ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ:(ךשמה) תעדל ומצע תא הזבמ
ןוילעה טפשמה תיב
ומצע לש םיווצ רפמ
ול תקחומ ק"חמו -

םיניינעה ןכותלד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


20.6.01 ,אבס רפכ

דובכל
ןייטשניבור םיקילא רמ
הלשממל יטפשמה ץעויה
םילשורי


,ידבכנ

הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה

ןהו ךל ןה ןעוממה בתכמב ,22.10.00 םויב התיה ךילא ןודנב תירוקמה יתיינפ
.ודיקפת יפ לעו ,ותוכמס יפ לע דחא לכ - ק"חא שארל

ק"חמל תוסחייתה םע ,28.11.00 םויב התיה ןודנב ךילא האבה יתיינפ
ידי לעו ,גוסה ותואמ תפסונ הרפה לע ,שדח הנולת יתפסוה םגו ,תקחומה
.םיניירבעה םתוא

.ךדצמ תוסחייתה לכל יתיכז אל תחאכ הלאה תונולתה יתשל

הללמוא ,תקחומה ק"חממ תפסונ הבושת רחאל ,26.12.00 םויב
65-64 'עס יפל ררעכ ןה םעפהו ,בוש ךילא יתינפ ,המצע ינפב תיתיירורעשו
תוכמסה חכמו ,ירקיע בתוכמכ ,ןודנב ךילא יתוינפל ךשמהכ ןהו ,פ"דסחל
.רוקחל הרטשמל תורוהל ךל הנותנה

ןטק רקש-דע ומכ הגהנתה ק"חמש םושמ ,"תיתיירורעשו הללמוא" יתרמא
תולאשה יפל ויתואסריג תא הנשמו ,םידעה ןכוד לע ויבזכב לתפתמה
םהל יתרמאשמ לבא ,"תאזכ היח ןיא" יל ורמא םה הלחתהב :ול תוגצומה
- "ןיינעה תוביסנב" תאזו ,"ןיינע ןיא" יכ יל ורמא םה ,םהיניע ומצע םהש
.ער ןופצמ לע וא ,די-תלזא לע אלא דיעמ וניא רשא ,קוחש ןומיסא

לופיטה רבדב הנולתה הנוכנ םא :תרמואה ,הרטשמל הארוה םוקמב ,הנהו
לש תוריכזמהמ ,סקזייא 'בגהמ לבקמ ינא ,דיימ רוקחל אנ - הנולתב
לע יל עידומו ,דבלב ררע לאכ יתיינפ לא סחייתמה בתכמ ,הנידמה תוטילקרפ
םכנחלוש לע היה רבכ רשא ,"יטנאוולרה רמוחה" לבקל ,הרטשמה לא היינפ
!השרפה לש םדוק לוגלגמ

וז ,ךילא תישילשה יתיינפ ירחא תועובש השולשכ ,14.1.2001 םויב היה הז
-ילגלג תא קר ,ירעצל ,יכ םא) םכלצא םילגלגה תא (!!!ףוס-ףוס) העינה רשא
,(הלשממל יטפשמה ץעויה לש םייאמצעה וילגלג תא אלו ,ררעה לש רזעה
.ךילא הנושארה יתיינפ ירחא םישדוח השולשכו

:הריקחל הייואר הנולתה םא טילחהל ידכ ץוחנ ןמז המכ יל רורב אל תעכ
הלועפ לכמ וא םייתדבוע םיאצמיממ תוגייתסה יל ןיא הזה בלשב ירה
ק"חמ לש הדמעו ,הריבע לע ילש הנעט קר הנשי הזה בלשב .תרחא תיתריקח
.הריקחל יוארה ןיינע הב ןיא ,תססובמ הנולתה םא םגש תרמואה

,םוסרפה-רוסיאל םיווצ תרפה םא הלאשה קר ,אופיא ,תדמוע הז בלשב
.ואל םא ,הריקחל הייוארה הריבע הניה ,ןוילעה ש"מהיב 'בכ י"ע ונתינש

:תואבה תולאשה תולאשנו

הז המ ןיבמ ינודא םאה ,קוחה-תפיכא לע ישארה הנוממכ .א
?קוחה ןוטלשל השוע

םתרפה לעש םייפיצפסה הלאו) םוסרפה-ירוסיא בורש ןוויכ .ב
הרסאנ םתוהז רשא הלא לש םהייח לע ןגהל ודעונ ,יתננולתה
?שפנה-חוקיפל השוע הז המ ןיבמ ,יתד ידוהיכ ,ינודא םאה (םוסרפל

הטושפה הלאשב הדמע שבגל ידכ ינודא קוקז ןמז המכל
?תאזה

:תוולנ תולאש יתש דוע ןנשיו

הרוי ינודא םאה :רומאכ ,תפסונ הרפה הלגתת םא הרקי המ .א
תובתכתהב תעדל ימצע תא שיתהל יל ןתייש וא ,רתלאל-הריקח לע
לכ לש ותבוח תא אלמל תלוז ,הב ישיא סרטניא לכ יל ןיא רשא
?קוחה ןוטלשל דרחו ןמאנ חרזא

םתייה זא םג םאה ,הריבעה התוא תא עצבמ יתייה ינא םא .ב
?הריבעה לא ךכ םיסחייתמ

רוצא טושפ ינא ,רומאכ הרפה דוע הלגא םא :וינפל םושרל ינודא אנ לאויו
ודדומתת ךיא הארנ .רוסאה םוסרפה לא רשיה - ילש רתאהמ ("קניל") רושיק
.הז םע

ורסאנ רשא םימדוקה תומשה תא םג םסרפל יוארה ןמ אל םא לקוש םג ינאו
.(הווקמ ינא ךכ ,יתונולתמ האצותכ ,קספוה םוסרפהו) ומסרופ לבא םוסרפל
!!!םימשאנה-לספס לע ידיל ובישות ימ תא תוארל דואמ קתרמ היהי הז

ינאו .השרפה תא רוקחל ,תופיחדב ,הרטשמל תורוהל ךממ שקבמו רזוח ינא
םיררעה תקלחמב לופיטה ינפל דוע ,תירוקמה ךתוכמס חכמ ךממ תאז שקבמ
.הנידמה תוטילקרפבש

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש


ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

20.6.01 ,אבס רפכ

דובכל
לברא ןד טפושה
יזוחמה ש"מהיב אישנ
טפשמה יתב להנמ
םילשורי

,ידבכנ

םוסרפה-רוסיאל םיווצ לש םתרפה :ןודנה

רשא םירבד תויבקעב םסרפמ (www.court.gov.il) טפשמה תכרעמ לש רתאה
.ומצע ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש םיווצב םוסרפל ורסאנ

.המהמתמ הלשממל יטפשמה ץעויהו ,רוקחל תברסמ לארשי תרטשמ

.הזה רתאה לע ,תילאירטסינימ ,יארחאה אוה התא יכ יל רסמנ

הריבעה לש התקספהל רתלאל גואדל ךילא הנופ ינא קוח-רמוש חרזאכ
רתאה תא תיבשהל אלא םכל ןיא ,תינכט ,ךכל םילגוסמ םכניא םאו ,תאזה
.ולוכ

הבינמ אל רשא ,הרטשמה םעו ש"מהויה םע ילש השיתמה תובתכתהה רואל
םוסרפ הלגתי םאו ,תופסונ תוערתה םכל ןתיל ןנוכתמ יניא ,תואצות לכ
.יתושרל תדמועה תיקוח ךרד לכב תידיימ לעפא ,ףסונ רוסא


,בר דובכבד"וע ,רינ החמשד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

24.6.01 ,אבס רפכ

דובכל
רוביצה תונולת ןיצק
יצראה הטמה
לארשי תרטשמ
םילשורי

,ידבכנ

םוסרפה-רוסיאל םיווצ לש םתרפה :ןודנה
תומרה לכב ,לשוכ יתרטשמ לופיט

הרטשמה שיא תא םמוקל ילב ,ורידגהל ךיא עדוי יניא רשא "רופיס" והז
ררבתי ןכא םא) ל"כפמה דגנכ וליפאו ,וירבח דגנכ הנולתב הנופ ינא וילא רשא
ינא ךכבו) טילחהש המ טילחה רשא הז אוהו ,וירזוע י"ע עדוי ןכא אוה יכ
.(ךשמהב האראש יפכ ,קפוסמ

לכות (דבלב יתרטשמה םוחתב רשאמ רתוי בחר אוהו) ולוכ רופיסה יטרפ תא
לצא םיאצמנ םמצע םיכמסמה - חונ וניא רבדה םאו ,ילש רתאב אורקל
.הרטשמה תרבוד לש התכשלב וא/ו ,תקחומה ק"חמ

הלד םלוא ,תקחומה ק"חמ יוטיבב שמתשהל ץלאנ ינא יכ לע רעטצמ ינא
.תרחא הראת לכוא אל ,ינושל

המ ונל ןיא" גוסמ תובושתל סחייתהל הצור ינא ,ןיינע-לש-ופוגל שגאש ינפל
."... םוימ ךילא ונבתכמב רמאנש המ לע ףיסוהל

,התאו ,ךתעד תא החינמ הניאש הבושת והשלכ ףוגמ לבקמ התא רשאכ
התאש ןוויכ ירה - םיפסונ םישגד ילב וא םע - תונעטה ןתוא לע רזוח הבוגתב
.ףיסוהל המ היהי אל ךבתוכמל םג ,שדח לכ תפסוה אל

-בבסב יוטיב ןהל היה אל רשא תוגשה הלעמ ,ךתבושתב ,התא םא לבא
יזא ,(תלביקש הבושתה לע תוססובמ רבכ ןהש םושמ) םדוקה תובתכתהה
אל רמואש ימ לש תינצחש-תינחוכ הבוגת איה "ףיסוהל המ ונל ןיא" הבושתה
.ךילע ףצפצמ ינא ,ךתעד המ יתוא ןיינעמ


יתורבודה לשכה לע :ףוסהמ ליחתא ,ןיינע לש ופוגלו
לארשי תרטשמ לש

םוימ יבתכמל הבוגת לכ ,םישדוח העבראל בורק ךשמב ,יתלביק אלשמ
.הרטשמה תרבוד לא ,20.5.01 םויב ,יתינפ ,רומ םיסינ מ"צנ לא 02.02.01
רשא ,יאנותיעכ ןהו ,קוחה ןוטלשל דרחה חרזא רותב ןה התייה וז יתיינפ
.םייוסמ םיארוק רוביצ גציימ

רומ מ"צנ רשא תולאש וב תוגצומ יכ ךמצעב תוארל לכות הז יבתכמב ןויעמ
:ןה ולאו ,ילא ובתכממ תושקבתמ ןהש וא ,ןהילע יל הנע אל

?הזה םויה םצע דע יל הנע אל רומ מ"צנ עודמ .א

ל"כפמה רזוע לע :רומ מ"צנ לש ותרדגהל ,"ונילע" הז ימ לע
םג םאה ?תישיא ,ל"כפמה לע וא ,תקחומה ק"חמ/ק"חא לעו
?םיכלמה גהנמכ ,"ונחנא" הלימב שמתשהל גהונ ל"כפמה

לע םג תולבוקמ (תקחומה ק"חמ לש) םהיתובושת םאו .ג
אלש עודמ ,ןיינעל תיפיצפס ותעד ןתנ אוהש רחאל ,תישיא ל"כפמה
?"תישיא ,ל"כפמה לע תולבוקמ םהיתובושת" יכ שוריפב ורמאת

יתב י"ע םינתינה ,םוסרפ-רוסיאל םיווצ לש םתרפה םאה .ד
,ל"כפמה יניעב תבשחנ הניא ,ןוילעה ש"מהיב דחוימבו ,טפשמה
תרזוח איה רשאכ ןיב ,ללכב ןיב ,הריקח קידצמה רבדכ ,תישיא
.תכשמתמו תרזוח ,תינשנו

םתס וניא ןנולתמהש הדבועה רואלו ןיינעה תובישח רואל .ה
-תונולת שיגי אלש וילע הקזח רשא ,ןיד-ךרוע אלא בוחרה ןמ םדא
םג) תאזה הבושתה לע תישיא םותחי ל"כפמהש ךכמ ענומ המ ,קרס
?(ןיטולחל ימיטיגל רבד ,וירזוע י"ע הכרענ איה םא

דובכה-םומינימ עיגמ אל ,לארשי תרטשמ לש התעדל ,םאה .ו
,העוט אוה םא וליפא ,ללכה ןעמל ומצע תא חירטמש ימל הזה
תוחפה לכל ,הפוגל היינפל תונעיה אל םא :ול בישמה לש ותעדל
לש תישיאה ותמיתחב ,הבוט תוחרזא יוליג לע םח הרקוה-בתכמ
?היינפה לבקמ

ימצעב םסרפמ ,םכתבושת רואל ,ינאש חיננ :רזעה-תלאשו .ז
םג םאה :יתננולתהש יפכ ,םוסרפל ורסאנ רשא תומשה םתוא תא
?הריקח קידצמה ירוביצ ןיינע ךכב ןיאש ורמאת זא

אל" ?הרטשמה תרבוד רזוע ,ןויס רפוע ץ"נס ,6.6.01 םויב ,יל הנוע המו
רבעוהש יפכ ,רומ םיסינ מ"צנ לש ותבושת לע רבד ףיסוהל םוקמ שיש יתאצמ
,ינצחש-ינחוכה "ףיסוהל המ ונל ןיא"ה ותוא קוידב הז ."23.01.01 םויב ךילא
.ליעל ,ירבד חתפב יתרביד וילע

ןתוא תולאשה לע שארמ תונעל רומ מ"צנ ליכשה תמאב םאה :לאוש ינאו
לארשי תרטשמל ןיא רבכש ךכ ידכ דע ,הרטשמה רבודל גיצהל דיתע יתייה
?ףיסוהל המ

לע יתיחמ וב ,11.6.01 םוימ יבתכמב וילא יתרזח ןויס ץ"נס לש ובתכמ לע
ןתוא םא :השדח הלאש יתפסוה ףאו ,יארוק רוביצבו יב ינלזלזה סחיה
,היזיוולטה ,ץראה) רתוי ץופנ תרושקת יעצמא י"ע םכל תוגצומ ויה תולאשה
תקמחתמה ,תימתסה הבושתב םיקפתסמ םתייה זא םג םאה ,(ןייד הנליא
ןיאש םושמ ,דיתעב םג גהננ ךכ םירמוא םתייה םאה ?תאזה תננוגתמ-אלהו
?הלאה תוריבעב ירוביצ ןיינע ונל

וילא יתרשקתה ,ףסונה יבתכמל ןויס ץ"נס לש ותבושת עיגהל הששובשמ
לש תיטפשמה תצעויה ... לא יתוא הנפהו ,יתא רבדל ברס אוה ךא ,תינופלט
!הרטשמה

םייעוצקמה םימוחתב רבודה תדובעל תיטפשמה תצעויה ןיינע המ :לאוש ינאו
?הרטשמה לש

םימוחתב רבודה תא תררבדמ תיטפשמה תצעויה םאה :לאושו ףיסומ ינאו
?ולש םייעוצקמה

.תונימאה ,היינעה יתעדל ,וניה יעוצקמ רבוד לש רתויב בושחה הדובעה-ילכ
הפוכ קיסעמה םאו ,וקיסעמ לש ותונימא העגפנ - רבודה לש ותונימא העגפנ
ושפנב רקש תושעל אלו ,רטפתהל רבודה לע ,ןימא-יתלב תויהל רבודה לע
,(בגא-תרעה קר וז לבא ,רוביצה תונולת ןיצק יבגל םג ןידה ,יתעדל ,אוהו)
םש וקיסעמ רשא םיטסקט םלקדמ רשא "ןיירק" וניא רבודש םושמ תאזו
.ויפב

ילא גהנתה רשא ,תורבודה ןונגנמ לע ,אופיא ,איה הז תונעט-שארב יתנולת
ותבושתב ןה - !הנימא אל רקיעבו - תיניינע אלו ,תסמונמ-אל הרוצב
ןיב ,בתכב ןיב ,ינשה יבתכמ לע תונעל ובוריסב ןהו ,ןויס ץ"נס לש תינקמחה
.תינופלט


תא רוקחל ,תירוקמה יתיינפ לש הפוגל הרזח ןאכמו
םוסרפה רוסיאל םיווצה לש הרפהה

וצ" תרתוכה תא האשנ ,22.10.2000 םויב ,הרטשמה לא הנושארה יתיינפ
ץעויה תא םגו) הרטשמה תא יתנמזה הבו ,"הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל
הריבעב חכוויהל תנמ לע ,טפשמה יתב לש רתאל סנכיהל (הלשממל יטפשמה
רשפאמ היה רשא רבד ,תמא ןמזבו םלועה לכ לבק ,םייניעה דגנל תעצבתמה
.הריבעה עוציב תא רתלאל קיספהל הרטשמל

קרו ,תוריבע עונמל אוה הרטשמה לש ינושארה הדיקפתש יתא םיכסת
רבעב הריבעה יעצבמ תא שינעהל התרטמ רשא ,הריקחה האב ינשה םוקמב
.דיתעב תוריבע לש ןתונשיה עונמל תנמ לע

הלוכיסל רבד התשע אל הרטשמהש איה הז תונעט-שארב הנושארה יתנולת
.הריבעה לש

ןועטה תא וקדב םהש ןיבמ ינא תקחומה ק"חמ לש הנושארה התבושתמ
ל"נה רתאה לע םינוממהש ןוויכ .הנולתה רחאל תועובש רפסמ קר הקידב
ןנשי ךכ לע םגו - םתמזויב שורדה תא ןקתלו םמצע תא קודבל םיגהונ םניא
ופילדה ,יתנולת םע דיימ רתאל וסנכנ ןכא םה יכ קפס לכ יל ןיא - תויאר יל
קיספהל םבוטב וליאוי םיניירבעהש דע וניתמהו ,םיניירבעל יתנולת רבד תא
לע תופחל תנמ לע ,רתאל "הנושארל" וסנכנ םה ךכ-רחא קרו ,הריבעה תא
..."םלועמ םירבד ויה אל" יכ יל "רשבל"ו ,םיניירבעה

ינאו ,םיניירבעה םע הלועפ הפתיש תקחומה ק"חמ יכ איה היינשה יתנולת
,אשונה תא ריבעהל ,ךתושרל םידמועה םילכב לופיטל ףסונב ,ךנימזמ
.ש"חמל םג ,ליבקמב

אלו הריבעה דעומל תסחייתמ יתנולת יכ תקחומה ק"חמל יתרהבהש ירחא
תויאר יל שי יכו ,הרפה םוש התיה אל ,םתנעטל ,זאש ,רתאל םתסינכ דעומל
תוביסנב" ,םואתפו ,המעט תא תקחומה ק"חמ התניש ,יתנולת סוסיבל
...הריקחל יואר וניאש ןיינעל ךפה אשונה ,"ןיינעה

לע ויבזכב לתפתמה ןטק רקש-דע ומכ הגהנתה תקחומה ק"חמ הז ןיינעב
תולאשל ןמיאתהל ידכ ,םייברג ומכ ויתואסריג תא ףילחמו ,םידעה ןכוד
.ול תוגצומה

הכירצ התיה הריקחל יואר וניא אשונה יכ תקחומה ק"חמ הרבס תמאב םא
.שארמ תאז תא רמול איה

ילאוטקלטניא רשוי רסוחב הגהנ תקחומה ק"חמ יכ איה תישילשה יתנולת
.ירוביצ בל רסוחבו

רמוחו לקמ ,רומח רבד הניה טפשמ יתב לש םיווצ תרפה יכ יתא םיכסת
הניה םייתעבש הרומחו ,ןוילעה טפשמה תיב לש םיווצ תרפה איה הרומח
לע ןגהל דעונ רשא ,ץ"גבב םירתוע לש םהיתומש םוסרפ רוסיאל םיווצ תרפה
,ומש םוסרפ ללגב רתוע חצרי הלילחו סח ,םאו ,םירתוע םתוא לש םהייח
אל םא ,חצרה רבדל הפתוש היהת לארשי תרטשמ ,טפשמה תיב וצל דוגינב
.ירוביצ-ירסומה ןבומב תוחפל ,ילילפה ןבומב

רסוחבו תויעוצקמ רסוחב הגהנ תקחומה ק"חמש איה תיעיברה יתנולת
.הריקח לש התחיתפל וליפא יואר וניא הזה אשונהש הטילחה רשאכ תויניינע

לע הלשממל יטפשמה ץעויה ינפב רורעל ןתינש הדבועה יכ ןייצל ינוצרב
הלשממל יטפשמה ץעויה לא תונפל ףא ןתינש וא ,םירקוחה םיגרדה תוטלחה
םתוכמסמ תערוג הניא ,הריקחה תא םייקל אוה-ותוכמס חכמ ,הרוי ןעמל
קודבל - רוביצה תונולת ןיצק ללוכ - םייתרטשמה םימרוגה לש םתבוחו
,רבעב ולבקתנ רשא תויעוצקמ תוטלחה ,השירד יפ לע וא םתמזויב ,שדחמ
.יונישל תונתינ רשאו

הנפומה רבד לכ אלש ילע לבוקמ :(1.1.2001) ל"כפמה לא יתיינפ לא ןאכמו
,לשמל ,ךכ .תישיא ל"כפמה לא וריבעהל ותכשל ישנא תא בייחמ ל"כפמה לא
הפיכאה תא דקמל ,לשמל ,שקבמו ל"כפמה לא הנופ הרושה ןמ חרזא םא
תא ריבעהל ל"כפמה ירזוע םיאשר ,תורחא וא ולא תוריבעב העונת יניינעב
.העונתה ףגא שאר לא רשייה היינפה

הנענ ,העונתה ףגא שאר לא הליחתכלמ הנפ רומאכ חרזא םא ,ךדיאמ ,לבא
לביקש הבושתה לע תוגשהב ל"כפמה לא הנופו ותוא תקפסמ הניאש הבושתב
תא רוגסל" םילוכי םניא ל"כפמה ירזוע ,ומעטמ וא העונתה ףגא שארמ
הבושתה לע ףיסוהל המ ונל ןיא" יכ חרזאל בישהלו העונתה ףגא לומ "ןיינעה
ותטלחהל ,ל"כפמה לש ונחלוש לע חנוי רבדהש ילב ,"העונתה ףגאמ תלביקש
.תישיאה

ןפואב הלאה םירבדה לכ תא להנל ,לוכי וניא ףאו ,בייח וניא ל"כפמהש ןבומכ
רשא רחא םרוג וא ץעוי לכב וא ,ותכשל ישנאב רזעיהל אוה יאשרו ,ישיא
שארמ-םינכומ הבושתו הטלחה וינפל חינהל םיאשר וליפא הלאו ,ןוכנל אצמי
הטלחהה לבא ,ןוכנל אצמיש לככ ,תישיאה ותמיתחלו תישיאה ותטלחהל
.ומצע ל"כפמה לש תויהל תבייח תיפוסה

דבלבו ,ומצע ל"כפמה י"ע המותח הניא רשא הבושת לבקל וליפא ןכומ ינא
רתתסי אל יל בישמהשו ,ל"כפמה לש תישיא הטלחה הירוחאמ דומעתש
.ההוזמ-יתלבו ימתס "ונחנא" ירוחאמ

ןיינעה יכ קיסמ ינא ןויס צ"נס לשו רומ מ"צנ לש תוקמחתמה םהיתובושתמ
,ל"כפמה לא יבתכמב יכ ןייצל ינוצרב .ל"כפמה לש ונחלוש לע חנוה אל ללכ
תדחוימ תובישח האור ינא םייוסמה הרקמב עודמ יתרבסה ,1.1.2001 םוימ
לש ןוילעה דקפמה ותויה תדבוע םצעל רבעמ אשונב תישיאה ותוברעתהל
.תקחומה ק"חמ

תא וחינה אל ללכ ל"כפמה תכשל ישנאש ךכ לע איה תישימחה יתנולת
.ונחלוש לע יתיינפ

בוריסהו ,ל"כפמה לש ונחלוש לע חנוה ןכא הזה רמוחה לכו ,יתיעט םא היהו
לש ויתועבצא תעיבט תא אשונ ןכא הריקחה לש התחיתפ לע תורוהל
- תישיא ,ל"כפמה

ותואב גהנ ל"כפמהש איה - תישימחה יתנולתל תיפולח - תישישה יתנולת
.ליעל ,תיעיברה יתנולתב רומאכ 'וכו תיעוצקמ רסוח

,ןוילעה ךדקפמ דגנ הנולת רורבב היעב ךל תויהל היושעש ליעל יתזמר רבכ
תא תרזחה" אל דוע לכו ,ולבקל התמכסה רשא דיקפתה והז םלוא
לשמ .ךתנבהו ךנופצמ בטימ יפל לועפל ןוביר ,יתטישל ,התא ,"תוחתפמה
דחא דצמ - הלשממה שאר תא םיחטבאמה כ"בשה ישנאל :המוד רבדה המל
ישיאה ונוחטיב לע םינוממה םה ינש דצמו ,ודיקפת חכמ םהילע הנוממה אוה
,ולש "םידקפמ"ה םה ,םדיקפתב םישמשמ םה דוע לכו ,םה םדיקפת חוכמ
.עמשוממ לייח לככ ,םהל תייצל וילעו

רומאכ לכה ,רומ םיסינ מ"צנ לש ותבושת ןכות לע איה תיעיבשה יתנולת
.2.2.2001 םוימ ,וילא יבתכמב

יבתכמ לע יל בישהל חרט אל ללכ רומ מ"צנש ךכ לע איה תינימשה יתנולת
.וילא

,םירבדה חתפב תוטרופמ ןה אלה ,יתורבודה לשכה לע יתנולת ל רשאבו
.הז יבתכמ לש ותישארב


,בר דובכבד"וע ,רינ החמש


םיניינעה ןכותל

ךשמהל
הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח