ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר

אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


24.5.01 ,אבס רפכ

דובכל
תירטש ריאמ רמ
םיטפשמה רש
םילשורי


א"ת ,יזוחמה ש"מהיב ,לעופב-תטפוש ,ןורש רה-בל תור תטפושה :ןודנה


ר"וי רותב ןהו ,םיטפושה לש תעמשמה לע הנוממה רותב ןה ךילא הנופ ינא
.םיטפוש תריחבל הדעווה

יתאצי םימעפ שולשו - ןורש רה-בל 'בגה ינפב יתעפוה לכה-ךסב םימעפ שולש
,(יתדספה ןלוכב אל) יתדספהש הדבועה םצע ללגב אל הזו .הפב רמ םעט םע
קר ,תונורחאה םינשב םהיפב יתעפוה רשא םיטפושה לכמו ,סחיה ללגב אלא
.(חוטב אל הז םגו) רתוי העורג השגרהב יתאצי רחש לט טפושהמ

תא עונמל ,םייתעמשמ םידעצ ןורש רה-בל 'בגה דגנ טוקנל ךתוא ןימזמ ינא
:דוסי קוחל (4)7 ףיעס לע וליפא תוניצרב בושחלו ,יזוחמה ש"מהיבל המודיק
.םייואר-אל םיטפוש םתנוהכמ ריבעהל רשפאמה ,הטיפשה


:ןושאר קומינ

.הטעמה ןושל טוקננ םא ,תסמונמ הניא ןורש רה-בל 'בגה

הצור ןיד-ךרועש הרוק .יזוחמה טפשמה תיבב ,המלואב יתעפוה 2.12.00 םויב
טפוש לש ומלואב אצמנ ינא :ןוגכ) ורותל ןיתממ ודועב ,והשמ טפושהמ שקבל
עדוי אוה ,"רותל ץוחמ" ,ךכ תונעל חונ אל טפושל םאו ,(בושא דימ ... ינולפ
.תושעל המ

,קיתל קית ןיב ,הילא יתינפ ןכ לעו ,תונמדזה התואב שקבל והשמ היה יל םג
הארקו ,ןידה-יכרוע ןכוד רבעל העיבצה ,סומינב גהנתהל םוקמב ,איה לבא
."!!!םוקמל" :ירבעל

.ךכ םינופ אל בלכל וליפא םויה ,דובכה לכ םעו .בלכל ומכ


:ינש קומינ

.יטופיש גזמ ןיא ןורש רה-בל 'בגל

םיטפוש םנשי לבא .ותוכז ,ןבומכ ,וזו ,ךיתונעט תא לבקמ אל טפושש הרוק
רבכ ךירבדל םיסכנ ?םישוע םה המ .תומייוסמ תונעט עומשל םינכומ אל רשא
םגו ,תרמא אל רשא םירבד םע םיחכוותמו - םייתש וא הלימ תרמאש ירחא
.םרמואל הנווכ ךל ןיא

שקבמו ,רתוח התא ןאל עדוי וניא ןיידע אוהש טפושל ריבסהל הסנמ התא
,רזוע אל הז לבא - תרדוסמ הרוצב ןועיטה תא םילשהל ךכל רשפאל ונממ
-תלפשהל ךתוא איבהל ידכ לכה השעי אוה :בושו-בוש ךירבדל סנכנ אוהו
תתלו בישקהל ךרוצה תא ול ךוסחי רשא רבד - "קדוצ ודובכ" תרמואה טבמ
.הטלחה

הליספ ןיינעב הינפב יתנעט רשאכ ,ןורש רה-בל 'בגה לצא יל הרקש המ הזו
.תילהנימ


:ישילש קומינ

,םהינש וא ,ילאוטקלטניא רשוכ וא ,ילאוטקלטניא רשוי ןיא ןורש רה-בל 'בגל
הטיפשה יללכל (6)'א11 ףיעסב רומאכ ,טפושמ תושרדנה תופסונ תונוכת ןכו
;1984-ד"משתה ,(םיטפוש תריחבל הדעוה לש הדובעה ירדס)

ירהש ,ךילע לקהל ידכ ,דרפנב יתכרע ותוא ,הז יבתכמל חפסנב םיטרפה
תא וניכי רשא ,ךירזועל ריבעהל רומא התא יעוצקמה רמוחה תא אליממ
וניא הזה חפסנה יכ ןייצמ ינא םייתפש-תוזל עונמל ידכ .ךרובע תיבה-ירועיש
םאו ,תטפושה לש התטלחהב ברעתהל ךממ שקבמ אל ינא :"רוערע תעדוה"
לש ותוכיא תקידב יכ ,םהמ סונמ ןיא - םיירוערע-ןיעמ םיביטומ ירבדב םנשי
."םיירוערע" םיביכרמ טעמ אל הב שי טפוש

.האירקה לע לקהל ,תמייוסמ הדימב ,תיטמיכס הרוצב ךורע חפסנה יכ ןייצא
תא וא) ותואש ,א"ת ,יזוחמה טפשמה תיבב ,2242/00 ע"רב ומצע קיתה
.תע לכב תוריכזמהמ ןימזהל לכות (וקתעה


:יעיבר קומינ

םיללכל (8)א11 ללכ יפ לע שרדנכ) ןורש רה-בל 'בגה לש תלוזה יניעב התימדת
הנממ תושעל דמוע ינאש העומשה הצופנ רשאכו ,הבוט הניאש הארנכ ל"נה
... םיסקפ לבקל יתלחתה ,"םטייא"

.יל רשאמ ךכל םילכ רתוי םנשי םכלו ,רבדה תא קודבל ךירצ


םידמוע ןורש רה-בל 'בגה ירוחאמש םינוניר םג םנשי יכ דוע ןייצל יוארה ןמ
.דואמ רומח הז ,םינוכנ םירבדה םאו ,םיילכלכ םיסרטניא ילעב

ךכל םילכ רתוי םנשי םכל הזה ןיינעל םגו ,קודבל ךירצ הזה רבדה תא םג
.יל רשאמ


רה-בל 'בגהש ידכ ךתוכמסב רשא םידעצה לכ תא טוקנל ,אופיא ,ךנימזמ ינא
םיטפושה םיתחופש לככ ירהש ,התנוהכמ רבעות וליפאו ,םדוקת אל ןורש
.םיראשנה םיטפושה לש תעצוממה המרה הלוע אליממ ,םיעורגה

,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש

:םיקתעה
א"ת ,יזוחמה ש"מהיב אישנ
זכרמה זוחמ ,םולשה ש"מיתב אישנ
(תטפושה לש ישיאה קיתל) ש"מהיתב להנמ
ןידה-יכרוע תכשל שארלע
ילאוטקלטניאה רשויה
לעו
ילאוטקלטניאה רשוכה
לש
ןורש רה-בל תור תטפושה


םוימ םיטפשמה רש לא יבתכמל חפסנ
24.5.2001

"רוערע תאכרע" וניא םיטפשמה רשש הנעטה תא ,םעפ-ידמ ,םיעמוש ונחנא
הניא הער תוגהנתה הניה טפוש לש ותוגהנתה םא הלאשה לבא ,םיטפוש לע
אל וא הנוכנ איה הילא עיגה אוהש תיפוסה האצותה םא הלאשב הייולת
.תיטפשמ הניחבמ ,הנוכנ

תועטל םיטפוש לש םתוכז לע ןגהל ןושארה ינאו - תועטל טפוש ,אופיא ,לוכי
האצותל עיגהל טפושה לוכי ,ךדיאמ ,לבא ,בבר לכ ותוגהנתהב היהיש ילב -
.(רידנ רתוי רבכ הז) הלוספ ךרדב - הנוכנה

ןווג ןיעמ היהי ןורש רה-בל תטפושה לע יתנולתב םא םג ,םוקמ לכמ
עונמל קר אלא ,הלש הטלחהב ברעתהל השקב םושמ ךכב ןיא ,"ירוערע"
.דיתעב םירחא םיניידתמב עוגפל הנממ

וא ,תמצמוצמ רוערעה תורשפא וב םוקמבש אוה רורב ךא תאז םע דחי
ולצני לבל ,םיטפושה םע רימחהל תדחוימ הבוח תמייק ,תמייק הניא ללכבש
.רוערע םהילע ןיאש הדבועה תא הערל

רערעל שקבמש ימ :השעמל ,תיספא איה רוערעה תורשפא הזה הרקמבו
ךירצ רוערעב יזוחמה טפשמה תיב לש ןיד-קספ לע ןוילעה טפשמה תיבל
אוהש רועישב תוברע דיקפהל ,הרגא םלשל הז ךרוצלו ,ךכל תושר שקבל
יפל - רוערע תושר לבקל יוכיסהו ,יתרפס-שמחה םוחתה ךותב קומע
התא רשאכ םג יספא וניה - ןוילעה טפשמה תיב לש תרהצומה תוינידמה
.רתויב בר וניה "תואצוה ףוטחל" יוכיסהש דועב ,קדוצ


טפשמה תיב טפוש םויה ,ןישח לאשימ ר"דה ,םיטפשמל הטלוקפב ירומ
:רמא ,ןוילעה

םיאשר םתא ,םינעוטו םכינפל םידמוע רשאכ ,טפשמה תיב דובכ"
םא וליפא םכתעד תא דבכנ ונחנאו ,התוחדל וא ,הנעט לכ לבקל
ופצפצת לא .ונלש תונעטהמ ומלעתת לא לבא .הילע םיקלוח ונחנא
."!םדא ינב לע

םימיל דע ןוילעה טפשמה תיב טפוש ,רימז קחצי 'פורפה ,ילש ףסונ הרומ
."הירורעש"כ םייוסמ ןיד-קספ רידגה ,הלא

ןיב רשקל עדי ,ל"ז ןמסוז לאוי ר"דה ,ונמזב ,ןוילעה ש"מהיב אישנ םגו
."היימר תכאלמ"ל הטיפשה תכאלמ

שארב םירבדמ ,טפוש דצמ "םדא ינב לע ףוצפצ" לע םירבדמ רשאכ
ףיעסב תורכזנה תונוכתה תחא ,ילאוטקלטניא רשוי רדעה לע הנושארבו
,(םיטפוש תריחבל הדעוה לש הדובעה ירדס) הטיפשה יללכל (6)'א11
;1984-ד"משתה

וא יוקיל םתסמ רתוי רבכ הז ,"הירורעש" אוהש ןיד-קספ לע םירבדמ רשאכו
רשא שיבמ ךמסמ וניה ,הירורעש יוניכל יוארה ןיד קספ .םשו-הפ תועט
.תנקותמ הנידמב ןיד-קספכ ונריכי אל ומוקמ

דציכ טילחהל רמוח קיפסמ ךל היהיש ידכ הלאה םירבדה לכ תא רמוא ינא
.ןורש רה-בל תטפושב גוהנל


,(םיטפוש תריחבל הדעוה לש הדובעה ירדס) הטיפשה יללכל (6)'א11 ללכ
:ונושל הז ,1984-ד"משתה


םינחבמ .א11

:הלא ןה ... דמעומ יבגל תולקשנהו תוקדבנה תוירקיעה תונוכתה

,תיטפשמ תואיקב ללוכ טפשמה םוחתב תונמוימו עדי (1)
,תיטפשמ הסיפת ,םינושה טפשמה ימוחתב תוינוג-בר
;יטפשמה רמוחה תנכהב תוידוסי

;הפ-לעבו בתכב חוסינו העבה רשוכ (2)

רדס ,לוהינו ןוגרא רשוכ תוברל ,עוציב רשוכו תוליעי (3)
השיג ,תוצירח ,םינמז חולב הדימע ללוכ ,תונקייד ,הדובעב
;הדובעב קפסהו תוליעי ,הדובעל תיתילכתו תיניינע

,הערכהו הטלחה רשוכ ,ןויד להנל רשוכו תויתוכמס (4)
לכב תובשחתה ,לפט ןיבל רקיע ןיב הנחבה ,תעדה בושי
;תונוכנ תוטלחהל עיגהל תלוכיהו ,םינותנה

,תונלבוסב ,תונלבסב ,רתיה ןיב ,אטבתמה טופיש גזמ (5)
,םיצחלב הדימע תלוכי ,ישפנ טקש ;ביצי יפואו תוחיתפב
;טפשמ ינוניג ;םישנא םע רשק תריציל תלוכי

,תלוזה יפלכ תוניגה ,ילאוטקלטניא רשוי ,יטירגטניא (6)
;תולת-יאו הבישחב תואמצע ,תוירסומ הדימ תומא

;הנובתו המכוח (7)

ייחבו יעוצקמה םוחתב תלוזה יניעב דמעומה תימדת (8)
;םוימויה

.היצביטומ (9)


ןהב תנייטצמ הניא ןורש רה-בל 'בגהש הארנ יל יכ ,תונוכת רפסמ יתשגדה
,השעמה-רופיס לא עיגמ ינא ןאכו ,הריהז הטעמה-ןושל טוקננ םא ,דחוימב
.אשונה לש ותנבה תלקהל ,תטשופמו תירויצ הרוצב ןאכ ראותי רשא

ע"רב אוה ,ומצע טפשמה תיב קיתמ לבקל ןתינ האלמ הנומת
ןימזהל ןתינ (וקתעה תא וא) ותוא ,א"ת ,יזוחמה טפשמה תיבב ,2242/00
.תע לכב תוריכזמהמ


אוה וב םושיאהמ יאכז תאצל וייוכיסבו המשאמ-ותופחב ןימאמה ,ימשאנ רמ
,טפשמב וגציי ןורחאה הזש תנמ לע ,ירוגינס רמ ןידה-ךרוע לא הנופ ,םשאומ
.ןידב יאכז ואיצוהל הסניו

תרפוכ איה םא הנגהה העידומ הב הבישיה התוא ,"הארקה"ה תבישיל ךומס
.םימי שדוח ךשמל ןידה-תכירעמ ירוגינס רמ העשוה ,המשאב הדומ וא

אל ןורחאה הז ךא ,טפשמה תייחד תא שקבל ימשאנ רמל עיצמ ירוגינס רמ
.םיכסמ

ןיד-ךרוע ונובשח לע רוכשי ,ירוגינס רמ ,אוה יכ ימשאנ רמל עיצמ ירוגינס רמ
שדוח םות רחאל ,תוחכוהל דעומ עבקיו ,"הארקה"ב ימשאנ רמ תא גציי רשא
.הייעשהה

,םכסומה תא םייקמ ןכא ירוגינס רמו ,תאזה העצהל םיכסמ ימשאנ רמ
.רבודש יפכ ,טפשמל בצייתי רשא ,רחא ןיד-ךרוע ונובשח לע רכושו

רחאה ןידה-ךרועו ,"הארקה"ה םייקתהל התיה הרומא וב םויב ,הנהו
רשא ,ישילש ןיד-ךרוע םע דחי ,ימשאנ רמ תא םש שגופ אוה ,שרדנכ ,בצייתמ
...ושרמל תסחוימה המשאב ומשב הדומ

תיב לא ,ותפצוח בורב ,אוה הנופ ,םכסומה תא רפמ ימשאנ רמש ירחאו
.הרוחסה תא קפיס אל ירוגינס רמש הנעטב ,הרזחב ופסכ תא עבותו ,טפשמה

רמש רבד ,בל-םותב עצבל שי םימכסהש התייה ,הנגהב ,ירוגינס רמ לש ותנעט
לע רוכשי אוהש םידדצה ןיב םכסוה רשאכ ,םוקמ לכמו ,וב דמע אל ימשאנ
הזוחה לש ושומימל ,ירוקמ ,שדח הזוח ךכב רצונ ,רחא ןיד-ךרוע ונובשח
-תוליע וא הרפהה-תוליע לכמו ,םדוקה הזוחהמ קתונמב לכהו ,םדוקה
.תומייק תויהל (ללכב םא) ולכי רשא לוטיבה

עבקו ,הלאה הנגהה תונעט לכל סחייתה אל תונטק תועיבתל טפשמה תיב
תורשקתהש םושמ ,תורשקתהה תא תע לכב קיספהל היה יאשר ימשאנ רמש
רבד בייח חוקלה ןיא ,ןומאה גפשמו ,"ןומא לש ןיינע" איה חוקלל ד"וע ןיב
.ןידה-ךרועל

:םימוחת המכב תולאש ררועמ הזה ןידה קספ

רמ ןעט ,רחא םוקמ םושב אלו העיבתה-בתכב אל :ילרודצורפה םוחתה
יאשר טפשמה תיב ןיא עודיכו ,ירוגינס רמב ןומאה תא דביא אוה יכ ימשאנ
.ןהל ונעט אל םמצע-םה רשא תוליע םידדצה רובע איצמהל ךמסומו

,"ןומא ןדבא" איצמהל ןיד-ךרוע לש וחוקל יאשר םאה :םיזוחה יניד םוחת
הדובעה התוא תא ול תתל ןכומ רשא רחא ד"וע אצומ אוהש חיננ ?ךכ-םתס
רבד ,"יסחי" רבד וניה "ןומא"הש ,םיצור םא ,רמול רשפא ."תוחפ הרילב"
ןיב יזוחה רשקל רשק לכ ןהל ןיא רשא תונתשמ תוביסנ יפל ,"ףצ"ו הנתשמ
.חוקלל ןידה-ךרוע

התוא תא ול תתל ןכומ רשא רחא ד"וע אצומ חוקלהש ,ונרמאש ומכ ,חיננ
רשא ןידה-ךרוע יכ רמול ,םיצור םא ,טלחהב רשפא ."תוחפ הרילב" הדובעה
ןומאה אולמל יוארה אוה-אוה ,רתויב לוזה ריחמב הדובעה התוא תא ןתונ
"דרי" ,ירוקמה םכסהה לעב ,םדוקה ןידה ךרוע אליממו (םיזוחא האמ)
...ןומאה םלוסב

-ךרוע וב בצמ תרצוי קוחה לש תאזכ "תונשרפ" :הייעב תררועתמ ןאכ לבא
רקס" תא ךישמהל םילוכי ויתוחוקל וליאו ,םימכסהל לובכ םלועל ןידה
םיריכמ אל םיזוחה יניד .בייחמו רשכ םכסהל וסנכנש ירחא םג "קושה
.הזכ היה אל רבודמ וב םכסהה לבא ,היצפוא-ימכסהב אלא ,תאזכ תורשפאב

םע תמייוסמ הפוקתל "רנייטיר" םכסהל סנכנ ןיד-ךרוע וב בצמ ונמצעל ראתנ
אוה :קשב-לותח הנק אל הזה חוקלה .(םידעווה רשע השולש חיננ) לודג ףוג
-ירקס עציב םגו ,םייעוצקמה וירושיכ תאו ןידה-ךרוע לש ןיטינומה תא קדב
זרכימב הכז רשא ןידה-ךרועו ,זרכימ איצוה אוה םפוסב רשא ,םיבחרנ קוש
תא ץפיש ,התנכשמ חקל :םכסהה ותוא ךמס לע ולשמ תויובייחתה רצי רבכ
רכש ,רנייטירה םכסה םות דע תוריכשה תפוקת תא ךיראהו וביחרה ,דרשמה
-יכרועמ דחא לכל השדח תינוכמ הנק ,ילהנימ תווצו ןיד-יכרוע לש הללוס
אל רבכ רשא ,תטפורמה וז תחת ,השדח הבינע הנק םג ול רתונש המבו ,ןידה
.םידעווה רשע השולש םע רנייטיר ול שי רשא ד"ועל הייואר התייה

השולש וכישמה ,ףקותל ותסינכ דעומ ןיבל םכסהה לע המיתחה ןיב ,הנהו
ןתנ רשא דחא ואצמשמו ,םיפסונ ןיד-יכרוע םע תתלו-תאשל םידעווה רשע
ןידה-ךרועב "ןומאה ןדבא" לע וזירכה ,"תוחפ הרילב" הדובעה התוא תא
.רנייטירה םכסהל וסנכנ ותא רשא

תטישל ?ףקותל סנכנ אל דוע םכסהה רשאכ "דוביאל תכלל" ןומא לוכי דציכ
..."ןומאה ןדבא" לע הפ-לבהב הרהצהב יד ןידה-קספ

שפחל לוכי אוה ןיא םכסה השעשמו ,לובכ םלועל ןידה-ךרוע :תורחא םילמבו
.לובכ וניא םלועל חוקלה וליאו ,רתוי םיבוט םיזוח ומצעל

תא דביא" ימשאנ רמש העיבקה :הזה יפיצפסה הרקמב תויארה םוחת
דיעה אל ימשאנ רמש קר אלו \הנעטנ אלש קר אל ולש ןידה-ךרועב "ןומאה
.ךפיהה תא קוידב דיעה אוהש אלא ,הילע

הז היה ירוגינס רמ םע ימשאנ רמ לש ירוקמה םכסהה יפל יכ הלעמל וניאר
קית להנל" .ןידב יאכז ואיצוהל תוסנלו ,טפשמב וגצייל רומא ןורחאה
.םירמואש ומכ ,"תוחכוה

הזש תנמ לע ישילשה ןידה-ךרוע לש ויתורש תא רכש ימשאנ רמ יכ וניארו
.ול הסחוי רשא המשאב ומשב הדוי

האדוה :הדובע לש רתוי לוז גוס שפחל טילחה ימשאנ רמש ,ילוא ,רמול רשפא
ימש ומכ שממ ,הזוח לוטיבל הליע וניא ,ןבומכ ,הז .שנועל-ןועיט םע ,המשאב
,אצמ אוהש םושמ קר הקסיעה תא לטבל לוכי אל יתרקויו שדח בכר הנקש
.האיצמ-ריחמב ,שמושמ סוט-סוט הזיא ,םייתניב

,ץראב ןידה-יכרוע לכמ :ךכ ךרעב אוהו ,רחא רבסה היה ימשאנ רמל לבא
ןידה-ךרוע אוה ,ירוגינס רמב קר ןומא יל שי ,רפסמב -20,000מ הלעמל
,תוחכוה-קית לוהינל ,םיבוטה ויתוריש תא לבקל יתלוכי אלשמו ,רינ החמש
המשאב-האדוה ךרוצל קר וב יד וב ילש ןומאה רשא ןיד-ךרוע תחקל יתרחב
... שנועל-ןועיטו

...!?"ןומאה ןדבא" ארקיי ךכלה


לע ,אמק האכרעב תטפושל חולסל - דרפנ ןויעל ןיינע הזו ,ילוא - ןכומ ינא
הזה אשונהש תורמל ,"ןומאה ןדבא" ןיינע תא ,תעדה-חסיהב ילוא ,הסינכהש
.ללכב אלו ,תונעטה יבתכ יפ לע אל ,ללכ ןודנ אל

לכ ,רערעל תושרה תשקב תרגסמב ,יזוחמה טפשמה תיבב ןוידב ,תאז תמועל
.תחאל-תחא ושגדוה הלאה תודוקנה

תטפוש ,ןורש רה-בל תור תטפושה ינפב להנתה יזוחמה ש"מהיבב ןוידהו
תויפיצ םע אליממו ,יזוחמה ש"מהיבל לעופב-יונימ םע ,םולשה ש"מיב
.ןוילעה ש"מהיבל םג ,םתסה ןמ ,םשמו ,האכרע התואל םודיקל

"הקיתעה" ומכו ,הלאה תונעטה לכמ המלעתה ןורש רה-בל תור תטפושהו
.ודגנכ תונעטה לכל סחייתהל ילב ,אמק-הכרעה לש הניד-קספ תא

ר"דה לש ,ליעל וטטוצ רבכ רשא ,וירבד תא בוש ריכזהל הצור ינא ןאכו
:רמא רשא ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש םויה ,ןישח לאשימ

םיאשר םתא ,םינעוטו םכינפל םידמוע רשאכ ,טפשמה תיב דובכ"
םא וליפא םכתעד תא דבכנ ונחנאו ,התוחדל וא ,הנעט לכ לבקל
ופצפצת לא .ונלש תונעטהמ ומלעתת לא לבא .הילע םיקלוח ונחנא
."!םדא ינב לע

טפשמה תיב טפוש רימז קחצי 'פורפה לש ,ליעל ואבוה םה םג ,וירבד תאו
."הירורעש"כ םייוסמ ןיד-קספ רידגה רשא ,הלא םימיל דע ןוילעה

,ןוילעה ש"מהיב אישנ רציש רשקה ,ליעל רכזוה הז םגו ,דקפיי אלש ןבומכו
."היימר תכאלמ"ל הטיפשה תכאלמ ןיב ,ל"ז ןמסוז לאוי ר"דה ,ונמזב


.דואמ רומח הז ,"הליגר" תועט קר ונינפל שי םא םג :ןאכ רבכ רמוא

תונעטה לכל סחייתהלו ,קיתה לכ תא ריכהל בייח והשלכ קיתב ןדה טפוש
תונוכתה תא ,ראשה ןיב ,הנומה ,'א11 ללכ תא ליעל יתאבה .וב תונעטנה
:הלאה

;(1)'א11 ללכ) יטפשמה רמוחה תנכהב תוידוסי

;(3)'א11 ללכ) הדובעל תיניינע השיג

תלוכיהו ,םינותנה לכב תובשחתה ,לפט ןיבל רקיע ןיב הנחבה
;(4)'א11 ללכ) תונוכנ תוטלחהל עיגהל

.ילאוטקלטניא רשוי ,יטירגטניא לע רבדמה ,(6)'א11 ללכל ונעגה אל דועו


תונוכתה יתש רסוחב םג הקול ןורש רה-בל 'בגה עודמ ריבסהל הצור ינא ןאכו
.הלאה

ןב ךמסמ הל יתשגה ,ןועיטב יתוא ליבגהל השקיב איהש רחאל ,ןוידה ותואב
,וא ,ןועיטה ךרוצל ,ימצעל יתכרע ןתוא ,תומילשמ תונעט לש םידומע הרשעכ
.טפשמה תיב לש ונמזמ ךוסחל ידכ ,ןועיטה םוקמב השגהל ,ןיפולחל

ררועמ הזו ,הזה ךמסמה תא לבקל התצר אל ללכב ןורש רה-בל 'בגה הליחתב
המ ... תויטפשמ תואתכמסא לש ףסוא היה הזה ךמסמהש חיננ .ההימת
הז - הפ-לעב ןועיטכ ,בתכה ןמ ותוא אורקל שקבמ יתייהש חיננו ?וב לוספה
?בוט רתוי היה

לע הזירכהו ,ךמסמה תא לבקל התואינ ,ןורש רה-בל 'בגה התצרתהשמ לבא
תויהל ךירצ היה אל הזה רוערעה :ארונ רבד הרמא איה ,הבישיה םויס
!!!שגומ

רמול הנווכ ךותמ ילוא ,המות יפל תאז תרמוא איהש בושחל היה רשפא
רכש לבקי ןידה-ךרועש ךכל הקדצה התייה אל אדירג תירסומה הניחבהמש
רשא ךכל תוביסה הנייהתו) עציב אל רבד-לש-ופוסב רשא הדובע תרומת
התדמע תא העבק ןכא איה יכ ררבתה תיפוסה הטלחהה םע לבא ,(הנייהת
הטילחה זא רבכ איהשו ,הינפל היהש רמוחה לכ תא הארק איהש ינפל דוע
.רמוחה תא אורקל אלש

אל לבא ,רמוחה לכ תא הארק ןכא איהש איה ,התוכזל ילוא ,תפסונ תורשפא
תוכירצה תולאשה רשאכ ,תוקמע לש תחא המרב אלא - ורשפל תדר הליכשה
.תיתדבוע ןהו תיטפשמ ןה ,םידבר המכו-המכ תורצוי ןיינעל

הקול ןורש רה-בל 'בגה לש ילאוטקלטניאה רשויהש וא :תורחא םילמבו
.ךכ הקול הלש ילאוטקלטניאה רשוכהש וא ,רסחב

.ךכ םיקול םהינשש אוה ריבס רתויו
ךשמהל
ףדה שארל רוזח
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח