ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


לשמימ

?עדוי ימ ,ריכמ ימ

הפפכה תא םירהל ולכוי הלשממה תושארל םידמעומהש ידכ
.רבדל םביל תמושת תא תונפהל ונשקיב
ונאצמ ןתוא תובותכה יפל ,ףתושמ ליימ-יא םהל ונחלש
.(http://www.knesset.gov.il) תסנכה רתאב

:ןה תובותכה

:קרב דוהא כ"הח לש

barak@pmo.gov.il

,prime minister's office ,ןבומכ ,הז pmo רשאכ

:ןורש לאירא כ"הח לשו

asharon@knesset.gov.il

.knesset ,ןבומכ ,הז knesset רשאכ

:ונלביקש המ הזו   ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
[barak@pmo.gov.il]
[asharon@knesset.gov.il]

   ----- Transcript of session follows -----
... while talking to mail.tehila.gov.il.:
>>> RCPT To:[asharon@knesset.gov.il]
<<< 553 [asharon@knesset.gov.il]... Unknown recipient
550 [asharon@knesset.gov.il]... User unknown
>>> RCPT To:[barak@pmo.gov.il]
<<< 553 [barak@pmo.gov.il]... Unknown recipient
550 [barak@pmo.gov.il]... User unknown

.רתוי ןאכ םירג אל קיראו ידוא עודמ איה הלאשהו

,םיעדוי רבכ ונא תאז ,ןורש לאירא לע הנטק רבכ תסנכהש
השע רבכ אוהש תוטאידה לכ תורמל ,ופוג ידממ ןה
(?קירא ,הביק-רוציק תיסינ)
.pmo-ל רובעל שקבמ אוהש הדבועה םצעמ ןהו

,pmo-ה תא שטונ רבכ קרב דוהאש לבא
.ול םיאתמ אל תצק הז

,גרוב ("םורבא") םהרבא ,תסנכה ר"וי לא הנפנ ונחנא
והשמ םהילע עמש אוה ילוא ,(burg@knesset.gov.il)
.ןורחאה ןמזב

,"עודי אל" תרעה םע רוזחי אל ולש ליימ-יאהש הווקנ קרו
.םיצפוק המכ םנשי ולש אסיכה לע םגש םושמ ,"בזע" וא

םידמעומל רגתאה לא הרזחב

הלעמל רוזח

לשמימ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח