ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


לשמימ


18.01.01 ,אבס רפכ

:לא
קרב לאיראו ןורש דוהא
םידדומתמה
הלשממה תושאר לע


,ידבכנ

תאז יתישע לבא ,םכיתומשב יתישעש ןילישבתה-בורע לע יתולצנתה ,תישאר
,יהשלכ הפדעהב דשחואש ילב ,ןושאר םכמ שיא םישל יתלוכי אלש ןוויכ
.יהשלכ תיטילופ הרימאב ספתיהל הנווכ יל ןיאו

הווהי רשא רבד ,םכיניב לדבה לכ ןיא יתעדל יכ זומרל יתנווכתה אל םג ינא
.םכינשל ןובלע

יושע ,רחביי רשא םכמ ימ יכ חינמ ינא לבא ,םכיניב םילדבה םנשי ,ןכא
ךוראה חווטב םצמצי ,לעופב ,רשא רבד ,םימייוסמ םיצוליאל ענכיהל
.הלשממ ישארכ ,םכינש ןיב םילדבהה תא (םומיסקמ ,סולפ-םייתנש)

ןכומ ינא ןיא ךכב וליפאו - הרורב הפדעה תעכ יל הנשי םא םג ,יבגלש אלא
דחא לכמ לבקא רשא הבושתה יפל ,רוחא גוסית תאזכ הפדעה לכ - תודוהל
.םכילגרל ןאכ ךילשמ ינא התוא הפפכל םכמ


לש ינשמה קלחל אקווד תעגונה המדקה הליחת לבא ,ןיינע-לש-ופוגל תעכו
ותוא הלעמ ינאו ,קפאתהל יתלוכי אלש אלא ,םכינפב ביצמ ינא ותוא רגתאה
.ןאכ רבכ

אוה םא ,םינופורקימהו תומלצמה לומ ,הנורחאל לאשנ ןורש לאירא דמעומה
התייה ןכא ותבושת .רחביי םא ,ותלשממב יברע רש תונמל ןכומ היהי
התייה אל םג הבושתה ינעטמ וניא ינורכז םאו ,תססוהמ דואמ לבא ,תיבויח
."יברע"ל אלו ,"םיטועימ ןב"ל סחייתה "ןכ"הו ,הלאשה יפל קוידב

רוספורפו יתימא לארשי-דידי ,אוביד לסרמ באה ,לשמל ,ומכ ,"םיטועימ ןב"
-רשכ וליפא וא ,תוירצונה תודעה יניינעל רשכ ,תירבעה הטיסרבינואב
.תותדה

,תישעמ הניא (תוירצונה תודעה יניינעל רשכ ויונימ) הנושארה תורשפאה
-יונש ומויק םצע רשא ,ןטק ךכ-לכ דרשמש בהאי אל רוביצהש םושמ
.םיינשל לצופי דוע ,תקולחמב

לבא ,תניינעמ דואמ איה (תותדה-רשכ ויונימ) היינשה תורשפאה וליאו
לש םיגיצנ םייניע םישטול תאזה הגועה לעש םושמ ,רובעת אל איה תיטילופ
.תוסייג-רסח םרוג ןעמל םה ורתווי המלו ,םירחובה רוביצמ עברכ

.יברע רש לש ויונימ יבגל התייה ןורש דמעומה לא התנפוהש הלאשה לבא
םירחובה רוביצמ םיבחרנ םיקלח םמוקי רשא יונימ .יברע-יברע .שממ יברע
,םיציב שי הלשממה שארלש הארי לבא ,(ןבומכ ,ידוהיה רוביצה) ירקיעה
,תמייוסמ תודוקנ-תפסות הב שי רשא הנוכת - םייפתכה לע שאר םג ילואו
.רחא וא הז דצל ףכה תא תוטהל ,םיילובג םירקמב תוחפל ,הלוכי רשאו

רמול רשפאש המ לבא ,ןורש דמעומה ,תתנ אל תאזה הלאשל הרורב הבושת
תא וליפא רמא אל ,קרב דוהא ,רחאה דמעומהש אוה ,הז ןיינעב ,ךתוכזל
.הזה טעמה

רשה ןיינעב הלאשה יכ שיגדמו רזוח ינא ,תירקיעה הלאשל שגאש ינפלו
רבכ ינוציקה ןימיב םג םויה .תויטילופה יתויטנ לע זומרל ידכ הב ןיא יברעה
ןיב ,הבוח-תורשכ ןיב ,ל"הצל לארשי ייברע תא סייגל תואירק םיעמוש
רבד לכל הבוח-תורשל היהיו רשפא ,םימיה תוברב ,רשא ,יראטנולוו תורשכ
.ןיינעו

םילוכי ,שטשטמו ךלוה ןימי ןיבל לאמש ןיב לדבהה הזה ןיינעב םגש ןוויכו
.תירקיעה הלאשל רשיה עיגהל ונא


:תירקיעה הלאשה וזו

עיצמ ינא
,ןילייב יסוי ר"דה ,םיטפשמה רש םע השיגפ םוכיסב
רשל ףסונבש ךכ ,םיינשל םיטפשמה רש לש היצקנופה תא קלחל
ץועיי) םיטפשמה דרשמ לש תופטושה תולועפה לע הנוממה ,םיטפשמה
תונינח ,תוטילקרפ ,הקיקח ,טפשמה יתבב םגוצייו ,הלשממה ידרשמל יטפשמ
הכירצמ רשא היצקנופ ,םיטפושה תוגהנתה לע הנוממכ ,ףסונ רש הנומי (דועו
המוד דרשמ וא ,הז ןיינעל דחויי רשא רש תושארב םלש יתלשממ דרשמ
.הנידמה רקבמ לש הזל ותוהמב

,הזה ןיינעב ימצע-יל התייה רשא תוטבלתה לע םג הנוע הרומאה הקולחה
םייטפשמה תועוצקמב הרועמ היהיש ךירצמ םיטפשמה רש לש ודיקפת ירהש
עוצקמב הרועמ היהי תואירבה רש ,לשמל ,רשאמ רתוי - יל הארנ ךכ -
אוהש תואירב רש ונל היה אל םלועמש ,הארנה לככ ,איה הדבועו ,האופרה
ויניע תא שטול אוה ,רש-תסרוכל אפור עיגמ רשאכ םגו ,ועוצקמב אפור
דחוימב קימעמ עדי ךירצמ אל רשא דרשמ ,אקווד ןוחטבה דרשמל
.האופרה תועוצקמב

קלח ותויה - םיטפושה לש םתוגהנתה לע הנוממש ימ ,ךדיאמ ,וליאו
ריס לע בשויש ימ ירהש ,דיקפתה יולימל ףגנ-ןבא הניה יטפשמה דסמימהמ
.םתוגהנתה תא רקבי הכיא ,םיטפושה םע דחי דחא

תא גציימ רשא ,קהבומ רוביצ-שיא שייאל ,אופיא ,ךירצ תאזה היצקנופה תא
םירומא רשא ,םיקפסה תא אלו - טפשמהו קוחה ינכרצ - םינכרצה רוביצ
.ותוללכב רוביצה לש החוקפה וניע תחת תויהל

.יחכונה םיטפשמה רשל יתעצה הזה רבדה תא

המ איה ,הלשממה תושאר לע םידדומתמה ,םכינש לא תירקיעה יתלאשו
ורחבית םא ,ושממל בייחתהל םינכומ םתא םאהו ,הזה ןויערה לע םכתעד
.הלשממה תושארל


:תינשמה הלאשהו

,לבא ,ןכ ינפל תאז תושעל ךירצ יתייה - תיחכונה הלשממה לש הנוניכ רחאל
,יאביל דוד 'פורפה לא יתינפ - תרחואמ איה התצהה םימעפל ,תושעל המ
,הדובעה תגלפמ ישארמ דחאכ ,תעה התואבו ,םיטפשמה רש םינפל
תא םיטפשמה רש דיקפתל העצהב ,הבכרמה-השעמב רתויב םיברועמהמו
שמיש רשא ,תרצנ ,יזוחמה ש"מהיב אישנ ןגס ,יבעוז ןמחר לא דבע טפושה
.ןוילעה טפשמה תיבב טפושכ לעופב-הנוהכב תעה התואב

רוזחל ינוצרב תחא הדוקנ םלוא
,המצע דעב תרבדמ העצהה
אל רשא הלא לכל הפה תא םתוס היה הזה יונימהש תאזמ דבל :שיגדהלו
היה אוה ,ןוילעה טפשמה תיבל עבק לש יונימל םדוקמ ותוא תוארל וצר
.םדוקמ ותוארל וצר ןכ אקווד רשא הלא לכל םג הפה תא םתוס

.דחאכ םידגנתמהו םידדצמה לכל הפה תא םתוס רשא השעמ :רוציקב


טעמכ התייה - דימת וכרדכ ,תינמלטנ'ג - יאביל 'פורפה לש ותבושת
.ןיינעל ירמגל

העצה לאכ יתעצהל הסחייתה איהש םושמ ?ןיינעל "ירמגל טעמכ" עודמו
היה והשימ םאו ,ךכל עדומ יתייה ןכא ימצעב ינא לבא ,רוחיאב האב רשא
יסוי רשב עוגפל ילב ,והשמ תושעל היה ןתינ דועש דואמ ןכתיי ,הילע "קלדנ"
זא דע הלעה אל - ןבומכ ,יתוא ללוכ - דחא ףאש תאז רואל דחוימבו ,ןילייב
.םיטפשמה רש לש היצקנופה תא םיינשל לצפל ןויערה תא

יתילעה ןתוא תויוטבלתהה לע םג הנוע תיחכונה יתעצה לבא
.יאביל לא יבתכמב

ןה :איה ,הלשממה תושאר לע םידדומתמה ,םכינש לא תינשמה יתלאשו
לכ ךותמ ןהו ,תירקיעה הלאשה לע בויחב םכתבשהש החנה ךותמ
ןטפשמ ,ןיפולחל ,וא ,יבעוז טפושה לש ויונימ לע םכתעד המ ,תרחא החנה
?םיטפשמה רש דיקפתל ,הנושארה הרושהמ רחא יברע:תונטק תורעה יתש דוע ףיסוהל הצור ינא םויסל

,םיטפושה םה םיטפשמה דרשמ לוציפ לש ןויערל ודגנתיש םידיחיה - תחאה
.חינז ילרוטקלאה םחוכו ,תואמ המכ קר םינומ הלא לבא

דישחי אל רשא דיחיה רבדה היהי יטילופ-א םיטפשמ-רש יונימ - היינשהו
.םיינויצילאוק םיכרצל "םיקית" לש תיתוכאלמ הריציב הלשממה שאר תא

.תובושח דואמ לבא ,תונטק תורעה יתש


,בר דובכב
,םכינשל החלצה תכרבבו


ד"וע ,רינ החמש


ותריחב יא/ותריחב תשרפ לע יתעדל זמר ןאכ ירבדב שפחל שקבמש ימ :ב"נ
רתוויש ול ףידע - ןוילעה טפשמה תיב טפושכ עבק-תנוהכל יבעוז טפושה לש
.הזה ןויערה לע

שחנל לוכי וניא שיא לבא ,תעה אובב םסרופת איהו ,ןיינעב העיד יל ןיאש אל
וז .תילאנב "אל/ןכ" הבושת היהת אל ןפוא םושב וז :ידי תחתמ אציי המ
.תמכחותמ דואמ הזית היהת

.השקבב - שוחינב ןכתסהל ןכומ והשימ םאו

תינשמה הלאשה    תירקיעה הלאשה

ונלביק המ וארו ,םתדמע תלבקל ,םידמעומה לא ונינפ


םיטפשמה רש לא יבתכמל

יאביל דוד 'פורפה לא יבתכמל

יאביל דוד 'פורפה לש ותבושתל

הלעמל רוזח

לשמימ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח