ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףדתישימח הכרעמהנושאר הנומת


:ד"בא
םישולשו עבש תעכ העשהש ןוויכ .תעכ ומכסי םידדצה
.רצקל שקבמ ינא ,רקובב
:לבוקה כ"ב
כ"ב י"ע ורקחנ אל רשא םידע השולש ןאכ ודיעה
,תמשאנה תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא הזו ,תמשאנה
,תונכ תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע לכ םהל ןיאו
,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ
,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ
םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה לע תוססובמה
האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה .ןימאהל שקבמ .תמשאנה
,עישרהל שקבמ .עויס .התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר
יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ
:תמשאנה כ"ב
דואמ הז .18 תב םויה תמשאנה םושיאה בתכ יפל
וליפא !?18 תב תיארנ ךכ :תמשאנה לע ולכתסת לבא ,אימחמ
!םינשב הכר הנממ םתישע ןיידע - 68 ודיגת
תומש .הציד ,הליג ,החמש :העיבת-ידע המכ ןאכ ודיעה
םה .רבד ורמא אל תמאב םהו - רבד םירמוא םניא רשא ,םיפי
הילע רבד םיעדוי םניאו תמשאנה תא םיריכמ םניאש ורמא
סינכהל הלוכי הניא םשאנ-תקיתש םוש עודיכו ,התלכשה לעו
תבייח אל םג תמשאנה .ןיאו-ספא אלא ןניאש תויארב ןכות
.הסריג םוש חיכוהל
םידעהש רמוא אוה דחא דצמ .וכופיהו רבד רמוא ירבח
אוה דחא דצמו ,םהל ןימאהל שי ןכלו תמשאנה תא םיריכמ
רבד םוש םהל ןיא ,תמשאנה תא םיריכמ אל םידעהש רמוא
םיריכמ םה םא טילחי ירבחש זא .םהל ןימאהל שי ןכלו הדגנ
.םיריכמ אל וא התוא
טפשמה תיב אישנ ,1982 תנשב ,דציכ םירכוז לכה
היה הז ."הללמוא הפ תטילפ" תמשאנל סחיי זאד ןוילעה
בתכ יפל .אריצח ובא ןורהא לש וטפשמב הנד איה רשאכ
!תמאב ,ונ ...עבש תב זא התייה איה ןנד םושיאה
:לבוקה כ"ב
יאדוובו ,תויאר םיאיבמ אל הככ ?ןאכ דיעמ ירבח םאה
.םימוכיסה בלשב אלש
:תמשאנה כ"ב
וניא טפשמ .רתויב תויטסילאמרופ תונעטב זחאנ ירבח
.טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ
לווע לכ םרגיי אל .תמאה רקחל עיגהל הווצמ ןידה תיב דובכ
איהש ןעט ירבח םושיאה בתכ לש הארקהב ונייהשכ .לבוקל
.ךכ לע דיעהל רמייתה ףאו ,הפוקתה התואב תטפוש התייה
תמשאנה םא טילחי ירבחש זא .ךפיהה תא רמוא ירבח םויכ
התואב תטפוש התייה אל איהש וא ,1982 תנשב תטפוש התייה
וא ,ךכ לע ריהצהל םידדצה חוכ יאבל רתומ םאו ,הפוקת
.טילחי ירבחש .רוסא רבדהש
:לבוקה כ"ב
דעומב איבהל חכשש תויאר וישכע איבהל שקבמ ירבח
.ןוכנה
:תמשאנה כ"ב
ביבא לתב יזוחמב ויה 1982 תנשב יכ ןעוט ירבח םאה
םג ילוא ?ןהכ-יקסבורטסוא הירוטקיו םשב תוטפוש יתש
תחא יכ ןעוט ירבח ילואו ?עבש תונב זא ויה ןהיתש
היינשהו ,ףקמ םע ןהכ-יקסבורטסוא התייה תוירוטקיוה
זחאנו ךישממ ירבח !?ףקמ ילב ןהכ יקסבורטסוא התייה
וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמ .רתויב תויטסילאמרופ תונעטב
הווצמ ןידה תיב דובכ .טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ
.לבוקל לווע לכ םרגיי אל .תמאה רקחל עיגהל
:לבוקה כ"ב
ימ יכ תובר םימעפ רבכ עבק ןוילעה טפשמה תיב
טרפב טפשמה יתב אלו ,ותחכיש תואצותב אשיי חכשש
ירחא לדוגא דצב בקע תכלל וכרטציש םה ותוללכב רוביצהו
ינא .אוה-ויניינעל שידקהל ןכומ ןיד לעבש בלה תמושת תדימ
:םג הארו ,ונינפב ואבוהש תויארל קר סחייתי ירבחש שקבמ
רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה
:הטלחה
חכשש תויאר וישכע איבהל שקבמ תמשאנה כ"ב
םימעפ רבכ עבק ןוילעה טפשמה תיב .ןוכנה דעומב איבהל
טפשמה יתב אלו ,ותחכיש תואצותב אשיי חכשש ימ יכ תובר
לדוגא דצב בקע תכלל וכרטציש םה ותוללכב רוביצהו טרפב
.אוה-ויניינעל שידקהל ןכומ ןיד לעבש בלה תמושת תדימ ירחא
לע םירסוא ונא .ונינפב ואבוהש תויארל קר סחייתי רוגינסה
לש הווסמב אל םג ,תושדח תויאר וימוכיסב איבהל רוגינסה
תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ,"םימוכיס"
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי
:תמשאנה כ"ב
תויאר האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה יכ ןעוט ירבח
לכ ןאכ ונישע המ ההות ינאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ
,ירבח ידי לע הרקחנ ףאו ,הדיעה םג הדיעה תמשאנה .הלילה
רשו סומידב-תטפוש ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ודיעה ןכו
הידיקפת לע ,התלכשה לע ,הליג לע ודיעה םלוכ .םיטפשמה
הב הריבעה תודוסימ דחא .ךירצש המ לכ לעו םימדוקה
...נה המשאוה
:ד"בא
רשא םידע השולש ןאכ ודיעה :הלאש ינודאל גיצמ ינא
םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל
ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא
,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע
,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע
םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה לע תוססובמה
ידכ ןהשלכ תויאר האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה
ינודאל שי המ .התוכזל שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל
?הז ןיינעב רמול
:תמשאנה כ"ב
יתננוכתה הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינא
.תעכ רבדל
:ד"בא
... םידע השולש ןאכ ודיעה .ינודא תא ןיבהל הצור ינא
:תמשאנה כ"ב
םינכומ תיב-ירועיש םע יתאב .לכל סחייתא ינא ,ודובכ
...
:ד"בא
,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא םידע השולש ןאכ ודיעה
םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא הזו
,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע לכ
,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא
לע תוססובמה ,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב
תמשאנה .תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה
,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה אלו הדיעה אל
?הז ןיינעב רמול ינודאל שי המ .התוכזל שקבמ ינודאו
:תמשאנה כ"ב
םעפב דוע ,הלאשה תא בטיה יתוניבה ינא ,ודובכ
,יתבושתל בישקהל םוקמבו ,יתוא לאש ודובכש הנושארה
ינא ,יתרמא רבכש יפכ .הלאשה התוא לע בוש רזח ודובכ
... ירבד ףוסב םא ,םינכומ תיב-ירועיש םע יתאב .לכל סחייתא
:ד"בא
םידע השולש ןאכ ודיעה .ינודא תא ןיבהל הצור ינא
םניא םידעה .ינשרד רמוא הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא
... תמשאנה תא םיריכמ
:תמשאנה כ"ב
םעפב דוע ,הלאשה תא בטיה יתוניבה ינא ,ודובכ
,יתבושתל בישקהל םוקמבו ,יתוא לאש ודובכש הנושארה
הלאשה לע רזוח ודובכ תעכו ,הלאשה התוא לע בוש רזח ודובכ
... הבושתל בישקהל םוקמב ,תישילש םעפ
:ד"בא
אל רשא םידע השולש ןאכ ודיעה .ףצחתי אל ינודא
תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ
תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע לכ םהל ןיאו ,תמשאנה
,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ
,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע
םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה לע תוססובמה
ידכ ןהשלכ תויאר האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה
ינודאל שי המ .התוכזל שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל
?הז ןיינעב רמול
:תמשאנה כ"ב
לע תועש עבראו םירשע טעמכ רבכ ונחנא ,ודובכ
סחייתא ינא .תובשחתה שקבמ ינאו ,ןורגה לע םגו ,םילגרה
הנראשית ירבד ףוסב םא ,םינכומ תיב-ירועיש םע יתאב .לכל
... תולאש
:ד"בא
.ינודא תא ןיבהל הצור ינא .ירבדל סנכיי אל ינודא
הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא םידע השולש ןאכ ודיעה
לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא
,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע
תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ
הבורק תורכה לע תוססובמה ,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל
אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו
שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה
?הז ןיינעב רמול ינודאל שי המ .התוכזל
:תמשאנה כ"ב
...כמ אל םה םא .ודובכ ,ןיינעה קוידב והז
:ד"בא
.ינודא תא ןיבהל הצור ינא .יתוא קיספי אל ינודא
הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא םידע השולש ןאכ ודיעה
לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא
,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע
תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ
הבורק תורכה לע תוססובמה ,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל
אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו
שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה
?הז ןיינעב רמול ינודאל שי המ .התוכזל
:תמשאנה כ"ב
...שאנה תא םיריכמ אל םה םא ,ודובכ
:ד"בא
תואצוהב ותוא בייחא ינא ,יתוא קיספי ינודא םא
ודיעה .ינודא תא לואשל הצור ינא .תמשאנה תא םגו ,תוישיא
רמוא הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא םידע השולש ןאכ
ןיינע לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד
...ודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעה .התללפהב
:תמשאנה כ"ב
ינא .םימעפ שמח ,הלימב הלימ ,הלאשה לע רזח ודובכ
םינווכמ ןאל עדוי םג ינא ,הלאשה תא בטיה-בטיה יתנבה
יתאב ינאש ודובכל יתרמא .לכל סחייתאש יתרמא ינאו ,וירבד
רשא תולאשה לכל תובושת יל שישו םינכומ תיב-ירועיש םע
רשאכ ,יתכאלמב זכרתהל לוכי אל ינא .ןאכ ררועתהל תולוכי
הנראשית ירבד ףוסב םא .טפשמ יצח לכ יתוא עטוק ודובכ
... תולאש
:ד"בא
...ינודא תא ןיבהל הצור ינא
:תמשאנה כ"ב
... ודובכ
,רוגינסה לש ודגב ףנכב תכשומ) תמשאנה
:(ול תשחולו
!רבדל ול ןת
:(תמשאנל שחול) תמשאנה כ"ב
!הדובעב יל יברעתת לא
:ד"בא
.ינודא תא לואשל הצור ינא .יל עירפהל אל םכשקבא
הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא םידע השולש ןאכ ודיעה
לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא
,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע
תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ
הבורק תורכה לע תוססובמה ,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל
אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו
שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה
.יל תונעל וישכע לוכי ינודא .התוכזל
:תמשאנה כ"ב
תויאר האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה יכ ןעוט ירבח
לכ ןאכ ונישע המ ההות ינאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ
םידעה לכ אלה .ירבח איבה תויודע וליא ההות םג ינא .הלילה
םיעדוי אלו ,תמשאנה תא םיריכמ אל םהש ורמא איבה ירבחש
קזחמ קר הז ,תוקייודמו תונימא םהיתויודע םאו ,רבד הילע
תמשאנה .העשרהל סיסב תווהל תולוכי אל ןהש הנעטה תא
אישנ ודיעה ןכו ,ירבח ידי לע הרקחנ ףאו ,הדיעה םג הדיעה
םלוכ .םיטפשמה רשו סומידב-תטפוש ,ןוילעה טפשמה תיב
לכ לעו םימדוקה הידיקפת לע ,התלכשה לע ,הליג לע ודיעה
...נה המשאוה הב הריבעה תודוסימ דחא .ךירצש המ
:ד"בא
אל רשא םידע השולש ןאכ ודיעה .יתלאש לע רזוח ינא
תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ
תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע לכ םהל ןיאו ,תמשאנה
,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ
,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע
םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה לע תוססובמה
ידכ ןהשלכ תויאר האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה
ינודאל שי המ .התוכזל שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל
?הז ןיינעב רמול
:תמשאנה כ"ב
אל תמשאנה יכ ןעוט ירבח ,ודובכל יתרמא רבכש יפכ
,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה אלו הדיעה
תויודע וליא ההות םג ינא .הלילה לכ ןאכ ונישע המ ההות ינאו
אל םהש ורמא איבה ירבחש םידעה לכ אלה .ירבח איבה
םהיתויודע םאו ,רבד הילע םיעדוי אלו ,תמשאנה תא םיריכמ
תולוכי אל ןהש הנעטה תא קזחמ קר הז ,תוקייודמו תונימא
,תונכ תויודע ורסמ םידעהש ןוכנ .העשרהל סיסב תווהל
,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ
םא לבא ,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ
םיעדוי אלו ,תמשאנה תא םיריכמ אל םהש ורמא םמצע םה
לע תוססובמ םהיתויודע יכ רמול רשפא יא אליממ ,רבד הילע
דוגינב .תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה
לע הרקחנ ףאו ,הדיעה םג הדיעה תמשאנה ,ירבח רמואש המל
סומידב-תטפוש ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ודיעה ןכו ,ירבח ידי
לע ,התלכשה לע ,הליג לע ודיעה םלוכ .םיטפשמה רשו
הריבעה תודוסימ דחא .ךירצש המ לכ לעו םימדוקה הידיקפת
... הדעווהש אוה תמשאנה המשאוה הב
:ד"בא
השולש ןאכ ודיעה .יתלאש תא ןיבה אל ינודאש הארנכ
םידעה .ינשרד רמוא הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא םידע
.התללפהב ןיינע לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ םניא
,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעה
עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ
הבורק תורכה לע תוססובמה ,הלילש לכ תוללושמו
אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו
שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה
.הלאשה לע יל הנוע אל ינודא .התוכזל
:תמשאנה כ"ב
ןכ ינאש הארי ינודא ,תונלבסב יל בישקי ינודא םא
להנל יתשקיב ינא אל יכ ןייצל שקבמ ינא .הלאשה לע בישמ
יתרמא רבכש יפכ .תופיצרב תועש עבראו םירשע טפשמ
תויאר האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה יכ ןעוט ירבח ,ודובכל
לכ ןאכ ונישע המ ההות ינאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ
םידעה לכ אלה .ירבח איבה תויודע וליא ההות םג ינא .הלילה
םיעדוי אלו ,תמשאנה תא םיריכמ אל םהש ורמא איבה ירבחש
קזחמ קר הז ,תוקייודמו תונימא םהיתויודע םאו ,רבד הילע
ןוכנ .העשרהל סיסב תווהל תולוכי אל ןהש הנעטה תא
,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעהש
עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ
אל םהש ורמא םמצע םה םא לבא ,הלילש לכ תוללושמו
רשפא יא אליממ ,רבד הילע םיעדוי אלו ,תמשאנה תא םיריכמ
,תכשמתמו הבורק תורכה לע תוססובמ םהיתויודע יכ רמול
תמשאנה ,ירבח רמואש המל דוגינב .תמשאנה םע ,םינש-תברו
אישנ ודיעה ןכו ,ירבח ידי לע הרקחנ ףאו ,הדיעה םג הדיעה
םלוכ .םיטפשמה רשו סומידב-תטפוש ,ןוילעה טפשמה תיב
לכ לעו םימדוקה הידיקפת לע ,התלכשה לע ,הליג לע ודיעה
.ךירצש המ
הריבעה תודוסימ דחא .המצע הריבעל תעכ רובעא ינא
הגישה תמשאנה יכ האצמ הדעווהש אוה תמשאנה המשאוה הב
...ןידכ אלש היונימ תא
:ד"בא
ינאו ,האצמ אל הדעווהש חיננ :הלאש ינודאל גיצמ ינא
םוקמ לכמו ,האצמ אל הדעווה ןנד הרקמבש ינודא םע םיכסמ
אלש היונימ תא הגישה תמשאנה יכ ,האצמ הדעווהש חכוה אל
ןמ תוכזל הכירצ תמשאנה םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ
הדעווהש הדבועה ןמ תונביהל הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה
?תמאה תא םיעדוי רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל
:תמשאנה כ"ב
יתננוכתה הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינא
.תעכ רבדל
:ד"בא
,האצמ אל הדעווהש חיננ .ינודא תא ןיבהל הצור ינא
לכמו ,האצמ אל הדעווה ןנד הרקמבש ינודא םע םיכסמ ינאו
תא הגישה תמשאנה יכ ,האצמ הדעווהש חכוה אל םוקמ
הכירצ תמשאנה םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ אלש היונימ
הדבועה ןמ תונביהל הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה ןמ תוכזל
?תמאה תא םיעדוי רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל הדעווהש
:תמשאנה כ"ב
... טפשמה יתב קוחל (4)(א)18 ףיעס יפל
:ד"בא
אל הדעווהש חיננ .יתעד ףוסל דרי אל ינודאש הארנכ
,האצמ אל הדעווה ןנד הרקמבש ינודא םע םיכסמ ינאו ,האצמ
תא הגישה תמשאנה יכ ,האצמ הדעווהש חכוה אל םוקמ לכמו
הכירצ תמשאנה םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ אלש היונימ
הדבועה ןמ תונביהל הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה ןמ תוכזל
?תמאה תא םיעדוי רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל הדעווהש
:תמשאנה כ"ב
השגוה ויפ לעש ,טפשמה יתב קוחל (4)(א)18 ףיעס יפל
... הנלבוקה
:ד"בא
חיננ .הנעי ךכ רחאו ,יל בישקי ינודאש שקבמ ינא
ןנד הרקמבש ינודא םע םיכסמ ינאו ,האצמ אל הדעווהש
יכ ,האצמ הדעווהש חכוה אל םוקמ לכמו ,האצמ אל הדעווה
םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנה
הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה ןמ תוכזל הכירצ תמשאנה
רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל הדעווהש הדבועה ןמ תונביהל
?תמאה תא םיעדוי
:תמשאנה כ"ב
ודובכ המל בטיה ןיבמ ינאו ,ודובכל יתבשקה ינא
ויפ לעש ,טפשמה יתב קוחל (4)(א)18 ףיעס יפל לבא ,ןווכתמ
לש ותגשה םצע לע תססבתמ אל המשאה ,הנלבוקה השגוה
... ןידכ אלש יונימה
:ד"בא
םיכסמ ינאו ,האצמ אל הדעווהש חיננ .ןיבמ אל ינודא
אל םוקמ לכמו ,האצמ אל הדעווה ןנד הרקמבש ינודא םע
אלש היונימ תא הגישה תמשאנה יכ ,האצמ הדעווהש חכוה
ןמ תוכזל הכירצ תמשאנה םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ
הדעווהש הדבועה ןמ תונביהל הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה
?תמאה תא םיעדוי רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל
:תמשאנה כ"ב
ינא .םימעפ שמח ,הלימב הלימ ,הלאשה לע רזח ודובכ
םינווכמ ןאל עדוי םג ינא ,הלאשה תא בטיה-בטיה יתנבה
יתאב ינאש ודובכל יתרמא .לכל סחייתאש יתרמא ינאו ,וירבד
רשא תולאשה לכל תובושת יל שישו םינכומ תיב-ירועיש םע
רשאכ ,יתכאלמב זכרתהל לוכי אל ינא .ןאכ ררועתהל תולוכי
הנראשית ירבד ףוסב םא .טפשמ יצח לכ יתוא עטוק ודובכ
... תולאש
:ד"בא
...ינודא תא ןיבהל הצור ינא
:תמשאנה כ"ב
... ודובכ
,רוגינסה לש ודגב ףנכב תכשומ) תמשאנה
:(ול תשחולו
!רבדל ול ןת
:(תמשאנל שחול) תמשאנה כ"ב
!הדובעב יל יברעתת לא
:ד"בא
:ינודא תא לואשל הצור ינא .יל עירפהל אל םכשקבא
ןנד הרקמבש ינודא םע םיכסמ ינאו ,האצמ אל הדעווהש חיננ
יכ ,האצמ הדעווהש חכוה אל םוקמ לכמו ,האצמ אל הדעווה
םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנה
הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה ןמ תוכזל הכירצ תמשאנה
רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל הדעווהש הדבועה ןמ תונביהל
.יל הנעי ינודא וישכע ?תמאה תא םיעדוי
:תמשאנה כ"ב
הנושארה םעפב רבכ הלאשה תא יתנבה ינא ,ודובכ
... יתנבה יבגל תוקפס ודובכל ויה דוע םאו ,התוא גיצה ודובכש
:ד"בא
... ףצחתי אל ינודא
:תמשאנה כ"ב
םעפה ירחא יתנבה יבגל תוקפס ודובכל ויה דוע םאו ...
... לאש ודובכש היינשה
:ד"בא
... ףצחתי אל ינודא
:תמשאנה כ"ב
... השקל וליפא הקיפסהש יאדווב תישישה םעפה ...
:ד"בא
חיננ :ינודא תא לואשל הצור ינא .ףצחתי אל ינודא
ןנד הרקמבש ינודא םע םיכסמ ינאו ,האצמ אל הדעווהש
יכ ,האצמ הדעווהש חכוה אל םוקמ לכמו ,האצמ אל הדעווה
םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנה
הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה ןמ תוכזל הכירצ תמשאנה
רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל הדעווהש הדבועה ןמ תונביהל
.יל הנעי ינודא וישכע ?תמאה תא םיעדוי
:תמשאנה כ"ב
לע תועש עבראו םירשע טעמכ רבכ ונחנא ,ודובכ
סחייתא ינא .תובשחתה שקבמ ינאו ,ןורגה לע םגו ,םילגרה
הנראשית ירבד ףוסב םא ,םינכומ תיב-ירועיש םע יתאב .לכל
... תולאש
:ד"בא
:ינודא תא לואשל הצור ינא .ירבדל סנכיי אל ינודא
ןנד הרקמבש ינודא םע םיכסמ ינאו ,האצמ אל הדעווהש חיננ
יכ ,האצמ הדעווהש חכוה אל םוקמ לכמו ,האצמ אל הדעווה
םאה .ונאצמ ונחנא לבא .ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנה
הכירצ תמשאנה םאה ?רקפהה ןמ תוכזל הכירצ תמשאנה
רבכ ונחנא רשאכ ,האצמ אל הדעווהש הדבועה ןמ תונביהל
.יל הנעי ינודא וישכע ?תמאה תא םיעדוי
:תמשאנה כ"ב
לבא ,ןווכתמ ודובכ המל ןייוצמ ןיבמ ינא ,דובכה לכ םע
איהו ,ונניינעל הבושחה איה הדעווה לש התעיבק אקווד
ןויערה תא לבקל רשפא .תיביטרלקד אלו ,תיביטוטיטסנוק
זעמ ינא .הצר קקוחמהש המ הז לבא ,וילע קולחל רשפאו הזה
חיננ .םשאנה תערל אקווד לעופ הזה רדסהה םימעפלש רמול
,ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנהש האצמ ןכ הדעווהש
שי ונלש ףיעסה תניחבמ .ודוסי תועטב הזה "אצמימ"ה לבא
ינא .ךפיהה תא ןועטל ונממ ענומה ןיד-תיב-השעמ ןיעמ ךכב
ונחנא המ םיעדוי ונחנא ץ"גבב לבא ,ץ"גבל תונפל ,ילוא ,לוכי
ןיידע הלאשה ונל ודיגי ילוא .םיאיצומ ונחנא המ אל ,םיסינכמ
ירחא אובנ םאו ,ןידל דמעות תמשאנהש דע וכח ,תמדקומ
אל ונחנא ודיגי ילוא .יוהיש ונל ודיגי ,ןידל הדמעוה רבכ איהש
,םירידנ םירקמב אלא הדעווה לש התעד לוקישב םיברעתמ
-בגא קר רמוא ינא תאז לכ תאש ןבומכ .הרקמה אל הזו
הרקמבש םושמ ,ןידה תיב בא דובכ תלאשל הבושתבו ,אחרוא
,רגמש .מ :םג הארו ,רומאכ העבק ןכא הדעוה יכ חכוה אל ןנד
תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל
:ד"בא
?רתויב תיטסילאמרופ הנעט וז יכ רובס אל ינודא םאה
קר ,ונינפל וחכוה רשא תודבועמ ןיע םוצעל ונא םיאשר םאה
םיכירצ םאה ?םימוד םיאצמימ העבק אל הדעווהש םושמ
תא ךילוהל חילצה אוהש םושמ קר ,לכונל סרפ קינעהל ונחנא
יונימה תא גישה אוה רשאכ תחא םעפ :םיימעפ ללוש הדעווה
חילצהו הדעווה לע "דבע" אוה רשאכ תפסונ םעפו ,ןידכ אלש
לע ,רגמש .מ :םג הארו ?לוכיבכ ,ותומימתב התוא ענכשל
תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל
:תמשאנה כ"ב
יתננוכתה הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינא
.תעכ רבדל
:ד"בא
הנעט וז יכ רובס אל ינודא םאה :הלאשה לע רזוח ינא
תודבועמ ןיע םוצעל ונא םיאשר םאה ?רתויב תיטסילאמרופ
םיאצמימ העבק אל הדעווהש םושמ קר ,ונינפל וחכוה רשא
םושמ קר ,לכונל סרפ קינעהל ונחנא םיכירצ םאה ?םימוד
תחא םעפ :םיימעפ ללוש הדעווה תא ךילוהל חילצה אוהש
אוה רשאכ תפסונ םעפו ,ןידכ אלש יונימה תא גישה אוה רשאכ
?לוכיבכ ,ותומימתב התוא ענכשל חילצהו הדעווה לע "דבע"
יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו
ינודא וישכע .87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ
.יל הנעי
:תמשאנה כ"ב
...קקוחמה םע אלא ,יתא חוכיו ןיא ודובכל
:ד"בא
הנעט וז יכ רובס אל ינודא םאה .יל עירפי אל ינודא
תודבועמ ןיע םוצעל ונא םיאשר םאה ?רתויב תיטסילאמרופ
םיאצמימ העבק אל הדעווהש םושמ קר ,ונינפל וחכוה רשא
םושמ קר ,לכונל סרפ קינעהל ונחנא םיכירצ םאה ?םימוד
תחא םעפ :םיימעפ ללוש הדעווה תא ךילוהל חילצה אוהש
אוה רשאכ תפסונ םעפו ,ןידכ אלש יונימה תא גישה אוה רשאכ
?לוכיבכ ,ותומימתב התוא ענכשל חילצהו הדעווה לע "דבע"
יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו
ינודא וישכע .87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ
.יל הנעי
:תמשאנה כ"ב
ודובכש המ .קקוחמה םע אלא ,יתא חוכיו ןיא ודובכל
...קקוחמה לבא ,םייח םיהולא ירבד אוה רמוא
:ד"בא
יכ רובס אל ינודא םאה .סומינ תצק ינודאמ שקבמ ינא
ןיע םוצעל ונא םיאשר םאה ?רתויב תיטסילאמרופ הנעט וז
העבק אל הדעווהש םושמ קר ,ונינפל וחכוה רשא תודבועמ
קר ,לכונל סרפ קינעהל ונחנא םיכירצ םאה ?םימוד םיאצמימ
םעפ :םיימעפ ללוש הדעווה תא ךילוהל חילצה אוהש םושמ
תפסונ םעפו ,ןידכ אלש יונימה תא גישה אוה רשאכ תחא
,ותומימתב התוא ענכשל חילצהו הדעווה לע "דבע" אוה רשאכ
דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ?לוכיבכ
וישכע .87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת
.יל הנעי ינודא
:תמשאנה כ"ב
ודובכש המ .קקוחמה םע אלא ,יתא חוכיו ןיא ודובכל
רבכש יפכ ,קקוחמה לבא ,םייח םיהולא ירבד אוה רמוא
...תרחא הצר ,יתרמא
:ד"בא
וז יכ רובס אל ינודא םאה .הלאשה תא ןיבמ אל ינודא
ןיע םוצעל ונא םיאשר םאה ?רתויב תיטסילאמרופ הנעט
העבק אל הדעווהש םושמ קר ,ונינפל וחכוה רשא תודבועמ
קר ,לכונל סרפ קינעהל ונחנא םיכירצ םאה ?םימוד םיאצמימ
םעפ :םיימעפ ללוש הדעווה תא ךילוהל חילצה אוהש םושמ
תפסונ םעפו ,ןידכ אלש יונימה תא גישה אוה רשאכ תחא
,ותומימתב התוא ענכשל חילצהו הדעווה לע "דבע" אוה רשאכ
דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ?לוכיבכ
וישכע .87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת
.יל הנעי ינודא
:תמשאנה כ"ב
ודובכש המ .קקוחמה םע אלא ,יתא חוכיו ןיא ודובכל
רבכש יפכ ,קקוחמה לבא ,םייח םיהולא ירבד אוה רמוא
רמוא ינא הלאה םירבדה לכ תאש ןבומכ .תרחא הצר ,יתרמא
... ןנד הרקמבש םושמ ,אחרוא בגא קר
:ד"בא
וז יכ רובס אל ינודא םאה .הלאשה תא ןיבמ אל ינודא
ןיע םוצעל ונא םיאשר םאה ?רתויב תיטסילאמרופ הנעט
העבק אל הדעווהש םושמ קר ,ונינפל וחכוה רשא תודבועמ
קר ,לכונל סרפ קינעהל ונחנא םיכירצ םאה ?םימוד םיאצמימ
םעפ :םיימעפ ללוש הדעווה תא ךילוהל חילצה אוהש םושמ
תפסונ םעפו ,ןידכ אלש יונימה תא גישה אוה רשאכ תחא
,ותומימתב התוא ענכשל חילצהו הדעווה לע "דבע" אוה רשאכ
דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ?לוכיבכ
וישכע .87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת
.יל הנעי ינודא
:תמשאנה כ"ב
ודובכש המ .קקוחמה םע אלא ,יתא חוכיו ןיא ודובכל
רבכש יפכ ,קקוחמה לבא ,םייח םיהולא ירבד אוה רמוא
רמוא ינא הלאה םירבדה לכ תאש ןבומכ .תרחא הצר ,יתרמא
חכוה אלש קר אל ןנד הרקמבש םושמ ,אחרוא בגא קר
...ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנהש
:ד"בא
אל ינודא םאה .הלאשה תא ןיבמ אל הארנכ ינודא
ונא םיאשר םאה ?רתויב תיטסילאמרופ הנעט וז יכ רובס
אל הדעווהש םושמ קר ,ונינפל וחכוה רשא תודבועמ ןיע םוצעל
סרפ קינעהל ונחנא םיכירצ םאה ?םימוד םיאצמימ העבק
ללוש הדעווה תא ךילוהל חילצה אוהש םושמ קר ,לכונל
,ןידכ אלש יונימה תא גישה אוה רשאכ תחא םעפ :םיימעפ
ענכשל חילצהו הדעווה לע "דבע" אוה רשאכ תפסונ םעפו
?לוכיבכ ,ותומימתב התוא
:תמשאנה כ"ב
ודובכש המ .קקוחמה םע אלא ,יתא חוכיו ןיא ודובכל
רבכש יפכ ,קקוחמה לבא ,םייח םיהולא ירבד אוה רמוא
רמוא ינא הלאה םירבדה לכ תאש ןבומכ .תרחא הצר ,יתרמא
חכוה אלש קר אל ןנד הרקמבש םושמ ,אחרוא בגא קר
אל וליפאש אלא ,ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנהש
... איהש חכוה
:ד"בא
םאה .הלאשה תא ןיבמ אל ןיידע ינודאש האור ינא
םיאשר םאה ?רתויב תיטסילאמרופ הנעט וז יכ רובס אל ינודא
םושמ קר ,ונינפל וחכוה רשא תודבועמ ןיע םוצעל ונא
ונחנא םיכירצ םאה ?םימוד םיאצמימ העבק אל הדעווהש
תא ךילוהל חילצה אוהש םושמ קר ,לכונל סרפ קינעהל
יונימה תא גישה אוה רשאכ תחא םעפ :םיימעפ ללוש הדעווה
חילצהו הדעווה לע "דבע" אוה רשאכ תפסונ םעפו ,ןידכ אלש
?לוכיבכ ,ותומימתב התוא ענכשל
:תמשאנה כ"ב
ודובכש המ .קקוחמה םע אלא ,יתא חוכיו ןיא ודובכל
רבכש יפכ ,קקוחמה לבא ,םייח םיהולא ירבד אוה רמוא
רמוא ינא הלאה םירבדה לכ תאש ןבומכ .תרחא הצר ,יתרמא
חכוה אלש קר אל ןנד הרקמבש םושמ ,אחרוא בגא קר
אל וליפאש אלא ,ןידכ אלש היונימ תא הגישה תמשאנהש
תא תוכזל שקבמ .יונימה תא הגישה ללכב איהש חכוה
דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ,תמשאנה
וישכע .87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת
.יל הנעי ינודא
:'ב טפוש
ןמ ותשרמ תא תוכזל הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ
רבכ ןוילעה טפשמה תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה
...יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק
:ד"בא
?הריפכהמ וב רוזחי ינודא ילוא
:תמשאנה כ"ב
שמתשה רבכ ירבח ,"יקוקשא" ,הזה יוטיבב ,ודובכ
םימעפ עבשו םישולשו ,ונינפלש קיתב םימעפ עבשו םישולש
"סונוב"כ ותוא ףיסוה דועו ,ירבח ירחא קיזחה-הרחה םכדובכ
...םימעפ הנכו-הנהכ
:'ב טפוש
תוכזל הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ .יל בישקי ינודא
תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא
וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה
...דחא יוגש ךלהמ
:תמשאנה כ"ב
עבשו םישולש שמתשה רבכ ירבח הזה יוטיבב ,ודובכ
-הרחה םכדובכ םימעפ עבשו םישולשו ,ונינפלש קיתב םימעפ
הנכו-הנהכ "סונוב"כ ותוא ףיסוה דועו ,ירבח ירחא קיזחה
...ינא רשאכ לבא ,םימעפ
:ד"בא
?הריפכהמ וב רוזחי ינודא ילוא
:'ב טפוש
,שקבמ ינודאש המ .יתעד ףוסל דרוי וניא ינודא
לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל הז ,השעמל
וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיב לבא ,לבוקה
...טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ
:תמשאנה כ"ב
הזה יוטיבב רמול יתיצר ךא ,ודובכ תא יתוניבה ינא
,ונינפלש קיתב םימעפ עבשו םישולש שמתשה רבכ ירבח
דועו ,ירבח ירחא קיזחה-הרחה םכדובכ םימעפ עבשו םישולשו
ינא רשאכ לבא ,םימעפ הנכו-הנהכ "סונוב"כ ותוא ףיסוה
...הזה ןורקיעל קקזיהל יתשקיב
:'ב טפוש
הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ .ןיינעל בישמ וניא ינודא
תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל
וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה
תתל שקבמ ינודא .טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ
םיכירצ ונחנא םא איה הלאשהו ,רקפהה ןמ תונהיל ותשרמל
.תאזל די תתל
:תמשאנה כ"ב
יכ רמול יתיצר .ודובכל בישהל הכורא העש הסנמ ינא
קיתב םימעפ עבשו םישולש שמתשה רבכ ירבח הזה יוטיבב
ירחא קיזחה-הרחה םכדובכ םימעפ עבשו םישולשו ,ונינפלש
לבא ,םימעפ הנכו-הנהכ "סונוב"כ ותוא ףיסוה דועו ,ירבח
...יכ רמואו ירבח אב ,הזה ןורקיעל קקזיהל יתשקיב ינא רשאכ
:ד"בא
?הריפכהמ וב רוזחי ינודא ילוא
:'ב טפוש
ןמ ותשרמ תא תוכזל הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ
רבכ ןוילעה טפשמה תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה
עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק
ןמ תונהיל ותשרמל תתל שקבמ ינודא .טפשמה לרוג תא
.תאזל די תתל םיכירצ ונחנא םא איה הלאשהו ,רקפהה
:תמשאנה כ"ב
יתננוכתה הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינא
.תעכ רבדל
:'ב טפוש
...שקבמ ינודאש המ .ןיינעל בישמ וניא ינודא
:תמשאנה כ"ב
...ריבסהל שקבאו ,טושפ ךכ לכ אל הז ,ודובכ
:'ב טפוש
הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ .ןיינעל בישמ וניא ינודא
... תוכזל
:תמשאנה כ"ב
יוטיבב .ריבסהל שקבאו ,טושפ ךכ לכ אל הז ,ודובכ
,ונינפלש קיתב םימעפ עבשו םישולש שמתשה רבכ ירבח הזה
דועו ,ירבח ירחא קיזחה-הרחה םכדובכ םימעפ עבשו םישולשו
... ףיסוה
:'ב טפוש
הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ .ןיינעל בישמ וניא ינודא
תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל
וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה
תתל שקבמ ינודא .טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ
םיכירצ ונחנא םא איה הלאשהו ,רקפהה ןמ תונהיל ותשרמל
.תאזל די תתל
:תמשאנה כ"ב
.טושפ ךכ לכ אל הזו ,הלאשה תא יתוניבה ינא ,ודובכ
םישולש שמתשה רבכ ירבח הזה יוטיבב .ריבסהל שקבמ ינא
םכדובכ םימעפ עבשו םישולשו ,ונינפלש קיתב םימעפ עבשו
-הנהכ "סונוב"כ ותוא ףיסוה דועו ,ירבח ירחא קיזחה-הרחה
...הזה ןורקיעל קקזיהל יתשקיב ינא רשאכ לבא ,םימעפ הנכו
:'ב טפוש
הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ .ןיינעל בישמ וניא ינודא
תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל
וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה
תתל שקבמ ינודא .טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ
םיכירצ ונחנא םא איה הלאשהו ,רקפהה ןמ תונהיל ותשרמל
.תאזל די תתל
:תמשאנה כ"ב
,טושפ ךכ לכ אל הזש יתרמא .בישמ ינאו ,לאש ודובכ
עבשו םישולש שמתשה רבכ ירבח הזה יוטיבב .ריבסהל שקבאו
-הרחה םכדובכ םימעפ עבשו םישולשו ,ונינפלש קיתב םימעפ
הנכו-הנהכ "סונוב"כ ותוא ףיסוה דועו ,ירבח ירחא קיזחה
אב ,הזה ןורקיעל קקזיהל יתשקיב ינא רשאכ לבא ,םימעפ
... ןוילעה טפשמה תיבש ריכזמו ירבח
:'ב טפוש
הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ .ןיינעל בישמ וניא ינודא
תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל
וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה
תתל שקבמ ינודא .טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ
םיכירצ ונחנא םא איה הלאשהו ,רקפהה ןמ תונהיל ותשרמל
.תאזל די תתל
:תמשאנה כ"ב
יוטיבב .ריבסהל שקבאו ,טושפ ךכ לכ אל הז ,ודובכ
,ונינפלש קיתב םימעפ עבשו םישולש שמתשה רבכ ירבח הזה
דועו ,ירבח ירחא קיזחה-הרחה םכדובכ םימעפ עבשו םישולשו
ינא רשאכ לבא ,םימעפ הנכו-הנהכ "סונוב"כ ותוא ףיסוה
טפשמה תיבש ריכזמו ירבח אב ,הזה ןורקיעל קקזיהל יתשקיב
תואצותב אשיי חכשש ימ יכ תובר םימעפ רבכ עבק ןוילעה
...ותחכיש
:'ב טפוש
הז ,השעמל ,שקבמ ינודאש המ .ןיינעל בישמ וניא ינודא
תיב לבא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל
וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה
תתל שקבמ ינודא .טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ
םיכירצ ונחנא םא איה הלאשהו ,רקפהה ןמ תונהיל ותשרמל
.תאזל די תתל
:תמשאנה כ"ב
יתרמא .רהבוי לכהו ,ירבד תא םייסל יל ןתיי ודובכ
רבכ ירבח הזה יוטיבב .ריבסהל שקבאו ,טושפ ךכ לכ אל הזש
עבשו םישולשו ,ונינפלש קיתב םימעפ עבשו םישולש שמתשה
ותוא ףיסוה דועו ,ירבח ירחא קיזחה-הרחה םכדובכ םימעפ
קקזיהל יתשקיב ינא רשאכ לבא ,םימעפ הנכו-הנהכ "סונוב"כ
רבכ עבק ןוילעה טפשמה תיבש ריכזמו ירבח אב ,הזה ןורקיעל
יתב אלו ,ותחכיש תואצותב אשיי חכשש ימ יכ תובר םימעפ
דצב בקע תכלל וכרטציש םה ותוללכב רוביצהו טרפב טפשמה
שידקהל ןכומ ןיד לעבש בלה תמושת תדימ ירחא לדוגא
הזה "חכשש ימ"ה תא דבכמ אל ירבח עודמ .אוה-ויניינעל
זא אקווד זחאנו ,םשאנה תבוטל לעופ רבדה רשאכ
ימ" :המ לע רבוג ,ותעדל ,המ טילחי ירבחש זא ?"יקוקשא"ב
?"תמאה רקח" וא "חכשש
:'ב טפוש
םיכירצ ונחנא םאה .יתלאשל תונעל אל ךישממ ינודא
ירחא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל
יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש
?טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב
:תמשאנה כ"ב
"יקוקשא"ה ןורקיע .תרחא הרוצב ודובכל ריבסא ינא
ירבח לבא ,ללכ לעפי אלש וא ,םינוויכה ינשל לועפל ךירצ
וליאו ,העיבתה ילדחמב רבודמ רשאכ קר ותוא ליחהל שקבמ
םק ,"דחא יוגש ךלהמ" תעצבמ רשא וז איה הנגהה רשאכ
ןכומ ינא ."ותחכיש תואצותב אשיי חכשש ימ" תא ףלושו ירבח
לש ותעיבקש יאנתב ,ורבח לע רבוג ןורקיע הזיא עבקי ירבחש
:םג הארו ,ןכומ אל ירבח ךכל לבא ,םינוויכה ינשל לעפת ירבח
רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה
:'ב טפוש
ותשרמ תא תוכזל םיכירצ ונחנא םא איה הלאשה לבא
ןוילעה טפשמה תיבש ירחא ,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ
דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ
?טפשמה לרוג תא עבוק
:ד"בא
?הריפכהמ וב רוזחי ינודא ילוא
:תמשאנה כ"ב
יכ יל הארנ ."יקוקשא"ה ןיינע לע והשמ רמול הצור ינא
...ילבו ,רוקמב םירבדה תא ארקש ילב ותוא טטצמ ירבח
:'ב טפוש
ונחנא םא איה הלאשה .הקיטסילאמרופל ספתנ ינודא
,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל םיכירצ
קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש ירחא
?טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא
:תמשאנה כ"ב
יתננוכתה הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינא
.תעכ רבדל
:'ב טפוש
ונחנא םא איה הלאשה .הקיטסילאמרופל ספתנ ינודא
,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל םיכירצ
קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש ירחא
?טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא
:תמשאנה כ"ב
הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינאש יתרמא
.תעכ רבדל יתננוכתה
:'ב טפוש
ונחנא םא איה הלאשה .הקיטסילאמרופל ספתנ ינודא
,לבוקה לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל םיכירצ
קחשמ וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש ירחא
?טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא
:תמשאנה כ"ב
הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינאש יתרמא
.תעכ רבדל יתננוכתה
:'ב טפוש
םא איה הלאשה .הקיטסילאמרופל ספתנ בוש ינודא
לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל םיכירצ ונחנא
וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש ירחא ,לבוקה
?טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ
:תמשאנה כ"ב
הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומ ינאש יתרמא
.תעכ רבדל יתננוכתה
:'ב טפוש
.הקיטסילאמרופל ספתנ ינודא .יתוא קיספי אל ינודא
רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל םיכירצ ונחנא םא איה הלאשה
עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש ירחא ,לבוקה לש לדחמ ללגב
תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש
?טפשמה לרוג
:תמשאנה כ"ב
הז לע קוידב .הלאשה לע ודובכל הדומו רזוח ינא
יכ יל הארנ .סחייתמ ינא ךכל קוידבו ,תעכ רבדל יתננוכתה
הסינש ילבו ,רוקמב םירבדה תא ארקש ילב ותוא טטצמ ירבח
ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש הרימאה .םהב קמעתהל
:םישאר המכל תקלחנ יקוקשאה
הניא "קחשמ" הלימה :"קחשמ וניא טפשמ" - דחאה
לע םירבדמ רשאכ .חיכוי "קחשמה יללכ" יוטיבהו ,הסג הלימ
רבודמ יכ בשוח אל שיא ,לשמל ,"יראטנמלרפה קחשמה יללכ"
תילגנאב :"דיקפת קחשל" לע םירבדמ רשאכ ןכו ,קחשמב
ינאו ,תינמרגבו תיתפרצב םג אוה ךכו ,to play a role םירמוא
תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ,תורחא תובר תופשב םגש חינמ
ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש
.87 'מע ,טנרגא
:'ב טפוש
םא איה הלאשה .הקיטסילאמרופל ספתנ בוש ינודא
לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל םיכירצ ונחנא
וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש ירחא ,לבוקה
?טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ
:תמשאנה כ"ב
וניא טפשמ" - ינשה שארה .ודובכ תולאשל בישמ ינא
קחשמב .השוע ירבחש המ קוידב הז לבא ,"יקוקשא קחשמ
ורבח עצבמ וירחאו ,דבלב דחא ךלהמ דצ לכ עצבמ יקוקשאה
םיללכה ,טפשמ םילהנמ רשאכ לבא ,הלילח רזוחו ,דחא ךלהמ
תא םיעצבמ לבוקה וא םישאמה ,עבותה הליחתב :םירחא םה
לכ תא עצבמו ,םשאנה וא עבתנה אב םהירחאו ,םהיכלהמ לכ
טפשמה תא ךפוה רשא הז אוה ירבח .ךכב ונוצר םא - ויכלהמ
.יקוקשא קחשמל
:ד"בא
?הריפכהמ וב רוזחי ינודא ילוא
:'ב טפוש
םא איה הלאשה .הקיטסילאמרופ וז יכ ינודאל יתרמא
לש לדחמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ תא תוכזל םיכירצ ונחנא
וניא טפשמש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיבש ירחא ,לבוקה
?טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ
:תמשאנה כ"ב
טפשמ" - ישילשה שארה .ודובכ תולאשל בישמ ינא
העיבתהש המ לבא ,"דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא
תרצוי הנווכב העיבתה ."דחא" אל הזו ,"יוגש" אל הז השוע
"תמאה רקח"ו "יקוקשא"ה תוסחב ,לכות איהש ידכ ,תולקת
דע ,טפשמ לכב תובישי ףלא האמל םימשאנה תא רטרטל
דוע דיספהל לוכי אל ינא .רתוי לוכי אל ינא ,ודובכ" ודיגיש
וניאר ונחנאו ,תיללכ הטיש וז ."ךינפל ינא הדומ .הדובע םוי
ונל ויה תולקת המכ .הזה קיתב םג "התראפת" אולמב התוא
ךכל םאה ?שארמ יוארכ ןכומ היה אל הנלבוקה קיתש ללגב
?"דחא יוגש ךלהמ" ארקיי
:'ב טפוש
תא תוכזל םיכירצ ונחנא םא יל בישמ אל ינודא לבא
:םג הארו ,לבוקה לש דחא יוגש ךלהמ ללגב רקפהה ןמ ותשרמ
רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה
:תמשאנה כ"ב
,תומוזי תולקת לש הכורא תרשרש ודובכל הארמ ינא
ןוילעה טפשמה תיב ירה ?"דחא יוגש ךלהמ" לע רבדמ ינודאו
תויהל הכירצ םושיא בתכ לש ותשגה יכ תובר םימעפ עבק
שקבמ ירבח דציכ וניאר ונחנאו ,אלמ תויאר קית תנכהב הוולמ
ליבקמב תויארה ףוסיא תא להנל ידכ הייחד ירחא הייחד
תוכרעיהל" הייחד - ילש הלאש לכ .טפשמה תוחתפתהל
כ"ב יכ וניפצ אל"ש םושמ הייחד - ילש תודגנתה לכ ."שדחמ
,םכתריחב יפל טפשמ תיב לש ביכראל וכל ."דגנתי תמשאנה
... תיארקא םיקית-תבטצא וחקו
ירבחל ריתה םכדובכש ירחא םג .רקיעה הז אל לבא
אל ,השעמל ,ירבח ,םיירשפאה םירתיההו תורתהה לכ תא
ספא .הנלבוקה בתכב ןעטש המ לכמ רבד יצחו רבד חיכוה
.ןאכ ימוכיס תישארב יתדמע ךכ לע אלהו ,ספואמ ספא ,רומג
.לוקוטורפב בוש קודבל לוכי םכדובכ
הזו ,18 תב םויה תמשאנה םושיאה בתכ יפל יכ יתרמא
!?18 תב תיארנ ךכ .תמשאנה לע ולכתסת לבא ,אימחמ דואמ
!םינשב הכר הנממ םתישע ןיידע - 68 ודיגת וליפא
,הליג ,החמש :העיבת-ידע המכ ןאכ ודיעה יכ יתרמא
ורמא אל תמאב םהו - רבד םירמוא םניאש םיפי תומש .הציד
הילע רבד םיעדוי םניאו התוא םיריכמ םניאש ורמא םה .רבד
סינכהל הלוכי הניא םשאנ-תקיתש םוש עודיכו ,התלכשה לעו
תבייח אל םג תמשאנה .ןיאו-ספא אלא ןניאש תויארב ןכות
.הסריג םוש חיכוהל
אוה דחא דצמ .וכופיהו רבד רמוא ירבח יכ יתרמא
,םהל ןימאהל שי ןכלו תמשאנה תא םיריכמ םידעהש רמוא
ןיא ,תמשאנה תא םיריכמ אל םידעהש רמוא אוה דחא דצמו
טילחי ירבחש זא .םהל ןימאהל שי ןכלו הדגנ רבד םוש םהל
.םיריכמ אל וא התוא םיריכמ םה םא
אלו הדיעה אל תמשאנהש ןעוט ירבח יכ יתרמא דוע
המ ההות ינאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה
הרקחנ ףאו ,הדיעה םג הדיעה תמשאנה .הלילה לכ ןאכ ונישע
-תטפוש ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ודיעה ןכו ,ירבח ידי לע
לע ,התלכשה לע ,הליג לע ודיעה םלוכ .םיטפשמה רשו סומידב
.ךירצש המ לכ לעו םימדוקה הידיקפת
ונל ריכזה רשא ירבח ירבד תא האלמ המכסהב יתאבה
סחיי זאד ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,1982 תנשב ,דציכ
הנד איה רשאכ היה הז ."הללמוא הפ תטילפ" תמשאנל
איה ןנד םושיאה בתכ יפל .אריצח ובא ןורהא לש וטפשמב
םירבדל שחכתהו ,ירבח ץרפתה ןאכ לבא ,עבש תב זא התייה
ירבחמ יתשקיב .טפשמה תחיתפב ומצע-אוה רמא םתוא
לבא ,ויה אלש וא ,םלועמ םירבד ויה ,ותסריגל ,םא טילחיש
לע רבדל ליחתה אוה תאז םוקמבו ,טילחהל הצר אל ירבח
."יקוקשא" לעו "הקיטסילאמרופ"
םכדובכ לבא ,השעמל ,םייסל יתלוכי תאזה הדוקנב
ינא ,הזה דסומה תא דבכמ ינאש ןוויכו ,תולאש ינפב גיצה
תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ,םכדובכ תולאש לכ לע יתינע
ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש
.87 'מע ,טנרגא
:ד"בא
?הריפכהמ וב רוזחי ינודא ילוא
:'ב טפוש
האצותכ ותשרמל םרגיי לווע הזיא .ןיבהל הצור ינא
רבכ ןוילעה טפשמה תיב אלה .עיבצה ינודא םהילע םימגפהמ
עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק
!טפשמה לרוג תא
:תמשאנה כ"ב
לבוקה םא אלא ,לווע םרגנ יתשרמל םא הניא הלאשה
...םושיאה בתכב ןעט ןהל תודבועה תא חיכוה
:'ב טפוש
םימגפל ןעוט ינודא .יתוא ןיבמ וניא ינודאש הארנכ
הלאה םימגפה המב יל בישמ וניא ינודא לבא ,םירחאו הלא
עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיב אלה .ותשרמל לווע םימרוג
תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש
!טפשמה לרוג
:תמשאנה כ"ב
םרגנ יתשרמל םא הניא הלאשה יכ ודובכל יתרמא
בתכב ןעט ןהל תודבועה תא חיכוה לבוקה םא אלא ,לווע
םדא לש ותעשרהש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיב .םושיאה
...לווע תניחבב ,המצעלשכ ,איה תיתייאר תיתשת אלל
:'ב טפוש
ןעוט ינודא .יתעד ףוסל דרוי וניא בוש ינודאש הארנכ
םימגפה המב יל בישמ וניא ינודא לבא ,םירחאו הלא םימגפל
רבכ ןוילעה טפשמה תיב אלה .ותשרמל לווע םימרוג הלאה
עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא טפשמש עבק
!טפשמה לרוג תא
:תמשאנה כ"ב
םרגנ יתשרמל םא הניא הלאשה יכ ודובכל יתרמא
בתכב ןעט ןהל תודבועה תא חיכוה לבוקה םא אלא ,לווע
םדא לש ותעשרהש עבק רבכ ןוילעה טפשמה תיב .םושיאה
אל ינא .לווע תניחבב ,המצעלשכ ,איה תיתייאר תיתשת אלל
איה העיבתה .יתשרמ תא תוכזל ידכ לווע השענש חיכוהל ךירצ
אל תאזו ,הריבעה תא תווהמה תודבועה תא חיכוהל הכירצה
.התשענ
:ד"בא
?הריפכהמ וב רוזחי ינודא ילוא
:'ב טפוש
.החכוה אל הריבעהש ןעוט ינודא דציכ יתניבמ אלפנ
הזו ,ינודא ידי לע ורקחנ אל רשא םידע השולש ונינפל ודיעה
לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ םניא םידעה .ינשרד רמוא
,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ םידעה .התללפהב ןיינע
תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ
הבורק תורכה לע תוססובמה ,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל
אלו הדיעה אל תמשאנה .תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו
שקבמ ינודאו ,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה
?הז ןיינעב רמול ינודאל שי המ .התוכזל
:תמשאנה כ"ב
יכ ןעוט ןכא ירבח ,םכדובכל יתרמא רבכש יפכ
תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה אלו הדיעה אל תמשאנה
םג ינא .הלילה לכ ןאכ ונישע המ ההות ינא לבא ,התסריג
איבה ירבחש םידעה לכ אלה .ירבח איבה תויודע וליא ההות
,רבד הילע םיעדוי אלו ,תמשאנה תא םיריכמ אל םהש ורמא
הנעטה תא קזחמ קר הז ,תוקייודמו תונימא םהיתויודע םאו
ורסמ םידעהש ןוכנ .העשרהל סיסב תווהל תולוכי אל ןהש
,תויניצר ,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע
,הלילש לכ תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע
אלו ,תמשאנה תא םיריכמ אל םהש ורמא םמצע םה םא לבא
,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ םהיתויודע םאו ,רבד הילע םיעדוי
לע תוססובמ םהיתויודע יכ רמול רשפא יא אליממ ,'וכו
הזש ,תמשאנה םע ,םינש-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה
,תונכה םהיתויודעב ורמא םהש הממ ךפיהה קוידב
,ירבח רמואש המל דוגינב .'וכו ,תונימאה ,תוקייודמה
ודיעה ןכו ,ירבח ידי לע הרקחנ ףאו ,הדיעה םג הדיעה תמשאנה
.םיטפשמה רשו סומידב-תטפוש ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ
לעו םימדוקה הידיקפת לע ,התלכשה לע ,הליג לע ודיעה םלוכ
.ךירצש המ לכ
...זל שקבמ ינא
:ד"בא
-ןועיט לע וננמז תא זבזבמ אוהש רובס אל ינודא םאה
!?תואצוה וילע ליטנש הצור ינודא םאה ?קרס
:תמשאנה כ"ב
...דיגהל יל היהש המ לכ ,דובכה לכ םע ,ודובכ
:ד"בא
.הטובה ונונגס לע ינודאב הרתמ ינא
:תמשאנה כ"ב
,יתרמאו ,דיגהל יל היהש המ לכ ,דובכה לכ םע ,ודובכ
רבעמ יתרמאש המ לכו ,לוקוטורפ תורוש יצחו שולשב םכתסה
.םכדובכ םושמו ,םכדובכ תולאשל הבושתב היה ,ךכל
:הטלחה
ונמז תא זבזבמו ,ךרוצ אלל ךיראמ דמולמה רוגינסה
ונחנא .ולשב אוה ךא ,דמולמה רוגינסב ונירתה .רוביצה לש
ךסב תואצוהב תמשאנה תאו דמולמה רוגינסה תא םיבייחמ
דוע דמולמה רוגינסל םיביצקמ ונחנא .דחא לכ ח"ש 100,000
תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ,וימוכיס תמלשהל תוקד רשע
ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש
.87 'מע ,טנרגא
:תמשאנה כ"ב
ינא .יתרמג ינא .הלאה תוקדה רשעב ךרוצ יל ןיא
.תמשאנה תא תוכזל שקבמהיינש הנומת


:ןידה תערכה
אל רשא םידע השולש העיבתה םעטמ ונינפל ודיעה
םניא םידעה .ינשרד רמוא הזו ,תמשאנה כ"ב י"ע ורקחנ
םידעה .התללפהב ןיינע לכ םהל ןיאו ,תמשאנה תא םיריכמ
,תוטרופמ ,תונמיהמ ,תונימא ,תוקייודמ ,תונכ תויודע ורסמ
תוללושמו עוקעקל תונתינ יתלב ,תוקצומ ,תויושכע ,תויניצר
-תברו ,תכשמתמו הבורק תורכה לע תוססובמה ,הלילש לכ
תמשאנה .העיבתה ידע לכל םינימאמ ונאו ,תמשאנה םע ,םינש
,התסריג תא חיכוהל ידכ ןהשלכ תויאר האיבה אלו הדיעה אל
תוינרטנקכ הנגהה תונעט תא םיחוד ונא .עויס ךכב םיאור ונאו
תמשאנה תא םיעישרמ ונחנאו ,שממ ןהב ןיא רשא תוינדרוטו
:םג הארו .הנלבוקה בתכב הל וסחוי רשא םושיאה יטרפ לכב
רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה
:לבוקה כ"ב
תמשאנל .תומדוק תועשרה ןוילג גיצהל שקבמ ינא
המדקש הנשב שממ גוסה ותואמ תומדוק תועשרה שמח
.הריבעל
:תמשאנה כ"ב
ליתשה והשימ .הלאה תועשרהה לכ תא שיחכמ ינא
וא 16 תב הדלי הלוכי ךיא .בשחמה ךותל היודב היצמרופניא
?םיטפוש תריחבל הדעוה תא תחא הנשב םימעפ שש תומרל 17
ןועמש ?רובעל הזכ רבדל ןתונ היה רתימ יבצ ?םידלי ,םה המ
םיסנכתמ אל וליפא םה !?רודירמ ןד ?רגמש ?ןיבור בקעי ןב
!הנשב םימעפ שש
רבכש תטפוש תופסונ םימעפ שמח תונמל רשפא ךיאו
הנידמה אישנ יכ תופצלו ,האכרע התואל תחא םעפ התנמתנ
ינא ... הנשה ילצא התייה רבכ תאזה תרבגה ,עגר-עגר דיגי אל
!?םימעפ המכ רכוז אל וליפא
תא קיפהש ימ תא תודעל איבי ירבחש שקבמ ינא
היה ותונימא רסוח רשא הזה םילוגיפה-רבד תא ,הזה טלפה
ירוא טפושה דובכ לש הטלחה ןאכ גיצמ ינא .רבד-םשל
דסומה ביבס הלילו הליל ףלא ירופיס תראתמה ,ןמזורטש
אל הייחב רשא השיא .בשחוממ תועשרה-ןוילג יורקה ,הזה
הנודנ איה יכ בתכנ הלש אפ-שירב ,םינפבמ טפשמ תיב התאר
...רסאמ תנשל
:לבוקה כ"ב
וניא טפשמ .רתויב תויטסילאמרופ תונעטב זחאנ ירבח
.טפשמה לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ
לווע לכ םרגיי אל .תמאה רקחל עיגהל הווצמ ןידה תיב דובכ
דידי תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו .תמשאנל
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת
:הטלחה
טפשמ .רתויב תויטסילאמרופ תונעטב זחאנ רוגינסה
לרוג תא עבוק דחא יוגש ךלהמ וב יקוקשא קחשמ וניא
םרגיי אל .תמאה רקחל עיגהל הווצמ ןידה תיב דובכ .טפשמה
לבקתנ .תועשרהה ןוילג תא םילבקמ ונא .תמשאנל לווע לכ
תובקעב - טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ,1/ק ןמוסו
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי
:לבוקה כ"ב
,הרעהל הנודנ תמשאנה תומדוקה םימעפה לכב
תורמלו ,רחא הנוהכ םוקמל הרבעה םיימעפו הפיזנ ,הארתה
תמשאנה לע רוזגל שקבמ ינא .היללעמב הכישמה איה תאז לכ
לע ,רגמש .מ :םג הארו ,הבציק אלל ,הנוהכה ןמ הרבעה
תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב - טפוש תולספ
.87 'מע ,טנרגא ןועמשל
:תמשאנה כ"ב
הרשע הנומש תב איה תמשאנה םאש םיכסמ ינא
תכרעמב תושעל המ הל ןיא ,דבלב דומיל תונש רשע התלכשהו
,הנשמ תוחפ תכרעמב הדבע איה לכה ךסבש ןוויכו .טופישה
םא וליפא - ללכב םא ,תילוש איה הבציקה תלאש ,םכתטישל
הלועש יפכ ,הסיכב םייונימ השיש םע ןידל הבשי איה
הרקמ לכבש חינמ ינא .תועשרהה ןוילג תא לבקל םכתטלחהמ
רכש הלביק אל םג אליממו ,םויב תורמשמ שש הדבע אל איה
.ליד-גיבל תחא הדובע תנשמ תוחפ לע הבציקה תא ךפוהש הזכ
:ןידה רזג
ןמ הרבעה תמשאנה לע םירזוג ונא ןיינעה תוביסנב
- טפוש תולספ לע ,רגמש .מ :םג הארו ,הבציק אלל ,הנוהכה
'מע ,טנרגא ןועמשל תורובגה רפס ,עמשמ יתרת דידי תובקעב
.87
:תמשאנה
דעו ,םילמ המכ דיגהל ,םכדובכ תושרב ,יל רתוי םא
.יתקתש ינא ןאכ
:ד"בא
.יתריבג ,השקבב
:תמשאנה
תויתדבוע ,תונעט לש הרוש ןאכ הלעה ילש רוגינסה
םיבייח אל םתא .םעט בוטב תורודסו תוכורע ,תויטפשמו
אל ?לוזלזב ,ךכ ןהב גוהנל לבא ,תחא הנעט וליפא לבקל
םיקומינהמ ,םילבקמ אל ונחנא וזו-וז הנעט ודיגת !?סחייתהל
אל ,וניאר אל ,םתס-הככ לבא .הניבמ דוע ינא - הלאהו-הלאה
!?ונעמש
:ד"בא
ונל היהיו ,היסנפל םיאצוי ונחנא םישדוח המכ דועב
תביתכב םירועיש לבקל ידכ יתריבג לא אובנ ונחנא .יאנפ רתוי
.ןיד-יקספ
:רזע דיקפ
!ןידה תיב

ך ס מ


הלעמל רוזח
הנושאר הנומת
היינש הנומת

הזחמה תליחתלאובמ
הנושאר הכרעמ
היינש הכרעמ
תישילש הכרעמ
תיעיבר הכרעמ
תישימח הכרעמ

תוזחמה תמישר
הלעמל רוזח


המארדוקוד

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח