ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא2.11.95 ,אבס רפכ

דובכל
יאביל דוד 'פורפה
םיטפשמה רש
םילשורי

,ידבכנ

29.10.95 םוימ 129232 ךבתכמ - ינולפ הרובעת טפוש :ןודנה

.ןודנבש ךבתכמ לע הדות

לע ללוכ) ןורוד םירפא דגנכ יתונולת לע תיניינע הבושת ךממ לבקא אלש דע
דגנ יתנולת לעו ,(היסנפל ותאיצי רחאל דע התהתשה ךתבושת עודמ הלאשה
,תאז לכב ,אוה ןורחאה הזש םושמ ,תולדבה ףלא לידבהל) יולה 'י טפושה 'בכ
ןדרט אלו) רוביצה-תרשמ יב תוארל ליחתת אלש דעו ,(יתעדל ,ןוגה ידוהי
לעו ,םימייוסמ םיטפוש דגנכ ןנולתמ ינאשכ םג ,םיישיא תונובשח להנמה
לע אלא - תוימש תונולת ינממ לבקל הכזת אל ,(תישיא יל םיעגונה םיניינע
.ילש םיאנתה יפ

- םימשאנהמ השוע רשא טפושה ימ תעדל קקותשמ התא תאז לכב םאו
ןידה-יכרועמ םגו םיגצוימ םימשאנמ םג לבא ,םיגצוימ-אל םימשאנמ רקיעב
רש לש ותעדל ,םיפסכה תדעו ר"וימ השוע רצואה רשש המ - םהלש
הקול אהת םיטפשמה רשכ ךתכאלמ יכ התא רובס םאו ,יחכונה םיטפשמה
עונמל לוכי רשא םלועבש חוכ ןיא - םות דע הז ןיינע ררובי אל םא רסחב
.ןוכנל אצמתש ךרד לכב ,אשונב ךלשמ הריקח םוזיל ךממ

םיעינמו םיאיבמ דציכו ,תוריקח םילהנמו םימזוי דציכ ךדמלל ךירצ אל ינאו
-יכרוע תא םג ןמזל לוכי התא ןנד ןייעבו) הלאכ תוריקחב דיעהל תוירבה תא
החמש ןווכתמ ,םתעדל ,ימל םתוא לואשל ,םירחאה "םייתרובעת"ה ןידה
.דיגהל המ שי ,םהמ דחא לכל ,םהל םג - ןיינעב םה-םתעד המו ,רינ
.(!תוירחאב

.רשה דובכ ,ךילגרל הפפכה

,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש


ךשמהל
20.3.96 םוימ בתכמה
11.4.96 םוימ בתכמה
...לא הרזח
12.10.95 םוימ בתכמה

הלעמל רוזח
טפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח