ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
:השוב רסוחו השוב לע
הקוקז המלו המ לע
ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושה
תויראלולס תועש (!רתויו) שמחל
?ומויב םוי ידמ

החפשמ יניינעל טפשמה תיב תטפוש הניה ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושה
.הירבטב

םיטפושה תמישרמ אלא םיריכמ ול ונחנא ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושה תא
.טפשמה תכרעמ לש רתאב רשא

חקלנ המשו ,הדגנ רבד םוש ונל ןיא אליממ ,התוא םיריכמ אל ונחנאש ןוויכ
לש םהיתומש הנממ ופונ הליחתכלמ רשא ,ל"נה םיטפושה תמישרמ יארקאב
וז תונמדזהבש ונילע רמאיי אלש ידכ ,םיריכמ ונחנא םתוא םיטפושה לכ
.רחא וא הז טפוש םע "םיישיא תונובשח םילהנמ" ונחנא

תעגונה תרוקיב לכ ירהש ,םיישיא תונובשח לוהינב והשלכ לוספ שיש אל
,םוחה תא לבוס אלש ימו ,"תונובשח לוהינ" םושמ הב שי ,והד-ןאמל תישיא
.ןמורט 'ס יראה ,ותעשב תירבה תוצרא אישנ רמאש יפכ ,חבטמל סנכיי אלש

.תנתונה איה תיארקאה הריחבה אקווד הזה הרקמבש אלא


תוחונ-יא יל המרג רשא הרוטקריק ץראהב המסרפתה 20.5.2001 םויב
.תוגגה לע דוקרל ,ירכז-יריקומ לש םתעדל ,ךירצ יתייהש תורמל ,תמייוסמ

רשאכ ,ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה ןכוד תא םיאור תאזה הרוטקירקב
םגו ,הקדצ-לש-תופוק המכ םג וילע תוחנומ שאר-בשויה-שיטפל ףסונב
,סנה-רסח ןרהא יברד אתביתמ וזיא הז היה וליאכ ,םיקידצ-לש-תונומת
.המויק ךרוצל תובדנו תומורתל הקוקז רשא

ןגוה הז ןיאש םושמ ,תמייוסמ תוחונ-יא יל המרג ,רומאכ ,תאזה הרוטקירקה
וליאכ - קדוצ-יתלב וליפאו םשוגמ וליפא - רכש-יאנתל ימיטיגל קבאמ גיצהל
.תובדנ ץוביקו ,םיחתפה לע רוזיח הז היה

ונגרא ,םיטפושה ,םהש תימדתה תאז םא ,ימצעל יתרמא ,תאז םע דחי
עיגה ,ימצעל יתרמא ,ילואו .רשויב הז תא וחיוורה םהש דואמ ןכתיי ,םמצעל
,םהידיב םלועה לכש םיבשוח רשא הלא לכ "ףוטחל" הז המ ושיגריש ןמזה
ןיא םא םג "ודובכ" דיגהלו ,הענכהב םהינפל דוקל םיכירצ תוירבה לכשו
.התוללכב תכרעמה לא אלו ,םייוסמה "ודובכ"ה לא אל ,דובכ לש ץמש םהל

האירק יתמסריפ ימצעב ינא :םכריכזהל
לע ףיסוהל םגו ,םיטפושה לש םהיתורוכשמ תא שלשלו ליפכהל
םימוחתב וחמתי רשא םיטפושל םייניצר םילומגית הזה לפכומה
יפלכ ןיע-תורצב יתוא םישאהל לכוי אל שיאש ךכ ,םייפיצפס םייעוצקמ
.םיטפושה רוביצ


יכ (25.5.2001 ,ץראה) םירשבתמ ונחנאו ,םימי עובש וליפא ףלח אל ,הנהו
-תשירד םע תסנכל ואב ןכא םיטפושהו ,המצע תא המישגה ןכא האובנה
ןצבק אל םגו ,יעוצקמ ןרגת אל תשייבמ התייה אל רשא ,השדח םיאנת
.יעוצקמ

,שדוחל ח"ש (םייפלא) 2000 םיצור םה ?םעפה םיטפושה םישרוד המו
רבודמ יכ שחנמ ינא .תסנכה ירבחל המודב ,"יראלולס ןופלט תואצוה רזחה"
תסנכה בשחל שיגהלמ תסנכה-רבח תא רטופ רשא ,"ילאבולג רזחה"ב
.'וכו ,"תוחיש טוריפ"

לש תשדוקמה הדמצהה לע ?תאזה השירדה תא םיטפושה םיססבמ המ לע
היפל ,1981 תנשמ הטלחה לעו ,תסנכה ירבח לש םרכשל םיטפושה רכש
.םינופלטה יניינעל רשאב תסנכה ירבחל םידומצ םיטפושה

אל ,1981 תנשמ ,תירוקמה םינופלטה-תדמצה םג םא םיבר תוקפס יל שי
,התוא האור םלועה לכש ךכ ידכ דע "הייומס" ,רכש-תבטה אלא התייה
אלא ,הזב עגונ יתייה אל לבא ,הירוחאמ תרתתסמ היצקיפ וזיא עדויו
.הב לגוד ינאש המרופרה תרגסמב

,תסנכה לש תיטפשמה תצעויה - אל ךיא - םג תכמות םיטפושה לש םתשירדב
םאו ,ןוילעה טפשמה תיבב טפוש לש ורכשל דומצ הרכש רשא ,רדיינש הנא
תצעויה םג ,יראלולס ןופלט 'צוהכ םילקשה 2,000 תא ולבקי םיטפושה
.הלש יראלולסה ןופלטב אל וליפא ,שיא םע חחושל ילב ,םלבקת

ןופלט לכמ השוע אוהש המ ?יראלולסה ןופלטה םע תסנכה-רבח השוע המ
רשא םינושה םיפוגה םעו ,הגלפמה תודסומ םע רחובה םע רשק םייקמ :רחא
.םיירוביצה וידיקפת יולימ ךרוצל עגמב אובל בייח אוה םתיא

עסונ םג אוה .ותיבב וא ,תסנכב ותכשלב םויה לכ בשוי אל תסנכה רבח
תסנכה רבח םא המו .ךכ םשל בכר 'צוה לבקמ וליפא אוה .םוקמל םוקממ
?ירוביצ ןופלט שפחל ליחתי ?תועיסנב אוהש העשב והשימל רשקתהל ךירצ
אל רבכ וחיש-ןב ןהב תועשל החישה תא החדי ?ותיבל וא דרשמל רוזחי
!?הדובעב

רצומ היה יטוחלאה ןופלטה רשאכ ,1981 תנשב םיפי ויה הלאה "תונויער"ה
ערוצמ לכ רשאכ ,םויכ לבא ,תרושקתה דרשמ ל"כנמ לש ותינוכמב ינויסינ
ףתכה ןיב דחא דועו) ותרוגחב םיראלולס השולש םע בבותסמ םטוח-בזו
רתוי תצק ונמז רשא - תסנכה-רבחמ תופצל םזגומ תצק היהי הז ,(!ןזואל
.םיירוביצ םינופלט שפחל - עצוממה חרזאה לש ונמזמ רקי


יראלולסה ןופלטב תושעל רשפא המ
?שדוחב ח"ש 2,000 -ב

,םוי לכ תומימת תועש שמח חחושל שדוחל ח"ש 2,000 -ב רשפא ינובשח יפל
.רופיכ-ימיו םיגח ,תותבש ללוכ

רשפא תויראלולסה תורבחה לכ לומ ינאטלומיס חוקימב יכ חינהל רשפא
רבדמ התא וב ,ישדוח-ישפוח רדסהל וליפאו ,הזה ןמזה לפכל םג עיגהל
קפתסנ ונניינע ךרוצל לבא ,שדוחל ח"ש 2,000 םתוא תרומת ,ךשפנ-תוואכ
."תוללמוא"ה תוימויה תועשה שמח ןתואב

:הדובע-תוחנה יתשמ ןוחבל רשפא תאזה הלאשה תא

החישהש ,םויב תועש הנומש דבוע טפושהש - תחאה הדובעה-תחנה
.בל-םותב השענ לכהשו ,ותדובעמ קלח איה תיראלולסה

תועש שולש ראשב טפושה השוע המ הלאשה תלאשנ ,רבדה ךכ םא לבא
?ותדובע

.אל ךיא ,ןיד-יקספו תוטלחה בתוכו םינויד םייקמ

,טפשמה תיבב אצמנ אל םג אוהש ןמיס ,יראלולסב רבדל ךירצ אוה םא לבא
ותיבב תבשל ,רבדה ול חונ םא ,רתומ טפושלש קפס ןיאו) ותיבב אל םגו
דיל בשיי אוהש תעדה לע הלעי אל ירהש ,(ןיד-יקספו תוטלחה םש בותכלו
תורקי תוחישה םש ,יראלולסב אקווד חחושל ףידעי לבא ,יווק ,ליגר ןופלט
.הברהב

(תיבב וא טפשמה תיבב) ותדובע םוקמב אצמנ טפושה תאזה החנהה יפל
.םויב תועש שולש קר

לע אצמנ רשא ,ליגרה ןופלטה לומ הבישי םג תוללוכ הלאה תועשה שולש
קקזיהל ילב הדובע יניינע לע חחושל ול רשפאמ רשאו ,טפוש לכ לש ונחלוש
.ולש "תויראלולס"ה תועשל

ןמזה תירישעכ קר תוכירצמ טפושה לש תוליגרה ןופלטה תוחישש חיננ
.העש יצח - ולש תויראלולסה תוחישהמ

תביתכלו םיטפשמ תעימשל םוי לכ יצחו םייתעש קר ,טפושל ,ול וראשנ
.ןיד-יקספו תוטלחה

.דואמ טעמ הז ,דובכה לכ םעו

תועש הנומש טפשמה תיבב אצמנ טפושהש איה היינשה הדובעה-תחנה
-יקספו תוטלחה בתוכ ,םיטפשמ עמוש ,:הנמאנ ותכאלמ תא השועו ,תומימת
.הדובע יניינעב ליגר ןופלטב חושמ םגו ,ןיד

:המגודל הממי הנה ?הזכ טפוש לצא הממיה תקלחתמ ךיא

;טפשמה תיבב תועש 8

;הרזחבו טפשמה תיבל ותיבמ העיסנב העש 1

;הליכאל העש 1.5

;ימוי ןותיע תאירקל תועש 0.5

;הניש תועש 6

;םידכנה וא םידליה םע יוליבו תוסייפתה ,גוזה תב/ןב םע תובירמל תועש 2

.יווק ןופלטב תוחישל העש 1

.תועש 19 - לכה-ךסבו

הדובעל תיבהמ העיסנה תעש םע דחי רשא ,תועש עברא - אל ךיא - ורתונ
.תויראלולס תועש שמח ןתוא קוידב תווהמ הרזחבו


תיבמ ,ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושה השעת המו
עברא ןתוא םע ,הירבטב החפשמ יניינעל טפשמה
?"תופדוע"ה תויראלולסה תועשה

רקויב חחושל המלו ,רקי הז יכ ,ינויגה אל שממ הז - תיבהמ יראלולסב רבדל
?לוזב רשפא םא

ןיב ראלולסה םע ,תועש עברא הנוכשב בבותסהל ,תיבהמ תאצל - הנקסמה
.ןזואל ףתכה

ראלולסה םע ,תועש עברא הנוכשב בבותסי טפושש דבוכמ אל דואמ הז לבא
הרובחתב ,הנממו הדובעל העיסנה ןמזב החישה םגו ,ןזואל ףתכה ןיב
טפושל אלש יאדוובו ,םיליגר התומת-ינבל אל ,האנ רבד הניא ,תירוביצה
עסונ אוהשכ הדובע יניינע לע רבדל לוכי טפוש ןיאש יאדווב .לארשיב
.תינומב וא סובוטואב

ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושל תתל אלא סונמ ןיא ,הזה ןויזיבה תא עונמל ידכ
.(ןבומכ ,תירוביד םע) הגיהנה ןמזב רבדתש .בכר 'צוה םג

םג ,הדובע יניינעב רבדל רשפא תועש המכ איה רלוד 64,000 -ה תלאש לבא
?יראלולסב םגו יווקה ןופלטב


לכה אל דוע הזו

םיטפושהש ירחא :ךשמהה תא םג םיריכמ ונחנאו ,ונייה רבכ הזה טרסב
הזש ודיגיו ואובי םה ,בכר 'צוה םגו תויראלולס 'צוה ח"ש 2,000 םג ולבקי
,הלאה םיביכרה לכ לע ינרגת מ"ומ להנל וכרטצי םיטפושהש "דבוכמ אל"
.םהלש תרוכשמה ךותל הז תא "םלגל" ושקבי םהו ,םעה-יטושפ ומכ

תא חכשי רוביצהש ירחא לבא ,ולבקי םג ולבקי םה הזה "םוליג"ה תאו
'צוה ושקביו ,"רופיס"ה לכ תא שדחמ וחתפיו ואובי םה ,הזה רכשה-קבאמ
,הזה "םוליג"ל רבעמ לכה - 'וכו ,"תסנכה ירבחל ומכ" ,בכר 'צוהו ראלולס
.הלאה 'צוהה לכ תא וכותב ללוכ רבכ רשא

.םלועמ םירבד ויה רבכש עדוי ,רצק וניא ונורכזש ימוהשוב-רסוח לעו היגוגמיד לע

העיגפ" איה ,םיטפושה םירמוא ,תסנכה ירבח לש םרכשל הדמצהב העיגפ
ןופלט ןיא םיטפושלש ךכ לע םילבוק םג םהו ,"םהלש תונקומה תויוכזב
."דיינ ןופלט שי טפשמ תיבב רודמ להנמ לכלש דועב" ,יראלולס

לש ףסונ ןפ ונל ירה (ונקדב אל) םירבדה ינפ םה ךכ ןכאש החנהה ךותמ םג
.תמא-תודבועב יביטלופינמ שומיש :היגוגמידה

עמושו םלואב בשוי וניא רודמ להנמ ?רודמ להנמ לכל יראלולס ןופלט
אוה ןופלטה ולצאו ,חטשב בבותסמ אלא ,ןיד יקספ בתוכ וניא םגו ,םיטפשמ
.טפושה לש ותדובע ילכ אוה יטופישה גזמהש ומכ ,הדובע ילכ

ידכ ,תויראלולס 'צוה ח"ש 2,000 לבקמ רודמ להנמ םאה - הזמ ץוחו
?ולש "הדובעה-יאנת"ב זחאיהל ושקבי םיטפושהש


תוקדוצ תושירד לע םיקבאנ דציכ

- לבקמ אוהש וזמ הברהב ההובג תרוכש מ לארשיב טפושל העיגמ יתעדל
.תוכומנה ןמ הניא איה םג רשא

תוכיאה םשב תודקירבה לע תולעל םיטפושה םיכירצ הז תא לבקל ידכ
לש וזמ הברהב ההובג יטרפה קושב חילצמ ןיד-ךרוע לש ותסנכה :תיטופישה
,ףסכב ךכ לע םלשיש - םילועמ תוחוכ ךושמל הצורש ימו ,יוצמה טפושה
.בוט ףסכבו

רשא ,םה יכ תודוהל םיכירצ םיטפושה תאזה הנעטה תא תולעהל ידכ לבא
םה הילע המרב םידמוע םניא ,םיבוט תוחפ םיאנתב תאזה הדובעל ואב
.םירבדמ

לע קושב-םינרגתכ םיחקמתמ םה ,תונורקע לע קבאיהל םוקמב ,ןכ לעו
ךותב ןטק "קיספ" תויהל םילוכי רשא ,םיבושח-תוחפו םיילוש םיטרפ
.הברהב םידבוכמו םיקדוצ ,םינוכנ ,םיבושח םיגשיה
רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח