ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ורבקמ םהב לשומד"וע ,רינ החמשםהב לשומ"
"ורביקמ


המדקה


בייח יחרזא טפשמב עבותה היה הב ילגנאה טפשמב הפוקת התייה היה
יתב ידי לע םירכומ ויהש חוסינה-יסופדמ דחא יפל ותעיבת תא ךורעל
וליפא ,ןולשיכל הנודינ איה התייה ,ךכ ךתעיבת תא תכרע אל .טפשמה
,תמדקתמ טפשמ תכרעמ םע ,תחתפתמ הרבחש רורב .קדוצ תייה םא
תכרעמהש היה רבד לש ופוסו ,םימי ךרואל ךכ ךישמהל הלוכי אל
שושחל ילב ,ישפוח ןפואב ךתעיבת תא ךורעל תייה לוכיו ,השמגתנ
.חוסינ ייוקיל ללגב ןולשיכל

טפשמ תכרעמ לכו - טפשמה תכרעמ לש התונרמש ללגב ?יאמ אלא
רמא .רבעה ילגרהמ ררחתשהל בר ישוק היה - תונרמשל הטונ םלועב
The forms of action we have :םידרולה תיב יטפושמ דחא ךכ לע
העיבתה 'תורוצ' תא") buried, but they still rule us from their graves
,םדוקה םיטפשמה רשו .("ןרביקמ ונב תולשומ ןיידע ןה ךא ,ונרבק
דרשמב םיטוח המכב ךשומ ןיידע ,רודירמ ןד ימואלה דמחנה
דוסי ןיא םגו ,דרשמ ותואב בשוי אל רבכ אוהש תורמל ,םיטפשמה
.םש השענב יהשלכ הרוצב ברעתהל הסנמ אוה לעופב יכ חינהל

םייזבנו םייתירורעש הקיקח יכילה תעכ םילשבתמ םיטפשמה דרשמב
- םיפתושה םה ויניבשוש רשאו ,רודירמ ןד אוה יקוחה םהיבא רשא
דגנ השודק-יתלבה תירבל - תיתרטשמה העיבתהו הרובעתה יטפוש
רשא תודמעה-םואית ותואל .הרובעתל טפשמה יתבב םימשאנה רוביצ
העיבתה ןיבל ,הזמ ,הרובעתה יטפוש ןיב םינשה תצורמב שבגתה
ורידגמ ינא ןיידעו - רבעב יתרדגה רבכ ותוא רשאו ,הזמ ,תיתרטשמה
וא ,תשרופמ תורבדיהב הרצונ איה םא חוטב אלש ףא ,"היינונק"כ - ךכ
תושעל התרטמ רשא ,"תידדה הנבה" לש םינש-תבר תורבטצהב קר
לש ובג לע ,םימשאנה לש םבג לע - םילק םייח םיעבותלו םיטפושל
הארנש יפכ ,םיכרדב תוחיטבה לש הבג לע - !ואלפתת - םגו ,קדצה
.ךשמהב

ןאכו ,רבעב תובר םימעפ יתדמע ךכ לע - תאזה הינונקה לש התרטמ
לוכי אל ינא ,ודובכ" רמאיש דע םשאנה תא שיתהל איה - דוע טרפא
העיבתל רשפאל ,תוחפל ,וא ,"ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל
- הוקתב ,ךירצש ומכ הריקח קית ןיכהל ילב םושיא שיגהל תיתרטשמה
וא/ו הריקחה תכאלמ תא הרובע השעי טפושהש - תמשגתמ בורל רשא
רשא ,םושיאה בתכ תא ,ךרוצה יפלו הגרדהב ,הרובע בותכיו ,לואשיתה
יוארה םושיא-בתכל רשאמ ,קלח ריינ ףדל רתוי המוד אוה ותשגה תעב
.ומשל

דמוע רבודמ הב הקיקחהמ קלח תוחפל יכ הארנ םירבדה ךשמהב
.ומצע ,יאביל דוד ,יחכונה םיטפשמה רש לש ותעדל דוגינב


יתבב "הארקה"ה לע
הרובעתל טפשמה

םעפ לש םעט

ץראל םיעיגמ םיטירבה ויה םא יכ תרמואה הטובחו הנשי החידב הנשי
אלש ידכ ?המל ךכ לכו .םיילגרה תא םהל ץצקל ךירצ היה ,תפסונ םעפ
!בוש וחרבי

לפנ רשאכ (ןשע לש ןיערג ילב החידב ןיא עודיכו) תאזה החידבב יתרכזנ
ידיקפת) םירטושל ךירדמ םשב ,(!םינש 55 ינפל) 1938 תנשמ רפס ידיל
תאמ ,(ןתביקעו תוריבעה תריקח ,רטושה
חקפמ ,דאדחלא דאסא סאילאו ,םולש טפוש ,דמסלא דבע ןיסוח
השמ תירבעל םגרת) םירטושל ס"היבב םיקוחל הצרמו ןושאר הרטשמ
.(םילשורי ,מ"עב "הוחא" יביטרפואוק סופד ,'מע 127 ,ינסינ

:תירוטדנמה (י"א) הניתשלפב ילילפ טפשמ להנתמ דציכ ואר

היה םא .םשאנל העדוה ש"מהיב חלשי טפשמה ינפל ... "
חלשית ןכ .םיברעל הרהזא םג חלשת ,תוברעב ררחושמ
.םידעה לכל העדוה

ןאכו) ... םשאנל המשאה תואירקב ליחתי טפשמה"
תונקמה ,ונלש ץ"שחה תא תוריכזמה תוארוה תועיפומ
רתוי ההובג האכרע ינפב טפשיהל תוכזה תא םשאנל
תא תובייחמו (יזוחמ טפשמ-תיב וא ,יטירב םולש-טפוש)
.(םשאנה לש ותשירד יפ לע טפשמה תא ריבעהל טפושה

ושיגה הליחתכלש טפושה ינפב ןודינ תויהל םשאנה רחב"
ןורכזב הריחבה תא טפושה םושרי ,העיבתה תא וינפב
לע תונעל םשאנה ןמ שורדיו טפשמה ךלהמ לש םירבדה
.ותוא םימישאמש המשאה

תרכזנה הריבעה תא רבע :רמולכ ,המשאב םשאנה הדוה"
... ןודינ וליאכ בשחי ,המשאה בתכב

חתפי הירוגיטקה כ"ב ,המשאב םשאנה הדוה אל"
.(98 'מעב ,םש) "... וידע תא ןימזיו ויתונעטב
הזכ רבד ןיא טעמכ ונלצאש םושמ ?"םיטירבל עגעגתמ" ינא עודמ
ןמ ץימה תא םיאיצומ ונלצא .םויה ותואב רמגנו ליחתמ טפשמהש
ךוסחל ונייהד) "הז םע רומגל" ול רשפאמה דיחיה ךרדהו ,םשאנה
המשאב תודוהלו ,ןנוגתהל ותוכז לע רתוול איה (ןידה-ייוניע תא ומצעמ
.ותבוחל תודע-ץמש וליפא איבהל ךרטצת העיבתהש ילב

םידעה תעימשו טפשמה תחיתפ ונייהד - הזה ןיינעב יכ ןייצל יוארה ןמ
ירקיעה שודיחה .טדנמה ןמזב היהש יפכ אוה םויכ ןידה - םויה ותואב
ינפל ,בתכב טפשמה תיבל עידוהל םשאנל תנתינה תורשפאה ,ילוא ,אוה
,ןתצקמ וא ןלוכ ,תודבועב הדומ אוה םא :ותסריג תא ,טפשמה תליחת
תעימשל רשי טפשמה תא עובקל היהי רשפאש ידכ ,ןהב רפוכ אוהש וא
תיב עבק ךכ .םידדצלו טפשמה תיבל רתוימ ןמז זובזב אלל ,תוחכוהה
,(1)המ ד"פ ,י"מיראב דורמנ ,1556/90 פ"ע ד"ספב ןוילעה טפשמה
םשאנה-תעדוה תא שיגהש ימ יכ (רגמש ריאמ אישנה יפמ) ורמאב ,705
ותיבל העדוה ןירשימב לבקל ךירצ ,תודבועה תצקמב ולו ,הדוה אל"ו
ועמשיי וב דעומה לע ונייה ,ופוגל טפשמה עמשיי וב דעומה לע
לעב עידוהל ידכ תדרפנ הבישיל םשאנה לש ותובצייתה יכ ,"תויודעה
תחרטה הווהמו תרתוימ" איהו "תשרדנ הניא" ותריפכ רבד תא הפ
."םניח

תא ןימזהל םישקעתמ ןיידע טפשמה יתבו ,רזוע וניא הז לכ לבא
."הארקה"ה םשל תדרפנ הבישיל םשאנה

!וא ?הז תא םישוע המלו דציכ


"אירקמ"כ הרובעתל טפשמה תיב
םושיא-יבתכ

:ןהמ תחא לע דומענ ןאכ םלוא ,םימשאנ רטרטל תובר םיכרד ןנשי
ונייהד ,"הארקה"ל תדרפנ הבישי םיעבוקו ,טפשמה תא םילצפמ
לבא .קוחה בייחמש יפכ ,"םשאנה ינזאב םושיאה בתכ תארקה"ל
ינזאב" םושיאה בתכ תא ארוק וניא בורל טפשמה תיב תואיצמב
.אל םלועל - הרובעתל טפשמה יתבבו ,"םשאנה

תאירק רשאמ ץוח ,םלועבש רבד לכ ?"הארקה"ה תבישיב םישוע המ
."םשאנה ינזאב" םושיאה בתכ

הדומ אוה םא םשאנה תא לאשיש ךכב קפתסי רתוי חונה טפושה
ךרוצל טפשמה ךשמה תא החדי אוה - הב רפוכ םשאנה םאו ,המשאב
תא הנשמ םשאנהש בורל הרוק הזה הרקמב םג לבא ,תוחכוהה תעימש
ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ" :ותדמע
."!ךינפל

-יתש םשאנה תא רוקחל ידכ הזה דמעמה תא לצני חונ תוחפה טפושה
םגו ... הזב םג רפוכ התא םאה" :הרטשמה רקוח אוה היה וליאכ ,ברעו
,"? ... הז תאו ... הז תאו ... הז תא ריבסמ התא ןיאו ... הזב םגו ... הזב
לכ תפישח - םומינימה תאצות :תואצותה יתשמ תחא גישי אוה ףוסבלו
ול הארתש העשל דע והזחל ךומס קיזחהל םשאנה יאשר םתוא םיפלקה
ינא הדומ ,ודובכ" :ליעל ומכ - םומיסקמה תאצות ;םתולגל המיאתמ
."!ךינפל

"םירבסה" ףיסוי םגו ,ךכב קפתסיי אל רתויב עורגה טפושה וליאו
ךכב יד היהי אל םאו ,הנגה לכ םשאנל ול ןיא עודמ (רחש ירסח בורל)
םייותיפ" דוע ףיסוי אוה ,המשאב האדוהל םשאנה תא איבהל ידכ
,ופוסב עשרויו טפשמ להני םא םשאנה לש וניד היהי המ :"תואשהו
טפושה חילצה אל ןאכ םג םאו ...וישכע "הז םע רומגל" ול יאדכ המכו
...תוחכוהל דעומ עובקל רשפא - "!ךינפל ינא הדומ"ה תא קיפהל

"הארקה"ב םיקפתסמ םניא רשא םיטפוש םנשיש יתחכש :עגר-עגר
המב תעדל הצור ינא" ךל ודיגי םה .המשאב רפוכ םשאנה רשאכ תחא
ךכ רחאו ,םולצתה תא הארתש הצור ינא" וא ,"רפוכ התא קוידב
אל עבותהש םושמ ,טפשמה תא החדנ .ךתריפכב דמוע התא םא טילחת
טפשמה תיבמ ,###### תטפושה ,לשמל ,ךכ ."םולצתה תא םויה איבה
-שולש וליפא ,דחא קיתב ,אוצמל רשפא הלצא :#######ב הרובעתל
.לכה תא הילע םיעדוי ונחנאש חוטב אל ירמגלו ,"תוארקה" (!) עברא

,"םיידי ףופיכ" תירבעב םיארוק ,עדוי אל דועש ימל ,הזה "ךילה"ל
?םש אקווד עודמ .הרובעתל טפשמה יתבב דחוימב טלוב ,רומאכ ,אוהו
.המשאב רהמ ךכ לכ הדוי אל םדא "םיליגר" םיילילפ םיטפשמב םושמ
דיספהל אל" ידכ קר סנוא וא דוש ,הבינג תמשאב הדומ אל דחא ףא
:ינאש - ןולק תוררוג ןניא רשא ,הרובעת תוריבעב וליאו ,"הדובע םוי
תא םיטישומ ןיד-יכרוע םהש םימשאנ וליפא הרובעתל טפשמה תיבב
..."הדובע םוי דוע דיספהל" אלש דבלבו ,טפושל םראווצ

הרטשמה לש ףינסכ הרובעתל טפשמה תיב :ךשמהל

םיניינעה ןכותל    ףדה שארל רוזח


ורבקמ םהב לשומ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח