ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל

הכשלה שאר לא תירוקמה היינפה


לארשיב ןידה-יכרוע תכשל
ד"וע ,ןהכ המלש ר"ד
הכשלה שאר

א"סשת טבש ה"כ
2001 ראורבפב 18
159/80/מ


דובכל
ד"וע ,רינ החמש רמ
'ג 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

,בר םולש

םייתעמשמה ןידה יתבב בושמ :ןודנה


.18.2.01 םוימ ךבתכמ לע הדות

םייתעמשמה ןידה יתב לש םדוקפת לע בושמ ךורעל ךתעצהש חוטבו ךומס ינא
.שאר דבוכב לקשתו םייתעמשמ םיכילהל הדעוה תאילמב ןודית

ןידה תיבב רבחכ ןהכמ ,רהינג לאירוא ד"וע ,הדעוה ר"ויש תורמלש ינענכושמ
.ךתיינפל תוסחייתהה לע עיפשי אל רבדה ,יצראה יתעמשמה


,הכרבב
ןהכ המלש:קתעה
(הטול+)
ד"וע ,רהינג לאירוא רמ
םייתעמשמ םיכילהל הדעוה ר"ויד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


16.3.01 ,אבס רפכ


דובכל
ד"וע ,רהינג לאירוא 'חה
םייתעמשמ םיכילהל הדעווה ר"וי
ןידה-יכרוע תכשל
ביבא לת

,ידבכנ

(ךשמה) םייתעמשמה ד"היתבל םג - בושמ :ןודנה

.26.2.01 םויב ,ונתחישל ךשמהב

שאר לא ןושארה יבתכמ ילושב רבכו ,יניעמ המלענ אל ינפב תררוע התוא הלאשה
.זמרב יכ םא ,תאזה הדוקנל יתסחייתה הכשלה

לש יתעמשמ ד"יבב רבח לכש חיננ :רתויב תינוציקה הרוצב ךתלאש תא גיצא
קר ?הז ודיקפת ףקותב ותוא ריכמ ימ .וייחב תחא םעפ קר ןידל בשוי הכשלה
תוקהבומ תלעב הכרעה עצבל רשפא דציכ ,ךתטישל ,הלאשהו .דחא םשאנ
.דיחיו דחא ךירעמ ךמס לע תיטסיטטס

לבא ,הנמיהמו הפקת הכרעה עצבל רשפא יא הזה גוסהמ ד"יב ירבח יבגל ,ןכא
.שיא ןיינעמ אל ,ישיא ןפואב ,אוהש ירה ,"ךלוהו אב" אוהש ןוויכ

.ףוגכ ,דסומה תא ?תיטסיטאטס תוקהבומ םע ךירעהל ןתינ המ ?ןיינעמ ןכ המ

:ירבד תא ריהבא

םעפ קר יתעמשמה ד"היב תא ריכה םהמ דחא לכ רשא ,הכשל-ירבח ףלאש חיננ
אלש ,קדצ וב םישוע אלש ,ןיקת אל הזה ךילההש םירמואו ןולאשל םינוע ,תחא
םהמ םשאנל ירבח סחיש ,יטופיש גזמ םהל ןיא םיניידהש ,םשאנל םיבישקמ
?והשמ רמוא הז ןיאה .האלה ןכו ,םתעד לע םתוא הריבעמ הררשהש ,האלהו

:םיפירח רתוי דוע םייוטיבב םישמתשמ ןולאשל םינועהמ יתועמשמ קלחש חיננו
םימשאנה יפלכ םילגמ םייתעמשמה ןידה יתבב ןידל םיבשויה "םירבח"הש
םהל הלוע ןתשה"ש וא ,םילוונמו םיחלאנ ,םיבעותמ םהש ,"תיריזח" תוגהנתה
?ךיניעב איה היהת ןיאכה - "שארל

ינודא ןונגס הזיאב"ה תא יפלכ סירתמ ,הנפואה-וצכ ,וישכע ךתוא האור ינא
איבמ לכה-ךסב ,הכשלה שארל יבתכמב יתרמאש יפכ ,לבא ,עודיה "רבדמ
לכ עיבהל ילבמ לכהו ,בושמה ךרד עיגהל לוכיש המ לש תויטתופיה תויורשפא
.ילשמ העיד

הליחתה הכשלהש יפכ - טפשמה תכרעמל ןיב ,בושמ םימייקמ רשאכ יכ יל רורב
,רחא ירוביצ ףוג לכל ןיב ,הכשלה לש םייתעמשמה ד"היתב תכרעמל ןיב - תושעל
.תולקתו םייוקיל ףושחל ידכ אלא ,תיפי-המ ילביטספל דעונ אל רבדה

?תינכט ,תאז םישוע ךיא

ותוא ,יצרא-ללכה בושמה לע "פמרט" םיספות ,הכשלה שארל יתבתכש ומכ
םייתעמשמה ד"היתב תכרעמל םירידגמו ,בורקב םייקל הכשלה תדמוע אליממ
ד"היבל תחא דועו ,םייזוחמה ד"היתב תעבראמ דחא לכל "טפוש" תדומע
בושמל םיעבקנה הלאל המודב ,בושמל םירטמאראפה תא םיעבוקו ,יצראה
.('וכו ,םשאנל ירבח סחי ןוגכ ,ונל םייפיצפסה הלאכ תפסותבו) יללכה םיטפושה


דואמ יתרהזנ הז יבתכמב ןהו הכשלה שאר לא יבתכמב ןה :הלימ דוע םויסלו
םיעמשנה הלאכ ןיב) בוחרה ןמ תולוק איבהל קר אלא ,ינא-יתעד תא עיבהל אלש
ףיסוהל הצור ינא ןאכ לבא ,(ךרעיי יכ ,בושמה ךותמ םייופצה הלא ןיב ,םויכ
לא םיסחייתמ ויה "םיליגר"ה טפשמה יתב םא :הכרעה קר - בושו ,ילשמ הלימ
-יכרוע תכשל ,םימשאנה לא םיסחייתמ הכשלה לש ד"היתבש ומכ םימשאנה
חוכב דגנתהל רוביצל תארוק ,"סנאטסיזר" יאת תנגראמ התייה המצע ןידה
,םיממוקתמה שארב דמוע היה ומצע הכשלה שארו ,ןידה-יקספ לש םעוציבל
.הרטשמה תודיינ לש ןהילגלגל תחתמ בכשנ היה וליפאו

ד"היתב לע בושמה שורד ךכ םשל אקווד לבא ,העוט ינאש תויהל לוכי
,רתוי וליפאו- הלוכ טפשמה תכרעמ יבגל שורד אוהש םהשכ קוידב ,םייתעמשמה
.רתוי הבר איה םירבד ןקתל ונלש תלוכיה ,המינפ ונתיבב ,ןאכש םושמ


,הכרבבד"וע ,רינ החמש

ץ"גבל הריתעה :ךשמהל


הכשלה שאר לא תירוקמה היינפה

םיטפושה בושמ טקייורפ לע

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח