ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףדסורק הירוטקיו

VICTORIA CROSS


תוכרעמ שמחב הזחמ

ד"וע ,רינ החמש :תאמ


©,ןיטולחל תוינוימד ןניה הזה הזחמב תויומדה
םיעוריאב וא ,םייתימא תומשב שומישהו
םירושקה םייתימא םיעוריא תוברל ,םייתימא
תשוחת םשל קר דעונ ,םייתימא תומשל
תורטמל אלו ,םילמה-יקחשמו תויטנתואה
לש המשל הנועה תטפושה .תויביטמרופניא
אלש הייונימ תא הגישה אל הזחמה תרוביג
יכ האצמ אל םיטפוש תריחבל הדעווה ,ןידכ
ןיא ללכבו ,ןידכ אלש היונימ תא הגישה איה
םיעוריא וא עוריא לש םרוכזיאב ללוכ ,הזחמב
תלחנל ויה רשאו המשב םירושקה םייתימא
,התבוחל והשלכ רבד זומרל הנווכ לכ ,ללכה
האיבה םילמה-יקחשמל תורשפאה קרו
טפוש לכ לש ומשב אלו המשב אקווד שומישל
.רחא

ןיבל הזחמב תויומדה ןמ תומד ןיב ןוימד לכ
וא/ו ,ארוקה לש ונוימדב אלא וניא והשלכ םדא
.רחא וא הז םדא םע תישיאה ותורכהב


:(המבל הסינכה רדס יפל) תולעופה תושפנה

תמשאנה ,ןהכ יקסבורטסוא הירוטקיו
תמשאנה כ"ב
לבוקה כ"ב
תינדלק
רזע דיקפ
'א טפוש
(ד"בא) ןידה תיב-בא
'ב טפוש
1 'סמ העיבת דע ,רינ החמש
2 'סמ העיבת תדע ,הדש הליג
3 'סמ העיבת תדע ,דליפ הציד
1 'סמ הנגה דע ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,רגמש ריאמ
2 'סמ הנגה תדע ,סומידב יזוחמ טפשמ תיב אישנ ןגס ,ןיד תכרוע ,ןייטשנלו תימלוש
3 'סמ הנגה דע ,םיטפוש תריחבל הדעווה ר"וי ,םיטפשמה רש ,יאביל דודהנושאר הכרעמ
היינש הכרעמ
תישילש הכרעמ
תיעיבר הכרעמ
תישימח הכרעמ

תוזחמה תמישר
הלעמל רוזחונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח