ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ

12.7.99 ,אבס רפכ

דובכל
,ד"וע ,יאביל דוד 'פורפה
ביבא-לת

,דודל רומזמ

,עדוי ימ ,ילוא לבא ,אבה ןויערה םע דעומה תא יתצמחה אל םא עדוי אל ינא
ברועמ תויהל רומא ןיידע התאו ,חותפ ןיידע הלשממה תבחרה ןיינע םאו
ןמחר לא דבע טפושה :םיטפשמה רש דיקפתל העצה יל שי ,הבכרמה-השעמב
.יבעוז

הננערו תירוקמ הבשחמ לש םשור תושעל לוכי הזה יונימש הדבועהמ דבל
,ינאו ,שדחה מ"הר לש הבשחמה תוננערב ,הלאכ םנשי הארנכו ,קפקפמש ימל)
הזה יונימל ,(הזה אשונב הדמע שבגל וליפא ןווכתמ יניא ,יטילופ-א םדאכ
:תונורתי המכ םנשי
,הלשממה שאר לש "ישיא יונימ"כ בשחיהל לוכי יונימה .א
,ומולש-ישנא לש תירוחאה תלדב הסנכהכ ול בשחיי אל רבדהו
.יעוצקמ-יניינע יונימכ אלא

המגיטסה ילב - !ןמזה עיגה - יברע רש םג היהי הז .ב
.'וכו ,"הנידמה רכוע" לש תיטילופה

םיצור אל רשא הלא לכל הפה תא םותסי הזה יונימה .ג
יכ םינעוטו ,ןוילעה טפשמה תיבל עבק לש יונימב ותוא תוארל
."תנקתמ היילפא" תניחבב וניה טפשמה תכרעמב ומודיק

םג ילואו ,ןוילעה טפשמה תיבב דיחיה ידוהיה אוה .ד
- ןווכתמ ינא המל ןיבי ותוא ריכמש ימו - הלוכ טפשמה תכרעמב
.ותוכזל קרו ,ותוכזל תאז ןייצמ ינאו
אקווד והז תולבוקמה תניחבמ לבא ,ימעטל ,דחא ןורסיח ונשי הזה יונימל
לעו תכרעמה תוכיא לע דקפומה ,םיטפשמה רש ,םלועמו זאמ ,יתעדל :ןורתי
תאזבו ןטפשמ-אל ונייהד ,תכרעמל "ינוציח" תויהל ךירצ ,םיטפושה תעמשמ
רש לש יונימהש ןוויכ לבא ,ןילייב יסוי ,יחכונה רשל אקווד אוה ןורתיה
לוקש וניא הזה ןורסיחה יתעדלש ןוויכו ,ףונב גירח וניה יחכונה םיטפשמה
אלש ידכ קר תאז ןייצמ ינאו - עיצמ ינאש המ הז ,יתינמ ןתוא תונורתיה דגנכ
.םיכופה םירבד יתרמא םעפש רמאיו והשימ אובי

ךרקבל תונמדזה שפחמ ינא ,הזמ ץוחו ,שיא םע תמאותמ הניא ,בגא ,יתעצה
.ףוחד אל .ךדרשמב

,הכרבב

ד"וע ,רינ החמש


םיטפשמה רש לא יבתכמל

יאביל דוד 'פורפה לש ותבושתל

:םיינשל םיטפשמה רש לש ודיקפת תקולח ןיינעל דוע
2001-א"סשתה ,הלשממה תושאר לע םידדומתמה לש םהילגרל הפפכ

יבעוז ןמחר לא דבע טפושה לש ותריחב-יא/ותריחב לע
ןוילעה טפשמה תיבב עבק תנוהכל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח