ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


- קרב ןרהא
,תצלפמ אל ,ךאלמ אל
:הייעב ול שי לבא

לע
יערד הירא תשרפ
לעו
רוביצה ןומא
טפשמה תכרעמב

עוציבה-בוכיעו ,ףסונ ןוידל הריתעה

ףסונה ןוידל הריתעב הטלחהה

!השוב התואל יוא ... 50% -מ הלעמל

םיגחה רחאל דע ,עוציבה-בוכיעל השקבה לע :גוליפא
עוציבה-בוכיעו ,ףסונ ןוידל הריתעה .א

,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותטלחה ביבס וכפשנ ,ללמ המכ ,ויד המכ
תיפוסה הטלחהל דע ,יערד הירא לש ןידה רזג עוציב תא בכעל ,קרב ןורהא
.ףסונ ןוידב ותריתעב

,תועמשמ םוש ןיא הזה אשונה לכל ,גניטייר ילוקישמ ץוח לבא ,דואמ יל רצ
.תיתושדח אלו תיטפשמ אל

לוקישה ,טרפב רסאמ לשו ללכב שנוע לש עוציב בוכיעב טפשמ תיב ןד רשאכ
,ךיפה יתלב אוה רסאמ שנועש הדבועה אוה לוקשל טפשמה תיב לש ינושארה
לכוי אל שיא רסאמה שנוע תא לטבת רוערעה תאכרע ,רבד לש ופוסב ,םאו
.אלכב בשיש םימיה תא רסאנל ריזחהל

,רסאמל ןודינה לש ידיימה ורסאמ תא קידצמה ,דגונמ לוקיש ,םימעפל ,ונשי
טפשנ רשא ליפודפ :תילאיצנטופה וא ,תירואכלה ותונכוסמ :רוערעה תורמל
הריבע לע ירישעה רסאמהמ אציש רחאל םיניטק השולש סנוא לע רסאמל
לבא ,יאכז אצי אוה רשע דחאה ורוערעב אקוודש תויהל לוכי ,גוסה ותואמ
ויעשפ לע רוזחי אוהש תוריבסהמ הברהב הכומנ איה הרקי ךכש תוריבסה
.רוערעה לש ורוריבל דע אלכהמ ררחושמ ותויהב

טפשמה תיבש ורוערעב ןעוט אוהו ,ותשא חצרב עשרוה רשא םדא וליאו
היה אוה םויה ותואבש ךכ לע והישעמ להנמ לש ותודעל סחייתה אל ועישרהש
דוע חוצרל לוכי אל אוה ותשא תא ,הזמ ץוחו ,תרחא הריבע לע רסאמב ,ולצא
ד"הספל דע שנועה עוציב תא בכעי רוערעלש טפשמה תיבש ןכתיי - םעפ
.רוערעב

רסאמ שנועש ןוילעה טפשמה תיב ינפלמ הקוספה הכלהה התייה הנורחאל דע
זא םג לבא ,ועוציב תא בכעל תובוט תוביסנ תומייק םא תלוז ,דימ עצבל שי
.ליעל וניארש יפכ ויה עוציבה בוכיעל םילוקישה

,
םיטפוש העשת לש דחוימ בכרהב ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע קספנ הנורחאל
תורשפאלו םדאה תורחל רתוי דוע בר לקשמ ןתניי ויפל ,שדח ןורקע
.רוערעב לטובי רסאמה שנועש

גרח אל ,יערד הירא לש רסאמה עוציב תא ובכעב ןוילעה טפשמה תיב אישנ
הכלהה יפל אלש יאדובו ,תמדוקה הכלהה יפל םג ,תולבוקמה ןמ הז-אוהכ
תא בכעל ,המימי םימימ אוה-וגהנממ ללכ גרח אל אוה השעמלו ,השדחה
.ןתינ רבדהש לככ ןידה רזג עוציב

םיזוורב לש הקהל אלא ,אופיא ,םניא ,"יערד ןחבמ" רידגהל תונויסנה לכ
.םולכ אלו םהב ןיא רשא ,םייאנותיע

לע ודקר םידרחה םיגוחה ,יערד לש ןידה רזג תא בכעל קרב טילחה רשאכ
זמר לכ ךכב ןיאש-שורדל רבעמ הברה-תושרופמב רמא אוהש תורמל ,תוגגה
.תיפוסה האצותה לע ותעדל

ךיא לע וננוקו ,ינש באב העשת לע וזירכה ,תאז תמועל ,םיידרח אלה םיגוחה
אלא הלאה תולליב האור יניא ינא לבא ,"תכרעמה תא רדסמ" הזה יערדה
.םדל ןואמיצ לש יוטיב

וגיצהל םיסנמש יפכ ,תצלפמ אל םגו ךאלמ וניא ,יל וחלסת ,קרב ןרהאו
היהש יפכ קוידב יערד םע גהנ לכה-ךסב אוה :םידדצה ינשמ לבחב-םיכשומה
.ךדיאמ ,ןמצייו םעו ,דחמ ,ולגזוב םע גהונ

גהנ קר אל אוהש רמואו ףיסוא ,חונ ידמ רתוי שיגרי אל אישנה 'בכש ידכו
רבדה תא - תושעל ךירצ היה אוהש המ קוידב השע םג אלא ,היילפא אלל
.ןוכנה


לע :ףסונה ןוידל הריתעב הטלחהה .ב
רוביצה ןומאו יערד תשרפ

יערד הירא לש ותריתע תא ןוילעה טפשמה תיב אישנ החד ,רבד לש ופוסב
,רסאמה יוצירל יערד לש ותובצייתהל דעומה תא עבק םגו ,ףסונ ןויד םייקל
.תיפוסה התנחת לא ,יטפשמה רושימב ,השרפה העיגה ,הארנה לככ ,ךכבו

ןוילימ" ותמישרב הטלחהה לע ביגמ ,תסנכב ס"ש תעיס ריכזמ ,ןוזבוקעי יבצ
רשפא ןלהל רומאהמו תרתוכהמ .(24.8.00 ,ץראה) "והישעמל וכלשוה שיא
תיב אישנ םע ןובשח אב אוה המ לעו ,המישרה התואב רמאנ קוידב המ ןיבהל
."קוחה ןוטלש לש םירופיכה םוי תא עונמל וניפיצ ונממ" ,ןוילעה טפשמה

שומישל םירצויה תוכז לעב אוה ,הארנה לככ ,ינא יכ ןייצא רגסומ רמאמב
תא עונמל ידכ לבא ,םירופיכה םוי תמחלממ הלאשהב "םירופיכה םוי" חנומב
תוננאשמ עבונה ימואל ןוסאל התוא דחייל שי תאזה הלאשהה לש התוליז
תשרפל וליאו ,םיגהנמל תרוויע הדיגסמ םיעבונ ,םדיצמ ,רשא ,רתי-ןוחטבו
םא ןיב ,תמייק איה םא ןיב ,קרב ןרהאל הדיגסה םע רבד יצחו רבד ןיא יערד
.ואל


רסאמל וחלשנו ועשרוה הב ,העודיה צ"עמ תשרפ תא בתוכה ריכזמ ותמישרב
םהמ ואצוה "תואדוה"ה יכ ררבתנ םימיה תוברב רשא םימשאנ ךשוממ
רשא וז - הנידמה תמכסהב וכוז םה רזוחה טפשמבו ,תורשכ-אל םיכרדב
.םשפנ תאו ,םמד תא השקיב םדוק הנש םירשע

םיטפשמל הטלוקפה ןקיד לש וירבד תא בתוכה איבמ ץ"עמ תשרפל רשקהב
שקבל ךרוצו המילכ לש השוחת שי" :הז ןיינעב רמואה ,א"ת תטיסרבינואב
םתואל םינשה תא ריזחהל לכונ אלו לודג יתכרעמ לשכ ןאכ היה ... החילס
."םישנאה

- יכ הפוצ ס"ש תעיס ריכזמ

,םויהד קוחה ןוטלש ימרוגל םג המישאמ עבצא חטותו םוי אובי"
ושרדיי ובש םויה אובי אוב .'המילכ'כ עקוי יערד תשרפב םחרואו
ןרהא טפושהמ וניפיצש המ .הליחמ ונממ שקבלו אטח לע תוכהל
ךכב ,קוחה ןוטלש לש םירופיכה םוי תא עונמל ליכשיש אוה קרב
... אלכנש ןושארה יאכזה וניא יערד ,תמא ... .ףסונ ןויד לע הרויש
תשוחת תא םיאשונ ומעשכ עשרומה ןושארה יאכזה אוה ... לבא
."םישנא ןוילימכ דוע עוושמה קדצ יאהו ןובלעה

רוביצה שחורש ןומאה תדימ לע םירקס לש הקיטסיטטס איבמ אוה ךשמהבו
אוהו ,ךשמהב דומענ הילע ,יערד הירא תשרפל עגונב ,טפשמה תכרעמל
:םייסמ

.תמאה ןוחצינ תא גוגחנ ובש הזה םויה אובי ,ןיתמנ ונא לבא"
וכילשה היחילשש ,לארשי תנידממ ןולקה תוא רסוי םוי ותואב
הירא יכ .םילועמו םילענ רתויה רוביצה יחילשמ דחא תא אלכל
."יאכז אוה יערד


,ידרפסה רוביצל אל םגו ,יתדה רוביצל אל ףאו ידרחה רוביצל ךייתשמ יניא
.תילארשיה הרבחה תא חלפמה ןוסכלאה לש ינשה רבעב שממ אצמנ ינאש ךכ

,רמאמה לעב ונל רדשמש הרהזאה תותואמ םלעתהל לכוא אל תאז םע דחי
.(לשמל ,ל"נה ץ"עמ תשרפ) רבעה יחקל לע ךמתסמה

ןוטלש ימרוגל םג המישאמ עבצא חטותו םוי אובי יכ ,רומאכ ,הפוצ בתוכה
אישנ לש ותטלחהלו יערד הירא תשרפל ,רומאכ ,סחייתמ אוהו ,םויהד קוחה
.וז השרפב ףסונ ןויד םייקל אלש ןוילעה טפשמה תיב

ירחא דחוימ ןפואב יתבקע אלש םושמ ,הפוגל הטלחהה לע העד עיבא אל
ךכ ידכ דע השרפה תא ריכמ יניאו טפשמה ךלהמב םייאנותיעה םיחווידה
.קימעמ ןפואב הילא סחייתהל לכואש

תלאשל רשאב ,בתוכה ונל קילדמ רשא םודאה רואל קר ,אופיא ,סחייתא
.טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא


התואל יוא :"... 50% -מ הלעמל" .ג
!השוב

םע קדצ השענש םינימאמ רוביצהמ 57% קר ,בתוכה ונל קפסמש םינותנ יפל
םיארמ םלוכ רשא ,םירחא םירקס םע םג םיבשייתמ הלא םינותנו יערד הירא
50% -ל ברקתמו דרויה ,טפשמה תכרעמב רוביצה ןומאב תכלוהו הלדג הקיחש
.דבלב רוביצהמ

ופיסוי ןירדהמהו) ןומא ול שי רוביצהמ 50% -מ הלעמל ןיידע יכ רמול רשפא
תכרעמ .השוב התואל יוא :רמוא ינאו ,טפשמה תכרעמב ("יקלח וא אלמ"
לש אלמ ונומאל ףואשל הכירצ תרחא תירוביצ תכרעמ לכ רשאמ רתוי ,טפשמ
ירהש ,רוביצהמ קלח לש יקלח ןומיאל אלו ,ויזוחא תאמ לכ לע ,ולוכ רוביצה
תורשמבו "ןומא תרשמ" ןיעמב רוביצה ידי לע "תקסעומ" טפשמה תכרעמ
.אלמ תויהל ךירצ ןומאה הלאכ

טפשמה תיב אישנ רמוא יערד תשרפב ףסונ ןויד םייקל אלש ותטלחהב
:ןוילעה

תוחור רחא הייטנו תוירלופופ ותועמשמ ןיא רוביצה ןומא"
ילאשמ יפל הערכה ותועמשמ ןיא רוביצה ןומא ,רוביצב תוגוהנה
."להק תעד

תכרעמ לש יתימאה ןחבמה םלוא ,םיחוכנ םירבד ,תונברדכ םירבד ,ןכא
אלא ,טפשמב םיכוזה הלא לש םדיצמ הכוז איה ול ןומאה וניא טפשמה
תיב יכ ונא םירובס םנמא :ורמאי ואוביש ,אקווד םידיספמה לש םדיצמ
השע אוה יכ םלש בלב םינימאמ ונחנא םלוא ,תושק העטו ,העט טפשמה
.האלמ תויעוצקמבו ילאוטקלטניא רשויב ,תוניגהב ,הנמאנ ותכאלמ

הכ דע הלשכנ טפשמה תכרעמ - דיספמה דצה לש ונומא תשיכר - הזה אשונב
תירקיעה הביסה .םויל םוימ ,הנשל הנשמ םצעתמו ךלוה הזה ןולשיכהו ,תושק
אל ללכ תכרעמהש איה טפשמה תכרעמב רוביצה לש ונומאב הקיחשל
לש רבד ןניה תוקמונמ-יתלב תוטלחה :רוביצה לש ונומא תא שוכרל תלדתשמ
תא תתל שרדנ רשא טפוש ןיאו ,טפשמה תכרעמ לש תומרה לכב ומויב-םוי
םידדצה לש םהיתונעטמ םימלעתמ טפשמה יתב ןהב תוטלחה .ךכ לע ןידה
המל קר םיסחייתמ םיטפוש עודמ לאוש וניא שיאו ,ומויב םוי לש רבד ןניה
וטילחה שארמ םה הילא תיפוסה האצותה םע בשייתמש המלו ,םהל חונש
.עיגהל

םושמ ,רוביצה ןומאב תוכזל םיטפושה לש "תולדתשה"ב הצק-ספא קר הזו
.הברהב םירומח םירוטקידניא ךכל םנשיש

,טפושב ןומא ול ןיא םלועל ,טפשמה תיבב דיספמש ימ יכ ,םתסה ןמ ,ורמאת
.ןוכנ אל הז לבא

תיכזש השגרהב םהמ אצוי התא רשא םיטפוש םנשיש םושמ ,ןוכנ אל הז
טפושה רשאכ םג ,ךיתונעטל דבוכמ סחימ ,תיניצרו תיעוצקמ השיגל םדיצמ
תא לביק אל אוה רשאכ םג הז-אוהכ עגפנ אל ךלש ןומאהו ,ןתוא לבק אל
ןכומ התא םהידימ רשא םיטפוש .תיפיצ הל האצותל תיכז אלו ךיתונעט
.הלערתה תעבוק תא וליפא תותשל


לש ויתונעטב אקווד זכרתהל בייח רוביצה ןומאב תוכזל ףאוש רשא טפוש
קחצי 'פורפה לש ונושלכ ,"הפב רמ םעט םע" הז אציי אלש ,דיספמה דצה
םיאצוי םיניידתמ רתויו רתוי םויה .ןוילעה טפשמה תיב טפוש םויה ,רימז
לעפ טפשמה תיבש השגרה םע םג תחא אלו ,הפב רמ םעט םע טפשמה תיבמ
.רימז 'פורפה לש ונושלכ הז םג ,"ץחל לש בצממ אצומכ ,ירקמ חרואב"


,םישפחמ ונחנא" :(17.11.99 ,ץראה ואר) רמוא ןוילעה ש"מהיב אישנ
תיבש יאדווב ... תורחאה תויושרהמ רתוי תרוקיבל םיקוקזו םישקבמ
."ונלש תויועטב םידומ םג ונחנאו םיעוט ונחנא ... העוט ןוילעה טפשמה

וא הז ד"ספב תיטפשמ תועטב תודוהל קר אל הז "תויועטב תודוהל" לבא
,תוחפל ,וא - םייתכרעמ םילשכב תודוהל םג הז "תויועטב תודוהל" .רחא
,םויה רואלו ,בל-ץמואב ,תונכב תיבה-קדב תא םייקלו - םמויקל תורשפאב
הדומ הניא םלועל טפשמה תכרעמו ,רתויב בוטה יוטיחה-רמוח ,עודיכ ,אוהש
.םילשכב

תכרעמב שחרתמה ירחא בקועש ימ לכ .םילשכ ןיא טפשמה תכרעמלש אלו
לבא ,רוביצה לש ותעידיל עיגמ ףא םקלחו ,םוי-םוי םילשכב לקתנ טפשמה
יארחאה אוה - ןוילעה טפשמה תיב אישנ תא וניאר אל םלועל
תומלצמה לומ בצייתמ - המינפ-ותיבב הרוקה לכל "תילאירטסינימ"
.ךרב ונלשכ :הדומו ,םינופורקימהו


ימ .בקונו יואר תיב-קדב המינפ-התיבב םייקל הנכומ הניא טפשמה תכרעמ
רוביצה לש ונומא יכ רובסש ימ ,הזה תיבה-קדב תא םייקל ןכומ אלש
,תבאוכו השונא הכמ ףוטחל יושע ,הקיחש ינפמ ןסוחמ טפשמה תכרעמב
לוכי הזו ,הנש ךות תויהל לוכי הז .םיארונ בג-יבאכ םע דחא רקוב םוקלו
ןאכ םיבותכה םירבדהש ינפל דוע תויהל לוכי הז לבא ,םינש שמח ךות תויהל
.רוא וארי

,"תמאה ןוחצינ תא גוגחנ" וב םוי אובי יכ איה ס"ש תעיס ריכזמ לש ותיזחת
אשונל קר תסחייתמ וז תיזחתש םגה ."לארשי תנידממ ןולקה תוא רסוי" ובו
ינאש הממ ןטק קלח קר אלא הניא איה ,(יערד הירא לש וניינע) ובילל בואכה
.תובורקה םינשב ,רוביצה ןיבל טפשמה תכרעמ ןיבש םיסחיב הפוצ

אטבתהל הלוכי טפשמה תכרעמל הפוצ ינאש "תבאוכו השונא הכמ" התוא
:(הצממ המישר אל) הלאמ תחאב

;אל םקלחו וחלצי םקלח ,םיטפוש דחשל תונויסינ

;חצר ללוכ ,םיטפושב העיגפ .ב

האחמ יוליג םע הצובק לש וא דיחי לש תודבאתה
;תכרעמב קדצ רסוחו תומיטא לע םייבמופ

הוולמה טפוש לש תורטפתה :ירסומ "יריקאראח"
םע דחי ,"היתורודל טפשמה תכרעמ םשב" תיבמופ תולצנתהב
םע") םירחא לש םזח לע ןיב ,ולש-והזח לע ןיב ,אטח-לע-האכה
;("דחי תבשל ןכומ יניא הלאכ םיטפוש

התואב הוולמ ,טפוש לש תודבאתה :שממ יריקאראח
.אטח-לע-האכה

וליפא םתוא יתרמא .הלאה םירבדה תא רמוא ינאש הנושארה םעפה וז ןיא
.עמוש ןיאו - ןוילעה טפשמה תיבב םיכילהב

אל ודיגת לא ,הרקי רבדה רשאכו-םאו ,ריקה לע רבכ ,יתובר ,תבותכה לבא
.ונרהזוה אל ,ונעמש


:גוליפא .ד
,עוציבה-בוכיעל השקבה לע
םיגחה רחאל דע

הירא יכ קרב טפושה עבק ףסונה ןוידל הריתעה תא תוחדל ותטלחה ילושב
לכ ןיא ךכבו - עבק אוה הזה דעומה תא .3.9.2000 םויב אלכל סנכיי יערד
תא ןימזה אוה ךכבש אלא ,םידדצה תא עומשל ילב - תולבוקמה ןמ הגירח
ירעשב בצייתי יערדש תורוהל השקיב הנידמה :תושקב שיגהל םידדצה ינש
שקיב ,ודיצמ ,יערד וליאו ,ש"מהיב תוריכזמב ,לבוקמכ ,םוקמב ,אלכה
.םיגחה רחאל דע רסאמה יוציר תא תוחדל

.תדוכלמל ומצע תא סינכה קרב ןרהא הזה אשונב

,תמדוק הטלחהב חיטבהש יפכ ,דואמ רהימ אוהש ךכב היה תדוכלמה תישאר
םימי ךות התוא ןתנ אוה :ומצע ףסונה ןוידה ןיינעב הטלחהה תא תתל
םע גהנ אל אוה ךכבו ,תאזה הריתעל הנידמה תבוגת השגוהש רחאל םירופס
םימעפל ונחלוש לע תוחנ ,תוחפ תובכרומ ,תורחא תוריתע .םדאה דחאכ יערד
.ךרדה ול הצא ןאכו ,הטלחהה ןתמל דע םישדוח

תניחבמ ןהו ,יערד לש ותניחבמ ןה ,ער וא בוט היה הז םא עדוי אל ינא
.ןטשה ןמ אוה ןוזפיחה ,םירמוא ךכ ,לבא ,ומדל-םיאמצה

,ףסונ ןויד םייקל אלש ותטלחה תא השולש-םייעובשב בכעמ היה אוה םא
רסאמה יוצירש הליחתכלמ עבוקו ,הנשה שאר ינפל םייעובש-עובש התוא ןתונ
םגו ,םהינימל םי'ציבומרבאה יניעב םג הפי אצוי היה אוה ,םיגחה רחאל לחי
ץק םישל הטלחהה םצעמ םקופיס לע יאב ויה הלא :יערד ישנא לש םהיניעב
םנמא םירמוא ויה הלאו ,יערד לש "היהשהה ינורמת"כ ורידגה םהש המל
אלכל יערד תא ךילשה אל אוה לבא ,יאכז היראו ,ותטלחהב קדצ אל אוה
.ריר תובז ויתפשו ,להוצ ודועב

אוה :הייעב קרב ןרהאל רצי םיגחה ינפל שדוחמ הלעמל ,הטלחהה לש היותיע
וידיצ ינשמ ןומא לש בוטרוקל תוכזל תלוכיה תאו ,ןורמיתה רשוכ תא דביא
.סרתמה לש


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח