ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא11.4.96 ,אבס רפכ

דובכל
יאביל דוד 'פורפה
םיטפשמה רש
םילשורי

,ידבכנ

20.3.96 םוימ ךילא יבתכמ - ### תשרפ :ןודנה

### תשרפ לבא ,ןודנבש יבתכמ תא ךל יתחלש זאמ תועובש השולש רבכ ורבע
יפכ ,וז השרפש םושמ ,חספה וילע רבע רשא ץמחכ היהת אל םלועל
רבעמ קחרה תוגרוחה ,תויללכ תוירוביצ תוכלשה תלעב הניה ,ךל יתרבסהש
.### לש ישיאה הלרוג תלאשל

- םא טילחהל ידכ קוקז התא ןמז המכל ההות ינא

יתבב השענה לע (תרחא וא תירוטוטאטס) הקידב וא הריקח םוזיל אל-וא-ןכ
;"המיגד"ה רואל ,הרובעתל טפשמה

לש (קדצבו ,ורידגמ התאש יפכ ,יטילופ) ירוביצה דצה תא קודבל אל-וא-ןכ
תוצרל ידכ רוביצה לע ליטהל ןתינ הריזג המכ ונייהד ,בתכב-תוריפכה תלאש
- תוחפל ,ןכו ,תיתרטשמה העיבתה תאו הרובעתה יטפוש תא

םג ילואו ,תטהולה תטלקל ןיזאהל חישמ תנבל 'בגהמ שקבל אל-וא-ןכ
םע דחי המייק איה ותוא רויסל "ידגנ" ךרדומ רויסל רינ החמש םע תאצל
תוריפכה ןיינעב התעד תא שדחמ-לוקשלו ,"םידמב אל" הרטשמ יניצק
.בתכב

-לש-ופוגל קר אלא ןיינע-לש-ופוגל תוסחייתה ןאכ שקבמ אל ינאש ןוויכ
הברהב ךרוצ ןיאש יל הארנ ,ךל תורכומ רבכ ןמצע תולאשהש ןוויכו ,רוריב
ינשל לועפל לוכי הז לבא ,םינמז-חול ךל ביצמ אל ינא ןכ לעו ,ךכ םשל ןמז
.םינוויכה

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש

הלעמל רוזח

...לא הרזח
12.10.95 םוימ בתכמה
2.11.95 םוימ בתכמה
20.3.96 םוימ בתכמה

:תטפושה לא םייולגה םיבתכמה תשולש
ןושאר בתכמ
ינש בתכמ
ישילש בתכמ

טפוש םיפיעמ ךיא :המדקה

:תולשלתשהה לכ תא הפשחו ,השרפה םויס םע המסרופ רשא הבתכה
יתכרעמ לשכטפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח