ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ:(ךשמה) תעדל ומצע תא הזבמ
ןוילעה טפשמה תיב
ומצע לש םיווצ רפמ
הנומתל תסנכנ טפשמה יתב תלהנהו
חוטב אל דעצב

םיניינעה ןכותללארשיב טפשמה יתב להנמ
םילשורי ,טפשמה יתב תלהנה


א"שסת ,ןויס ט"כ
2001 ,ינוי 20

דובכל
ד"וע ,רינ החמש רמ
'ג1- ליג לועשמ
44281 אבס רפכ


,דבכנ ד"וע

טפשמה יתב תכרעמ רתא :ןודנה

.ךיבתכמ לע הדות

בורקב סנכוי רשא שופיח עונמ תנכהב התע םיקסוע ונא - שופיח עונמ .א
.רתאל

ךבישאו םוסרפל ורסאנש םירבד םוסרפ ןינעל ךיתונעט קודבל יתירוה .ב
.הקידבה רחאל


,בר דובכב

טפוש ,לברא ןד
יזוחמ טפשמ תיב אישנ
טפשמה יתב להנמטפשמה יתב תלהנה

בושחמו ש"וא ל"כנמס
א"סשת ,זומת 'ו
2001 ינוי 27

דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג1- ליג לועשמ 'חר
44281 אבס רפכ


!ידבכנ


םוסריפה רוסיאל םיווצ לש םתרפה :ןודנה
20.6.2001 םוימ טפשמה יתב להנמל ךבתכמ

םוסרפ לע יל עודי אל ,ילופיטל רבעוה טפשמה יתב להנמל ךבתכמ .1
.טפשמה יתב תכרעמ לש טנרטניאה רתאב םוסרפל םירוסאה םיאשונ

םיכיראת וא םיקית 'סמ ,ולא םימוסרפ טוריפ ילא ריבעת םאב ךל הדוא .2
.תופיחדב אשונב לפטל לכונש מ"ע

'סמ סקפב ילא טוריפה םאב ודובכל הדוא ןיינעה תובישח תאפמ .3
.02-6556753


הכרבב

יפסכ ןויצ
בושחמו ש"וא "כנמס

ןאכ טפשמה יתב להנמ ,לברא ןד אישנה 'בכ :קתעהד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

26.7.01 ,אבס רפכ

דובכל
יפסכ ןויצ רמ
בושחמו ש"וא ל"כנמס
טפשמה יתב תלהנה
םילשורי

,ידבכנ

םוסרפה רוסיאל םיווצ לש םתרפה :ןודנה
.27.6.01 םוימ ךבתכמ

,ילש רתאל סנכיהל ךנימזמ ינא ,ןיינע-לש-ופוגל סנכאש ינפל
רושיק םש ונשי) תאזה הללמואה השרפה לכב ןייעלו ,www.quimka.com
.(
הלוכ השרפה לא רעשה-ףדמ

ונמזמ שידקמו ,קוחה ןוטלשל דרחה חרזאל םיסחייתמ םיגהונ ךיא האר
.ודיצמ ישיא סרטניא לכ ילב ,הזה אשונל

ש"מהיב תמשר לש ,ןוילעה ש"מהיב אישנ לש ומעטמ ,התבושת תא האר
המכ דע הארמה ,12.5.2000 םוימ ,הל יתבושת תאו ,8.5.2000 םוימ ןוילעה
.הבושת התוא איה הללמוא

םג הארנכו) םימכחתמו םיקמחתמ יטפשמה ץעויהו הרטשמה ךיא האר
.(תויארה תא ומילעי הלאש תנמ לע ,הריקח-םרטב םיניירבעל םיפילדמ

םח הרקוה-בתכמב יל לומגל ןכומ וניא ןוילעה ש"מהיב אישנ ךיא האר
.ינשה הרקמב ,ותכשלמ הבושתה תננוצ המכ דעו ,תישיאה ותמיתחב

רוזעל ידכ ,םייתדוקנ םירקמ ינש לא עבצא יתינפה רשאכ ילא סחיה היה הז
.יתכרעמה לשכה לש ותרבדהב םהל

רשא םייתדוקנ תונורתפ תויושרל קפסלו ךישמהל ינא ךירצ םא איה הלאשהו
.תונדרט-םשל-ןדרטכ יתוא וגיציו ,יתכרעמה לשכב לופיטמ ןתוא ורטפי

.ןכ םג - קוחה ןוטלשל דרחה חרזא .ןכ - קוח-רמוש חרזא ,דובכה לכ םע
.אלו אל - "םייתדוקנ" םיניירבע דוצל רומא רשא ,בדנתמ-רטוש

.תיפיצפס-םיעגפנהמ שיא גציימ אל םג ינאו

םדוק לבא ,םיידיתע םירקמ יבגל ,תויתדוקנ תוינפה םג םכל תתל ןכומ ינא
איה הרומתהו ,תומדוקה תויתדוקנה תוינפהה לע "הרומת"ה תא שרוד ינא
םירקמה ינש תא רוקחל הלשממל יטפשמה ץעויה לש הארוה :הלא יתשב
.ןוילעה ש"מהיב אישנ לש תישיאה ותמיתחב ,םח הרקוה-בתכמו ,םימדוקה

,תוינופלט תוחיש יתשב הז תא גישהל לוכי טפשמה יתב להנמ ,יל ןימאתו
- העש עבר ךתו ,ןוילעה ש"מהיב אישנ םע היינשהו ,יטפשמה ץעויה םע תחאה
.םכתושרל ינאו ,רוגס ןיינעה לכ - !וטורב


.ןודנבש ךבתכמל תעכו

,םוסרפה-רוסיאל םיווצ לש םתרפה לע ךל עודי אלש קפס םוש יל ןיא ,ןכא
.היכוב ישפנ ךכ לע קוידב לבא

,אישנה לש יטפשמה ורזועו ,ןושארה הרקמב ,תמשרהש ךכ לע היכוב ישפנו
לפטל ולכותש תנמ לע" - תידיימ ןיינעה תא וריבעה אל ,ינשה הרקמב
ש"ואל ל"כנמסה לא רשייה - תיתכרעמ םגו תיתדוקנ םג ,ךנושלכ ,"תופיחדב
.בושחמו

תלאשנו ,"תיבושחמ היעבב רבודמ ןכא" יכ התדוה המצע תמשרה ירה
.בושחמ יניינעב םימשר לש םתויחמומ המ הלאשה

לבא ,םתאש עדוי ינא םויה .םה וא םתא :להנמה ןאכ ימ לאוש ינאו
אישנ תכשלב רותפכ לע הציחלש .םהש ימותל יתרבס השרפה לש התישארב
רואל ,םודל תכרעמה לכ תא דימ ץיפקת איהו ,אובת אוב ןוילעה ש"מהיב
,לארשי תרטשמ לע לבוקמ אלו - ךילע לבוקמש יפכ ,"ןיינעה תובישח"
הדמע עבק אל רשא ,יטפשמה ץעויה לע וא ,תילילש הדמע העבק רשא ,לשמל
.ללכ

תדמוע תיתכרעמה הייעבה ,בושחמו ש"ואל ל"כנמסה לא ונפ אל םהש ןוויכ
,רתאה תא רוגסל - ירשפא-יתלב רבדה םאו ,תידיימ לפטל ךירצ הבו ,הניעב
.רתא-לע

טפשמה יתב תלהנה לכ תא ובישותש יתניחבמ - תויפיצפס תורפהל רשאבו
,הדובעה תא םהיניב וקלח ,ןימז בשחמ לכ לומ םיחמתמהו םיטפושה לכ תאו
.תורפהה לכ תא םתגביד םוי יצח ךותו

היהי הז - םייתדוקנ םיטרפ םכילא ריבעהל טילחא ינא םא :הנורחא הלימו
םא הארנו ,םכלש הרפהה לא ילש רתאהמ קניל רוצא טושפ .ילש רתאה ךרד
- אל םאו ,תובישח-רסח רבד ךכב תוארל וכישמי יטפשמה ץעויהו הרטשמה
.םשאה אצי ימו ,םימשאנה לספס לע יתא דחי ובישוי םה ימ תא

,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


טפשמה יתב להנמ :קתעה


םיניינעה ןכותל

ךשמהל
הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח