ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל

תינש הכמ ןישח לאשימ טפושה

"ףאב ךתוא ךילוהל הסינ ןישח"
ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

12.11.00 ,אבס רפכ

דובכל
ןילייב יסוי ר"דה
םיטפשמה רש
םילשורי

ןוילעה ש"מהיב ,ןישח לאשימ טפושה :ןודנה

,ןוילעה טפשמה תיב טפוש םויה ,ןישח לאשימ ר"דה ,םיטפשמל הטלוקפב ירומ
:רמא

םיאשר םתא ,םינעוטו םכינפל םידמוע רשאכ ,טפשמה תיב דובכ"
ונחנא םא וליפא םכתעד תא דבכנ ונחנאו ,התוחדל וא ,הנעט לכ לבקל
ינב לע ופצפצת לא .ונלש תונעטהמ ומלעתת לא לבא .הילע םיקלוח
."!םדא
,םיטפשמל הטלוקפב ידומיל תונש עברא ךותמ דחא עגר תולדל יתייה ךירצ םא
םירחאה םירבדה לכ תא ירהש ,רתויב בושחה עגרכ הזה עגרה לע עיבצמ יתייה
בואשל ,החלצה לש תרחא וא וז הדימב יתייה לוכי םיטפשמל הטלוקפב יתדמלש
םירכמנה תואצרה יסיפדתמ ,הטלוקפה תיירפסב אצמנה בותכ רמוחמ םג
ותוא םירכומו תואצרה רמוח םילפכשמה םיזירז םיטנדוטס י"ע וא "ןומדקא
.םתסנרפל

הלא .הירפס םושב אוצמל ולכות אל ןישח ר"דה רמאש הלאה םירבדה תא םלוא
.םרמאל זעמ היה םדא לכ אל רשא ,ישיא ץמוא לשו םייח תמכח לש םירבד
אלל ,ומצע אוה רשאו ,ןוילעה טפשמה תיבב טפושכ ןהיכש ימ לש ונב אל יאדוב
.רבד לש ופוסב עיגה אוה הילא ,הנוהכה התוא לא ויניע תא זא רבכ אשנ ,קפס

אונש היהש המ תא :השוע אוה המ - המרה הנוהכה לא עיגמ רבכ אוהשכ ,הנהו
!וילע

,בכרהה שארב בשי אוה םהבו ,יתלהינ םתוא םיקית ינש לש ,תואמגוד יתש ןתא
:םירקמה ינשב ןידה קספ תא בתכש םג אוהו


4346/00 + 4132/00 פ"ער אוה דחאה הרקמה
.(י"מ 'נ הבח תילגיסו סייו יכדרמ)

איבא .רוערע תושרל תויואר ןה יכ ןעטנ רשא תולאש הברה ויה הז םיקית-דמצב
:תיצמתב ,ןהמ קלח קר ןאכ

(ךכל תואתכמסא ונאבה םגו) ונעט ונחנא :ז"לממה לש ותונימא םצעל - תישאר
"תיטירק הסאמ" רוצילו "הפינע הקיספ" תויהל תורמייתמה תוטלחהה לכ יכ
לש הכלהה יפל ,רשא ,רערעל תושר תושקב תוחודה תוטלחה אלא ןניא הז ןיינעב
.הקוספ הכלה תורצוי ןניא ,ומצע ןוילעה ש"מהיב

יזוחמ ד"ספ לש רוויע ץומיא אלא ןניא תוטלחהה ןתוא לכ יכ הז ןיינעל ונעט דוע
יזוחמ ד"ספ ותואב קספנש המש ןמזה עיגה יכ ,המואמ וילע ףיסוהל ילב ,םייוסמ
תושר ןתמ י"ע איה תאז תושעל הדיחיה ךרדהו ,ןוילעה ש"מהיבב ןחבמל דומעי
.ומצע רוערעב ןוידו ,רערעל

תואתכמסא ונאבה םגו) ונעט ונחנא :ןרצייה לש הלעפהה תוארוה ןיינעל - תינש
תובותכ הב ,תילגנאה הפשה תא אורקל טפשמה תיב לש ותלוכיב יד יכ (ךכל
.םשאנה תבוטל לעפי אוה - קפס רתונ םאו ,הלעפהה תוארוה

התואו ,הבח תילגיס 'בגה ,יתשרמ לש הקיתב קר הררועתה רשא ,תפסונ הנעט
תוארוה ךמס לע התוא הכיז הרובעתל ש"מהיב :ןוידה תחיתפב דימ יתילעה
תוניחבה ראש לכמ יכ - םיקומינ לכ אלל- רמא בגא-תרעהכ לבא ,הלעפהה
.הכלהכ לעפוה רישכמה

אוה ,הלעפהה תוארוה ןיינעב היפ לע הרעקה תא ךפה יזוחמה ש"מהיבש ןוויכ
,תיפולחה יתשקבל סחייתהל ילב ,בגא-תרעה התוא ךמס לע ,יתשרמ תא עישרה
ש"מהיבל רזחוי קיתה ,הלעפהה תוארוה ןיינעל הנידמה תדמע לבקתת םאש
תא וחיני אל םה םאו ,םיקומינה תא םילשי ןורחאה הזש תנמ לע ,הרובעתל
.ןיד קספ לכ לש ויקומינ לע םירערעמש יפכ ,םהילע רערעל היהי רשפא - תעדה

התוא ריאשה ,יתשרמ תא ועישרהבו ,תאזה הנעטל סחייתה אל יזוחמה ש"מהיב
.תקמונמ אל העשרה םע

.רערעל תושרה תא יתשקיב תאזה הדוקנב םג

תויאר םתאבה םאה :הלאשב ןישח טפושה ילע טע ,ןוידה תחיתפ םע דימ ,הנהו
?םכתנעטל

לטנש םושמ ,תויאר איבהל םיכירצ ונייה אל ונחנאש םינעוט ונחנא ,ודובכ :ינא
.תקולחמבש תולאשה לכב ,העיבתה לע ןיידע אוה הייארה

לכ :תומוטא םיינזא לע לפנ ונעטש המ לכו ,עומשל הצר אל ןישח טפושה לבא
רשא ,םילמ םייתשו םירשעב המכתסה ("תיחדנ השקבה" םילמל טרפ) הטלחהה
.בגא-תרעה ויה םילמ הרשע שולש ןהמ

ןתמל תיתדבוע תיתשת החנוה אל וינפלש םיניינעב" :הטלחהה לש "ויצאר"ה
תונעטהמ קלחה ותוא לש וביל-בלמ תוקמחתמ רשא םילמ עשת - "רוערע תושר
.תיתדבועה תיתשתה תא חיכוהל ךירצ ימ הלאשל עגונה

לש ותונימא אשונל סנכינש אלב" :ויצארהמ םילמ רתוי תספותה ,בגאה-תרעהו
העיד םיווחמ םה ןיא עודמ ."העיד םיווחמ ונא ןיא ךכ לעו - ופוגל ז"לממה
?ןוידל הדמעוהש תיזכרמש הלאשב

:ןישח לאשימ ר"דה לש םיחכשנ-יתלבה וירבד לש ונתוא ריזחמ הזו

םיאשר םתא ,םינעוטו םכינפל םידמוע רשאכ ,טפשמה תיב דובכ"
ונחנא םא וליפא םכתעד תא דבכנ ונחנאו ,התוחדל וא ,הנעט לכ לבקל
ינב לע ופצפצת לא .ונלש תונעטהמ ומלעתת לא לבא .הילע םיקלוח
."!םדא

.(י"מ 'נ ןרק ליג) 3854/99 פ"ער אוה ינשה הרקמה

םשאנה לש ותדרטהש התייה (תואתכמסאב התוול םג רשא) תחאה הנעטה
תוכמס ש"מהיבל שיש ,קקוחמה לש הווצמ הניא טפשמה תיב לש תדרפנ הבישיל
בתכב הריפכה תא תוארל םוקמ שי ,ןיא םא םגו ,בתכב תוריפכ לבקל העובט
,ותריפכ עמשית הב הבישיל םשאנה תא ןמזלו ,הפ-לעב רופכל הנווכ לע העדוהכ
.תוחכוהה הנעמשית הכשמהבו

אלו ,בתכב תואדוהל סחייתמ ילילפה ןידה רדס קוחל 19 ןוקית יכ םש יתנעט דוע
היתובקעב רשא (י"מ 'נ רבוסנוו) 1326/97 פ"ערב הטלחההשו ,בתכב תוריפכל
אל הזה אשונהש תורמל ,בתכב-תוריפכה אשונב הקסע ,תופסונ תוטלחה ונתינ
אשונה תא ןוחבל שיש ךכ ,םידדצה י"ע ןעטנ אל ללכב אוהו ,יטנאוולר היה
.ופוגל

ותוא םיאור בצייתה אלש ימש החנהה תא לבקנ םא םג יכ יתנעט ךכל רבעמ
,תאזה האדוהה תא לבקל אלש םימעט ן"ק םנשי ןיידע ,תודבועה לכב הדומכ
.פ"דסחל 154 'עס יפ לע ,גוהנל טפשמה תיב יאשרש יפכ

אישנה םג ךמתסה םהילע ,ל"נה 19 ןוקיתל רבסהה-ירבד ךמס לע ,יתנעט דוע
- יכ ,ל"נה רבוסנוו תשרפב קרב

"תיטמוטוא" אל - רדעהב-הטיפשה .י

בצייתה אלו ןמזוהש םשאנ פ"דסחל (2)(א)240 'עס יפל ןכא .1
לכב הדומכ והוארי ,וכשמהב וא טפשמה תליחתב טפשמה תיבב
,םש ,(3) הקסיפ יפל ותטיפש םלוא ,םושיאה בתכב ונעטנש תודבועה
תוארוה יפל םשאנ ןודל יאשר טפשמה תיבש ינפלו ,תיטמוטוא הניא
לע ותטיפשב היהי אלש רובס" אוהש ותעד תא תולגל וילע ,(2) הקספ
."... םשאנל ןיד תוויע םושמ וז ךרד

רדס קוח תעצהל 21 'עסל רבסהה ירבדב יכ ןייצל יוארה ןמ
- (283 ,274 'מע ,ג"נשתה ,2194 ח"ה) (16 'סמ ןוקית) ילילפה ןידה
רמאנ - (קוחל 19 ןוקית י"פע) ןקותמה (3)(א)240 'עסל םיסחייתמה
:('נ 'ש - ילש תושגדהה)

'ש - הדוהש ימכ םשאנה לש ותייאר ונייהד) הלא םירדסה"
םהב ןיאש רובס טפשמה תיבש ךכל ףופכב דימת ולוחי ('נ
ךילהה לועיי ןכש ,יפיצפסה הרקמב ןיד תוויעל םורגל ידכ
"... קדצה תיישע ןובשח לע אובל ךירצ וניא

הניא רשא תרחואמ הקיקח וניה (2)(א)240 'עסש תאזמ דבל .2
ש"מהיב 'בכש ידכ ירה ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח םע תבשייתמ
ןיד תוויע םושמ וז ךרד לע ותטיפשב היהי אלש" הנקסמל עיגי ןכא
תא עבותהמ שקבל ןוגכ ,"יטרבוא" והשמ תושעל ךירצ אוה "םשאנל
יפכ - ועיפוה ןכא םידעה םאו ,(ש"מהיתב קיתל ופרצלו) תויארה קית
תא תוארלו ,םדיעהל שיש תעבוק קדצה תרוש - ןנד הרקמב םג הווהש
ןמ תונהיל העיבתל תתל אלו - תידגנה םתריקח לע רתיוש ימכ םשאנה
.רקפהה

םיחוד ,עודמ עדוי וניא עבותהו ,עיפומ וניא העיבת-דע רשאכ .3
ןכ תושעלו ,הירטמיס עובקל אל עודמ הביס ןיאו - טפשמה ךשמה תא
.עיפומ אל רשא הז אוה םשאנה רשאכ םג

רשאכ :הב םידיפקמ דימת אל רשא הירטמיס דוע הנשיו .4
ש"מהיב אישנ 'בכ תטלחה תא םירכזאמ טפשמל עיפומ וניא םשאנה
תואצותב אשיי חכשש ימ" יכ םירמואו ,ןייטשניקור תשרפב ןוילעה
רקח" םואתפ ,תלשפמ הנידמה רשאכ וליאו ,'וכו ,'וכו ,"... ותחכיש
...רחא לוקיש לכ לע רבוג "תמאה

ךירצ רבדה ןאכ םג - "תמאה רקח" לע םירבדמ רשאכ ,ןכ לעו
לש ותאדוה תא "ףוטחל" הקדצה לכ ןיאו ,םינוויכה ינשל לועפל
-האדוה ןיבו ,פ"דסחל (2)(א)240 'עס יפל ,תיביטקורטסנוק ןיב) םשאנה
.הדומו בצייתמ רשא םשאנ לש לעופב

יאנתה םייקתנ אל אליממ - "תמאה רקח" לע םידיפקמ אל םאו
."... םשאנל ןיד תוויע םושמ וז ךרד לע ותטיפשב היהי אלש"

עיפומ אוהש יפכ ,הדומכ םשאנה תא תוארל תוכמסל גייסה .5
תונקתל 46 הנקת ול המדק :השדח הריצי וניא ,שדחה (3)(א)240 'עסב
לככו ,(קוחל ןוקיתה םע הלטוב רשא) -1974ד"לשת ,ילילפה ד"הדס
.1966-ו"כשת ,ילילפה ד"הדס תונקת ינפלמ וליפא תמייק איה הארנה

,הלאה תוארוהה וקקחנש זאמ יכ הרומג תואדווב חינהל רשפא
ותעד תא ןתנ שיאש ילב םימשאנ ינוילימ ועשרוה ,םינושה ןהילוגלג לע
יכ תשרוד - ל"נה ח"צהב ,הנוכנ ,השרופש יפכ - המצע הקיקחהש ךכל
תווצמ תא םייקי ,בצייתה אל רשא םשאנ עישרי םרטב ,טפשמה תיב
ןובשח לע ךילהה לועיי תא איבי אלו ,"בטיה תשרדו ,תלאשו ,תרקחו"
!קדצה תיישע

רשא לע טפוש דיעהל תורשפא ,עודיכ ,ןיא ונלש טפשמה תטישב .6
תיב לש ויתוקמנהו וימושירש תנתונה איה אקוודו ,ובבל-רתסב ןניק
וניא - "דרוקר"ב אצמנ אלש המו ,וביל-יגיגה לכ תא םיסכמ טפשמה
.תיטפשמ הניחבמ ,ללכ םייק

תא םג - קוחה תא בשייל רשפא דציכ הקיספה ןמ תואמגוד ללש יתאבה םגו
לש ותבוח םעו ,םשאנה לש תילמינימה ותדרטה םע ,קדצה תיישע םע - 19 ןוקית
יפכ לכה ,בצייתמ וניא אוה רשאכ םג ,םשאנה םע קדצה תא תושעל טפשמה תיב
:ליעל טטוצ רבכש יפכ ,רבסהה ירבד םתואב רמאנש

ולוחי ('נ 'ש - הדוהש ימכ םשאנה לש ותייאר ונייהד) הלא םירדסה"
ןיד תוויעל םורגל ידכ םהב ןיאש רובס טפשמה תיבש ךכל ףופכב דימת
תיישע ןובשח לע אובל ךירצ וניא ךילהה לועיי ןכש ,יפיצפסה הרקמב
."... קדצה
?ןישח 'מ ר"דה ,טפושה דובכ הלא לכ לע רמוא המו

וירבד לש ונתוא ריזחמ הז םגו ,ןעטנה לכמ םלעתמ אוה .רבד רמוא אל אוה
:ןישח לאשימ ר"דה לש םיחכשנ-יתלבה

םיאשר םתא ,םינעוטו םכינפל םידמוע רשאכ ,טפשמה תיב דובכ"
ונחנא םא וליפא םכתעד תא דבכנ ונחנאו ,התוחדל וא ,הנעט לכ לבקל
ינב לע ופצפצת לא .ונלש תונעטהמ ומלעתת לא לבא .הילע םיקלוח
."!םדא
אלש יאדוובו ,לארשיב טפוש תויהל יואר אל ,ךכ גהונ רשא טפוש ,דובכה לכ םעו
.רתויב ההובגה האכרעב

םג אלא - אוה-ותרדגהכ - "םדא ינב לע ףוצפצ" קר וניא ןישח טפושה השועש המ
.ומצעב ךפיהה תא השועו ,םירחאל ףיטמ :תועיבצ

יפל ,החדה וא :םידעצה ינשמ דחא ןישח לאשימ טפושה דגנ טוקנל ךנימזמ ינא
יתב קוחל 18 ףיעס יפל ,תעמשמ יכילה וא ,הטיפשה :דוסי קוחל (4)7 ףיעס
.טפשמה

תוחפל לש הכימתב ךרוצ שי (4)7 'עס תא ליעפהל ידכ ןכש ,יופצה ישוקל רע ינא
ךרוצ היהי תעמשמ תריבעב עישרהל ידכו ,ןוילעה ש"מהיב םיטפושמ דחא
.ןוילעה ש"מהיב יטפוש ינש תוחפל לש הכימתב

.הקיקח תרזעב םג רותפל ןתינ הזה ישוקה תא

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש

1 'סמ ףוצפצ
2 'סמ ףוצפצ

"ףאב ךתוא ךילוהל הסינ ןישח"

תינש הכמ ןישח לאשימ טפושה

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח