ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא


תטפושל (3 'סמ) יולג בתכמ
1994 רבמצד

טפושה לע לטומה רוסיאה לע ונדמע (1994 טסוגוא) הנושארה ונתחישב
ותבושת תרהבה םשל שורדל רבעמ תולאש ,"הארקה"ה בלשב ,םשאנל גיצהל
החולשל ךופהי אל טפשמה תיבש ךכ לע רומשל ותרטמ רשא רוסיא ,םושיאל
ךשמהל הכרדה הרטשמל דימעי אלשו ,יתרטשמה תוריקחה-רדח לש
ובוריסמ וא ,םשאנה לש ויתובושתמ תיעבט האצותכ תשקבתמה ,הריקחה
אוה ןיא םא וליפא ,ילאוטקלטניא רשוי לעב טפושש ךכ לע םג ונדמע .בישהל
תחיתפ םע םשאנה לש ותריקחב רוסאהו רתומה רבדב יתעד תא לבקמ
הדומה םשאנל גיצהלו ,אוה-ותטישל תוחפל ןמאנ תויהל בייח ,טפשמה
.המשאב רפוכה םשאנל אוה גיצמש הרהבהה-תולאש ןתוא תא ותמשאב

הרהבה תולאש גיצהל הבוחה לע ונדמע (1994 רבוטקוא) היינשה ונתחישב
יכ אדוול ותרטמ רשא תולאש :תוריהמ-תריבעב הדומה םשאנל תויפיצפס
ךרטצי ינודא") יל"אממה-ךלומה ינפל שאר-תנכרהמ העבנ אל ותאדוה
,תיתימא תוענכושמ ךותמ אלא ,("!ןיקת היה אל ראדארה יכ חיכוהל
םשאנה יניעב םג םינימא םהשו ,ותושרל ודמעש הדידמ-יעצמא לע תססובמה
.טפושה יניעב םגו ,ומצע

טישוהל טפושה לע איה הבוח :התייה תמדוקה החישב הנותחתה הרושה
עויסה ותוא תא תוחפל ,תודבועב וא ,המשאב הדומ אוה םא וליפא ,םשאנל
הבוחהו ,וינפל רשא םידדצה ינשמ קזחה דצה איהש ,העיבתל ןתונ אוהש
בייחתמ אוה הפוסב רשא ,ולש םינומאה-תרהצהב ,ראשה ןיב ,תנגועמ תאזה
."םינפ ריכהל אל"

לא יתוא איבמ העיבתה לא ףדעומה סחיה לשו "םינפ ריכהל אל" לש אשונה
דוע ,םשאנה ינפל סורפל רתומ ,תטפושה דובכ ,ךתטישל .האבה הדוקנה
םישרתה תא - העיבתה תויאר תא ,םידעה ונמזוה םרטבו הארקהה תבישיב
,ןהיפ לע ברעו-יתש ותוא רוקחל - לשמל ,יתרטשמה תונואתה ןחוב לש
.ךינפל ינא הדומ טפושל רמאי רשא דע ,האלה ןכו הנגה ול ןיא יכ ול ריבסהל
,ברעו-יתש עבותה תא םג רוקחל אל עודמ הלאשה תא דימ ןימזמ הז רבד
תוארל ידכ לכהו ,ודיבש תויארה קית לכ תא טפושה ינפל גיצי יכ ושקבל םגו
תויארה םא םשאנה לש ויוכיזל םיכסי יכ וענכשל ידכו ,"סייק" ול שי םא
.תוקיפסמ ןניא ודיב רשא

רצענ אוה היה ול ."תרתסנ המלצמ"ב םלוצ ובכרש רחאל ןידל דמעומ םשאנ
רצענ אל אוהש ןוויכ םלוא ,ןיירבעה יוהיז לש הייעב התייה אל ,םוקמב-וב
םולצתה .יושירה דרשמב המושרה תולעבה יפל שגוה ודגנ םושיאה ,םוקמב
הרבע רשא ריינ-תסיפ אלא וניא ,עדוי אלש ימל ,טפשמה תיבב ךל םיארמש
-תסיפש םושמ ,ךרע לכ תרסח איה תיטפשמ הניחבמ לבא ,יפארגוטופ ךילהת
ידכ .יפארגוטופ ךילהת הרבע איה םא וליפא ,דיעהל הלוכי הניא ריינ
תודועתמ תודועת הילא תופרוצמ תויהל תוכירצ יטפשמ ךרע היהי הנומתלש
בכרהש הדועת אל וליפא - הדועת ףא ןיא ךלומ עיפומה עבותל לבא ,תונוש
העיבתב היה אל אוה םא םג) תאז עדוי טפושהו - םשאנה ,ךתולעבב אוה
.(ךומכ ,תיתרטשמה

םאה") ךתוא רוקחל - תחאה :תויורשפא יתש ןנשי ,הזכ הרקמב ,טפושל
יא םולצתה םע") םיירקש לבה-ירבסה ךל רוכמל ,("ינודא לש אוה בכרה
תא (םהידעלב וא ,םימויאו םייותיפ םע) ךממ איצוהלו ,("חכוותהל רשפא
תודועתה תא גיצהל עבותהמ שקבל - היינשה תורשפאה ."ךינפל ינא הדומ"ה
םאו ,("םוריע"ה םולצתה תא גיצהל ונממ שקבמ טפושהש םשכ קוידב)
דובכ ,ךכל .םוקמב-וב םשאנה תא תוכזל - "ודובכ ,יל ןיא" דיגי עבותה
.הווש סחי ארוק ינא ,תטפושה

םג םשאנה םע קדצ תיישע - האבה הדוקנה לא ךרדה הקוחר אל ןאכמו
וא טפשמה תיבב עיפוהלמ ענמנו ,לדחמה-תרירב תא שמממ אוה רשאכ
,םכלוכ ידי לע רפע-דע הזובמה קוחה-תארוה לאו - יהשלכ העדוה חולשל
יכ רתוי םכל חונ םא עדוי אל רבכ ינא תאז רמוא ינאשכו .הרובעתה יטפוש
לש תועשרו תומיטא ,תונלצע שממ וא ,תורוב "קר" הז ןיינעב םכל סחייא
.השוחנ חצמב ונממ םימלעתמ לבא ,קוחה תא בטיה םיעדוי רשא םישנא
.םתא וטילחת

וא טפשמה תיבב עיפוהלמ ענמנו ,לדחמה-תרירב תא שמממ םשאנה רשאכ
ותוא ןודלו ,תודבועה לכב הדומכ ותוארל ןתינ ,יהשלכ העדוה וילא חולשל
תאו ,ילילפה ןידה רדס קוחל (1)(א)240 ףיעסב עבקנ הזה רבדה .וינפב אלש
.הרובעתה יטפוש לכ םיריכמ ירה הז

:רתוי יאזורפ יאנתב אלא ,"ריואב הייולת" הניא תאזה הארוהה לבא
:תומייק ןכא הלאה תונקתהו ,םיטפשמה רש ידי לע ונקתוי רשא תונקתב
אלש ימ יכ תעבוק 45 הנקת .ילילפה ןידה רדס תונקתל -46ו 45 תונקת
לבא - "תודבועה לכב הדומכ ותוא םיאור" העדוה רסומ אלו טפשמל בצייתמ
רדס קוחל 154 ףיעס תא לטבל - הלוכי הניא םגו - האב הניא תאזה הארוהה
אלש טפשמה תיב תא ךימסמה ,הרבעש םעפב ונדמע וילע ,ילילפה ןידה
.הריתי תולקב םימשאנ-תואדוה לבקל

םשאנ ונייהד) רומאכ םשאנ :ךשמהה תא תעבוק 46 הנקת :לכה אל דוע הזו
יאנתה אב ןאכו ,"וינפב אלש ונודל רתומ" (לדחמה-תרירב תא שמימ רשא
ותטיפשב היהי אלש טפשמה תיב רובס םא" :תסמרנה הפוקסאכ היה רשא
."םשאנל ןיד תוויע םושמ וז ךרד לע

לע .תיטמוטוא הניא רדעהב-הטיפשה :תאה הארוהל הל שי דיחי שוריפ
ךכב היהי אל יכ טפושה תא ענכשל ורדעיהב םשאנה תא ןודל שקבמה עבותה
טפושה יכ עדנ דציכ .ךכב ענכתשהל טפושה לעו ,םשאנל ןיד תוויע םושמ
.םיקומינ תפסותב םג יוצרו ,ותטלחהב תאז בותכי אוה םא ?"ענכתשה"

שי .תאזה קוחה-תשירדל םיסחייתמ אל םלועל ירה ,םיטפושה ,םתא לבא
םשאנה" ספדומ הדילו ,"סקיא" ןומיסל תדעוימה תצבשמ ספוטב םכל
אל םשאנה .םשאנל הנמזה תאצמה לע רושיא שיגה עבותה ,ןידכ ןוידל ןמזוה
תודבועב הידוה ךכב האור ינא .םושיאה בתכל בתכב בישה אלו בצייתה
ול וסחויש תוריבעב םשא ותוא אצומ ינא ךכיפל .םושיאה בתכב תונעטנה
."םושיאה בתכב

רומאה יאנתל ותעד ןתונ רשא ץראה לכב דחא הרובעת-טפוש ונשי םאו
- (תי)ןדלקל הלאה םירבדה תא ביתכהל וא) "סקיא"ה תא ןמסל ואובב
!םוקיש

ותעשרה תא תבייחמ הניא תודבועב הדומ םשאנש הדבועה ליעל וניארש יפכ
ןה ,"תירטמיס"ה השיגב טקונ אוה םאו ,קדצ תושעל הצור טפושה םא -
תודבועה לע עבותהו םשאנה תריקחל סחיב ןהו הרהבהה תולאשל סחיב
ליכמ םושיאה בתכ רשאכ יכ וניאר .הרקמה לש יתרטשמה קיתב תואצמנה
אוהו ,ותאדוה תא לבקל ןיא ,ולגזובל םירורב תויהל םירומא םניאש םייוטיב
תא לבקל ןכוסמ ןהיבגל םג רשא ,תוריהמ תוריבע ןוגכ תוריבע יבגל ןידה
המ איה הלאשה .הנמיהמ הדידמ לע תססובמ איה םא אדוול ילב האדוהה
.לדחמה-תרירב יפ לע "הדומ"כ בשחנ םשאנה רשאכ םישוע

טופשל תרשפאמה הארוהב ןיא יכ רמואה ,"חפס" דוע ונשי ל"נה 46 הנקתל
בלש לכב תווצל טפשמה תיב לש ותוכמסמ עורגל ידכ ורדעיהב םשאנה תא
םאה :תפסונ הלאש ררועמ הז רבד .םשאנה תובצייתה לע טפשמה לש
?המ םשלו ,םשאנה תא ןימזהל

- וניארש תויורשפאה תחא וזו - תויאר לכ עבותה לש ותחתמאב ןיא רשאכ
רסוחמ ותוכזל רשפאו ,קדצ ומיע תושעל ידכ םשאנה תא ןימזהל ךרוצ ןיא
-תויאר עבותה לש ותחתמאב שי רשאכ ,ךדיאמ .וחירטהל ילב םג תויאר
תלאשנ ,"ותאדוה" תא לבקל אלש םיבייחמ קדצה ילוקיש לבא ,הרואכל
.תוחכוהל וא ,"הארקה"ל ונימזהל םא הלאשה

?"הדומ ינודא קוידב המב" ותוא לואשל ידכ הרואכל ?המ םשל הארקהל
ותוא לואשל ידכ .רבד םושב הדוה אל אוה לדחמה-תרירב תא ושממב לבא
"ריבסהל" ידכ .רבד םושב רפכ אל םג אוה לבא ?"רפוכ ינודא קוידב המב"
אל םגו ,הדומכ ותוארל םג רבכ ונטלחה ירה לבא ?תודוהל ול יאדכש ול
םעפ הדוי אוהש ידכ ?םיידיה תא ול ףפוכל םעטה המ זא ,ותאדוה תא לבקל
?ותאדוה תא לבקל אל תפסונ םעפ טילחי טפשמה תיבו ,תפסונ

םושיא בתכ וינפל האור קדצ-טפוש רשאכ :תחא הנקסמ הלוע הלא לכמ
תונקסמ םה השעמל לבא "תודבוע"כ םיארנ רשא םייוטיב ,לשמל ,ליכמה
ךרד" ןוגכ) םושיאה בתכב וטרופ אל רשא תודבוע-ףוריצמ תועבונה תויטפשמ
,יהמ - תמאה תאזו - עדוי אל יוצמה םשאנה יכ חינהל טפושה לע - ("תינוריע
אוהש תורמל ,תודבועב רפוככ ותוארלו ,"תינוריע ךרד" ,תיטפשמ הניחבמ
.לדחמה-תרירב לש ךרדב ןיבו ,הפ-לעב ןיב ,בתכב ןיב ,ןהב הדוה

תיתומכ הדידמ תוכירצמה תודבוע ליכמ םושיאה בתכ רשאכ ,לשמל ,וא
םשאנה םא הנשמ הז ןיא הלאכ םירקמב םג .(תוריהמ ןוגכ) תויועטל הנותנה
-טפוש לע .םושיאה בתכל ללכ ביגמ וניאו ותיבב בשוי וא ,הדומ וא רפוכ
םשאנה תא תוכזל - ןיא םא :הרואכל תויאר שי העיבתל םא קודבל קדצה
.תוחכוהל קיתה תא עובקל - שי םאו ,דימ

הגיהנ חיננ :םינוש תודוסי לש תבוכרת אוה םושיאה-בתכ רשאכ ןכש לכ אלו
-אל םשאנמ הלאכ םימושיאב תואדוה לבקל .תינוריע ךרדב הרוסא תוריהמב
ןקורמ הז - הדומכ בשחנו אב אל אוה םא ןיב ,הדומו אב אוה םא ןיב - גצוימ
-46ו 45 תונקתה תאו ילילפה ןידה רדס קוחל 154 ףיעס תא קר אל ןכותמ
.ותוללכב קדצה-תיישע גשומ תא םג אלא ,ילילפה ןידה רדס תונקתל

בתכמה תליחתל הרזח
תטפושה לא ינשה בתכמל הרזח
תטפושה לא ןושארה בתכמל הרזח

םיטפשמה רש לא יבתכמ
12.10.95 םוימ בתכמה
2.11.95 םוימ בתכמה
20.3.96 םוימ בתכמה
11.4.96 םוימ בתכמה

טפוש םיפיעמ ךיא :המדקה
יתכרעמ לשכ הבתכהטפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח