ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא

תטפושל (2 'סמ) יולג בתכמ
1994 רבוטקוא


יבמופ ןוידב יתחתפ ,(1994 טסוגוא) הרבעש םעפב ,ךילא יולגה יבתכמב
תא לואשל טפושל ול רתומ ןתוא ,תויקוח "הרהבה תולאש" ןהמ הלאשב
ךכ לע יתדמע .רתומה ןמ תוגרוחה תולאש ןהמו ,טפשמה תחיתפ םע םשאנה
ןיא ,"(...)ב הדומ ינא" רמוא אוהש וא ,"(...)ב רפוכ ינא" רמוא םשאנה םאש
ןושארה םשאנה רפכ ןהב תודבועה םאש םושמ ,תולאשה לע הכלשה לכ ךכל
תוכירצ הנלאשית רשא תולאשה - ינשה םשאנה הדוה ןהב תודבועל תוהז
.תוהז תויהל

תאזה הריקחה תא דימעה ןוילעה טפשמה תיב יכ ונרכזה םג םוקמ ותואב
."םייוניע ידי-לע תודוותה תלבק" םע תחא הרושב

לכ תא לבקי טפוש לכש ךכל הפצמ יניאש רורב םדוקה יבתכממ הלועש יפכ
רשויו יטירגטניא לש הבר הדימל טפושמ הפצמ ינא לבא ,יתועיד
הדומ" יכ ןכתיי אל .אוה-ותטישל ןמאנ ,תוחפל ,היהיש .ילאוטקלטניא
."רורב אל" רבד אוה "תודבועב רפוכ" וליאו ,שמשכ-רורב אוה "תודבועב
.התלבוס הניא תעדה וז תוינש

-טפוש לש הרהבה תולאש :תיפיצפס הייגוסב םעפה קוסענ ךל יתחטבהש יפכ
הז ןיינעל הרהבה הליחת לבא .תוריהמ תוריבעב םידומה םימשאנל קדצ
.ומצע

וא ,"ןכ") דבלב תויורשפא יתשמ תחא וזש רורב ,"יתגהנ" רמוא םדא רשאכ
םא הלאשב ,לשמל ,ןידה אוהו ,"תיקלח יתגהנ" רמול ול רשפא יאו ,("אל"
וא ,רצע "ןכ" אוהש וא :רוצעל בייח אוה וב םוקמב ובכר תא רצע םשאנ
םשכ ,הבושת הניא "שורדה ןמ %65-ב יתרצע"ש הבושתו ,רצע "אל" אוהש
הלוכי הניא םלועל ,תאז תמועל ,תוריהמה תריבע ."ןוירה יצח" ןיאש
הגירחמ לחה ,תויתומכ תויורשפא ףוס-ןיאב אלא ,"אל" וא "ןכ"ב דדמיהל
.עורפה ןוימדה תולובגב הלכו ,רתומה ןמ ש"מק (0) ספא לש

איהשכ םג ,איהש הטיש לכב ,הדידמ-תויועטל הנותנ ,עודיכ ,תוריהמ תדידמ
,הרטשמה לש התטישלו ,םכתטישל) תאש רתיבו ,יתרטשמה ראדרב תישענ
יפל וא ,ולש רטמודיפסה יפל ,םשאנה ידי לע תישענ איה רשאכ (תאב הנממ
,ש"מק 150 לש תוריהמב גהנ אוה יכ הדומ םשאנה רשאכ ,ךכיפל .ויתושוחת
?149 קר ילוא :הלאשה - !!!תטפושה דובכ ,ךתטישל - תשקבתמ

יתידוה ,ךדובכ רמוא ,"?149 קר ילוא" הלאשל תבושתב ,םשאנהש חיננ
,ךתטישל - תשקבתמ הזכ הרקמב .תאז יתאדוהב ןתיא ינאו ,150 תוריהמב
ותוריהמ תא דדמ ינודא םאה ?עדוי ינודא דציכ" הלאשה - !!!תטפושה דובכ
תיתרטשמה הדידמהש תרוויע החנה ךותמ אצוי קר אוהש וא ,ןימא רישכמב
תוסחייתמה תולאש תופשונ וז לש הפרועב רשאכ ,"?היד הנימא איה
,םיעירפמ םימרוג ויה אלש ךכב םג הדומ ינודא םאה" ןוגכ ,"עקר תודבוע"ל
."?'וכו םיאנש ,הובג חתמ יווק

ינא ,יתרבג :ולשב ןיידע םשאנה תאזה הריקחהו לואשיתה לכ ירחא םגש חיננ
יננכת ותוא ,ללכושמ רושכימ יבכרב יתנקתה ,יעוצקמב הקינורטקלא סדנהמ
יתידוה רשאכו ,רתויה לכל ,זוחא יצחב העוט הזה רושכימה .ימצעב יתינבו
רישכמה ילצאש םושמ ,תאזה תועטה תא ןובשחב יתחקל רבכ ,ש"מק -150ב
,םיעירפמ םימרוג םוש ןיאש יתיליגו חטשב יתקדב .ש"מק 151 הארה
םא וליפא לבא ,יפוד אלל לעפ רטושה ידי לע לעפוהש רישכמה םגש יתאדיוו
םוש ידי לע תעפשומ הניאו תיאמצע איה ילש הדידמה - ולצא תולקת ויה
.ש"מק 150 לש תוריהמב יתגהנ היפל םגו ,ינוציח םרוג

שיאו ,ותאדוה יפ לע םשאנה תא עישרהל תיאשר תא הזכ הרקמבש אוה רורב
תבושתב ,םשאנהש חיננ לבא .רשויב ךמחל תא תחוורה אלש ךל רמאי אל
.149 םג תויהל לוכי .עדוי אל ינא ,ךדובכ :רמוא ,"?149 קר ילוא" הלאשל
תרדס - !!!תטפושה דובכ ,ךתטישל - תשקבתמ תאזכ הבושת ירחאש ןבומכ
דע ,האלה ןכו ,"?130 ,140 ,145 ,147 קר ילוא" ,"?148 קר ילוא" :תולאשה
איהש הדידמ ךמס לע ,תיביטיזופ תודוהל םשאנה ןכומ הב הדוקנל ונעגהש
דע וא ,רתומה לע הלועה תוריהמב ,טפשמה תיב יניעב םגו ויניעב םג הנימא
,תיביטיזופ תודוהל ןכומ היה םשאנהש ילב תרתומה תוריהמה לא ונעגהש
.תוחכוהה תעימשב ליחתהל שי אליממו ,רומאכ

קקותשמ ךכ לכ הז םא ,םשאנה תא רוקחל טפושל ול המ לאושה לאשי םאו
יטפשמ ץעוי תויהל רומא טפושה םאה ?"הז םע רומגל"ו ,ותמשאב תודוהל
?םימשאנל

:תודחא תובושת ןנשי ךכל םג
םתא ,םכינפלש םיינשהמ קזחה דצה אוהש ,עבותל םא - תישאר
תאזה הרזעה תא ונתת אל עודמ ,עפשב הרזעו ץועיי םוי-םוי םינתונ
?ולגזובל םג

טפשמה תיב לש תוידוחיי הרזע-תורגסמ עבוק ומצע קוחה - תינש
רדס קוחל -145ו 143 םיפיעס) גצוימ-אלה הזל דחוימבו ,םשאנל
.(ילילפה ןידה

לבקל אלש טפשמה תיב תא ךימסמ ל"נה קוחל 154 ףיעס - תישילש
טפוש בייח המכ דע הארמה רבד ,יהשלכ הדבועב םשאנה תאדוה תא
.םימשאנמ "תואדוה" לבקמ אוהש ינפל רהזיהל

רומשל" ,הנידמה אישנ ינפל םכלש םינומאה תרהצה - תיעיברו
תוטהל אל ,קדצ טפשמ טופשל ,היקוחלו לארשי תנידמל םינומא
.םכתא תבייחמ "םינפ ריכהל אלו טפשמ

תא להנל - "היקוחלו לארשי תנידמל םינומא רומשל"
,תחא ןידה יפל טפשמה

ךרדבו תקדוצה האצותל עיגהל - "קדצ טפשמ טופשל"
,םיתש תקדוצה

תואדוה תלבק ידי לע אל םג - "טפשמ תוטהל אל"
םיניבמ םה םא רורבש ינפלו לבה-ירבסה ירחא םימשאנמ
,שולש םידומ םה המב קוידב

םשאנה ינפ לע העיבתה תא תולפהל אל - "םינפ ריכהל אל"ו
.עברא

העברא לעו ,קדצה תיישע תדמוע םירבד העברא לע התעמ רומא
םימשאנ-תואדוה לבקל אלש טפושה לש ותבוח תדמוע םירבד
.די-רחאלכ

בתכמה תליחתל הרזח

:הרדסב ישילשה ,אבה בתכמל

:לדחמה-תרירב תא שמממה םשאנה םע קדצ תיישע
.העדוה לכ חלוש אלו ,טפשמל עיפומ אל


:תטפושה לא ןושארה בתכמל הרזחטפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח