ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל


תא גרה המ
?ןענכ יבג ר"דה

א

טפשמב עשרוה ןענכ ר"דה .תפצב םילוחה תיב להנמ היה ןענכ יבג ר"דה
רובעב" .אל המו ,םימויאב הטיחס ,ףויז ,המרימ ישעמ לש הרוש לע ילילפ
ףיסוה ףאו ,ןממ םיסנ טפושה ,םולשה ש"מיב אישנ ןגס עבק ,"ףסכ עצב
.'וכו "םיניירבעה ןורחאכ" ,"ףסכ עצב רובעב" :ןוגכ "םינינפ"

רשא בתכמבו ,וייחל ץק ןענכ ר"דה םש ןידה-רזג לע ןוידה ןיבל ותעשרה ןיב
ךילהה לוהינב תיגשש אל .ךשארב ימד" :טפושל רמא וירחא ריאשה
,ול ליבקמב ,ךילהה דצב ךלהל תרחב .ןידה תערכהב תיעטש אלו ,יטפשמה
- ךמצעל תסליפש לועשמב .הז ךילהל רכונמו רזו קתונמ ,ךל תרציש לולסמב
תאו ,תעמש אל ,תיאר אל ,'טפשמ' הנוכמש המב ,תומימת םינש שש ךלהמ
,ךתסיפת תא םאת אלש םושמ ,'יטנוולר יתלבכ' ךינפמ תיחד תעמשו תיארש
."...בר למעב תחאל תחא ךינפב וגצוהש תוקצומה תודבועה ףרח

תיב לביק ,14.6.2001 םויב ,ןענכ ר"דה לש ותעשרה רחאל יצחו םייתנש
.תומשאה בורמ ותוא הכיזו ,חונמה לש ותוחא רוערע תא יזוחמה טפשמה
רתוי אל ,הארנה לככ ,אוהו ,(ירוקמה םושיאל תיסחי) ילוש והשמ רתונ
,ותשאל םילקש והשמו-םייפלא םילוחה תיב יפסכמ םלישש ךכ לע העשרהמ
תורטמל הדובעה בכרב שומיש גוסמ והשמ .העציב אלש הדובע לע תרוכשמכ
:הדובעה ןובשח לעו הדובעה ןמזב ,ל"וחל תויטרפ ןופלט תוחיש וא ,תויטרפ
.םיקחרמל חירסמ אל םג לבא ,רשכ אל

ךא לולשל ןורחאה היהא ינאו ,אוה ישונאו יעבט ךא ,םיעוט םיטפושש הז
לש ץמש וליפא ךכב הלגמ אלו - רתוי ףא תכל קיחרמ יתייה .תועטל םתוכז
ןיא היפ לע הרעק הכפה רוערעה תאכרעש הדבועהש רמואו - תוירוקמ
ההובגה האכרעה םגש םושמ ,התעט תמדוקה האכרעהש התועמשמ חרכהב
.תועטל הלוכי רתויב

םידימעמ אלש םשכו ,תועטל םייושע םיאפורש םשכ תועטל םייושע םיטפוש
םושמ קר טפוש עיקוהל ןיא ךכ ,העטש םושמ קר אפור ןולקה-דומע לא
,רשויבו תוצירחב םתכאלמ ושעי םהינשש אוה ךכל יאנתה לבא ,העטש
.םירז םילוקיש אללו הנומאב

וא ,ורכש תא לידגהל תנמ לע ינולפ חותינ עצבל ףידעמ אפור םא ,לשמל ,ךכ
לוספהו ,בר לוספ ךכב שי ,יאופרה דסומה םש תאו ומש תא רידאהל תנמ לע
.חילצי חותינה םא םג - השעמל קובד ראשיי ,בגא ,הזה

ותכאלמ השעיש דבלבו ,תועטל ול רתומ :טפושה לש ותדובעב ןידה אוהו
ןכ ירחאו ,האצותה לע םדוק טילחי אלש .רשויבו הנומאב ,תוצירחב
.עיגהל שארמ טילחה אוה הילא האצותל תודבועה תא "םיאתי"

?תאז םישוע דציכ


ב

וא ,ונעטנש תודבועמ תומלעתה ידי לע ?האצותל תודבוע "םימיאתמ" דציכ
.ונעטנ אל וליפאו - וחכוה אל רשא תודבוע לש "האצמה" ידי לע וא ,וחכוהש
םיסחייתמ אלש ךכב ,תודבועל ןידה תא "םיאתהל" רשפא הדימה התואב
.תויטנאוולר אל קוח-תוארוה "םיאביימ"ש וא ,קוחה תוארוהל

הנעט ןיד-לעב לש ויפב המיש ידי לע איה הלאכ "תומאתה"ל תפסונ ךרד
דואמ לק .תשפוטמ וליפאו ,רחש-תרסח הנעט בורל איהו ,ןעט אל ללכב אוהש
הנעטכ ,התוא "תוחדל" ןכ ירחאו ,תשפוטמ הנעט םדא לש ויפב םישל
...תשפוטמ

םע דחא הנקב הלוע הניא ןידה ילעב תונעטו ןידה ,תודבועה לש "הפפכה"
רוביצה לש ונומאב תועגופה תועפות ןנשי םאו ,ילאוטקלטניאה רשויה תבוח
,תבקונה ,השקה תרוקיבה אל .ןהבש הנושארה ילוא תאז - טפשמה תיבב
יתבב רוביצה ןומאב תעגופ רשא וז איה רתויב תשפוטמהו תעשורמה וליפאו
תא לבקל םא ומצעב טילחהל לוכיו ,אוה שפיט אל רוביצה ירהש ,טפשמה
.התוחדל םא ,תרוקיבה

םוש ,לחמי אלו חלסי אל רוביצה הילע ,םיטפוש לש הערה םתוגהנתה לבא
יפל דדמנ אל רוביצה לש ונומאו ,ןומאה ןדבא ינפמ םהילע ןגי אל תוליז-ףיעס
טפשמה תיבב ןימאמ אוה יכ ריהצי םלועל הז) טפשמב הכוזה דצה לש ונומא
."... הייאר אהו" ,קדצ-השועכ

דצה וב ןתונש ןומאה יפל ןחביי םלועל טפשמה תיבב רוביצה לש ונומא
ןימאמ ינא לבא ,יתדספה ינא םנמא" :דיגי דיספמה דצה םא .דיספמה
אל .ולש תימויה תא חיוורה טפשמה תיב ,"רשויב ותכאלמ השע טפושהש
שי ןומאש םושמ .קוחה ינודיכ לע םינוב אל ןומאש םושמ ,לשכנ - ךכל הכז
ךירצ ,ומוי-למעל רקובב ומוקב ,טפוש לכש םושמ .םוי-םוי חפטלו תונבל
,השדח הלחתה-תדוקנב רוביצה ינפל בצייתמ אוהש החנה ךותמ תאצל
לש ונומא תא שדחמ שוכר ןעמל םויה ותואב השעי המ ומצע תא לואשלו
ליחתהלו ,רקובב רחמ םוקל" .טרפב ינפב םיניידתמה לשו ,ללכב רוביצה
."תישארבמ

,רוביצה לש ונומא תא שוכרל םיצמאתמ אל בורל ונלצא םיטפושהש אלא
.הפב רמ םעט םע םהמ אצתש םיפידעמ וליפא םהש םשור השועו

?הפב רמ םעט םע טפשמה תיבמ אצוי רשא ןיד-לעב השוע המ


ג

לוכי אוה ?הפב רמ םעט םע טפשמה תיבמ אצוי רשא ןיד-לעב השוע המ
תואכרעב ןימאי דימת אל ,ןומא-רסוחב הווכנש ימ לבא ,רערעלו תכלל
תצחור די" ,ותעדל ,םיטפושה לצאו ,אוה דח אעראד אנדס ירהש ,רוערעה
םא הלאשהו ,יוצמה חרזאה בשוח ךכ ."ןיע איצוי אל באזל באז"ו ,"די
ןומאב וניא טפשמה יתבב ןומאה ןחבמש םושמ ,תיטנאוולר הניא ןוכנ רבדה
רשא הלא - "בחרה רוביצה" לש ןומאב אל ,םמצעל םישחור םיטפושהש
וא ,םייבוחרה חורה-יכלהמ םינוזינ םהו ,םינפבמ טפשמ תיב ואר אל םלועמ
.טפשמב הכזש ימ טפושל שחורש ןומאב אלו - םביל תולאשממ

,יתדספה םנמא דיגיש .טפשמב דיספהש ימ לש ונומא אוה יתימאה ןחבמה
ינא לבא ,הצקה לא הצקה ןמ טפושה לע קלוח ינאו ,קדצב אלש יתעדלו
.רשויבו - תוצירחב ,בל-םותב ידגנ קספ אוהש ןימאמ


ד

תאצל לוכי ,רוערעה דסומבו טפושב ונומא תא דביאו ,טפשמב דיספהש ימ
יוכיסה לבא ,ו"טאנ-תצופתב םיבתכמ חולשל םגו ,טפשמה תיב לע תרוקיבב
בתכמה לבקמ ענכוש םא םגש םושמ - תישאר .יספא אוה זוזי והשמש
לכ ול ןיא םגו ,רוערע-תאכרע שמשמ אל אוה ,היימר ותכאלמ השע טפושהש
,הווכיי ומצע אוה רשאכ ךכב רכזיי אוה) םירחא לש םתאחמל ףרטצהל ןיינע
בורלש םושמ - תינשו .(ורובע ידמ רחואמ היהי הז - !ההא - זא לבא
הניש רשא טפוש וניאר אל דועו ,"ליפ לש רוע" שי ,םלוכל אל םא ,םיטפושה
,יתיעט" :הדוה רשא טפוש וניאר אלש יאדוובו ,תרוקיבה רואל ויתוחרוא תא
."רשוי-רסוחב יתעשפ ,תולצעב יתאטח ,ךרב יתלשכ

דמועה ,יביטמיטלואה אצומה ,ןורחאה רבדה ,םירבדה ינפ םה ךכ רשאכ
העיגפה וא ,טפושב העיגפה :םילאה ןורתפה אוה שפנה-רמ עגפנה לש ותושרל
אלא גישהל ןתינ אל יברימה טקפאה תאש ןבומכו - תודבאתה ירק ,ומצעב
.הזה ךיפה-יתלבה דעצה טקננ עודמ ריבסמה בתכמ תייוולב

.ל"ז ןענכ יבג ר"דה השעש המ הז

תאז לכב) ליכשמ םדאכ ,אוה .םתס-תועטב וטפוש תא םישאה אל ןענכ ר"דה
ותורשפאב ריכה ,(רכומו לודג ירוביצ דסומ להנמ תאז לכב ,ריכב אפור
לע אלא ,ושפנ הממוקתה ךכ לע אל לבא ,תועטל טפושה לש (ותוכזבו)
אלו התייה אל רשא תואיצמ "איצמה"ו ,תונעטמו תודבועמ םלעתה טפושהש
יפ לע עיגהל היה לוכי אל הילא האצותל ךרדה תא לולסל ידכ לכהו ,הארבנ
.וינפל היהש המ

:ולש הדירפה-בתכמב בתכ רשא םירבדה תא בוש ארקנ

.ןידה תערכהב תיעטש אלו ,יטפשמה ךילהה לוהינב תיגשש אל"
,ךל תרציש לולסמב ,ול ליבקמב ,ךילהה דצב ךלהל תרחב
ךלהמ - ךמצעל תסליפש לועשמב .הז ךילהל רכונמו רזו קתונמ
,תעמש אל ,תיאר אל ,'טפשמ' הנוכמש המב ,תומימת םינש שש
אלש םושמ ,'יטנוולר יתלבכ' ךינפמ תיחד תעמשו תיארש תאו
תחא ךינפב וגצוהש תוקצומה תודבועה ףרח ,ךתסיפת תא םאת
.(ונלש - תושגדהה) "...בר למעב תחאל

הלטוב ןממ םיסנ טפושה לש ןידה-תערכהש תורמל :הליחתב יתרמאש יפכו
,הנוכנ קספ אוה אקוודש תורשפא ותוכזל חינהל ןכומ ןיידע ינא ,רוערעב
לשכ אוה ירוביצה ןומאה ןחבמב לבא ,התעט רשא וז איה רוערעה-תאכרעו
אוה םא םג - תונקסמה תא קיסהל וילע ,תינלטקה האצותה רואלו ,לשכ םג
.וניד-קספב העט אל

,ול רציש לולסמב ... ךילהה דצב ךלהל רחב" ןכא אוה םא ןכש לכ אלו
:'וכו ,"... עמש אל ,האר אל ... ךילהל רכונמו רזו קתונמ
.ןישח לאשימ ר"דה לש ונושלכ ,םדא ינב לע ףצפצל


רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח