ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא


12.10.95 ,אבס רפכ

דובכל
יאביל דוד 'פורפה
םיטפשמה רש
םילשורי

,ידבכנ

ינולפ הרובעת טפוש :ןודנה

-אל םימשאנמ רקיעב - םימשאנהמ השוע רשא דחא הרובעת טפוש ונשי
רש לש ותעדל ,םיפסכה תדעו ר"וימ השוע רצואה רשש המ - םיגצוימ
םא קר יוארה דובכה תא קלוח אוה ןידה-יכרועל םגו ,יחכונה םיטפשמה
תיעוצקמה םתנבה יפל אלו ,אוה-ומעט יפל הנגהה תא םילהנמ םה רשאכו
.םהלש

.טפושה לש ומש תא ךל רוסמא ןלהל רומאה םייקתהב

גיצא וב ילאמרופ-אל יביטרטסינימדא רוריב - ךתכשלב - םייקל ךנימזמ ינא
רוריב .הזה טפושה דגנכ יל שיש המ לכ תא ,ומצע טפושה תוחכונב ,ךינפב
ןכתסהל וא ,"ותמזוימ"ו ,טקשב שורפל - ךכב הצרי םא - ול רשפאי רשא
.תדבוכמ תוחפ השירפב

הזה טפושה תא ריבס ןמז ךותב ןמזל ךתונוכנ לע ,עובש ךות חיננ ,ינעידות םא
.טפושה לש ומש תא ךל איצמא ,(עצומכ תומיעל)

ררועל םיאתמה ירוביצה םורופה תא אצמאש הקזח ,רומאכ ינעידות אל םא
.לבסנ-יתלב אוה רצונ רשא בצמהש םושמ תאזו ,השרפה תא

,הבוט הנש תכרבבו בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש

ךשמהל
2.11.95 םוימ בתכמה
20.3.96 םוימ בתכמה
11.4.96 םוימ בתכמה

הלעמל רוזח

טפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח