ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל
אובמל

UNDER CONSTRUCTION

:ןורש רה-בל תור תטפושה תשרפ
םינוש םיבתוכממ םיבתוכמל יאוול-יבתכמ

UNDER CONSTRUCTION


ךשמהל
ףדה שארל רוזח
אובמל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותלטפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח