ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר

תינש הכמ ןישח לאשימ טפושה


רודמה לש םיניינעה ןכותל

ןישח לאשימ טפושה לע םיטפשמה רשל הנולת

"ףאב ךתוא ךילוהל הסינ ןישח"


4682/01 פ"ע
12.11.01 םויל ןוידל עובק
,ןישח םיטפושה 'בכ ינפב
רואנ ,ןהכ גרבסרטש

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

הייטע השמ .2 ;יול לאירבג .1 :םירערעמה
,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע םהינש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
,051-520000 ,09-7424837 'לט
09-7460808 ,09-7424873 'סקפ

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


טפוש תליספל השקב

רוערעב ןודלמ ומצע תא לוספל שקבתמ ןישח 'מ טפושה 'בכ
.הז


השקבה יקומינ

הקזח"ה אוה ןהילע דמוע הזה רוערעהש םיילגרה תחא .1
.ז"לממה לש ותונימא רבדב תקולחמב-הייונשה "הדבועבש

אל) י"מ 'נ אנהכ הביבא ,2343/00 פ"שבב .2
ןד רשא יזוחמה ש"מהיב 'בכ תטלחה לע ררע ןודנ (םסרופ
םשאנל ןיא יכ קספו ,הרובעתל ש"מהיב 'בכ תטלחה לע ררעב
.ז"לממה תונימאל תועגונה העיבתה תויארב ןויעל תוכז

ןידכ ררע ןיא יכ ןישח 'מ טפושה 'בכ טילחה הז פ"שבב
תא םייס ,השעמל ,ךכבו ,יזוחמ ש"מיב לש ותטלחה לע
ול ןיא םגש ירה ןידכ ררע וינפב ןיא םאש םושמ ,ותכאלמ
המ לכו ,ןידכ ררע וינפל ןיאש עובקל תלוז רבד תושעל תוכמס
."הטלחה-ןונ" אלא וניא העיבקה התואמ גרוחש

ןתיל ןוכנל ןישח טפושה 'בכ אצמ ליעל רומאה תורמל .3
"תיטירק הסמ"כ ודי לע רדגוהש המ לע המלש םירבד תאצרה
.אוה ןימא ז"לממה יכ תעבוקה הקיספ לש

רקשה יציפמ לא ןישח טפושה 'בכ ףרטצה ןכ ותושעב
וז הלאשו ,ז"לממה תונימא ןיינעב "הפינע הקיספ" יורקה
,תומדוקה תואכרעב ןוידה זכרמב הדמע (רקש וא תמא)
.וז האכרעב רוערעה זכרמב םג תדמועו

יטופיש ןזמ זבזבל ורדגמ ןישח טפושה 'בכ אצי עודמ .4
,"הטלחה-ןונב בגא תרעה" לע ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש רקי
דמעמ אל וליפאו ,יטפשמ דמעמ לכ הל ןיאש לכל רורב רשאכ
שגוהש ךילה יפ לע הנתינש תיטופיש הטלחהב בגא תרעה לש
?ןידכ

,עיגהל ןוצרה תלוז רבסה לכ ךכל ןיאש איה הבושתה
רשא סוזנצנוקה ותוא - "סוזנצנוקה זכרמ" לא המ-יהיו
דמוע ,רומאכ ,רשא ,"הפינע"ה הקיספה רקש ביבס דכלתה
.הז רוערעב תקולחמה לש הביל בלב

,י"מ 'נ הבח תילגיסו סייו יכדרמ ,4346/00 + 4132/00 פ"ערב.5
הלאשה התוא הרזח (םסרופ אל) ,הבח תילגיס פ"ער - ןלהל
.ומצע רקש ותוא ןוידה זכרמב דמע םש םגו ,ןוידל שממ

ורשויו ותוניגה לע מ"חה ךמס ןויד ותואב
יכ ותוא ענכשל הסינו ,ןישח טפושה 'בכ לש ילאוטקלטניאה
.אנהכ הביבא תשרפב רשא בגא תרעה התואב העט ןכא

'בכ לש ותושרב ,ןוידל םש בשי רשא בכרהה עבוק ,הנהו
- יכ ,ןישח טפושה
- ופוגל ז"לממה לש ותונימא אשונל סנכינש אלב"
אל וינפלש םיניינעב - העיד םיווחמ ונא ןיא ךכ לעו
.רוערע תושר ןתמל תיתדבוע תיתשת החנוה
."תיחדנ השקבה
תא ןישח טפושה 'בכ לש ולוהינ ןפואו ,תוביסנה ראש
רשל מ"חה לש ותנולתב םיטרופמ םה אלה פ"ער התואב ןוידה
יכ םידע ףלאכ םידיעמ המהו ,(וז השקבל תפרוצמה) םיטפשמה
הביל-בלב ןותנה ןיינעב רבד עומשל הצור אל ןישח טפושה 'בכ
.הז רוערעב תקולחמה לש

,םדא ינב לע ףצפצמ אוה יכ - עומשל הצור אל
.אוה-ותרדגהכ

.ןידה-קספ לע לוענ רבכ אוה יכ - עומשל הצור אל

לש ותרדגהכ ,רוכמ רבכ קחשמה יכ - עומשל הצור אל
.(קרב) ןוילעה ש"מהיב אישנ 'בכ

לותח לש קחשמ" ראותה האי הקיספ לש תאזכ הרוצל .6
עבוק העיבתה תויארב ןויעה תוכזל םינעוט רשאכ :"רבכעו
ןיינעל תורושקה תויארה "הפינע"ה הקיספה רואל יכ טפושה
רתוי רחואמ ךילהב ,רשאכ לבא ,"הריקח רמוח" תויהל ולדח
"הפינע הקיספ" תמייקש העיבקב תועט התייה יכ ןעוט התא
אל הז הרקמב לבא ,אל ילואו ןכ ילוא" ןיעמ והשמ ךל םירמוא
."תיתדבוע תיתשת תחנה

תעבונ רשא תדבוכמ יתלב תוקמחתה הניה וזש ןבומכ
לכב עיגהל שארמ-הטלחהמו ןוצרמ ריחמ לכב עיגהל ןוצרמ
.תמייוסמ האצותל ריחמ

רקיעו ללכ יטנוולר וניא "תיתשת"ה ןיינעש ןבומכ
רבכ תמייק ןכא םא תיטפשמה הלאשה ןוידל תדמוע רשאכ
פ"שבב ןישח טפושה 'בכ רביד הילע "תיטירק הסמ" התוא
.אנהכ

ןכא ונחנאו - הזה רוערעב אובנ םא ,תאזה הטישה יפל
הניא "הפינע"ה הקיספה יכ ןעטנו - ןכ תושעל םיננוכתמ
תיתשתב ךרוצ ןיא תאזה הלאשב ןוידה ךרוצלו ,תמייק
טפושה 'בכ י"ע הטקננ רשא הטישה לש הכשמה ,תיתדבוע
תמייק ןכ ילוא" ןיעמ והשמ היהי הבח תילגיס פ"ערב ןישח
אל ילואו תמייק ןכ ילוא ,הפינע הקיספ תמייק אל ילואו
."...לבא ,תיתדבוע תיתשת תמייק

"תבנרא" ןישח טפושה 'בכ ףולשי ,םתסה ןמ ,ןאכו
אלש עודמ תמדוקה םעפב גהנ ךכ םא ירהש ,ותעבגממ השדח
!?וישכע םג ךכ גהני

'בכ לש ילאוטקלטניאה רשויה רסוח לעו תועיבצה לע .7
וב םג רשא ףסונ הרקמבו) הרקמה ותואב ןישח טפושה
הנולת מ"חה שיגה (טפושה ותוא דצמ תוגהנתה התוא התלגתה
רשה סחייתה אלשמו ,(ףרוצמ הקתעה) םיטפשמה רשל
רשל מ"חה י"ע החלשנ הנשל בורק ךשמב מ"חה לש ותנולתל
'בכ לש ותבישי תדבועל רשק ילב הלא לכו ,תפסונ תרוכזת
מ"חל עדונש ינפל וליפאו ,הז רוערעב ןדה בכרהב ןישח טפושה
יארקאב מ"חל העדונ רשא הדבוע) הז רוערעב ןדה בכרהה לע
.(28.10.01 םויב ש"מהיב תוריכזמב רוקיבב

טפשמה תיב אישנ 'בכ תטלחה הנתינ 19.6.97 םויב .8
תשקב התחדנ הב ,י"מ 'נ לגנא ןורמש ,2703/97 פ"ערב ןוילעה
רשא תוריהמ תריבעב עשרוה רשא םשאנ לש רערעל תושר
.ז"לממ תועצמאב הדדמנ

רשפאל םוקמ ונאצמ אל"ש םושמ התחדנ ע"רב התוא
."תישילש האכרע ינפב וז תיתדבוע הלאשב ןויד

הבושח תאזה הטלחהה תא האצמ אל ןיד יקספ תכרעמ
םימיב שממ ,אלפו-אלפה ,הנהו ,י"דפב םסרופתש ךכ ידכ דע
םע דחי ,(241 ,(5)דנ ךרכ) י"דפב הטלחה התוא המסרופ הלאה
ןידה-קספ" :הטמל תכרעמה-תרעהו ,הלעמל ("*") תיבכוכ
."התע םסרפתמ ךכיפלו ,רוחיאב םוסרפל רסמנ

הקוספ הכלה ,עודיכ ,תרצוי הניא ע"רב החודה הטלחה
אוה רמוחו-לקמו ,(תמסרופמה ןהיק 'נ בולדיש תכלה)
.הדבועבש םיקומינמ ע"רב החודה הטלחהב

םסרפל י"דפ תכרעמ התאר םעט המ הלאשה תלאשנ
תושר תנתונה הטלחההש ירחאו ,םינש עבראמ הלעמל ירחא
והשמל הכפה (ןנד רוערעה שגוה היפ-לעש וז) רוערע
ךותב היה-אלכ עלבנ רשא תוילאוטקא רסח "ירוטסיה"
לע רוערע תושר תתל אל וא תתל םא הלאשב יאכראה חוכיוה
.ז"לממה תונימא

תא תעכ םסרפל י"דפ תכרעמ הטילחה ז"כב עודמו
יתש המסרפל אלש תירוקמה הביסל ופסונש ירחא ,הטלחהה
הלאשב רערעל תושרה ןתמו םינשה ףולח) תופסונ תוביס
?(ע"רב התואב הנודנ אל ללכ רשא תיטפשמה

ןישח טפושה 'בכ הז היה יכ הלוע מ"חה ךרעש רוריבמ
.ךרעה-רסחו רחואמה םוסרפה תא םזי רשא הז היה

"רשב" ול היהיש ידכ :תאז השע אוה עודמ רורבו
.ל"נה הבח יתלגיס פ"ערב השעש יפכ רוערעב תושעל

- ששח םייק רומאה רואל .9

קחשמ תא קחשל ךישמי ןישח טפושה 'בכש .א
אשונ לש וביל-בלל עגונה לכב רבכעו-לותחה
;ןוידה

םוסרפה תא ונימזהב ,ןישח טפושה 'בכש .ב
עקרקה תא רישכה רבכ ,ליעל ,8 'עסב רכזנה
;שארמ העבקנ ותאצות תא ד"ספל

.מ"חה םע טפושה 'בכ לש "תונבשחתה"ל .ג

."רוכמ קחשמ"ל שממ לש ששח םייק - תורחא םילמבו

םא היפל הנעטה תא ברעהו-םכשה םיעמוש ונחנא .10
רבדה" ,תולספל-ןעוטה ודגנ שיגהש הנולת ללגב טפוש לספיי
,הנולתה םצעב ,םהל רשפאי םגו ,ןנולתהל תוירבה תא ץירמי
יוצר-אל טפוש ינפב תוניידתה ינפמ תוניסח םמצעל תונקל
.םהל

טפוש ינפב ןיידתהל ץלאיי ןיד-לעב םא ,ךדיאמ ,לבא
,םיטפוש לע ןנולתהלמ תוירבה תא עיתרי רבדה ,ןנולתה וילע
.ךכל הקדצה תמייק רשאכ םג

םא הלאשב היהי הלאה םיבטקה ינש ןיב ןוזיאה-ןחבמ
וא ,ןנולתמה לש ותואר תדוקנמ תיניינעו הנכ התייה הנולתה
.תוניסחה התואב תוכזל ידכ קר השגוה איהש

רוערעב ןוידה ינפל הנשכ השגוה הנולתה ןנד הרקמבו
.ותשגה ינפל הנשה תיצחמכו ,הז

ךרדב םג רותפל ןתינ םדוקה ףיעסב רומאה ישוקה תא .11
:רחא

יצח ,רתויה לכל ,הכירצמ ןישח טפושה דגנ הנולתה
םיטפשמה רש לש ונמזמ תוקד שמחו ,טנארפר לש הדובע תעש
הבושת ךירצמה שממ הב שי םא עובקל ךירצ וב בלשב תוחפל -
.ןולינה לש

םע םילשה ןנולתמהו ,שממ הנולתב ןיאש רשה עבק
בצמה רזוח - (התחדנ ותריתעו ץ"גבל רתעש וא) העיבקה
.ותומדקל

ןודל לוספ טפושה היהי ,שממ הנולתב שיש רשה עבק
גציימה אוה ןנולתמה םהב םיניינעב וא ,ןנולתמה לש וניינעב
יפל וא םייתעמשמה) םיכילהה םות םע תוחפל - ןידה-לעב תא
.םהל םאתהבו ,(הטיפשה :דוסי קוחל (4)7 'עס

וניא הלאה םיכילהה לכל שורדה - !וטורב - ןמזה-ךשמ
טפושה ותוא אקוודש בושח ךכ-לכ תכרעמל םאו ,דחוימב ךורא
,םיכילהה זוריזל תושעל הכירצ איה - קיתה ותואב ןודי
.ןוידה תא תוחדל םייתניבו

ןמזהמ תוחפ בורל אוה רומאכ םיכילהל ןמזה ךשמ
לכ בורלש ךכ ,וב ןוידה ןיבל ךילהה לש ותשגה ןיב ףלוחה
הב לופיטה םויסב הלכו הנולתה תשגהב לחה - םלוכ םיכילהה
.ןוידה תא הז-אוהכ בכעל ידכ םהב היהי אל -

וליפא - לבוקמה תא ףקשמ אוהו - ןנד הרקמבש אלא
התשגה רחאל הנשכ ,ןתינ אל רשה תכשל לש ינכטה "לבקתנ"ה
התוא ריאשהל ןנוכתמ רשהש תנתונ תעדהו ,הנולתה לש
.םימלועל הייולת

הלאש - ורצונ ןה ךיא) תונבה תומייק יכ קפס םג ןיא
םיטפשמה רש תכשל ןיב (ונניינעל הכירצ אל רשא תדרפנ
תכרעמה לבא ,ףלחתמ אוה יכ םא ,ומצע רשה וליפא ילואו)
תונולת היפל ,טפשמה תכרעמ ןיבל (הלש היצרניאב הכישממ
אל - ןוילעה ש"מהיב לש םיטפוש דגנ דחוימבו - םיטפוש דגנ
תונבהה ללגב לובסל ךירצ אל רוביצה לבא ,לופיט לכל הניכזת
.הלאה

תא לוספל ןישח 'מ טפושה 'בכ שקבתמ ןכ לע רשא .12
.הז רוערעב ןודלמ ומצע

ןוידה תא בכעל שקובמ ,השקבה החדית םא היהו .13
.רוערעה תוכז תא תוצמל מ"ע ,רוערעבד"וע ,רינ החמש
םירערעמה כ"ב


םיטפשמה רשל הנולתה קתעה :ףרוצמ

הנידמה תוטילקרפ :קתעה


ןישח טפושה תטלחה


4682/01 פ"ע
12.11.01 םויל ןוידל עובק

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

הייטע השמ .2 ;יול לאירבג .1 :םירערעמה
,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע םהינש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
,051-520000 ,09-7424837 'לט
09-7460808 ,09-7424873 'סקפ

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


רוערע תעדוה

,ןוילעה טפשמה תיבמ ,ןישח 'מ טפושה 'בכ תטלחה לע
.4682/01 פ"עב ןודלמ ומצע תא לוספל אלש 6.11.01 םוימ


רוערעה יקומינ

ךא ןישח טפושה 'בכ לש תינמקנה ותבוגת :דימ רמאיי .1
.השדח תולספ-תליע תרצוי אל םא ,תולספה-תליע תא תקזחמ

השעו ,קומינ לכ אלל השקבה תא החד ןישח טפושה 'בכ .2
הטוב ןושל"כ הנכמ אוהש המ םע ןובשח אב אוהש רחאל ןכ
ןימזמ אוהש ינפלו 'םירערעמה כ"בל סחיימ אוה התוא "הסגו
תכשל שאר לא ,החפסנ לע ,השקבה תא ש"מהיב תוריכזמ תא
.ןידה-יכרוע

השימח הנומ ןישח טפושה 'בכ לש ותליספל השקבה .3
לש ותנולת אוה ,םידומע השימח ןב חפסנ ףרוצ הילאו ,םידומע
.ןישח טפושה 'בכ דגנכ ,םיטפשמה רש לא מ"חה

טפושה 'בכ תא םמוק חפסנה םא םג ,דובכה לכ םע
םושמ ,הזה ךמסמה לש ונושל תא סחייתהל ול היה רוסא ,ןישח
תיתשתהמ קלח אלא וניא ולוכ-לכו ,השקבה ןושל הניא ונושלש
לבקל וילע היה התוא תיתשת ,הליספה תשקבל תיתדבועה
הב רשא - תחא השקימ ,תחא הדבוע - "הרוחש הספוק"כ
.תעגל ול היה רוסא

לכמ תחא הדבוע וליפא שיחכמ וניא ןישח טפושה 'בכ .4
תונקסמה לע קלוח אל ףאו ,ריהצתבו השקבב תוטרופמה הלא
,םירערעמה לש םתנעטל ,הלאה תודבועהמ קיסהל שי ןתוא
ודגנכ חיטמו ,מ"חב ןוסיר אלל חלתשמ אוה תאז תחת לבא
.(ןלהל ,הב ןודנ דוע רשא) רחש-תרסח תרוקיב

ןנולתהל רחוב ןישח טפושה 'בכ היה םא ,דובכה לכ םע .5
;אחינ - ותטלחה תא קמנמ לבא ,הכשלה ינפב

תא קמנל רחוב ןישח טפושה 'בכ היה םא ,דובכה לכ םע
;אחינ - הכשלה ינפב ןנולתהל אלו ותטלחה

- ןנולתהל םגו ,קמנל אל םג ,אוה רחב הב ךרדה לבא
'בכ לש ערה ונופצמ לע הדיעמ- רומאכ ,רחש-תרסח הנולת
.טפושה

םיאי ןישח טפושה 'בכ לש ותטלחהל ,דובכה לכ םע .6
,7647/00 פ"שב) רחא םוקמב ורמאנ רשא ,אוה-וירבד
:(תטפושה תושרה רתאב המסרופ ,י"מ 'נ יאווניח
התשק ... - קלחה לע ךכ - השעש וז ןיעמ הטלחה"
."ילע
יטפושב ןורחאה אוה ןישח טפושה 'בכ ,דובכה לכ םע .7
,םדא לש ונושל לע ןילהל יאשר רשא הז דבכנ טפשמ תיב
,הקיספהמ) "תקוריה תא ףצרקל" לע רבדמ ומצע-אוה רשאכ
"הייוזב הריבע" לע וא ,(םש) (הז דבכנ טפשמ תיב לש ללוכ
.האלה ןכו ,(םש)

השקבב ןישח טפושה 'בכ דגנכ תחטומה תרוקיבה ,ןכא .8
השק הניה ,םהלש יכרעה דצב ןהו יתדבועה דצב ןה ,החפסנבו
'בכש יפכ "הסגו הטוב ןושל" הב ןיא ןפוא םושב לבא ,רתויב
.מ"חל סחיימ ןישח טפושה

אוה ,חפסנבו ,השקבב רשא רתויב "סג"ה יוטיבה .9
'בכ שמתשה הזה יוטיבב קוידב םלוא ,"םדא ינב לע ףצפצל"
,ןוילעה ש"מהיבב ול םימדוק לע ותרוקיבב ומצע ןישח טפושה
השוע ,תאזה הדבכנה הרשמל ומצע-אוה הכזשמ ,םויכ ,הנהו
,השקבל חפסנהמ הלועב לכה) וילע ינסד תא קוידב ותלוזל אוה
.(הז רוערע אושנ הטלחההמ םגו

'בכ לש ותטישל "סג"כ בשחיהל לוכי רשא טפשמ דוע .10
לא ןישח טפושה 'בכ ףרטצה ןכ ותושעב" אוה ןישח טפושה
- םלוא ,"... רקשה יציפמ

-ןיינע אלא ,הסג הלימ וניא "רקש"
רשאכ ,לשמל ,םאה) "תמא" ומכ שממ ,הדבועבש
דעש עבוק וא ,רקש תודעב םשאנ עישרמ ש"מיב
.(!?"הסגו הטוב ןושל" ךכב שי םאה ,רקיש

םג - םיציפמ ןיא וא שי רקשל םא הלאשה .ב
;הדבועבש-ןיינע איה

ןישח טפושה 'בכ םא הלאשב ןידה אוהו .ג
םג - םיציפמה םתוא לא ףרטצה אל וא ףרטצה
.הדבועבש-ןיינע איה

תיתדבוע-תלתה הנעטה תא הליספה-תשקבמ לוט
תאזו ,"קוזיחה-ינקחש" קרש טעמכ ?הנממ ראשנ המו - תאזה
- יכ הנעטהש םושמ

זכרמב הדמע (רקש וא תמא) וז הלאש"
זכרמב םג תדמועו ,תומדוקה תואכרעב ןוידה
,"וז האכרעב רוערעה

!!!הליספה תשקבב רומאכ לכה

סונמ ןיא רעצה תיברמל - ונמזב :"רקש" ופורפ-א
תיללכה העיבתל מ"חה סחיי - בושו-בוש ךכ לע רוזחלמ
לבא ,אישנה 'בכ י"ע ףזננ אוה ךכ לעו ,"היימר תכאלמ"
תואמגוד תיוולב ,הנעטה לע רזח אוה תפסונ השקבב
.ולש ןונגסה לע דוע ול ריעמ אל אישנה 'בכ זאמו ,"םייחהמ"

תונעט ןה המרמ וא רקש רבדב תונעט :התעמ רומא
לבא ,ןלבקל אלש וא ןלבקל רשפא רשא ,תורוהט תויתדבוע
."הסגו הטוב ןושל" םע רבד יצחו רבד ןהל ןיא

אל וא הצור ןישח טפושה 'בכ םא הלאשב ןידה אוהו .11
תקולחמה לש הביל-בלב ןותנה ןיינעב רבד עומשל הצור
םיכמותה םיקומינהו ,הרוהט תיתדבוע הלאש וז :הז רוערעב
- אוה םהיפל ,הב

ינב לע ףצפצמ אוה יכ - עומשל הצור אל
.אוה-ותרדגהכ ,םדא

לע לוענ רבכ אוה יכ - עומשל הצור אל
.ןידה-קספ

,רוכמ רבכ קחשמה יכ - עומשל הצור אל
.(קרב) ןוילעה ש"מהיב אישנ 'בכ לש ותרדגהכ

וא םלבקל רשפא ןכ םג רשא םייגול םירשקה םה
לש ונושל לע םיססובמ םה "ןושל"ה תניחבמ לבא ,םתוחדל
!!!ומצע ןישח טפושה 'בכ לשו ,אישנה 'בכ

'בכ לש ותטישל - תבייחמה "הסגו הטוב ןושל" ,ןכא
תא טושפל רינ-ו ןישח ,קרב םינודאה תא - !ןישח טפושה
... םהיתומילג

... תמאב ,ונ :וניתומוקמב ןנירמא לעו

רתוי ירויצ ןכא אוה "רבכעו לותח לש קחשמ" יוטיבה .12
'בכ לש ונושלב רוגש רשא ,"רוכמ קחשמ" יוטיבה רשאמ
,ונממ רומח תוחפ הברהב לבא ,ןנד רשקהב שממ ,(קרב) אישנה
"רבכעו לותח" קחשמבש רמול ןחלס והשימ לוכיש םושמ תאזו
-תליע ידכ עיגמ אוה ןיא לוספ וב שי םא םגש וא ,לוספ לכ ןיא
לכל הניה "רוכמ" קחשמה לש ותויהש דועב ,טפוש לש תולספ
.טפושה תא לוספל הליע תועידה

רשקהב ,שמתשהל רתומ אישנה 'בכל םא :התעמ רומא
חרזאלש רמוחו-לקמ ,"רוכמ קחשמ" יוטיבב ,םיטפוש תולספל
."רבכעו לותח קחשמ" יוטיבב שמתשהל רתומ טושפה

חפסנה םג ןישח טפושה 'בכ תא םמוק ,ליעל רומאכ .13
,תחא הדבוע אלא וניא ולוכ חפסנה לכ ,רומאכ ,לבא ,השקבל
תשקבל תיתדבועה תיתשתהמ קלח הווהמ רשא ,תחא השקימ
.הליספה

ףוגל "אבוי" םירבדה-רשקהש ןוויכ ,תאז םע דחי
.תאזה הדוקנל םג סחייתהל יוארה ןמ ,(הבש 7 'עסב) השקבה

:רמאנ ל"נה 7 'עסב

רשויה רסוח לעו תועיבצה לע .7"
ותואב ןישח טפושה 'בכ לש ילאוטקלטניאה
התוא התלגתה וב םג רשא ףסונ הרקמבו) הרקמה
הנולת מ"חה שיגה (טפושה ותוא דצמ תוגהנתה
סחייתה אלשמו ,(ףרוצמ הקתעה) םיטפשמה רשל
החלשנ הנשל בורק ךשמב מ"חה לש ותנולתל רשה
רשק ילב הלא לכו ,תפסונ תרוכזת רשל מ"חה י"ע
ןדה בכרהב ןישח טפושה 'בכ לש ותבישי תדבועל
בכרהה לע מ"חל עדונש ינפל וליפאו ,הז רוערעב
יארקאב מ"חל העדונ רשא הדבוע) הז רוערעב ןדה
."(28.10.01 םויב ש"מהיב תוריכזמב רוקיבב

טוטיצהש הדבועה תא שיחכמ וניא ןישח טפושה 'בכ
ןוכנ טוטיצ ןכא ("םדא ינב לע ופצפצת לא ...") ול סחוימה
תולעומה תונעטה וא תודבועה ןמ תחא ףאב רפוכ וניאו ,אוה
.םיטפשמה רשל מ"חה לש ותנולתב

ותוגהנתהב םא הלאשה :הלא לכמ אופיא ,ראשנ המ
רשוי רסוחו תועיבצ ןיא וא שי ןישח טפושה 'בכ לש
לוכי דחא לכ רשא ,וטנ-תיכרע הלאש הניה ילאוטקלטניא
לולשל יאשרו לוכי אוה ןיא לבא ,ותפקשה יפל הילא סחייתהל
.אוה-ותעד תא םג עיבהל תלוזהמ

ןניא תויתדבועה תונעטה ראש םג ,ליעל רומאכ .14
.ןישח טפושה 'בכ י"ע תושחכומ

פ"ער ןיבש הקיזב רפוכ וניא םג ןישח טפושה 'בכ
רשל הנולתה חפסנב טרופמכ ,הב ותוגהנתהו ,הבח תילגיס
רבדב הנעטה תא שיחכמ וניא ןכו ,ןנד רוערעה ןיבל ,םיטפשמה
רפוכ וניאו ,י"דפ תכרעמ לש םייעוצקמה הילוקישב ותוברעתה
.ןנד רוערעה ןיבל הניבש הקיזב

.הליספה תשקבב רומאה לכ לע םירזוח םירערעמה .15

הלוע ,הז רוערע אושנ ,ןישח טפושה 'בכ לש ותטלחהמ .16
וב חיטמש ימל תויפ םותסל ןוצרה י"ע תענומה תישיא תונמקנ
אלא ,האנש םתס אלו - תדקוי האנש י"עו ,השק תרוקיב
הטלחה ןתיל ודעב ענמ אל רבד םוש ירהש ,"וישכע האנש"
ןוידה םות רחאל קר הנולתה תא םוזילו ,ןיינע-לש-ופוגל
.רוערעב

,הקמנהה תבוחב תדמוע הניא הז רוערע אושנ הטלחהה .17
ירדס ןוקיתל קוחה יפ לע ןיב ,םייללכ תונורקע יפ לע ןיב
לע םג לח רשא ,1958-ט"ישת ,(תוקמנהו תוטלחה) להנימה
יפ לע תוכמס הל הקנעוה רשא תושר" ותויהב ,טפשמה תיב
."ןיד

בישמה ,השעמל ,אוה ןישח טפושה 'בכש ןוויכו ,ךכיפל
תורשכ תא חיכוהל וילע אוה הייארה לטנ ,הז רוערעב יתימאה
.ותטלחה

הרומח העיגפ תמייקש קר אל רומאה לכ רואל .18
-תוויעו םינפ אושמל ששח םייקש קר אלו ,קדצה ינפ תיארמב
תינקמחה ותבוגת רואל םירבוג ךא הלא לכש אלא ,ןיד
.ןישח טפושה 'בכ לש האנשה-תייוורו

ושיגה ןישח טפושה 'בכו מ"חהש אוהש םויכ בצמה .19
.הז-דגנכ-הז תונולת

,הבהא ךותמ אל הז ,ותלוז דגנכ ןנולתמ םדא רשאכ
ץפח ןותמ אקווד אלא ,תלוזה לש ותבוטל הזע הקושת ךותמו
,מ"חה דגנכ וננולתהב ,ןישח טפושה 'בכ םגו ,תלוזה לש ותערב
עגפנ מ"חה תא תוארל ןוצר ךותמ תאז השעש וילע הקזח
ירה) ןיד-תכירעל ונוישר תא דבאמ וליפאו ,יעוצקמה ודמעמב
עוגפל םיכרדה תחאו ,(!ןנולתמ היה אל אוה סנק-תריבע לע
.גציימ אוה ותוא חוקל ךרד וב עוגפל אוה מ"חב

-לעב וא ,ןיד-ךרועש הנעטה תא לבקנ םא םג ,ךכיפל
לש התשגה םצע י"ע תוניסח ומצעל תונקל לוכי וניא ,ןיד
יאדווב - תאז ונעט אל ףא םירערעמהו - טפוש דגנכ הנולת
וא ,ןיד-לעבל בירי ומצע השוע רשא טפושו ,ןוכנ וניא ךפיההש
וא ,ןיד-לעב ותוא לש וניינעב ןודלמ ומצע לסופ ,וניד-ךרועל
.חוקל גציימ ןידה-ךרוע םהב םיניינעב

תואכרעב ןיידתמה טפושל ?המוד רבדה המל לשמ
ותואב - לכוי אוהש תעדה לע הלעיה :רחא םדא דגנ תויחרזא
םינפ-אושמ לש ששח אללו תויביטקייבואב להנל - שממ ןמזה
?ןיד-לעב גציימה ןיד-ךרוע וא ,ןיד-לעב ובירי וב ,רחא ךילה

תועפשהמ ומצע לרטנל לגוסמ יעוצקמ טפוש םירמוא
- רתויב יעוצקמה טפושל וליפא - סחיימ אל שיא לבא ,תורז
רשא יטולוסבאה קותינה ותוא תאו ,שפנה-תוליצא התוא תא
ןודל תינמז-ובו ,םדא דגנכ שפנ-ףוריחב םחליהל ול םירשפאמ
.םהיניב רבד הרק אל וליאכ וניינעב

תבשלמ ןישח טפושה 'בכ תא לוספל שקובמ ןכ לע רשא 20
.4682/01 פ"עב ןידלד"וע ,רינ החמש
םירערעמה כ"ב


רוערעב הטלחהה


ןישח טפושה םא :רלוד 64000-ה תלאשו
בכרהב תבשל רומא היה אל תמאב
,תוריכזמב ונתוא ועטה םאה ,הזה
תבשל רומא היה אל אוהש ונל ורמאשכ
ש"מהיב אישנ תא ועטהש וא ,בכרהב
טפושהש ,אישנל ,ול ורמאש ךכב ןוילעה
?'וכו ,"רומא היה אל" ןישח


ןישח לאשימ טפושה לע םיטפשמה רשל הנולת

"ףאב ךתוא ךילוהל הסינ ןישח"

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח