ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
םאה
ןוילעה טפשמה תיב
?תודבוע קרבפמ


.הרבעש האמה לש םישישה תונש עצמאב עריא רבדה

לביק רשא - הרשפ-םכסהל ועיגה טפשמה תיבב םיניידתמה ותשאו לעב
.ןיד-קספ לש ףקות

10 לש רועישב תונוזמ השיאל םלשל לעבה בייחתה הזה םכסהה יפל
םיריידכ ,הרוכש הרידב ורג םה) הרידה רכש תא ןכו ,שדוחל תוריל
,וז הרידל רשקב םיבגנה םיסימה לכ תא ,(ריידה תנגה קוח יפ לע םינגומ
.למשחו םימ תואצוה םגו

.טג ונממ לבקל הנכומ איהש הריהצה ,הדיצמ ,השיאה

ןפואב" שמתשי םיינשהמ דחא לכ יכ ומיכסה םיינשה ,הרידל רשאבו
רדחב וליאו ,ולש הנישה רדחכ תעה התואב שמיש רשא רדחב "ידעלב
.ףתושמב ושמתשי םה הרידבש תורישה ירדחבו חבטמב ,ישילשה

.ז"לז םיאושנ ויה ןיידע םה ,םידדצה ןיב שדחה ךוסכסה ררועתה רשאכ

םע רוגל רבע .רפרפתהל לעבה לחה ל"נה הרשפה םכסה רחאל םייתנש
.ודבל םג ,ןכסמ ,םימעפלו ,םש תרחא השא םע ,ןאכ תחא השא

,הרידל הרידמ ,םידודנה ייחב לעבה ץק ,ןכמ רחאל םינש ג"י ,הנהו
ףתושמה ,שומישה לאו ,קבואמה ורדח לא בושל טילחהו ,הטימל הטיממ
.הרידה יקלח ראשב ,ןיידע-ותשא םע

ידכ עובק ןפואבו תופיצרב הרידב רוגל לעבה היה בייח םאה ?ןידה והמ
?םכסהה יפל ויתויוכז לע רומשל

יאדוב ?םכסהה יפל ותוכז לע ךכב "רתיו" םאה :דחא םויל בזעש חיננ
.םינש ... הרשע שולש ... םייתנש ... הנש ... השולש ?םיימויו .אלש
ויתויוכז אולמ ויה תורומש הילא דע רשא לובג-תדוקנ וזיא הנשי םאה
,"רבעמ תפוקת" וזיא התייה ילוא וא ?ןלוכ ודבא ךליאו הנממו ,לעבה לש
?הגרדהב וגומנ לעבה לש ויתויוכז הב

לע "רותיו" םושמ לעבה לש תמייוסמ תוגהנתהב תוארל ןתינ םאה
?ךיפה-יתלב אוה הרומת רדעהב רותיו םאה ?םכסהה יפל ויתויוכז

.םש הרק המ וארו ,ןוילעה טפשמה תיבל עיגה ןיינעה

:(טועימה תעד) 'א טפוש רמוא

הרומת םוש לעבל הנתנ אל השיאה יכ עבק םולשה טפשמ תיב .א
טפשמה תיבו ,הרידב הקזחל ותוכז לע לעבה לש רותיוה רובע
.תאזה העיבקה לע קלח אל יזוחמה

.תוגהנתהבש-רותיו ותוא בקע הערל הבצמ תא התניש אל השיאה .ב

ורדח לאו ,הרידה לא רוזחלו ,רותיוהמ וב רוזחל לעבה יאשר ןכל .ג
.הב רשא טקה

םיקומינ םע ,'ג טפוש ףרטצמ וילא ,'ב טפוש ,בורה יטפוש םירמוא
:םימוד

רוזחל שקיבש ינפל םינש הרשע שולש הרידה תא בזע לעבה .א
.הילא

איבהל שי יכ לעבה ןעט ,םעפל םעפמ ,תונוזמה רועיש עבקנשכ .ב
הלוכי איהו ,השיאה לש התושרל תדמוע הרידה לכש ןובשחב
ןידה-קספב ואבוה םירבדה יטרפ") הנממ םיינש וא רדח ריכשהל
ןאכמ"ו ,("םהילע רוזחל ךרוצ ןיאו יזוחמה טפשמה-תיב לש
הרידהש הדבועה םע בשחתהב ןטק רתוי םוכסב ועבקנ תונוזמהש
."הבישמה תושרל תדמוע הלוכ

.םכסהה יפל ויתויוכז לע רותיוהמ וב רוזחל לעבה וישכע עונמ ןכל .ג

,םיצור אלו םיצורש המ לכ תוססבמה תואתכמסא ללש איבמ םג 'ג טפוש
יצחו רבד ונל תופיסומ ןניא הלא לבא ,"תאז-םע-דחיו-לבא-ןוכנ" חסונב
םג ןתוא סייגל ,שממ הדימה התואב ,היה רשפאש םושמ ראשה ןיב ,רבד
.דגנכש-דצה לש ותורישל

אולו ,המצעלשכ ןמז תפוקת" יכ ,תואתכמסאה תחא תרמוא ,לשמל ,ךכ
תא לישכהל ידכ הב ןיא ,ויתויוכז לע עבותה ןשי הבש ,רתויב הכורא םג
התוא תגייסמ ךשמהב דימ לבא ,לעבה תבוטל לעופ הזו - "ותעיבת
תוארהל ידכ הרקמה תוביסנב שי םא אלא"ב ,המצע תא אתכמסאה
ןמזה ךשמבש וא ,העיבתה תוכז תא חנזו ,בצמה םע םילשה עבותהש
,תולעמ 180 לש תינפת רשפאמ הזו - "הערל ובצמ תא עבתנה הניש
.תומיאתמ "הרקמ תוביסנ" אוצמל םיצור םא ,השיאה תבוטל לעופ ונייהד

!ןתוא םיאיצממ ?תומיאתמ "הרקמ תוביסנ" ןיא םא הרוק המו

הייוצרה האצותל תומיאתמה "תוביסנ" םיאיצממ דציכ הארנש ינפל לבא
השרפב קדוצהו ןוכנה ןידה קספ תא ןתנ ימ ונמצע תא לאשנ ,טפושל ,ול
?טועימה וא בורה :ליעל ונראיתש

.תמאה תא עדנ אל םלועלש איה הבושתהו

םג :םיהדמ רבד ונל הארת ,רתויב תיחטש וליפא ,רמוחה לש הניחב
עיגה םהמ דחא לכש םושמ ,תיטפשמ הניחבמ םיקדוצ טועימה םגו בורה
רנ ויה רשא תודבועה יפ לע - ןיררוע אלל הנוכנ תיטפשמ האצותל
.וילגרל

תונוכנ תואצות יתש תחא הפיפכב רודל תולוכי ,לאושה לאשי ,דציכו
?וזל וז תודגונמו תוכופה ןה רשאכ ,תיטפשמ ,תוקדוצו

,ןפלסמו ןתוועמ ,תודבועה תא "ףפוכמ" טפושה רשאכש איה הבושתה
המ הזו - ירשפא לכה ,שארמ טילחה אוה הילע האצותל ןמיאתמו
.ןאכ הרקש

אל השיאה יכ עבק םולשה טפשמ תיב" יכ טועימה טפוש רמוא ,דחמ
,הרידב הקזחל ותוכז לע לעבה לש רותיוה רובע הרומת םוש לעבל הנתנ
אל השיאה" יכו ,"תאזה העיבקה לע קלח אל יזוחמה טפשמה תיבו
."תוגהנתהבש-רותיו ותוא בקע הערל הבצמ תא התניש

,תונוזמה רועיש עבקנשכ" יכ העידב םידחואמ בורה יטפוש ,ךדיאמ ,לבא
תדמוע הרידה לכש ןובשחב איבהל שי יכ לעבה ןעט ,םעפל םעפמ
יטרפ") הנממ םיינש וא רדח ריכשהל הלוכי איהו ,השיאה לש התושרל
רוזחל ךרוצ ןיאו יזוחמה טפשמה-תיב לש ןידה-קספב ואבוה םירבדה
םע בשחתהב ןטק רתוי םוכסב ועבקנ תונוזמהש ןאכמ"ו ,("םהילע
."הבישמה תושרל תדמוע הלוכ הרידהש הדבועה

לעבה לש ורותיול הרומתב תונוזמהמ קלח לע הרתיו ןכא השיאה םאו
דעב הרומת לעבל הנתנ השיאה ןכאש אטישפ ,הרידב שומישה לע
.םיתוחפ תונוזמב הקפתסהב ,הערל הבצמ תא התניש םגו ,רותיוה

,השרפה התואב ,ןיטולחל תונוש תודבוע-תוכרעמ יתש ,ןכ יכ הנה
,ןבומכ ,הזו) םיטפושה ןיב תועיד-יקוליחמ עבונ וניא ינושהו
.ול הייוצרה תודבועה-תכרעמ תא טפושה לש ותריצימ אלא (ימיטיגל

םהלש תודבועה תא םיססבמ טועימה םגו בורה םג ,ךכב ונל יד אל םאו
.יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע

,תודבוע םיקרבפמ םיטפושהמ קלח תוחפלש איה המוגעה הנקסמהו
לכוי והשימש ילב ,םיצור םהש האצות לכל עיגהל ולכויש ידכ
.תרוקיב םהילע חותמל

.תאזכ "הטיפש"מ האצותכ םידבאתמ ןיד-ילעב רשאכ ואלפתת לאו

?הרידנ וא ,החיכש תאזה העפותה םאה

ןידה קספ םירקמה בורבש אלא ,םיבשוח םתאש הממ החיכש רתוי איה
,םידחא םירבדו תחא העיד ולוכש בכרה י"ע וא ,דיחי טפוש ידי לע ןתינ
םושמ ,תויתימאה תודבועה ויה המ עדנ אל םלועל ,רוביצה ,ונחנאו
לע ןיב ,תודבוע לש ןקורביפ ידי לע ןיב ,ףלסל הצור טפוש רשאכש
ןתוא וב "יתדבוע" בצמ לש קורביפ איה םגש) תודבועמ תומלעתה ידי
םוש - (ןיינעו רבד לכל קורביפ ,ןבומכ ,הזו ,תומייק ןניא וליאכ תודבוע
.וכרדב דומעי אל רבד

,שמשה רואל ףשחנ קורביפהש אוה ןניקסע וב ןידה קספ תא ןייפאמהו
.קרבפמה ימ םיעדוי אל קר ונחנא לבא

טפשמה תיב םאו ,תמייק ןיידע תאזה העפותה המכ דע איה הלאשהו
לש ןוילעה טפשמה תיבמ ,עורג רתוי וא ,בוט רתוי םויה לש ןוילעה
.הרבעש האמה לש םיששה תונש עצמא

.םיטפושה םתא ויה


רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח