ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא

תטפושל (1 'סמ) יולג בתכמ
1994 טסוגוא

,יתדבכנ

בר אל ןמז ינפל דעש םושמ - הדידי .התגולפ-תב םג איהש ,הדידיל בתכמ והז
וליאו ,טפשמה תיב םלואב ,"ירבח ,יתרבח"כ הז-תא-הז םינכמ ונייה ןיידע
םושמ - התגולפ-תבו .יטרפה םשב הזל הז םינופ ונייה ןונזמב וא תונורדסמב
ינא וב ןיינעבו ,הצקה לא הצקה ןמ תונוש וניתועיד םייזכרמ םיניינע המכבש
.קוחר יכה-יכה הצקב תאצמנ תא הפפכה תא ךילא ךילשמ

םלוא ,תוחונ-יא לש תמייוסמ הדימ ילוא ךל םורגי הז יבתכמ יכ חינמ ינא
היינפה םצעש םושמ ,טעומ אל דובככ ךל בשחיהל רבדה ךירצ לכה-ךסב
,ךלשל תודגונמ תועיד עומשל תונוכנו תלוכי ךל סחיימ ינא יכ הדיעמ תאזה
הנופ יתייה אל ,לשמל ,ןורוד םירפאל .יתיעט רמול ילאוטקלטניא רשוי םגו
.תאזה המבה לעמ

,טפשמה תליחתב םשאנה תא רוקחל טפושה לע רסוא ילילפה ןידה רדס קוח
תלבק" םע תחא הרושב תאזה הריקחה תא דימעה ןוילעה טפשמה תיבו
םשאנה תא לואשל אוה ריתמ ןכ קוחהש המ ."םייוניע ידי-לע תודוותה
.םושיאל ותבושת תרהבהל תושורדה תולאש

יתשכ םימוד םהינש לש םושיאה יבתכו ,"הארקה"ל םיאב ןועמשו ןבואר
,ןועמש וליאו ,"תודבועב הדומ" ,םושיאל ותבושתב ,ןבואר .םימ תופיט
יתשב םיפטוח םתא ןבואר לש ותבושת תא ."תודבועב רפוכ" ,ותבושתב
תא וליאו ,טרחתהל קיפסי אוהש ינפל ,שנועל-ןועיטל םירבוע דימו ,םיידי
םאה ."הרהבה תולאש" תרתוכה תחת לכהו ,ברעו-יתש םירקוח םתא ןועמש
?הרורב תוחפ ןועמש לש ותבושת תמאב

םוקמ שי ,רפוכה םשאנל הרהבה תולאש גיצהל םוקמ שי םאש רמוא ןויגהה
תא םילאוש םתא םא :לשמל .הדומה םשאנל םג תולאשה ןתוא גיצהל
,בכרב גהנ אוהש ךכב םג רפוכ ינודא םאה ?רפוכ ינודא קוידב המב" ןועמש
קוידב המב" :ןבואר לע םג ךכ ושקת אלש עודמ - "?הריבעה עוציבב קר וא
עוציבב קר וא ,בכרב גהנ אוהש ךכב םג הדומ ינודא םאה ?הדומ ינודא
."?הריבעה

,רוקח וקימעי םקלח .םיטפושה לכ לצא הדיחא הניא תאזה תויביטיזיוקניאה
וקפתסי רשא םיטפוש אצמנ ןיידעש ןכתייו ןרופיצה הצקב קר ךב ועגי םקלח
,(1994 לירפא) ונדמע ךכ לע םג :רבד והולאשי אלו ,םשאנה לש "ינא רפוכ"ב
,םימשאנה לש לואשיתה םוחתב "תנייטצמ"ה ראות תא ךל יתקנעה רשאכ
.תיתרטשמ תעבות רבעב ךתויה תדבוע תא יתרכזה ךכ בגאו

רתומ .םלועבש הלאש לכ םשאנה תא לואשל רתומ ,תטפושה דובכ ,ךתטישל
תודבוע לע םגו ,םושיאה-בתכב ללכ תורכזנ אל רשא תודבוע לע ותוא לואשל
םיכמסמו םיגצומ וינפב גיצהל רתומ .םושיאל ותבושתב תורכזנ אל רשא
רתומש תולאש קר אל ותוא לואשל רתומ .םהיפ לע ותוא רוקחלו ,םינוש
אלא תורתומ ןניא רשא תולאש םג אלא ,ונוצרמ דיעמ רשא םשאנ לואשל
לכ תרתומ :רוציקב .(םש וליפא תורוסא ילואו) יתרטשמה תוריקחה רדחב
גצוימ-אלה םשאנה תא רוקחלו ,םירבדה רדס תא ךופהל האב רשא הלאש
לא הידע ןושאר תא האיבה העיבתהש ינפל דוע (גצוימה םשאנה תא וליפאו)
.טפשמה תיב תונורדסמ

םולצתבש בכרה םאה" ;"?ינודא לש אוה ... רפסמ בכרה םאה" :תואמגוד
תולאש הלא תמאב םאה ."?םולצתה תא האר ינודא םאה" ;"?ינודא לש אוה
?ינא רפוכ רמוא רשא םשאנ לש ותבושתל הרהבה

רפכ אוה םגו ,הנואת תמירגב םשאומ רשא גהנל תולאש ,לשמל ,וא
;"?'רוצע' רורמת םש היה םאה" ;"?גהנ ינודא תוריהמ הזיאב" :תודבועב
םאה" ;"?ותנגה תא חיכוהל הצור ינודא דציכ" ;"?המשאב רפוכ ינודא המל"
;"?אב ינודא ןוויכ הזיאמ" ;"?ןיד-ךרוע םא וא ,דבל טפשמה תא להני ינודא
ינודא" ;"...הרק קוידב המ ונל רפסי ינודא" ;"?ינשה בכרה אב ןוויכ הזיאמ"
."!ותוא האר אלש רמוא ומצעב ינודא" ;"!ותוא הארש רמוא ומצעב

תסירפ םע ,יתרטשמה תוריקחה רדחל רתוי דוע םיאתמה שיחרת ,לשמל ,וא
לש בכרה הז .םישרתה תא הארי ינודא" :םשאנה ינפל ןחובה לש םישרתה
המ" ;"?לאמשמ אב ינודא" ;"?רורמת שי הפ" ;"?ינשה בכרה הז" ;"?ינודא
."?רפצ אל ינודא עודמ" ;"?רפצ ינודא עודמ" ;"?םשל ןאכ ןיב קחרמה

לש בכרב סנכנ ינשה גהנהש רמוא ינודא ךיא זא" :ץחמה-תולאש תואב ןאכו
-דמצל הרהבה תולאש שממ ."?םשא אל אוהש רמוא ינודא ךיאו ,ינודא
."תודבועב רפוכ" םילימה

רתומ) קותשל שקבמ אוה םא םג םשאנה תא רוקחל רתומ ,בגא ,םכתטישל
לוכי אל ינודא" :תילאטוט איה הריפכה יכ תושרופמ ריהבמ אוה םא םגו ,(ול
לכ יכ דיעמ קר הזו ."!תוילאטוט תוריפכ םילבקמ אל ונחנא !קותשל
.לודג דחא ףולב םה "הרהבה"ה תולאשל םכלש םיצוריתה

.ךילגרל הפפכ ךילשהל הצור ינא ןאכ חתופ ינא הב םיבתכמה תרדסב .הפפכה
יתעד קר ,ןבומכ ,וזו - הגוש תא םא וליפא יכ חיכוהל תונמדזה ךל תתל
הדימ התואב תלעופ ךתטיש יכ תוארהל .יטירגטניא ךל שי ןיידע - תישיאה
יפלכ םגו ,רפוכ אוה רשאכ קר אלו ,הדומ םשאנה רשאכ םג - םינוויכה ינשל
.םשאנה יפלכ קר אלו ,העיבתה

אלש עודמ .הליספה ןמזב הגיהנ לש הריבעב הדומה םשאננ ,לשמל ,יחק
תא ליטמה ןידה-קספ לש ומויקב קר הדומ ינודא םאה" :ותוא ילאשת
אצמתמ אל ינא דיגי םשאנה םאו) ?"תיטפשמה ותופקתב םג וא ,הליספה
אל לבא ,ד"הספ לש ומויק יבגל אלא ,האדוהה תא לבקל ןיאש ןבומכ ,הזב
םימשאנל תתל אל ידכ ,הלאכ תולאש םילאוש אל םתא םויה .(ותופקת יבגל
ינא" רמוא םשאנהש תמיא לכ תוחכוה-טפשמל סנכיהל אל ידכ ."תונויער"
."ודובכ ,הזב אצמתמ אל

ילאשת אלש עודמ .רורמתל תויצ-יא לש הריבעב הדומה םשאנל ,לשמל ,וא
ותויקוחב םג וא ,רורמתה לש יסיפה ומויקב קר הדומ ינודא םאה" :ותוא
יכ הדומה םשאנל המוד הלאשו ?"תכמסומה תושרה ידי לע בצוה אוהש ךכבו
'תינוריע' איהש ךכב קר הדומ ינודא םאה" :"תינוריע" ךרד רדגב הניה ךרדה
םג וא ,תימוקמ תושר לש הטופיש םוחתב אוהש ונייהד ,'ילפיצינומ'ה ןבומב
םאהו ,תוכמסומה הרובעתה תויושר ידי לע 'תינוריע'כ העבקנ ךרדהש ךכב
ינשמ ,הכלהכ תוררמותמ הנייהת הילא תוסינכה לכש ךכב םג הדומ ינודא
."?ומצע עוריאה ןמזב םג ךרדה ידיצ

ןידה רדס קוחל 143 ףיעס לש ונובלע תא בוש עובתל ,וז תונמדזהב ,הצור ינא
םושיאה בתכ תא אורקל" קר אל טפשמה תיב לע ליטמ הז ףיעס :ילילפה
טפשמה תיב םא ,םושיאה בתכ ןכות תא ול ריבסהל םג אלא ,"םשאנה ינזאב
םשאנה לע תופכל ידכ "הארקה"ה תבוחב םיזחאנ םתא ."ךכב ךרוצ האר"
לכ הב םישוע םתא לבא ,"הארקה" םכיפב הייורקה תדרפנה הבישיה תא
תא וליאו ,"םשאנה ינזאב םושיאה בתכ תא אירקהל" דבלמ םלועבש רבד
םתא ,"םושיאה בתכ לש ונכות תא םשאנל ריבסהל" ונייהד ,"ינשה יצחה"
ןכ םא אלא) "ךכב ךרוצ" םיאור אל םתאש םושמ תאזו ,"םיחכוש" בורל
.(תודוהל םשאנה תא ענכשל דעונ "רבסה"ה

ךרד" רורמת יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק וב) ןילוסא ןיינעב עודיה ןידה קספב
,ןידה קספ ןתינש רחאל ,ררבתנ (ךרדה ידיצ ינשמ בצומ תויהל בייח "תינוריע
ש"מהיבב םיטפושה תשולשו הרובעתה טפוש) םיטפוש העברא ועט יכ
גשומה לש ותנבהב ,תואכרעה שולש לכב העיבתה יגיצנ םג ועטו ,(יזוחמה
עיפומ רשאכ לבא ,ועט םידמולמ םינטפשמ העבש ."תינוריע ךרד" יטפשמה
ול ריבסהל "ךרוצ םיאור" םכניא םלועל םתא םוי-השק ולגזוב הזיא םכינפל
.ותנגהב ול רוזעל םילוכי רשא םירחא םיבר םירבד וא ,"תינוריע ךרד" הז המ

,תאזה הדבועב האדוהה תא ויפמ עומשל םיכחמ אל וליפא םתא בורל
תבוגת המ" ותוא םילאוש םתא ."רצוקמ ןיד רדס" אוה םכלצא שיחרתהו
הרקמב) "עסנ ינודא תוריהמ וזיאב" וא ,(בוטה הרקמב) "םושיאל ינודא
תוריהמ וזיאב עדוי אל ינא ,טפושה דובכ רמוא ולגזוב רמ רשאכו ,(ערה
שקבל םיזרדזמ םתא ,טפושה דובכ ,רטמודיפסה לע יתלכתסה אל ,יתעסנ
םירבוע ךכבו ,(עבותה לש אל ,ולגזוב לש) ולש תועשרהה ןוילג תא עבותהמ
תונמדזה ול היהתש ילבו ,ךכב שיגרי םשאנהש ילב ,שנועל םינועיטה בלשל
וא ,"העדוהו הנתינ" ןידה-תערכה ויפל לוקוטורפב בותכהש ןבומכ .טרחתהל
.לודג דחא ףולב אלא הניא בורל ,"יבמופב העדוהו הנתינ"

המלו עודמ םשאנל "ריבסהל" םישקעתמ רשא ,יטירגטניא ילעב םיטפושמו
םשאנה לש סרטניאה רשאכ םג םייבקע ויהיש הפצמ ינא ,תודוהל םהל יאדכ
.אקווד ,רופכל ול יאדכ עודמ רבסה בייחמ

בתכמה תליחתל הרזח

:הרדסב ינשה ,אבה בתכמל
קדצ-טפוש לש הרהבה תולאש
.תוריהמ תוריבעב םידומה םימשאנל


הלעמל רוזח


טפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח