תונולת לע הנוממה לאכ אל
.(ילע דבוכמו

ןהל ןיא רשא תולאש םכינפב יתגצהו ,רוביצ גציימה ,יאנותיעכ םכילא יתינפ
לע בישה אל רומ רמ עודמ הלאשה תוברל ,רומ מ"צנ לש ובתכמב הבושת
.ןורחאה יבתכמ

,תומכחתהה עודמ איה ,הארנה לככ ,ידי לע הדדוח אל רשא תפסונ הלאש
תקחומה ק"חמ יכ ררבתהש ירחא לבא ,"ארבנ אלו היה אל" םירמוא םדוק
ילוא" לש הנושמה הרימזה העמשנ ,רתאהמ דרוי רוסאה םוסרפהש דע התכיח
."רוביצל ןיינע ןיא לבא ,ארנבו היה

תולאשל בישהל קר אל םכנימזמ ינא ,המידק תחא הזאפב רבכ ונחנאש ןוויכו
תחא הלאש לע בישהלו ,םכלש תורבודה ןונגנמ תא ררבדל םג אלא ,ןפוגל
רתוי ץופנ תרושקת יעצמא י"ע ןכל תוגצומ ויה תולאשה ןתוא םא :תפסונ
הבושתב םיקפתסמ םתייה זא םג םאה ,(ןייד הנליא ,היזיוולטה ,ץראה)
םג גהננ ךכ םירמוא םייה םאה ?תאזה תננוגתמ-אלהו תקמחתמה ,תימתסה
?הלאה תוריבעב ירוביצ ןיינע ונל ןיאש םושמ ,דיתעב


,הכרבב

ד"וע ,רינ החמש
םיניינעה ןכותל

ךשמהל
הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח