ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


13.9.2000 ,ץראהב םסרופ

!רתוי ףאו - שלשל ,ליפכהל - םיטפושה רכש לע :תמדוק המישר

:םיטפושה רכש לע

םיחמומ םיטפוש למגתל


,הלכלכ ,ץראה) םיסמל ןיד יתב :ןורתפה ותמישרב ןירטיצ ןויצ ןב קדוצ
רדעה אוה םיסמ יניינעב הטיפשה לש סליכא בקע יכ ועבקב (11.9.2000
אוהש ןורתפהו ,םיסמ יניינעב םינדה םיטפושה ברקב םיסמ יניינעב תונמוימה
וזש םיטפוש ובשיי םש ,םיסמל םידחוימ ןיד יתב לש םתמקה אוה עיצמ
טפשמה תיב לש המרב רבד ונל עיצמ אל ,בגא ,בתוכה .םתונמוימו םתויחמומ
וניא םיסמ יניינעל םיחמומה רגאמ - הארנכ - ותטישל ,וב םג רשא ,ןוילעה
.דחוימב טפוש

רותפל הלוכי אל ,המצעלשכ ,יעוצקמ דוחיי ילעב םילנובירט תמקהש אלא
ותואמ םיאב ,ןירטיצ לש ותטישל סליכא בקע ,םיטפושה רשאכ ,הייעבה תא
.הטישה התואב םירחבנו ,רגאמה

ולהינ אל םהייחב רשא ןיד-יכרוע :הרובעתל טפשמה יתב תא ,לשמל ,לוט
-שרקכ תבשחנה הרשמ - הרובעת יטפושכ םינמתמ דחא הרובעת קית וליפא
,ץ"גבל האב םיטפוש תריחבל הדעווהו - םולשה טפשמ תיבל םודיקל הציפק
הרובעת יניינעב אצמתהל בייח וניא הרובעת טפוש יכ - !השוב אלל - תנעוט
.ברעתהל ברסמ ץ"גבהו - (!!!ךכ)

:הרובעתל טפשמה יתב לע רוערע תאכרעכ ,יזוחמה טפשמה תיבל ,האלה
םיניבמ םניאש דבלב וז אל רשא םיטפוש דיחי-ןדכ םיבשוי הרובעת ירוערעב
דעו ,הייופכ "תונרות" תרגסמב הלאה םירוערעב םינד םה ,הרובעתב רבד
רזוחו ,תונרותה תא םירמוג םה - ללכב םא - והשמ דומלל םיחילצמ םהש
.הלילח

טפשמה תיב אישנ ,ותוניגהב ,ונל רמוא ,"תוקדוצה ךיתורעה לע הדות"
םלוא ,הז ןיינעב וניתוינפל הבושתב ,ןליא םחנמ טפושה ,ופי-א"תב יזוחמה
םיקיתל תתל אלו ,תויחמומ ירסח םיטפושל הדובעה תא רוסמל ףידעמ אוה
.ברעתהל ברסמ ץ"גבה ןאכ םגו - םיפדמה לע רבטצהל

הרובעת רוערע םע וירעשב סנכיהל ידכ רשא ,ןוילעה טפשמה תיבל ךישמנ
רשא םיטפוש ,םימעפל ,םינד הלאה תושקבבו ,ךכל תושר שקבל שרדנ התא
םתוא ןיינעמ אל םג הזה אשונהש אלא ,הרובעתב רבד םיניבמ םניאש קר אל
ינפ לע תקמונמה רוערע תושר תשקב "לסחל" םילגוסמ םהו ,הז-אוהכ
לכהו ,הקמנה אלל םגו ,תחא הנעטל וליפא תוסחייתה אלל םידומע תורשע
."תיחדנ השקבה" :דבלב םילמ יתשב

יאנתב לבא ,ןייוצמ ןויער וניה תיפיצפס תוחמתה לעב יעוצקמ לנובירט
םושמ םיחמתמ םה וב םייוסמה אשונב ואריישו ,הדיפקב ורחביי םיטפושהש
,םירבדה עבטמ ,ףאוש םולשה טפשמ תיבב טפוש לכ .םייח לעפמ ,תוחילש
,ףאוש יזוחמה טפשמה תיבב טפוש לכו ,יזוחמה טפשמה תיבל םדקתהל
ףאוש אל טפוש ףא לבא ,ןוילעה טפשמה תיבל םדקתהל ,םירבדה עבטמ
,םיסמל החמומה םש תויהל תנמ לע ,רתוי ההובגה האכרעל םדקתהל
.תאזכ תועצקמתה ,הארנה לככ ,תדדועמ אל םג תכרעמה .'וכו הרובעתל

לש ותמישרב רחא םוקמב יובח םיחמומ םיטפוש תאיצמב ישוקה שרוש
טפשמה תיבב טפושש המ העשב חיוורמ םיסמב החמתמה ד"וע רשאכ .ןירטיצ
טפשמה תכרעמ ךותב םוחתב תוחמתהל יותיפה ,וימי לכ חיוורי אל ןוילעה
.דחוימב בר וניא

,טפושה לש ורכשל תוחמתה-תפסות לבא ,לכה לע הנעי אל ףסכהש ןוכנ
תומלתשה םע דחי ,(זוחא 200 וא 100 וליפא ילוא) דחוימב הובג רועישב
רשפאו) אלמ רכשב (םייתנש וליפא וא הנש ,הנש יצח תב) תדחוימ תיעוצקמ
,(םינש רשע וא עבש ,שמח ינפל שורפל אלש תובייחתהב הנתומ היהי לכהש
.הייעבהמ קלח תוחפל רותפל תויושע


!רתוי ףאו - שלשל ,ליפכהל - םיטפושה רכש לע :תמדוק המישר

טפשמה תכרעמב הפיקמ המרופר תעצה

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח