ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא


טפוש םיפיעמ ךיא

המדקה

זאמש הייאר אהו ,הזה אשונה לא - רזוח השעמלו - סנכנ ינא לק בלב אל
םהב םיכורא םישדוח ורבע הזה "םטייא"ה תא רתאל תולעהל יתחטבהש
.ונלש רתאב "ןשקרטסנוק רדנא" היה הזה ףדה

לש היעצפ לע חלמ תיירז םושמ ןאכ םיאבומה םירבדב שיש אוה ילש ישוקה
הרקש המו ,דיאל-החמש םוש יבלב ןיא .התדימכ השנענו ,יד הלבסש ימ
תא רשויב החיוורה איה לבא ,בושו-בוש ,בלב יל טבוצ ןיידע המצע תטפושל
.תושעיהל היה בייח ,הל השענש המו ,הלביק איהש המ

,היינעה יתעדל ,רשא ,הלאה םירבדל הנוילע תובישח סחיימ ינא ךדיאמ
.םלועב םיטפושל הנפלואה יתב לכב דמליהל םייואר

המש לע ןאכ רוזחא אל ,ךרוצל אלש ביאכהלמ רשפאש המכ דע ענמיהל ידכ
רשא ,רבעב יתמסריפ ןתוא תומישרה ףוגמ ותוא טימשא ףאו ,תטפושה לש
אל םשה םוסריפ ,השרפה תא ריכמש ימ לכ אליממ .בוש ןתוא איבמ ינא ןאכ
.ריכמ אל - ריכמ אלש ימו ,רבד ול ףיסוי

.תוריהב-יא דוע רזפל ינוצרב תאזה המדקהה תרגסמב

רבע רבדה .התוא ללוחש ימכ ,הילא ימש רשקנ השרפה הצצופתה רשאכ
המסריפ ףא ,הבותכה תונותיעב ,תחא תבתכו ,ילא עיגה םג ךכו ,ןזואל-הפמ
םלוא ,יתוא הנייאר ןכא תבתכ התוא .הנבל שודיק לש תויתואב רבדה תא
תולדל היתונויסינ לכו ,דבלב יביטמרונ-ינורקעה רושימב התייה יתוסחייתה
.תופיקתב וחדנ השרפב תישיאה יתוברועמ לע עדימ ינממ

?תישיאה יתוברועמ תלאשל סחייתהל ןכומ יניא עודמ

םג ,ןבומכ ,לוכי ינא .ןיד-ךרועכ ןהו יאנותיעכ ןה ,ןויסחה םושמ - תישאר
ןיינעב ,האבה םעפבו ,השעא ךכ םא לבא ,תוברועמ לכ תיביטיזופ שיחכהל
הצור אוהשכ") שממ-האדוהכ יל בשחיי רבדה ,"הבוגת ןיא"ב בישא ,רחא
.("!הז תא תושעל דואמ בוט עדוי אוה ,שיחכהל

ולאשת לא ?עודמ ."תומימע"ה לע רומשל יל אוה ליגר יתלב ףיכ - תינשו
הנש םישולשל בורק :תויטילופה יתועיד ןיינעב םג ומכ ,יל הנעמ ןיא ,יתוא
הזו ,ןהמ םיעדוי םניא רתויב ילא םיברוקמה םג ,יבמופב ןעיבהלמ ענמנ ינא
.ךפיהל .יל עירפמ אל ירמגל

רפסמב תודוהל בייח ינא ,רשפא-יא םולכ-אלב רוטפ תניחבב ,תאז םע דחי
.תויבמופל וכזו םיבותכב ושענ רשא ,תודבוע

םייולגה םיבתכמה תשולש תא יתמסריפ ינא - תישאר
,הדלונ השרפהש ינפל דוע ,תטפושה לא
.תאזה תטפושה ןיינעב םיטפשמה רש לא יתינפ םגו

תא לוספל הצלאנ תטפושהש רחאל ,טפשמה לש רתוי רחואמ בלשב - תינש
.קיתה ותואב תמשאנה תא יתגציי ינא ,תוחכוהה בלש ליחתהו המצע

,יתכרעמ לשכ הבתכה תא יתמסריפ ינא - תישילשו
.ךשמהב ,ןאכ תאבומה

.הירוטסיה - םירמואש ומכ ,ראשהו ,המדקהה ןאכ דע


הייעבה

רבסהה .הנש 70 ליג דע ונייהד ,"םייחה לכל" הנמתמ לארשי תנידמב טפוש
םעפ לכ רחביהל ךרטצי אוהו ,ןמזב תלבגומ היהת ותנוהכ םאש אוה ךכל
ובייחי שדחמ רחביהל ןוצרה ירהש ,תיטופישה ותואמצעב עגפי רבדה ,שדחמ
.ןוויכ םושל לזופ וניא קדצ-טפושש דועב ,םינוויכ ינימ לכל לוזפל

.יהי ול

ילב רמסמ ומכ אוה טפושש אוה ריחמהו ,ריחמ ונשי תאזה תואמצעלש אלא
ורקעל רשפא יא טעמכ ,ילאטוט ןולשיככ הלגתמ אוה םא םג רשא ,שאר
.תכרעמה ךותמ

.הלאכ םיטפוש םנשי ןכאש בטיה םיעדוי ונחנאו

?טפוש "ררחשל" אוה ירשפא יתלב טעמכ עודמ

םירטפמ ןיא עודמ הלאשה לאשית דימ ,ינולפ טפוש םירטפמ םאש םושמ
טפוש םירטפמ ןיא עודמו ,ורבחמ עורג תוחפ אל אוהש ,ינומלא טפוש
.דחי םג םהינשמ בוט רתוי הברהב אל אוהש ,ינומלש


לש ותנוהכ תקספהל קוחב ועבקנש םיכרדה
טפוש

(א)7 ףיעס יפל אוה טפוש לש ותנוהכ לש ןוצרמ-אלש הקספהל דחאה ךרדה
שאר בשוי אוהש ,םיטפשמה רש םילוכי הז ףיעס יפל .הטיפשה :דוסי קוחל
הדעוול עיצהל ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ וא ,םיטפוש תריחבל הדעווה
לש בורב לבקתהל הכירצ הז ןיינעב הדעווה תטלחהו ,ותנוהכמ טפוש ריבעהל
.הירבח תעשת ךותמ העבש

העשת ךותמ העבש לש בורל השירדה יכ - ןויגה ללושמ הז ןיאו - רמול רשפא
רבסה םג ךכל ונשי לבא ,טפוש לש וירוטיפב רהזיהל שי המכ דע ונדמלל האב
- ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפוש םה הדעווה ירבחמ השולשש ןוויכ :ףסונ
רשפא יא ,דחא שוגכ םיאב הלא תשולשש ןוויכו - טפשמה תכרעמ יגיצנ :ירק
.טפשמה תכרעמ לש התמכסה ילב טפוש ףיעהל

יתעמשמה ןידה תיב לש הטלחה יפ לע איה טפוש ףיעהל ינשה ךרדה
סה ?"םישנוע") "תעמשמה יעצמא" ראש ןיב ,ךמסומ רשא ,םיטפושל
םולשתב ןיב" ,הנוהכה ןמ טפושה לש "הרבעה" לע תורוהל םג ,(!ריכזהלמ
."התצקמ וא הלוכ ,התלילשב ןיבו הבציק

לעו ,םיטפשמה רש קר שיגהל לוכי יתעמשמה ןידה תיבל טפוש לע הנלבוק
:הלאמ דחא דוסי

;ודיקפת יולימב הכלהכ אלש גהנ טפושה (1)
;לארשיב טפוש לש ודמעמ תא םלוה וניאש ןפואב גהנתה טפושה (2)
;ןולק םושמ הב שי ןינעה תוביסנבש הריבעב עשרוה טפושה (3)
.ןידכ אלש ויונימ תא גישה טפושהש האצמ הדעוה (4)     

יתלבה ,ישילשה ךרדה םג םייק ,קוחב ועבקנ רשא םיכרדה ינשל רבעמ
ול רמול ,טפשמה יתב להנמ לצא הפק סוכל טפושה תא ןימזהל :ילאמרופ
.תדבוכמ הרוצבו ,טקשב שורפל ול יאדכש :זמרה תא ןיביש הווקתב ,ךכו-ךכ


תושעל אל המ

אל ךיא איהו :הבושח רתוי הלאש הנשי ,טפוש םיפיעמ ךיא הלאשה ינפל
.טפוש םיפיעמ

םתוכמס תא וליעפי ןוילעה טפשמה תיב אישנ וא םיטפשמה רשש ידכ
,ותנוהכמ טפושה תא ריבעהל הדעול עיצהל וא ,יתעמשמ ןידל טפוש דימעהל
יתבב םיאצמנ אל אישנהו רשה ירהש ,הנולת תויהל ,ללכ ךרדב ,הכירצ
תא סינכהל סרטניא םוש ול ןיא הפי אל גהנתמ רשא טפוש .טפשמה
יארקא תוקידב תושענ ויה םא וליפאש ךכ ,טפשמה לוקוטורפל ותוגהנתה
.סרח תולעמ ויה ןה טפשמה יתב לש םיקיתב

לכ דצמ וא ,עגפנש ןידה לעב לש ודיצמ אובל ,אופיא ,הכירצ טפוש לע הנולת
.ול תפכא רבדה רשא םדא

יאשר טפוש לש היואר אל תוגהנתהמ עגפנש םדא לכ ליעל וניארש יפכ
תכרעמב דחוימבו ,תכרעמ לכב ,םירבדה לש םעבטמ ,םלוא ,ןנולתהל
יניינע לופיטל הכזת טפוש דגנ הנולתש יוכיסה ,תננוגמו הרוגס ,תינרמש
.ספאל תפאוש

רותעל וינפב ךרדה החותפ ,תונולתב לופיטה ךרדמ החונ ותעד ןיאש ימ
,הזכ ןיינעב ץ"גבל הריתע תחא םעפ ולו וניאר אל םויה דע םלוא ,ץ"גבל
תא תטפושה ,טפשמה תכרעמ :תיניינעו תיניצר תוסחייתהל התכז רשא
לכ השעמלו ,הצוחה הסיבכ םוש איצוהל אל דואמ קזח סרטניא הל שי ,המצע
ןיינעל ןמזמ ךפה םייונימו םתריחב יכרד ומכ ,םיטפוש לש םתוגהנתה אשונ
.ןיטולחל טיפש יתלב

תמייק השעמל יכ םיעדוי םיטפוש דגנ תונולתב םילפטמה םימרוגהש ןוויכ
,םאתהב תונולתל םיסחייתמ םה ,ץ"גבל הריתע ינפמ תטלחומ תוניסח םהל
תא ונלביק" חסונב ,תילמרופ הבושת וליפאש חינהל ריבס םירקמה בורבו
.לבקת אל - "... םוימ ךבתכמ


ןושלב עודיה ,1958 ט"ישת ,(תוקמנהו תוטלחה) להנימה ירדס ןוקיתל קוחה
תשקבל רתענ וניא רשא רוביצה דבוע תא בייחמ ,"תוקמנהה קוח"כ םעה
אל הבושת ןתנש וא ,דעומב הנולתה לבקמ בישה אל .תאז קמנל חרזאה
.ןידכ לעפש החכוהה לטנ תא וילא ריבעמ קוחה ,תקמונמ

.תאזה הנעטהמ םג ומלעתי טושפ םה :ץ"גב ינפב הזה רבדכ ןעטת ךל לבא

םימרוגה לא הנולת לש ךרדב טפוש ףיעהל ןויסינ לכש ,אופיא ,איה הנקסמה
.ראודה לוב תא וליפא הווש וניא םימכסומה
!וא ?תושעל ,תאז לכב ,המו

,המדקהה לא עגרל רוזחל שקבמ ינא ,ךמצעב-תאז-השעה לא עיגנש ינפל
לש םמוסרפב "יתידוה" םש ,ליעל
,תטפושה לא םייולגה םיבתכמה תשולש
הבתכה לש המוסרפבו ,ירחאש-בלשב ,תמשאנה לש הגוצייב ןכו
,ןאכ תאבומ ,רומאכ ,רשא ,יתכרעמ לשכ
יתפדעה ,ןיבל-ןיב שחרתה רשא לכב - היה םא - יקלחל רשאבו ,ךשמהב
.עודמ יתרבסה םגו ,"תומימע" לש בצמב וריאשהל

אלא ,המ-השע-ימ תיתוליכרה הלאשב םיקסוע אל ונחנא הזה םוקמב לבא
םיאשר םתא הז ןיינעלו ,המ-תושעל-ךיא איהו ,תיטקארפ רתויה הלאשב
.דחא םדא לש וידי-השעמ התייה וליאכ תולשלתשהה לכ תא תוארל

?עודמ ךכ לכו

תא ףיעהל הצור היה והשימ הליחתכלמ םאש םיעדוי ונחנא דבעידבש םושמ
תושחרתהה רשאמ רתוי בוט רבדה תא עצבל היה לוכי אל אוה ,תטפושה
.הפוס דעו התליחתמ התייהש יפכ ,המלשה


.תיגטרטסא בושח :חתפמה-תלימ לא ונתוא איבמ הזו

איהש תכרעמב ,טפוש לש ותפעה ומכ השק ךכ לכ הרטמ גישהל םיצור רשאכ
בינמה "ןשקא" ןיאו ,ונרמגו-גנבז לש תונורתפ ןיא ,הירבח לע תננוגמ ךכ-לכ
בטיה ריכהל ךירצ הזה שרגמב תואצות גישהל הצורש ימ .תוידיימ תואצות
תכרעמה תא ןרמתלו ,המידק םידעצ םירשע בושחל ,תולעופה תושפנה תא
.המצע לש םיילגרב רתה-ילבל תכבוסמ איה וב בצמל

.המצע השרפה לא םירזוח ונא ןאכ ?"תיגטרטסא" םילעופ דציכ

יושע יטרפ בתכמ .יבמופ ,יולג ןפואב לבא ,טפושה לא םינופ - תישאר
יאדוול בורק ךדיאמו ,דחמ ,ינולפ ןיינעב טפוש לע עיפשהל ןויסנכ שרפתהל
יל המלו ,הזה בתכמה לע עדוי ללכב ימ ירהש ,ונממ םלעתי טפושהש
.וילא סחייתהל

.תוכלשה המכ הל תויהל תויושע ,טפושה לא תאזכ היינפ

תא ארוק רוביצה לכש החנה ךותמ ,יושע אוהש איה רתויב הבושחה הכלשהה
לכלו ,ומצעל יקנ חוור .ויכרד תא ןקתלו ,םיבשוח תושעל ,ארוק אוהש המ
.ןויצב רשא םעה

לבקתת רשאכ ,זאו ,וילא היינפהמ לילכ םלעתי אוהש איה הכופהה הכלשההו
.םכל ונרמא רמול לכונ ,תיפוסה האצותה

הקותמ השגרה וז ,םינוש םירשקהב ,ךכל םעפ אל הכזש ימכ ,יל ונימאתו
.םכל יתרמא רמולו אובל דואמ

המצע תטפושל הרקש המ .דיאל-החמשל רשק לכ ךכל ןיא :קפס ריסהלו
איהש המ תא רשויב החיוורה איה לבא ,בושו-בוש ,בלב יל טבוצ ןיידע
.תושעיהל היה בייח ,הל השענש המו ,הלביק


השוע תא םא :איה םיבתכמה תשולש לש םתיצמת
יפלכ םגו ,םשאנה יפלכ םג ןפואה ותואב יגהנת תוחפל - לוספ והשמ
.העיבתה

םא ותוא תלאוש תא ,המשאב רפוכ תוריהמ תריבעב םשאנ רשאכ :לשמל
תלאש" קוידב אל וז .תלעופ המלצמה דציכו ,דבוע רישכמה ךיא עדוי אוה
הדויש םשאנה תא ענכשל התרטמ רשא הלאש אלא ,קוחב תרתומה "הרהבה
,תלעופ המלצמה דציכו ,דבוע רישכמה ךיא עדוי וניא אוה םא ירהש ,המשאב
?המשאב רופכל ול שי הקדצה וזיא

םא לבא .םשאנה תא לואשל רוסא טפושל רשא ,תועידה לכל ,הלוספ הלאש
הדימ הנשי טפושל םאו - הרשכ הרהבה-תלאש וזש בל-םותב ןימאמ טפושה
םג הלוספה הלאשה התוא תא גיצהל בייח אוה - יטירגטניא לש תילמינימ
ךיאו ,דבוע רישכמה ךיא עדוי וניא אוה םא ירהש ,המשאב הדומ רשא םשאנל
ול שי הקדצה וזיאו) המשאב תודוהל ול שי הקדצה וזיא ,תלעופ המלצמה
דציכו ,דבוע רישכמה ךיא עדוי וניא רשא םשאנמ האדוה לבקל טפושל
?(תלעופ המלצמה

רוריב ,ותכשלב ,םייקל ול םיעיצמו םיטפשמה רש לא םינופ - תינש
- ךכב הצרי םא - טפוש ותואל רשפאי רשא ילאמרופ-אל יביטרטסינימדא
.תדבוכמ תוחפ השירפב ןכתסהל וא ,"ותמזוימ"ו ,טקשב שורפל

.הפפכה תא םירה אל םיטפשמה רש לבא ,יתישע ךכ
,ותנולת אנ חלשי ,ןנולתהל הצור ינודא םאו ,ותטישל ,"לבוקמ אל" הז
.(לבוקמכ ןכ םג ,הנממ םלעתנ ונחנאו) לבוקמכ


תושקב :הטלקהה רישכמ תא חכשת לא ,טפושה לא ךתכלב :תישילש
ןהייוכיס טפוש לש הלוספ תוגהנתה ףושחל תושקבמה םילוקוטורפ ןוקיתל
רוערע-תאכרע ףאו ,וידי-ומב ורבק תא הרכי אל טפוש ףאש םושמ ,םייספא
.ךל רוזעל ברעתת אל


,לוקוטורפה ןוקיתל השקב םע דחי ,טפושה תליספל השקב שגה :תיעיבר
היהי ןתינש ,םידקוממו םיטרופמ ךכ-ידכ-דע ויהי אל םינוקיתהש גאד לבא
ם"דהל תנעטל טפושה תא רורגי הז רבד .הטלקה לע םיססובמ םה יכ ןיבהל
,קרס" רמול דוע לוכי אוה ןיא וב םותס יובמל ותוא איבת רשא תירקש
."!קרס

איהש ללגב הפע תטפושה םא הלאשה :רתויב ילע קיעמ רשא רבדה הזו
רשא ,תולספה תשקבל הבוגתב ,הרקיש איהש ללגב וא ,תמשאנב הללעתה
.לוקוטורפה ןוקיתל השקבה לע הנעשנ


תורעה יתש דוע

ןמלטנ'ג .יאביל דוד ,זאד םיטפשמה רש דגנ תוישיא תונעט לכ יל ןיא - תחאה
.תויפיפ-ברחכ הלעפ ,"תולבוקמ"ה לכלו ,תכרעמל ותונמאנ לבא ,יתימא
.הבשחמל רמוח


תטפוש ינפב טפשיהל "התכז" השרפה תא הצצופ רשא תמשאנה - היינשהו
,התכוז איה רוערעב לבא ,הל הסחוי רשא הריבעב העשרוה םגו ,תרחא
.הנידמה תמכסהב

הנידמה תורישב םיטילקרפה .רידנ רבד אוה העיבתה לש התמכסהב יוכיז
"תונוחצינה לס" יפל תדדמנ םהלש הדובעה תוכיאש ימכ בורל םיגהנתמ
,יוכיזל םיכסמ טילקרפ רבכ םאו ,טפשמה תיבמ "התייבה" םיאיבמ םהש
."ילובג" תויהלמ קוחר היה הזה "סייק"הש ןמיס

תטפושה לש "םירבסה"ה לכ םיירקש לבה-ירבסה ויה המכ דע שיחממ הזו
,םירוספורפ" איבהל ךרטצת איהש ,"הנגה ןיא" תמשאנלש ךכ לע
אל וליפא תאש ,םינורטקלא םירבד לש ,הקיזיפ לש ןיינע הז"ש ,"םיאקיזיפ
."!םוליצ ןאכ שי ?תרבדמ תא המ לע"שו ,"הז לע תבשוח


.םיבותכב רשא לכל - ןאכמו

:תטפושה לא םייולגה םיבתכמה תשולש הלא
ןושאר בתכמ
ינש בתכמ
ישילש בתכמ

:תולשלתשהה לכ תא הפשחו ,השרפה םויס םע המסרופ רשא הבתכה וז
יתכרעמ לשכ

:היתובקעב ואבש וא ,הבתכב םירכזואמה ,םיטפשמה רש לא יבתכמ הלאו
12.10.95 םוימ בתכמה
2.11.95 םוימ בתכמה
20.3.96 םוימ בתכמה
11.4.96 םוימ בתכמה


הלעמל רוזח

טפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח