ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ:(ךשמה) תעדל ומצע תא הזבמ
ןוילעה טפשמה תיב
ומצע לש םיווצ רפמ
קוחמל הכישממ ק"חמו -

םיניינעה ןכותל

ץעויה לא 28.11.00 םוימ יבתכמל הבושתב
תא יתלביק ק"חא שאר לאו הלשממל יטפשמה
:האבה הבושתה

תוריקחה ףגא/יצראה הטמה
תועיבתו תוריקח תקלחמ
02-5309290 'לט
02-5309339 סקפ
2000 רבמצד 13
א"סשת ,ולסכ ז"ט
109842-1102/חפ :ןיכומיס

דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג 1 ליגה לועשמ בוחר
44281 אבס רפכ


םוסרפ רוסיא וצ תרפה ןיגב ךתנולת :ןודנה

דשח ןיגב ךתנולת רקחית יכ שקבמ ךניה הב 28/11/00 ךיראתמ ךתיינפ .1
- ףסונ צ"גבל רשקב ןכו ,5051/00 צ"גבל רשקב םוסרפ רוסיא וצ תרפהל
.ונידי לע הנחבנ 2344/00

יכ םירובס ונניא ךתנולת לש תפסונ הניחב רחאל יכ ךעידוהל ינירה .2
ןכאש החנהב ףא תאזו ,תילילפ הריקחב החיתפ תוקידצמ ןיינעה תוביסנ
תיב וצב םוסרפל רסאנש םשה טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב רתאב םסרופ
.טפשמ

65-64 םיפיעס יפ לע רוקחל אלש הטלחהה לע ררע שיגהל יאשר ךניה .3
.1982-ב"משתה (בלושמ חסונ) ילילפה ןידה רדס קוחל

,הכרבב
צ"נס ,ןלפק-יקסבוספ הנח ד"וע
תועיבת רודמ שאר
תועיבתו תוריקח תקלחמ 'ר/ב

רמוח ףוריצב-הלשממל יטפשמה ץעויה תכשל :קתעה
-99270ק"חא
-107866ק"חמ


רבכ וזו ,דקפ תגרדב וק-תדבוע אל רבכ םעפה
רשא וז ,ק"חמ שאר אל ןיידע לבא
,תומדקתה
אל ךא ,"לופיט"ב ןיינעה יכ יל בישהל הדבכתה
.ומצע לופיטה לע המשב םותחל הזעמ


:הלשממל יטפשמה ץעויה לא יבתכמב ,יתבוגת וז


ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


26.12.00 ,אבס רפכ

דובכל
ןייטשניבור םיקילא רמ
הלשממל יטפשמה ץעויה
םיטפשמה דרשמ
םילשורי
(ק"חמ/ק"חא/ר"אטמ תועצמאבו ןירשימב)

,ידבכנ

הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה

ךילא יתוינפל ךשמה םגו ,פ"דסחל 65-64 'עס יפל ררע םג וניה הז יבתכמ
.ירקיע בתוכמכ ,ןודנב

תא יתלביק ,ק"חא שאר לאו ךילא ,28.11.00 םוימ ןודנב יבתכמ תובקעב
,ןלפק-יקסבוספ הנח ד"וע לש ,13.12.00 םוימ ,109842-1102/חפ 'סמ הבתכמ
.ךילא חלשנ וקתעה רשא ,ק"חממ ,ץ"נס

,הריקח תוקידצמ "ןיינעה תוביסנ" ןיא "םואתפ" .הירורעש וניה הז בתכמ
םשה טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב רתאב םסרופ ןכאש החנהב ףא תאזו"
."טפשמ תיב וצב םוסרפל רסאנש

רמוא אוה ,דיגהל המ ןיא ןטפשמל רשאכ :םיעדוי ונלוכש "יעוצקמ דוס" הז
."ןיינעה תוביסנב"

ףא תאזו" ,רומאכ הריקח תוקידצמ ןניא תומולעה "ןיינעה תוביסנ" םא לבא
הרמא אל ק"חמ עודמ - "... םוסרפל רסאנש םשה ... םסרופ ןכאש החנהב
?הליחתכלמ תאז

ואב םה זאו ,הפרחה רסות רשא דע ,תועובש השולשכ התכיח ק"חמ עודמ
!!!ךמצעב לכתסת !קוי ורמאו ילא

ןרקש דע לש וימוגמגמ הנוש וניא ןלפק-יקסבוספ ד"וע ץ"נס לש הבתכמ
.תמדקתמ תידגנה הריקחהש לככ ךלוהו ךבתסמה

?ןלפק-יקסבוספ ד"וע ץ"נס לש התטישל ,"ןיינעה תוביסנ" ןהמ :לאוש ינאו

אל וליפאו ,בושייה ןמ דחא היה םסרפמה םא םישוע םתייה המ :לאוש ינאו
םירבוע םתייה זא םג םאה ?ןוילעה ש"מהיב רתאכ הצופת-בר תרושקת-ילכב
!?"ןיינעה תוביסנב" ,הקיתשב ךכ לע

דימעהל ידכ ,תוניצרב תאז לקוש ינאו - רחמ תא םתא ושעת המ :לאוש ינאו
רתאב םוסרפ ל ורסאנ רשא תומשה םתוא תא םסרפמ ינא - ןחבמב םכתא
!?רוקחלמ וענמית םתא זא םג םאה ?(www.quimka.com) ילש

םתא םג) קוחה תפיכא תכרעמ תא דבכי רוביצהש םיפצמ םתא דציכו
המצע תא הזבמ תאזה תכרעמה םא ,(טפשמה יתב תכרעמ םגו ,הרטשמהו
!?תעדל

קוחמל הנווכ הלוע ק"חמ לש הלופיט ןפואמ יכ יתנייצ םדוקה יבתכמ ילושב
הלוע ןכא ןלפק-יקסבוספ ד"וע ץ"נס לש הבתכממו ,םויה רדסמ אשונה תא
.יתקדצש

.ןודנב הריקח תחיתפ לע תורוהל ,אופיא ,שקבא

,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש


לאו ,ןוילעה ש"מהיב אישנ לא םג יתינפ ליבקמב
.סנכנה הרטשמה ל"כפמ


:יתבתכ ןוילעה ש"מהיב אישנ לא


ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
09-7424873 סקפ ,09-7424838 'לט
051-520000 דיינ
www.quimka.com


1.1.2001 ,אבס רפכ

דובכל
קרב ןרהא טפושה
ןוילעה ש"מהיב אישנ
םילשורי


,ידבכנ ,ירומ

ש"מהיב רתאב םוסרפ רוסיא יווצ לש םתרפה ןיינעב בוש ךילא רזוח ינא
.ןוילעה

תוחרזאה יוליג לע ,תישיאה ךתמיתחב םח הרקוה-בתכמל הכחמ ןיידע ינא
רימא ד"וע לש ובתכמ תאש ןוויכ
,15.10.00 םוימ ךילא יבתכמב רשא הבוטה
רתאב יתטריפ ךכל הביסה תא) םיאדודל יתחלש רבכ ,יטפשמה ךרזוע ,יטלוז
.(www.quimka.com

.הזה רתאב ןכ םג אוצמל לכות תולשלתשהה ךשמה תא

רשא ,ןדרט חרזא ינא וליאכ ,ילש תונולתה תא תקחומ ק"חמ ,האור התאש יפכ
.ימצעל והשמ הצור

עגנה רועיבב םיניינועמ תויהל םיכירצ םתאש ,הוונעהו דובכה לכב ,ינא רובס
.רחא םדא לכמ רתוי

אהי לבל ,םות דע אשונה תא רוקחל יתשירדל ףרטצהל ,אופיא ,ךתוא ןימזמ ינא
הרטשמה ילדחמ לע יופיחל בובנ ץורית קר ,ונרעצל ,לבוקמכ ,"תמאה רקח"
.ברעהו םכשה ,ןהילישבת תא תוחידקמו תו'צטרפמה ,תיללכה העיבתהו

.רוהט וננחמ יהי תווצמ תא םייקל ולכות ןעמלו

םגו ,תרוקיבה תא םיבהוא" םתאש רמוא דימת התאש ךל ריכזמ םג ינאו
."הל םיקוקז

,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש:יתבתכ ל"כפמה לאו

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

1.1.01 ,אבס רפכ
דובכל
יקשינורהא המלש בצינ בר
יללכה חקפמה
לארשי תרטשמ
םילשורי

,ידבכנ

ק"חמ תונפתשה - הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה

ךסנכיה םוי אוה ,וכיראת ינפל םימי רפסמ ךילא הז יבתכמ תא חלוש ינא
,ךנחלוש לע אצמיי רשא ןושארה ןיינעה אהי אוהש הוקתב ,שדחה ךדיקפתל
.דיקפתב ךמדוקמ ךילא הרבעוה רשא "השורי" היהי אל רשא

-לכיהב ,םוסרפ-רוסיא יווצ לש םתרפה לע יתנולתב לשוכה לופיטה יטרפ תא
רתאב םארקל וא ,ק"חמ/ק"חאב לבקל לכות ,טפשמה תכרעמ לש שדוקה
רשא ,הזה םטייאה לא רעשה-ףדמ רישי רושיק שי םש ,www.quimka.com
.'וכו ,ומצע לש םיווצ הזבמ ןוילעה ש"מהיב איה ותרתוכ

.אשונב לפיטש ימ לכ לש תונפתשה לע דיעמ יתנולת התכז ול לופיטה יתעדל
ועגנ רשא ןידה-יכרוע לכש ששוח ינא לבא ,םר לוקב תאז דיגהל דחפמ ינא
-רסחו ץימא יעוצקמ-יניינע לופיטש ששחמ ,תורק םילגר ולביק הזה קיתב
.םיטפוש תריחבל הדעווה לא ךרדב ,קזנ םהל םורגי היידצ

תונמדזהו ,תנקותמ תיטרקומד הנידמב הרטשמל הלעמב-ןושאר ןחבמ והז
ןושארה ךמוימ לחה ,הרטשמה לש התומד לע ךמתוח תא עיבטהל ךל תנתינה
.הנידמה לש 1 'סמ רטושכ

לבא ,הלשממל יטפשמה ץעויה ינפב ,קוחב העובקה ררעה תורשפאל עדומ ינא
תא םינשמ ונחנא ,וניעט ,רמלו םוקל הרטשמהמ תענומ הניא ררעה תורשפא
.הריקחב םיחתופו ,ונתדמע

.שדחה ךדיקפתב החלצה ךל לחאמ ינא

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש

הזה אשונב ולפטי םה דציכ הארנ


םיניינעה ןכותל

ךשמהל
הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח