ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיאיתכרעמ לשכ

לע המייא ### הרובעתה תטפוש :םיברב וטרופו תועודי ,ןתיצמתב ,תודבועה
תטפושהמ השקיב תמשאנה .ןידב עשרות איה םא תותימצל הליספב תמשאנ
טפשמה תיבל ךכ לע הרערע איה התשקב התחדנשמו ,המצע תא לוספל
רשא ןוידה לש לוקוטורפה ןוקית תא השקיב איה הזה רוערעה ךרוצל .ןוילעה
.רומאכ ,תמשאנה לע המייא תטפושהש וב ןייוציש ךכ ,תטפושה ינפב םייקתנ

ךמסמ אוהש ,ריהצתב תמשאנה הכמת לוקוטורפה ןוקיתל התשקב תא
םירבדה םא ריהצמל יופצה שנועה רבדב הרהזא תחת תודע דגנכ לוקשה
,הבוגת ךרוצל ,העיבתל הרבעוה השקבהו ,םה רקש ירבד דיעמ אוה םהילע
לש החיתפה תבישי) "הארקה"ה תבישיב העיפוה רשא תעבותה .לבוקמכ
ןכא (הב רפוכ וא ותמשאב הדומ אוה םא עידוהל םשאנה רומא הב ,טפשמה
,ריהצתב הירבד תא הכמת אל איה לבא ,ם"דהל הנעט איה התבוגתבו ,הביגה
תויהל ויה םידיתע הירבד םא ,שנוע לכל הייופצ התייה אל איה אליממו
.בזכ-ירבד

םירמאנה םירבד לע הפידע ריהצתב תודעש - ןתונ ןידה םגו - תנתונ תעדה
לע ףידע אוה-ונורכז יכ רובס טפושה םא תלוז ,סומלוק-לבהב וא הפ-לבהב
לש התסריג תא הצמאבו ,תטפושה התשע ךכו - ריהצתב ובתכנ רשא םירבדה
תמשאנה תנעוט םתוא םירבדה יכ ,תיעמשמ דח ,איה םג העבק ,תעבותה
."וארבנ אלו ויה אל"

ןתסריגו תמשאנה לש התסריג וז-לומ-וז ןוילעה טפשמה תיבב תודמוע ויה ול
היה ןוילעה טפשמה תיבש קפס ןיא ,תעבותהו תטפושה לש תפתושמה
איהש התליג תמשאנה זא לבא ,תונורחאה יתש לש ןתסריגל "ןימאמ"
.התסריג תא תששאמה ,עוריאה לש הטלקהב תדייוצמ

ןמ שורפל הצלאנ איה ןכ לעו ,תינרקש תטפושה האצי הז םירבד בצמש ןבומכ
וא ,תוישיאה תונקסמב יד םא איה השרפב תיזכרמה הלאשה לבא ,הנוהכה
דח איה יתבושתו ,ירוביצה רושימב ,תופסונ תונקסמ תקסהב ךרוצ שיש
יתבב שחרתמה לש ןוחרקה-הצק אלא וניא ### תשרפב ףשחנש המ :תיעמשמ
.הרובעתל טפשמה


?"הפ תטילפ" קר םנמאה

,"תועט התשע" איה יכ (בירעמ ,יאבג תירוד יפ לע) "היברוקמ"ל תרמוא ###
,"הטילפ" םושו "תועט" םוש הל התייה אל לבא ,"הפ-תטילפ" הל התייה יכו
תמשאנה לע "םיעונכש"ו םיצחל לש ךורא עסמ הלגת תטלקל הנזאהו
אלא ,דבלב וז אלו ."תוחכוה קית" תטפושל ךוסחלו ,התמשאב תודוהל
יתמסריפ ימצע ינא רשא ,תטפושה התוא ינפב ,המוד ןויד לש ,המוד הטלקהש
התוא לצא וז התייה הטיש יכ תדמלמ ,(1995 רבמצד) הפוקתה התואב ךרעב
תאזה העפותה תרחא וא וז הדימבש אוה רתוי בושחש המ לבא ,תטפושה
.עירכמה םבור תוחפל וא ,םירחאה הרובעתה יטפוש לצא םג תמייק


?הרובעתה יטפשמב "הארקה" תאז המ

תיב רומא הזה ךילהב .ילילפ טפשמ לכ חתופה ךילהה איה "הארקה"
ריבסהל ,םושיאה בתכ תא (קוחב בותכ ךכ) "םשאנה ינזאב" אורקל טפשמה
לש ותבושת תא לבקלו ,םשאנכ ויתויוכז תאו םושיאה בתכ לש ונכות תא ול
דימעמ קוחהש הנושאר היצפוא) קותשל יאשר ,ודיצמ ,םשאנה .םשאנה
תודוהל" ,קוחה עבוקש יפכ ,אוה יאשר ,קותשל אלש רחב אוה םאו ,(ותושרל
ןועטל ןכו ,ןהב רופכל וא ,ןתצקמ וא ןלוכ ,םושיאה בתכב תונעטנה תודבועב
אוה יאשרש רבדה שוריפו ,"ואל םא ןיבו רומאכ הדוה םא ןיב תופסונ תודבוע
,ןלוכב הריפכ ןיבל תודבועה לכב האדוה ןיבש תויורשפאה תשק לכב רוחבל
.וחור לע הלועה לככ תונעט ףיסוהל אוה יאשר ןכו

יאשר ,המשאה לע בישהל רחובו ,קותשל ותוכז לע רתוומ םשאנה רשאכ
תרהבהל שורדהמ וגרחי אל תולאשהש דבלבו" ,תולאש ותוא לואשל טפושה
טפושהמ עונמל :הרורב איה הרטמהו ,קוחה עבוק ךכ - "םשאנה תבושת
לש ויפמ האצוהב ןיב ,העיבתל רוזעל הייושע רשא ברעו-יתש תריקח עצבל
העיבתה ילואו) ןהב תודוהל הצר אל םשאנהש תודבועב האדוה לש םשאנה
םשאנה רשא םיפלק לש םנמז-םרטב םתפישחב ןיבו ,(ןחיכוהל הלוכי אל םג
.והזחל ךומס קיזחהל יאשר

דעונ רשא ךילה ונייהד ,"םשאנה לש ושרגמ" איה ילילפה טפשמב הארקהה
רשא הנגה ךרד לכב רוחבל ול רשפאלו ,ןהילע ןגהלו ,ויתויוכז תא חיטבהל
הזה ךילהה תא הרובעתל טפשמה יתב וכפה לעופב לבא ,ול הארית
איצוהל הדיקפת תא האורה ,תיתרטשמה תוריקחה תכשל לש "החולש"ל
.העשרהה לא "ךרד רוציק"ל איבהל ךכבו ,ותמשאב האדוה םשאנהמ

אורקל דבלמ ,םלועבש רבד לכ םישוע הרובעתל טפשמה יתבב "הארקה"ב
,וילע םימייאמ ,ברעו-יתש ותוא םירקוח :"םשאנה ינזאב" םושיאה בתכ תא
ול יאדכו הנגה לכ ול ןיא עודמ לבה-ירבסהב ותוא םימטפמ ,וילע םיצחול
.האלה ןכו ,תודוהל

יכ עמוש רשא הז .תויהל לוכיש ןוגה יכה טפושה לש המגודב ליחתנ הבה
.תוחכוהה תעימשל דעומ עבוק רשיו ,(תודבועב וא) המשאב רפוכ םשאנה
לוכי אל ינא ,ודובכ" :ותריפכמ דימ גוסנ יוצמה םשאנה יכ הארמ ןויסנה
תורשע לכש איה הרישיה האצותה ."ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל
םיניבמו ,"תולוקה תא םיאור" ,םרותל הנתמהב ,םלואב םיאצמנה םימשאנה
אל וליפא םהו ,"ךינפל ינא הדומ" טפושל רמול תלוז ,תושעל המ םהל ןיאש
.םתמשאב םידומ רשיו ,הזה "סקט"ל םיקקזנ

לא ריבעמו ,וירבח לא ,ותביבס לא רזוח הלאה םימשאנהמ דחא לכש ןבומכ
לא רסמה תא ריבעמ םיבבוסהמ דחא לכו ,הזה רסמה תא ותוא בבוסה לכ
תיבבש תימואל-ללכה העדותה תטשפתמ ,םילגעמ-םילגעמ ,ךכו ,אוה-וירבח
."ךינפל ינא הדומ" טפושל רמול תלוז ,תושעל המ ןיא הרובעתל טפשמה

הז ?ןוגה-אלה טפושה םע המו .ןוגהה טפושה לצא שיחרתה תא וניאר ןאכ דע
יפכ ,דחי םהינש תא וא ,המשאב האדוהה תא וא ,המשנה תא ךממ איצוי
בכעתנ דוע ןכ ינפל לבא ,דעצ-רחא-דעצ חתננ ןתוא ,תוטלקהה יתשמ חכווינש
."ןיקת אל להונ"כ ןוילעה טפשמה תיב ידי לע רדגוהש המ לע


"דבלב םולצתה ךמס לע"

וא םע ,(רוזמר ,תוריהמ) "תומלוצמ"ה תוריבעב רקיעב הלגמ תאזה העפותה
.ותריצע ילב דחוימב .םוקמב-וב גהנה לש ותריצע ילב

טפשמה תיבל אובל לוכי וניא תויתרטשמה תומלצמה ידי לע קפומה םולצתה
ךילהת הרבע רשא ריינ-תסיפ לכה-ךסב אוהש םושמ ,דיעהל תנמ לע
לש םתודעב ךרוצ שי טפשמה תיבל הייארכ התוא שיגהל ידכו ,"יפרגוטופ"
ותודעב ךרוצ שי ךכל ףסונבו ,םולצתה לש ותקפהב וקסע רשא םישנאה לכ
ומצע גהנהש ילב השענ רשא םוליצב רבודמ רשאכ ,יושירה דרשמ דיקפ לש
.תויודע שש-שמח לכה-ךסבו - ההוזו רצענ

איבהל םוקמב יכ תונקתבו קוחב עבקנ טפשמה יתבו הרטשמה לע לקהל ידכ
"רוביצ ידבוע תודועת" טפשמה תיבל שיגהל רשפא ,םמצע םידעה תא
לע םושיא ןיינעל ללוכ) טפשמה תיבב תודע לש החוככ הפי ןחוכ רשא ,(צ"עת)
םתוא שרוד םשאנה רשאכ קר םמצע םידעה תא איבהל שיו ,(רקש-תודע
.תידגנ הריקחל

לכל "הריל יצח" חיננ .ףסכ הלוע הז - הלאה םיצ"עתה תא שארמ ןיכהל לבא
םאה" ותוא םילאוש ,"הארקה"ל םשאנה תא םינימזמ ?םישוע המ .הדועת
ינודא םאה" ותוא םילאוש בויחב בישמ אוהש רחאו ,"ינודא לש אוה בכרה
תולעבה ןיינעש םושמ ,תרתומ "הרהבה תלאש" הניא וז) "?םולצתה תא האר
עדוי ינודא םאה"ו ,(םשאנה לש ותבושתב אלו םושיאה בתכב אל ורכז אב אל
םיצ"עתה אללש םושמ ,הלודג תוטש) "?חכוותהל רשפא-יא םולצתה םעש
.(צ"עת לכ העיבתה ידיב ןיא הזה בלשבו ,רבד הווש וניא םולצתה

רחאל קרו ,תויארה-ףוסיאו הריקחב םדוק הליחתמ תנקותמ הרטשמ
יטפשמב לבא ,םושיאה-בתכ תא הניכמ איה תויאר-קית לש ותמלשה
רחא ,םושיאה-בתכ תא םישיגמ םדוק - וניארש יפכו ,"ךופה לכה" הרובעתה
םיחילצמ אל םא קרו ,"הארקה אלל הארקה"ל םשאנה תא םינימזמ ךכ
!תויארה תנכה תכאלמב םיליחתמ ,םיצורש המ תא ונממ איצוהל

יכ עבק אוה הליחתב .תאזה "הטיש"ה תא לביק אל ןוילעה טפשמה תיב
תדועת תנכהב םלועל תוולתהל תבייח םולצת לע ךמתסמה םושיא תשגה"
לש גהונה תא רידגהו ,תושעל לידגה אוה ןכמ רחאלו ,"רוביצה דבוע
תיב לע תפצפצמו הכישממ העיבתה לבא ,"ןיקת אל להונ"כ הרטשמה
,ל"נה תונורקעה יכ (הרירב הל שי יכו) הריהצמ איהש תורמל ,ןוילעה טפשמה
לוקוטורפל אלש לבא) "הילע םילבוקמ" ןכא ןוילעה טפשמה תיב עבק םתוא
.(..."תואיצמהמ שולת" ןוילעה טפשמה תיב יכ םירמוא םה


(א) תוטלקהה ירהו

תוטלקהה יתש לש ,דעצ-רחא-דעצ ,ןחותינל תעכ שגינ ונחנא ליעל חטבומכ
תמשאנה ונל הניכהש וז ,### תטפושה לצא "הארקה" תובישיב ועצוב רשא
ןייצל יוארה ןמ .יוסח ןיידע םשאנה לש ומשו ,ינא יתמסריפ רשא וזו ,אולימ
טפוש לצא "הארקה" לש ,המוד הטלקה ץראהב יתמסריפ 1990 תנשב יכ
התייהש ,איהה הטלקהה לע .ותוהז תא ףושחל הנווכ לכ יל ןיא רשא ,רחא
אוה יכ עודי יטפשמ םרוג יל רמא ,תושדחה הלאמ הברהב "תינוחמצ"
יתב תלהנהו םיטפשמה דרשמ תרבוד ,דשא יתא לבא ,ויניע ארקמל "םומה"
יטסינוטילפ רמאמ"כ ,ןותיעל החלשש הבוגתב ,התוא הרידגה ,טפשמה
לע רבד יתפסוה אל תודדוב רושיק-תולימל טרפש תורמל - "הצחמל
סחייתמ יטפשמה דסמימה היה ול .ילשמ רבד יתמרת אלו ,טלקומה
,"הטוב ןונגס"ב ןהיפשוח תא םישאהל םוקמב ,תוניצרב הלאה תועפותל
.הצקה לא הצקה ןמ םינוש ויה םויה תיטפשמה תכרעמה ינפ יכ חינהל ריבס

ינא םאה :תמשאנה לש םת-תלאשב הליחתמ הנושארה הטלקהה
?הקיתשה תוכז לע רומשל תיאשר

םשאנל קוחה דימעמש הנושארה תורשפאה איה הקיתשה-תרירב
תויורשפאה תוטרופמ הירחאל קרו ,םושיאה בתכל ותבושתב
.ליעל ונדמע רבכ ןהילע ,וינפל תודמועה תורחאה

...ןמזה לכ תדמול ינא ?תעמש :(תעבותה לא תקחוצ) תטפושה תבוגת
ןיד-יכרוע לש הארנכ ,הרידא םיקוחצ-תלהקמ תפרטצמ ןאכ)
.(?לכימ הקחצ המל .םלואב םיחכונה

- יתעמש אל ינא) ילטנדיצנוק יוטיבה לע תעמש :(תמשאנל) תעבותה
?הדומש ושוריפ קתושש ימ ?('נ 'ש

.ןוכנ אל הז .(תמשאנ) נ

תויוטשה תא ךתוא דמיל ימ ךתוא תלאוש ינא !יקיספת .(תטפוש) ש
?הלאה

... ןותיע הזיאב תארק .(תעבות) ת

.הטיסרבינואב תדמול ינא .נ

... יערד וליפא .ת

... ןורבה ןובשח לע ... ךתוא םימישאמ .השקבב ינעת זא .ש
80 תגהנש תעב ןג תמרב 18 יקסניטוב'זב תגהונ תספתנ -4.3.95בש
?תרפוכ וא הדומ .50 םוקמב ש"מק

הטלקהב םג תטפושה התוא לצא עיפוי "ןורבה ןובשח לע" יוטיבה
ןנוגתהל תיסיסבה תוכזה שומימש ,חינהל ןתינ ךכ ,ושוריפו ,היינשה
.(תירוביצה הפוקה לש הערל-לוצינ ,תטפושה תעדל ,וניה

.תרפוכ .נ

?תרפוכ תא המב

רשאכ .הרהבהה תולאשמ גורחל רוסיאב הנושארה הצריפה תאז
,תודבועה לכב רפוכ אוה יכ רבדה שוריפ "רפוכ" אוהש רמוא םשאנ
.תודבועה לכב הדומ אוהש השוריפ "הדומ" תרימאש םשכ קוידב

... יתגהנ .נ

התדוה איהש םושמ ,תטפושה הל הנמטש חפב הלפנ רבכ תמשאנה
.וחיכוהל תויאר העיבתה ידיב שי דימת אלש רבד ,הגיהנה םצעב

?םוקמב תייה .ש

ןועטל ונוצרב םאש םשאנל ריבסהל טפשמה תיב ךירצ קוחה יפל
ןכ תושעל וילע - תורחאל ףסונב וא הדיחי הנעטכ - "יבילא" תנעט
םושמ ,קוחה תארוה םע תבשייתמ הניא הרישיה הלאשה לבא ,דימ
.הרירבה תא םשאנל הריאשמ איה ןיאש

.ןכ .נ

!?השוע תא המ תעדוי תא ?השוע תא המ תעדוי תא .(לוק המירמ) ש
?םיאקיזיפ ,םירוספורפ יאיבת תא !?הזכ טפשמ להנל תלגוסמ תא
תבשוח אל וליפא תאש ,םינורטקלא םירבד לש ,הקיזיפ לש ןיינע הז
... ה'רבח המכ ויה .הז לע

ריבעמ יתייה הזה רבדה תא ,טפושל תדמועה תוניסחה אלמלא
רמול איה תוירבה תאנוהש םושמ ,האנוה תוריקחל תיצראה הדיחיל
.תוריהמ טפשמב יאכז תאצל ידכ םיחמומ תודע איבהל ךירצ יכ םהל
תעדל ידכ הקיספה תא ריכהל ידו ,םהלש תא ורמא רבכ םיחמומה
,העיבתה לע ץבור החכוהה לטנש תאז תא דחוימבו ,שורדה לכ תא
אל איהש תמשאנה תא ענכשל ןויסנה .ופוס דעו טפשמה תליחתמ
.הטושפכ האנוה אוה החכוהה לטנב דומעל לכות

.והשמ הארק איהש תויהל לוכי .ת

!םוליצ ןאכ שי ?תרבדמ תא המ לע .ש

הדגאה יכ ליעל וניאר רבכ ירהש ,תיביטקלוקה תואמרהמ קלח וז םג
.איה בזכ - "חכוותהל רשפא יא םולצתה םע"ש

... ילש עונפואהש תעדוי ינא .נ

תאש המ ישעת .עומשל הצור ינא הזה קיתה תא .ייק-וא - הדומ .ש
היהת ןאכ םא תותימצל שיבכהמ תדרוי תא - לבא ,טפשמב הצור
.הזכ רבד יתיאר אל דוע .העשרה

,הל ןימאנ אלש וא ,הל ןימאנש תטפושל הל בוט םא תעדל השק
םגש השכ ,המשאב תרפוכה םשאנ התאר אל תמאב איה םאש םושמ
תלאשנ ,("...ןמזה לכ תדמול ינא") העמש אל איה הקיתשה תוכז
תיתרטשמה העיבתב תוברה היתונשב התאר ןכ איה המ הלאשה
תרדהתמ איהש יפכ ,"ילש הכוראה הריירקה") טפשמה תיבבו
עוריא ותואל דעש םושמ הלאכ םירבד התאר אל איה ילואו .(ךשמהב
?םימשאנה לכ לש םהידי תא ףפוכל החילצה איה

יתגהנ .תוריהמב תרפוכ .(לוקוטורפל ביתכהלו לואשל הכישממ) ש
... לש תוריהמב

הרהבה תלאש הניא תמשאנה העסנ ןכ תוריהמ וזיאב הלאשה
יפכו ,הלילפמ האדוה םשאנה יפמ איצוהל ןויסנ אלא ,הריפכל
.חילצה טעמכ הז ,ךשמהב הארנש

.ש"מק 60 רתויה לכל .נ

תא .('נ 'ש - ?םכל יתרמא) הלובכ תא וישכע .ש"מק 60 םומיסקמ .ש
ישעת ךיא .('נ 'ש - תואמר ,רומאכ ,וז םג) ש"מק 60 חיכוהל תבייח
?הז תא

איהש םושמ ,רתויב תולוספה תולאשה גוסמ איה הנורחאה הלאשה
."הריפכה תוהמ" ירחא קר אלו ,הנגהה-וק ירחא "לגרל" הסנמ רבכ

.ש"מק 40 ילוא .נ

תרזעב ,םידע תרזעב ?הז תא יחיכות ךיא .םומיסקמ - ש"מק 40 .ש
?המ תרזעב ,םירישכמ

?והשמ דיגהל הלוכי ינא .נ

.תועש 4 ילבקתו יאובת תא .רבד םוש .ש

... יתרמאש המ אל הז לבא .נ

?וזכ תוריהמל עיגמ אל עונפואה ?אל .ש

... רוזמרה רחאל דימ ,העיסנ תליחתב .נ

... 18 יקסניטוב'ז .ת

איה ךיא תעדל התמ ינא .הדמחנ הרוחב איה ... הל ינת .קיפסמ .ש
ינא לבא ,ןיבהל יל תרזוע אל ילש הכוראה הריירקה .הז תא השעת
.םויה דע ,הריעצ יתייהש זאמ ,תועצהל הייונפ

.הלאש יל שי .נ

!הנוע תאו ,תלאוש ינא .תלאוש אל תא .ש

.םישדוח העברא דועב - תוחכוהל דעומ תעבוק תטפושה הזה בלשב

?םידקהל רשפא .נ

?הצור תא ךיראת הזיאל .ןכ ילוא .ש

.םידומילה תליחת ינפל .נ

יתשפיח ינא אל !רקובב 9:00 העשב !יאובת ךיא דועו ,יאובת תא .ש
.יתרמא ינאש המ תחכוש אל תא ,רשאכו םאו ... תשפחמ תא ,הז תא
.םויא אל הז

(ב) תוטלקהה ירהו

רמא אוה וב בתכמ ,טפשמה ינפל ,חלש רשא םשאנ לש איה היינשה הטלקהה
תא עובקל שקבמ ינא ,המשאב (תילאטוט) לכו-לכמ רפוכ ינאש ןוויכ" יכ
תיב לש ותעדל ןוויכ אוה ךכב ."רתוימ ןמז זובזב יל ךוסחלו ,תוחכוהל קיתה
אוהש רחאל "הארקה"ל םשאנ לש ותנמזה יכ עבק רשא ,ןוילעה טפשמה
."םניח תחרטה" איה ,ותריפכ לע עידוה

יפ לע ,ביבא-לתל תליאמ ןוילעה טפשמה תיב אישנ ידי לע רבעוה הזה קיתה
.תמייוסמ תועמשמ שי ךכל םגו ,םשאנה לש ותשקב

הטלקהב םהימוד ןיבל ןאכ םירמאנה םירבדה ןיב ןוימדל בל םישל אנ
םה המכ דעו ,(תומוקמה ינשב םודאב םישגדומ םימודה םירבדה) תמדוקה
.הטישבש-ןיינע לכהו ,"הפ תטילפ" לכ תטפושל התייה אל יכ םיארמ

.ותריפכ תא קמנל וילעש םשאנל עידוהל אנ .ש

.הריפכה גוסל טפשמה תיב בל תמושת תא תונפהל הצור ינא .ת

ינאש ןוויכ" :(םשאנה תעדוהמ תטטצמ) .וישכע הצור התא המ ,ונ .ש
קיתה תא עובקל שקבמ ינא ,המשאב (תילאטוט) לכו-לכמ רפוכ
חכונה ד"וע לא הנופ) ."רתוימ ןמז זובזב יל ךוסחלו ,תוחכוהל
?רתויב קיתוה רוגינסה ינודא ,רמוא התא המ ,ונ :(םלואב

לש וירבד תא קזחל ידכ ,םלואב חכונה ןיד-ךרוע סייגל :הטיש וז םג
.טפושה

.הדובכ ,ןויסנ רסוח .ד"וע

םדא ומכ הז ןויסנ ןיאש ימלו !הומכ ןיאש הפצוח ?ןויסנ רסוח .ש
המ עדוי אלש ימ .אפורל ךלוה אוה זא ,הפורת תחקל ךירצש הלוח
זובזב יל ךוסחל" טפשמה תיבל בותכי אלו ,ןיד-ךרוע לאשיש ,תושעל
תילאטוט הריפכ ןיא ,לכה תא תעדל ךירצ התאש ןוויכ ."רתוימ ןמז
?רבודמ המ לע ןיבמ התא וישכע .קמנל בייח התא הריפכ לכ .קוחב
?ךלש הפצוחה לע

.א :דחא טפשמ ךותל שולש-תלופכ הירורעש תטפושה תסחוד ןאכ
טפשמה תיב ידי לע הוותוהש םלתב תכלל שקבמ םשאנה רשאכ
הפצוח וז ןיאש אלא ,"הומכ ןיאש הפצוח" וז ןיאש קר אל ,ןוילעה
רופכל יאשר אוה ,תחא הדבועב רופכל יאשר םשאנהש םשכ .ב .ללכ
- תטפושה םא לבא .רבד םוש קמנל בייח אל םשאנה .ג .ןלוכב םג
אלש תוכזה לע עמשתש עודמ ,הקיתשה תוכז לע העמש אל - הירבדל
!?קמנל

.ןיבמ ינא ,תטפושה דובכ ,ןכ .נ

אלא ,זובזבו ןמז אל ךוסחל הצור התא םא ,בוט ןיבתש ףידע .ש
,דחא יאנתב םדא לכ תארקל האב ינאו תויה .תואצוה ח"ש 1,000
,םימעפ ףלא ,םיימעפ ,םעפ העוט ונתיאמ דחא לכ .ןפצוח אל אוהש
.םדא לכמ תשרוד ינא םומינימבש םומינימה תא לבא

איה ןאכ ,תותימצל הליספב המייא איה תמדוקה תמשאנה לע
!?הפ תטילפ וז םגה .תואצוה ח"ש ףלאב תמייאמ

שיבכב 70 םוקמב 122 ?הפ ונל שי המ ,ןכ :(עבותל הנופ ,הכישממ) .ש
?הז שיבכ הזיא ... 'סמ

.הברעה שיבכ .'נ

הברעה שיבכב .יתנבה .רבעוה הזה קיתה ,ההא .הפ השוע אוה המ .ש
,תליאב הרובעתה טפוש) ילערב לצא סנכנ תייה התא וזכ תוריהמב
בוט זא ,םישדוח 6 םומינימל לעופב רסאמל ('נ 'ש - ילערב המלש
?םושיאה בתכל ךתבושת המ .ילא תעגהש

דחא טפושש :וניתומוקמב עריא םרט הארנה לככ הזה רבדה םגו
.רחא טפוש ץימשי

.המשאב רפוכ ינא .נ

?ךלש אוה בכרה :הארנ אוב .ינודא אל .ש

.ילש אוה בכרה .נ

הדומ :(םשאנל) ."בכרה לע תולעבב הדומ ינא" :(הביתכמ) .ש
?הגיהנב

.תאזה תוריהמב אל ,ןכ .נ

.העשכ דוע הז תוריהמל עיגנש דע .ךתוא יתלאשש המ לע הנעת .ש
םאה .םורדל ןופצמ 90 'סמ שיבכב 1430 העשב ,-23.12.94ב םאה
?םירטושה י"ע תרצענו תגהנ ןכא

.ןכ .נ

רבכ הז זא :(םשאנל) ."ןמזבו םוקמב הגיהנב הדומ" :(הביתכמ) .ש
!תילאטוט אל

,תירוקמה הבושתל הריתסב תדמוע תנתינה "הרהבה"ה רשאכ
םשאנה לש ותריקח" אלא ,וז התייה "הרהבה תלאש" אלש אטישפ
ןוילעה טפשמה תיב ידי לע דמעוה רשא רבד ,"טפשמה תליחתב
!"םייוניע ידי לע תודוותה תלבק" םע תחא הרושב

דרשממ אובל םיכירצ ויה םה זא ,תילאטוט הז םא .(הכישממ) ש
באכ הזו ,תרצענש אוה התאשו ,בכרה לעב התאש חיכוהלו יושירה
השמתשה איה םדוקה הרקמב םג) ןורבה ןובשח לע לכהו ,לודג שאר
?היה הז רישכמ הזיא זא .(?הפ תטילפ םנמאה .תאזה הזארפב

.KR-11

ןכ תוריהמ הזיאב .ש"מק -122ב תגהנ אל יכ ןעוט התא ,ןכ .KR-11
?תעסנ

.רתויה לכל ש"מק 80 - 70 .נ

122 ,םושיאה בתכב המושרה תוריהמב רפוכ ינא" :(הביתכמ) .ש
...אלא ,ש"מק

.רתויה לכל 80 ילוא ,70 .נ

?עדוי התא ךיא .ש

תועש 4 ירחא יתייה ,רהמ עוסנל יתלוכי אל ,הצרהב היה ילש בכרה .נ
.ןכוסמ שיבכ וניה הברעה שיבכו העיסנ לש

הכירצ ינאש וא ,הזה רישכמה תא ריכמ התא ,יל רמאת וישכע .ש
?ךל ריבסהל

הדומש ימל םג תאזה הלאשה תא הגיצמ התייה תטפושה םא
תא ריכמ אל התא םא הדומ התא עודמ" רמול הצורכ ,המשאב
סחי ותוא תנתונו ,רשויב תגהונ איה תוחפל יכ רמוא יתייה ,"רישכמה
.אל איה לבא .רפוכלו הדומל

?רטושה וא ,ןימא אל רישכמה ?רפוכ התא םצעב המב .(הכישממ) ש

תודבועל סחייתמ רבדה ,םושיאה לע בישהל שקבתמ םשאנ רשאכ
םא ונל תפכא המ לבא ,הדידמה יעצמא לש םתונימאל אלו ,םושיאה
?םייוסמ הנגה וקל ומצע תא לובכי םשאנה

.המ וא ימ לש עדוי אל ינא ,תועט הפ התיה .נ

הצור התא :(םשאנל) ."תועט הפ התייהש בשוח ינא" :(הביתכמ) .ש
אוה KR-11 -ש ודיגיש הרטשמה בטימ לש םיחמומה תא איבא ינאש
!םלשל ךרטצת התא ?ןימא רישכמו ,רדסב

גלפימ שארכ המצע האור ןיידע איה םאה ?"איבא ינא" הז המ
?תועיבתה

.תואצוהל ףופכ היהי הז .(םויאל ףרטצמ) ת

?תישע התאש המ ןיבמ התא וישכע .חטב ,חטב .תטפוש

.םדוקה הרקמב וניאר רבכ תאזה הלאשה תא םג

התא ,תואצוה ךילע ליטא ינא ,בוש אצנ ונחנאש ףידע .(הכישממ) ש
דחא דצמ ?דבל הזכ קית להנל חילצת התא ךיאו תויה ,ד"ועל הנפת
.ד"וע ילב התא ינש דצמו ,םיחמומה לכ תא איבא ינא

שיש בשוח קר ינא .תטפושה דובכ ,ןיידע הז לע יתבשח אלש תמאה .נ
.ימצע לע ןגהל תוכזה תא יל שי יכ ,הפ ינא הז ללגבו ,תועט הפ

לע ןעוטש ימ ?תועט התייה יכ תעבוקו רותפכ לע תצחול ינאו .ש
ונחנא ןאכ .תליא אל הז ןאכ ?חיכות התא ךיא .חיכוהל ךירצ ,תועט
.ביבא-לתב היה אל דוע הזכ טפשמו ,הלילו םמוי םיקית םילהנמ

.םורדהמ הרטשמה ישנא תא איבהל ךירצ .ת

םישנאה תא לבא ,ךתשקבל תליאמ קיתה תא וריבעה ,חטב .ש
איבהל ךירצ KR-11 -ה תא וליעפהש םישנאה תאו ךתוא ורצעש
?הז המ עדוי התא .םורדהמ

.ימצעל ראתל לוכי ינא .נ

?טילחמ התא המ זא .ש

.קדוצ אל הז .יתישע אלש והשמב הדוא אל ינא ,תטפושה דובכ .נ

.הליגר יתלב הרוצב ךבתסמ אוה .ול ורזעת ילוא .ש

רקוחהו בוטה רקוחה" תטישכ העודיה הריקח-תטיש הרטשמב הנשי
ןוויכו ,בורל םעונ ירבד רקחנה לע ריתעמ "בוט"ה רקוחה ."ערה
םא ולרוג אהי המ ול "זמור" אוה ,"ותבוט תא הצור" םג אוהש
."הז םע רומגל"ו ,תודוהל ול יאדכ המכ דעו ,וב לפטי "ער"ה רקוחה
.ורוש-ורוש

תאזה תטפושה :(ץוחב ,םשאנל) .הצוחה עגר ותיא אצא ינא .ד"וע
איהש חוטב אל ,הליספ שקבי אל אוהש רמא עבותה .תצק תינבצע
.םיכסת

?תודוהל ,תושעל המ .נ

.ךילע תמייאמ איה ,ןיבמ אל התא .הדות .ד"וע

.תיביטקייבוא אל ללכב איה .נ

.הדומ יתייה ינא ,הצור התאש המ טילחת .ד"וע

.הקסיעה תא לבקת אל איהש דחפמ רתוי ינא .נ

שיש המ הז לבא ,ךל רמוא ינא ,רדסב אל איה ,עדוי ינא .ד"וע
.(םלואל םירזוח)

?ילש תילהנימה הלילשב קפתסת התא ,הדוא ינא םא .(עבותל) נ
הז עבוקש ימ .בייחתהל לוכי אל ינא לבא ,שורדא ינאש המ הז ,ןכ .ת
ינא יכ ,השדח העדוהל דעו הפמ תואצוה ךל ויהי רופכת םא .טפושה
תטפושה) הצור התאש המ טילחת וישכע .תטפושהמ תאז שורדא
.(תסנכנ

?הטלחהה המ ,ונ .ש

הליספ שקבי אל אוהש יל חיטבה אוהו ,עבותה םע יתרביד ינא .נ
.הדוא ינא םא לעופב

אלו ,90 םוקמב 122 לע רבודמש יתבשח .יתיעט ,תטפושה דובכ .ת
הליספ םישדוח 3 םשאנל עיצהל ןכומ ינא .וישכע האור ינאש ומכ 70
עיגנ םאו .וישכעו הפ םוקמב ,תילהנימב תובשחתה ידכ ךות ,לעופב
.לעופב הלילש הנש יצח תוחפל שורדא ינא טפשמל

ינא ,קיתה תא רוגסל הצור ינאש ןוויכ לבא ,דואמ לק שנוע והז .ש
?רמוא התא המ ,ונ :(םשאנל) .םיכסא
קיתה תא עובקל שרוד ינאו ,תודוהל ןכומ אל ינא ,תטפושה דובכ .נ
.תוחכוהל

ילש תא ינא .לבקתש המ הז הצור התאש המ הז םא ,ייק וא .ש
ךיראת תעבוק) השקבב ,ךמצע תא ךבסל הצור התא תא .יתרמא
.(ךשמהל

השרפה לש תוירוביצה תוכלשהה לע

וילגר ,עודיכ ,רקשהו ,םירקשב אלא תופחל רשפא יא הזולנ תוגהנתה לע
רקשה וא ,הזולנה תוגהנתהה ,רתוי רומח המ איה הלאשה לבא .ןה תורצק
.הילע ןגמה

אלמלא םלועל אב היה אל ללכ רשא ,יאוול-רצומ קר אוה ,וז השרפב ,רקשהו
.הזולנה תוגהנתהה

תוריפכ ןיא" היפל תתוועמ היפוסוליפ םמצעל וחתיפ הרובעתל טפשמה יתב
האב רשא קוח-תארוה לש שפוטמ שוריפ לע תתתשומ וז היפוסוליפ ."בתכב
וא תודבועה לכב תודוהל תוכזה תא םג םשאנה לש ויתויוכז לע ףיסוהל
לע הלעה לככ ןועטלו ףיסוהל םג וז תונמדזהבו ,טפשמה תליחת ינפל ,ןתצקמ
ינפל רבד תושעל היה ןתינ אל איה אלמלאש םושמ הצוחנ וז הארוה .וחור
טפשמה ינפל הנתינש האדוה לכ חיכוהל העיבתה לע היהו ,טפשמה תליחת
ללכ הנד הניא תאזה הארוהה .תרחא םשאנ-תאדוה לכ םיחיכומש ךרדכ
תא חולשל לוכי םשא וניא יכ ןועטל הצורה םדאש םושמ ,בתכבש הריפכב
.תאז "חיכוהל" ךרוצ ןיאו ,ץופחי ובילש ימ לכל ויתונעט

רש ידי לע ונומ רשא תוצעיימ תודעוו שולש ןהו ןוילעה טפשמה תיב ןה
וצילמה ,ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפוש תושארב ןתשלש ,םיטפשמה
ינפל יצחו-דעצ דמע ףא רבדהו ,בתכב תוריפכה ןיינע תא תיביטיזופ רידסהל
הדעו ,יאביל דוד ,יחכונה םיטפשמה רש הנימ זא םלוא ,תסנכב ותקיקח
איהו ,םולשה טפשמ תיב לש טפוש תושארב םיטנסרטניא תדעו ,תפסונ
בתכב טפשמה תיבל עידוהל תורשפאה תא עונמל :ךפיהה תא קוידב הצילמה
תדעו לש התדובע ירפ התיה תאזה הצלמהה .(המשאב וא) תודבועב הריפכ לע
,םולש יטפוש ינש) םיטפושה תשולש קר ובשי הב ,הדעוה התוא לש הנשמ
-תסירד הנתינ אל םירחאה םאה-תדעו ירבחמ שיאלו (תחא הרובעת תטפושו
.הזה אשונב לגר

יתבב "תוארקה"ב השענה רואיתו ,ליעל ונחתינ ןתוא ,תוטלקהה יתש
תא םוסחל םיצור הרובעתה יטפוש עודמ לילעב םיארמ ,הרובעתל טפשמה
ףפוכל תורשפא ןיא בתכב רפוכ התא רשאכ :בתכב תוריפכ שיגהל תורשפאה
תורשפא ןיאו ,ךלש הנגהה-וק ירחא חרחרל תורשפא ןיא ,םיידיה תא ךל
ברעו-יתש ותריקח רחאל דע תויארה-קית תנכה תא תוחדל העיבתל רשפאל
דימ תומשרנ םשאנה לש ויתואדוה לכ רשאכ ,טפשמה תיבב ,םשאנה לש
תא םיחיכומש יפכ ןחיכוהל ךרוצ היהיש ילב ,ןהב דכלנ אוהו ,לוקוטורפב
.הרטשמב ויתועדוה

הדעווה לש היתוצלמה תא לבקל דמוע םיטפשמה רש יכ רורב היה רשאכ
העצהב ,תימשרה קוחה-תעצה לש המוסרפ ברע ,וילא יתינפ ,הנורחאה
לשו) הרובעתה יטפוש לש םתדמע ןיב יתיזח תומיע ,ותכשלב ,םייקל
:(רוקמב תושגדהה) ול יתרמא ךכו ,ךדיאמ ,יתדמע ןיבל ,דחמ ,(הרטשמה
רשפאל ןיא עודמ ךל "םיריבסמ" םהשכ .ךתוא םימרמ הרובעתה יטפוש
!םיירקש םירבסה ךל "םירכומ" םה .בתכב תוריפכ

.תאזה םירקשה תכסמ לש "יטרפ הרקמ" ונל האיבהו ,### תשרפ האב הנהו


יניעידומ עדימ

לע ול יתבתכו ,יאביל דוד ,םיטפשמה רש לא יתינפ 1995 רבוטקוא שדוחב
אלש ידכ .םיטוטרמס ןיד יררועו םימשאנמ השוע רשא ינולפ הרובעת טפוש
,"םיטוטרמס" יוטיבב יתשמתשה אל רוריבהמ קומחל תונמדזה רשל תתל
רש לש ותעדל ,םיפסכה תדעו ר"וימ השוע רצואה רשש המ" םילמב אלא
רש לע יאביל רשה ,ןכ ינפל רצק ןמז ,אטבתה ךכ ירהש ,"יחכונה םיטפשמה
,ותכשלב ,םייקל רשה תא יתנמזה הז יבתכמב .טחוש הגייב םהרבא ,רצואה
הצרי םא - טפוש ותואל רשפאי רשא ילאמרופ-אל יביטרטסינימדא רוריב
.תדבוכמ תוחפ השירפב ןכתסהל וא ,"ותמזוימ"ו ,טקשב שורפל - ךכב
בתכמה הז

,םיטפוש דגנכ ילש תומדוק תונולתב לפטל יאביל לש ובוריסמ רמ ןויסנ דומל
,תיפיצפס הנולת לכ טרפל אל םגו ,טפושה לש ומשב בוקנל ןכומ יתייה אל
-לסל תכלשומ תויהל הדיתע רשא הנולת לש התשגהב בוש הזבתא לבל
.(הסרגמל וא) תוריינה

ימ רותב ,םיטפשמה רשל יכ קפס לכ ןיאו ,### היה הזה ימינונאה טפושה
תטפושב רבודמהש תעדל ידכ םילכ יד ויה ,הלאה םיניינעה לע הנוממש
היה ךירצש רמוחו-לקמ - עדי אל םאו .רבודמ הב יכ עדי ןכא אוהשו ,תאזה
ךרדב רוריב לכ םייקל ןכומ היה אל םיטפשמה רש לבא ,הפפכה תא םירהל
לכב ,ולשמ רוריב םוזיל אל םגו ,(ותטישל ,"לבוקמ אל" הז) ידי לע תעצומה
.ותושרל תדמועה רוריב-ךרד

-יתלבה האצותה תא דילוה והשלכ רוריב םייקל םיטפשמה רש לש ובוריס
אל רשא ,תינומלא הריעצש דע ןמז לש הלאש קר וז התיהש םושמ ,תענמנ
הליספ לע םויאל התכזו ,הקיתשה תוכז לע רומשל תלוז רבד השקיב
תחת ,םינפ-תשובב ### לש התשירפל האיבהו ,ןולבה תא הצצופ ,תותימצל
דימת אל רשא יתרושקת רוקיס תחתו ,עוצקמה יגוחב תוליכר לש דבכ רטמ
תברועמה תא גציי הלא תורוש בתוכש העידיה ,לשמל ,ךכ) תודבועב קיידמ
.((תרחא האכרע לכב וא) ןוילעה ש"מהיבב


םיקולח" ל"נה התבתכ ךרוצל יאבג תירוד החחוש םמיע םיטפושו ןיד יכרוע
ויהו ,'תלבסנ יתלב ,הער ,השק איה' :ורמאש ויה :תטפושה לע םתעדב
,תינלבס ,הבידא ,תכנחמ םג איהש תטפוש ,תיבבל איה' :ורמאש םירחא
."'ךאלמ

איה ,ךתמשאב דיימ הדומ תייה םא :םיקדוצ הלא םגו הלא םגש איה תמאה
איה ,רופכל תיצר םא ."הבידא ,תכנחמ םג איהש תטפוש ,תיבבל" התייה
ןיא עודמ לבהה-ירבסה תא ךל רוכמל היתונויסינב "ךאלמ ,תינלבס" התייה
,השק" התייה איה ,ךתריפכ לע תדמע םא לבא .יאכז תאצל יוכיס לכ ךל
יתשפיח ינא אל" :"רשאכו םא" ,ךל יופצה לע הימויאב "תלבסנ יתלב ,הער
אל הז .יתרמא ינאש המ תחכוש אל תא ,רשאכו םאו ... תשפחמ תא ,הז תא
תא .יתרמא ילש תא ינא .לבקתש המ הז הצור התאש המ הז םא" ;"םויא
..."השקבב ,ךמצע תא ךבסל הצור התא


.םימשאנב תוללעתה ךרוצל "הארקה"ה לש הלוצינל הדיחיה התייה אל ###
םיטפוש םנשיש םושמ ,חוטב אל הז םגו - םהבש תינוציקה איה התייה ילוא
אנדס לכה ךסב לבא - תוקלקלחו םעונ ירבדב לבא ,רבד ותוא םישועה
.###ה ינפכ רודה ינפו ,אוה דח אעראד

םימשאנב תוללעתהה - יתכרעמה לשכה וידחי ,אופיא ,ורבח ### תשרפב
ידכ תטפושה השמתשה וב רקשה - יתדוקנה לשכהו - הרובעתל טפשמה תיבב
תטפושה םאש יאדוול בורק יכ אוה רתויב עירפמ ילש המ .המצע לע ןגהל
זא ,תותימצל הליספב תמשאנה לע יתמייאש ןוכנ" ןוגכ והשמ תרמוא התייה
רדסמ ףסונ תוחכוה קית דירוהל ידכ קר .דיחפהל ידכ קר תאז יתישע .המ
תא העישרמ יתייה םא יכ רורב לבא ,הפייעל-סומעה ,טפשמה תיב לש םויה
בורק - "תוחכוה טפשמ הלהינש ךכ לע התוא השינעמ יתייה אל תמשאנה
קיתב תלספנ התייה אל וליפא איהו ,הערל הב עגונ היה אל שיאש יאדוול
.םירבדה ושחרתה וב םייוסמה


הפמה תא הארק אל

השולש לש הרדס (1994 רבמצד ,רבוטקוא ,טסוגוא) םייתנשל בורק ינפל
.### תטפושה לא םייולג םיבתכמ
,ןושאר בתכמ
,ינש בתכמ
.ישילש בתכמ

יתיסינ .אתגולפ-תב םג איהש הדידי םע שפנ-תוחיש שולש - םיבתכמ השולש
אלש הל ריבסהל יתיסינו ,הנוכנה ךרדב תכלוה אל איהש הל ריבסהל
איהש יתנמאהש םושמ תאז יתישע .תגהנתמ איהש יפכ םימשאנ לא םיגהנתמ
,הנתשי תכרעמה לש ינוציקה ןמסה םאש םושמ תאז יתישע .תונתשהל הלוכי
.הנתשת תכרעמה לכ

הארנכ לבא ,הילא עיגה הלאה םייולגה םיבתכמהמ דחא תוחפל יכ יל עודי
המ תא הארק אלש וא ,הניבה אלו הארק איה םא ןיב :יד ךכב היה אלש
םידה ינזאל ועיגהש םושמ ,ריקה לא רבדמכ ימצע יתשגרה ,יתבתכש
.הנתשמ אל איה יכ ורמא הלאו ,הלש םיטפשמה םלואב השענהמ

תויהל לוכי ,הילא יתבתכש המ תא קר אלו ,ןויעב תארוק התייה איה םא
הנכומ התייה טפשמה תכרעמ םא .העיגהש ןאל העיגמ התייה אל איהש
ןיד רוטה תא יתמסריפ וב ןוחריה לש דחא ןוילג לע ,שדוחב ח"ש 20 איצוהל
םילוכי ויה םירבדה ינפ (הזה רוטה לש םוליצ טפוש לכל תחלושו) העונתה
התייה התוללכב תכרעמהו ,תטפושכ ךישמהל הלוכי התייה ### .םינוש תויהל
.רתוי הבוט תויהל הלוכי

.ודמלי םה יתמ ,ודמלי םה יתמ :ליגרכ ,איה הלאשה לבא


ץבור תאטח חתפל

.הזה לופכה לשכל תישיא יארחא יאביל דוד םיטפשמה רש

דימעה אוה בתכב רופכל תורשפאה תא תיביטיזופ הקיקחב רידסהל וברסב
ותודבאתהל רישכמו ,םשאנב תוללעתהל רישכמ טפושו טפוש לכ לש ותושרל
.םות-דע ותוא הלצינו ,הזה רישכמב השמתשה ### .טפושה לש

ענמ אוה ,טפושה םע ,"םייניע ששב" ,ימיטניאו טקש רוריב םייקל וברסבו
תכראה" הל קינעה אוה .תדבוכמו הטקש השירפל תורשפאה תא הנממ
םדקומב יכ היה רורבו ,תונתשהל הלוכי אל איהש היה רורב רשאכ ,"םידעומ
,הארנכ ,הזו - המצע לע ןגהל ידכ םירקשל קקזיהל ץלאית איה רחואמב וא
.תיפוסה התלפמל םרגש המ

םוזיל רשה לש ותונוכנ אוה הטרח-ייוליג לע עיבצהל יושע רשא דיחיה רבדה
ןחלוש לע חינת רשא ,הריקחה תודעו קוח יפל ,תיתכלממ הריקח תדעו
"םייניב דעס"כו ,םהב שחרתמה לכ לע ,הרובעתל טפשמה יתב תא םיחותינה
יתב לכב ילואו ,הרובעתל טפשמה יתבב בתכב-תוריפכה אשונ תא רידסהל -
.טפשמה


:תטפושה לא םייולגה םיבתכמה תשולש הלא
ןושאר בתכמ
ינש בתכמ
ישילש בתכמ

:היתובקעב ואבש וא ,הבתכב םירכזואמה ,םיטפשמה רש לא יבתכמ הלאו
12.10.95 םוימ בתכמה
2.11.95 םוימ בתכמה
20.3.96 םוימ בתכמה
11.4.96 םוימ בתכמה

טפוש םיפיעמ ךיא :המדקה

הלעמל רוזח

טפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח