ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפוש םיפיעמ ךיא
20.3.96 ,אבס רפכ

דובכל
יאביל דוד 'פורפה
םיטפשמה רש
םילשורי

,ידבכנ

### :ןודנה

,דבלב הרופאטמה רדגב ראשיי הזה םדהש הווקמ ינאו ,ךידי לע ### לש המד
.המצעל תושעל הייושע איהש הממ םיששוחה םנשיש םושמ

ד"ועו םימשאנמ השוע רשא ינולפ הרובעת טפוש לע ךל יתבתכ 12.10.95 םויב
ילאמרופ-אל יביטרטסינימדא רוריב ,ךתכשלב ,םייקל ךיתנמזהו ,םיטוטרמס
וא ,"ותמזוימ"ו ,טקשב שורפל - ךכב הצרי םא - טפוש ותואל רשפאי רשא
.תדבוכמ תוחפ השירפב ןכתסהל

רותב ,ךל ויהש הדובעה-תחנה ךותמ אצוי ינאו ,### היה הזה ימינונאה טפושה
,תאזה תטפושב רבודמהש תעדל ידכ םילכ יד ,הלאה םיניינעה לע הנוממש ימ
.רבודמ הבש תעדי ןכא התאשו

תבשה ,29.10.95 םוימ ,129232 ךבתכמבו ,הפפכה תא םירהל ןכומ תייה אל התא
הנולת ךל שיגהל יל תעצהו ,"תלבוקמ הניא" יתעצהש רוריבה תרוצ יכ יל
.הנולתה יטרפו ,טפושה םש ןויצ ךות ,הליגר

ןכומ יתייה אל םגו ,"תולבוקמ"ל דחוימב-םידגוסה ןמ יניא ,ךל עודיכ ,ינא
רשא רבד ,םלוה רוריבל הכזת איה יכ יל חטבוי אל דוע לכ הנולת שיגהל
הריקח םוזיל ,ןיפולחל ,ךיתנמזה תאז םע דחי .ול וכז אל תומדוקה יתונולת
תורמל ,ןוכנל תאצמ אל התא לבא - ןוכנל אצמתש ךרד לכב ,אשונב ךלשמ
םייקל תואית אל םא יכ בטיה-רהבה יתרהבה ןיינעב ןושארה יבתכמב רבכש
תא וב ררועל םיאתמה ירוביצה םורופה תא אצמאש ילע הקזח ,תואנ רוריב
."לבסנ-יתלב אוה רצונ רשא בצמהש םושמ" - יתרמא ךכ - תאזו ,השרפה

אל" הזש תורמל ,םייניע ששב רוריב םייקל יתעצה תא לבקמ תייה ול
וא :םצעב ,שולשהמ וא ,םייתשהמ תחא שחרתהל הלוכי התייה ,"לבוקמ
ענכתשמ יתייהש וא ,םודסבש-הקידצה תדמוע ונינפל יכ ענכתשמ יתייה ינאש
הל בטומ יכ הניבמ התייה ### 'בגהש וא ,היכרד תא ביטיהל תננוכתמ איהש
.התשירפל איבה המ עדיי דחא ףאש ילב ,תדבוכמ הרוצב שורפל

םושמ ,העיגה תענמנ-יתלבה האצותהו ,הפפכה תא תמרה אל התא לבא
תלוז רבד השקיב אל רשא ,תינומלא הריעצש דע ןמז לש הלאש קר וז התיהש
תא הצצופ ,תותימצל הליספ לע םויאל התכזו ,הקיתשה תוכז לע רומשל
תוליכר לש דבכ רטמ תחת ,םינפ-תשובב ### לש התשירפל האיבהו ,ןולבה
,ךכ) תודבועב קיידמ דימת אל רשא יתרושקת רוקיס תחתו ,עוצקמה יגוחב
לכב וא) ןוילעה ש"מהיבב תברועמה תא גציי ןמאנה ךדבעש העידיה ,לשמל
.((תרחא האכרע

,ותליחתב קר אוה תעכ הזה םירוקיסה לג ,תרושקתה תא ריכמ התאש יפכ
.ךחתפל ץבור תאטחהו - הזכ "קומיצ" לע רתווי אל יאנותיע ףאש םושמ

-רישכמ ### 'בגה לש התושרל תדמעה התאש םושמ ,ךחתפל ץבור תאטחה
.תודבאתה

רחואמב וא םדקומב יכ היה רורבו ,תונתשהל הלוכי אל איהש היה רורב ירה
המ ,הארנכ ,הזו - המצע לע ןגהל ידכ םירקשל קקזיהל הכירצ התייה איה
.תיפוסה התלפמל םרגש


,ליעל רומאה לכב בטיה הרוזשה ,תפסונ הניחבמ םג ךידי לע ### לש המד
.בתכב-תוריפכה אשונ תא רידסהל ךבוריסמ תעבונו

לש תידעלבה התלחנ התייה אל "תוארקה"ה ביבס הפופצה םירקשה תכסמ
ץבור ןאכ םגו ,הרובעתה יטפוש לכ - תרחא וא וז הדימב - הל םיפתושו ,###
ךל יתבתכש המ לכ תא ןויעב ארוק התא תייה וליאש םושמ ,ךחתפל תאטחה
םוקמב ,יטילופה ךתעד-לוקיש תא לכל-לעמ דימעמו ,בתכב-תוריפכה ןיינעב
,תיתרטשמה העיבתה לשו הרובעתה יטפוש לש תויחונה-סרטניאל רסמתהל
.הרוק היה אל הז

פ"דסחל 16 ןוקית תעצה רשאכו ,אמק תדעו לש היתוצלמה רחאל ,ונמזב
,םילוחכב המוסרפ ינפל הדמע (19 ןוקיתכ תסנכב הלבקתנ םימיל רשא)
ןיב יתיזח תומיע - ךתכשלב תאז םג - םייקל העצהב (21.5.93) ךילא יתינפ
ךכו ,ךדיאמ ,יתדמע ןיבל ,דחמ ,(הרטשמה לשו) הרובעתה יטפוש לש םתדמע
םהשכ .ךתוא םימרמ הרובעתה יטפוש :(רוקמב תושגדהה) ךל יתרמא
םירבסה ךל "םירכומ" םה .בתכב תוריפכ רשפאל ןיא עודמ ךל "םיריבסמ"
!םיירקש

"בכיכ" רשא ימינונאה הרובעתה טפוש יכ ןייצל הצור ינא תאז תונמדזהב
םוימ ךילא יבתכמ לש ירקיעה וקלחבו 21.10.93 םוימ ךילא יבתכמב
!### רשאמ רחא אל היה 15.10.93

תאזה תואמרה לש "תיטרפ" המגוד תלביקו ,יתורהזאל תיעש אל התא לבא
םהש המ תא םינעוטה הלא לכ לש תיביטקלוקה תואמרה תא תפקשמה -
,תאזה תואמרה תא ףודהל םוקמב .בתכב רופכל תורשפאה ןתמ דגנכ םינעוט
תועצמאב - תסנכה ירבח לא :םירקשה לש םתרבעהל רוניצ תשמיש התא
תנבל 'בגה ד"וע תועצמאב - ילאו ,ל"נה 16 ןוקית תעצהל רבסהה ירבד
ירבד לש הדמולמה תחסנמהו ךדרשמב הקיקחה לע הנוממה ,חישמ
,דחא הרובעת טפשמ וליפא הלהינ אל םלועמ הארנכ רשא ,ל"נה "רבסה"ה
ךרדומ רויסב ןרוקמ הרובעתל ש"מהיתבב השענה לע הלש תועידיה לכ רשאו
...הרטשמ יניצק י"ע

רתומ ,"תוארקה"ל םימשאנה תא רטרטל רתומ היפל "המרונ" תרצונ רשאכ
םהל ןיא" עודמ לבה-ירבסהב םטיעלהל רתומ ,ברעו-יתש םתוא רוקחל
רש תא תומרל םג רתומו - תותימצל הליספב םהילע םייאל רתומ ,"הנגה
?הלאכ "תוליפנ" תורוקש אלפה המ - םיטפשמה

לע אמק תדעו לש היתוצלמה תא תפדעה ,רשה דובכ ,התא רשאכו
אל ךכב תצרח התא ,גרבדלוג תדעוו רורד-ןב תדעו ,ןיול תדעו לש ןהיתוצלמה
םושמ ,םלוכ הרובעתל טפשמה יתב לש םלרוג אלא ,### לש הלרוג תא קר
ירה .האבה הליפנה אובת יתמ איה ןמז לש הלאש קרו ,###ה ינפכ רודה ינפש
םג םימעפלו) םימשאנהמ םישוע רשא םיטפוש תאזה תכרעמב םירסח אל
רש לש ותעדל ,םיפסכה תדעו ר"וימ השוע רצואה רשש המ" (ןידה-יכרועמ
.(?םיטרפ הצור) "יחכונה םיטפשמה


לע ךל יבתכש המ לכ תא ןויעב אורקל ,רשה דובכ ,בוש ךתוא ןימזמ ינא
דחי םירבדה תא אורקל ךתוא ןימזמ ינא .בתכב תוריפכה תא רשפאל ךרוצה
.### לש תטהולה תטלקה םע

קדצ אוהש יפכ ,הזה אשונב םג קדצ רינ החמש יכ חכוויהל ךנימזמ ינא
לכמ םינפ-תשובב קרזנ ,םינש ךשמב םחלנ אוה םהילע ,םירחא םירבדב
.ותקדצב לכה וריכה רבד לש ופוסב לבא - תוירשפאה תוגרדמה


תנבל 'בגה לש הינזאל ל"נה תטלקה תא דימעהל ךנימזמ ינא םידקמ דעצכ
לש העפשה לכמ תררחושמה תיעוצקמ תעד-תווח הנממ שקבלו ,חישמ
.םיטנסרטניא

הזה רבדה יכ יל הרמא איה ונמזב) תולעה לע םיטרפ ליכת וז תעד תווח
לש םבויחש תחא החנה ךותמ) בתכב רופכל תורשפאה ןתמב הכורכה (קדבנ
לע רתוול םהילע עיפשמ וניא הפ-לעב רופכל תנמ לע בצייתהל םימשאנה
.ל"נל הכופהה ,היינש החנה ךותמו ,טפשמה לוהינ

לע "תוארקה"ה תועיפשמ ,לעופב ,המכ דע הכרעה םג ליכת וז תעד תווח
.תוחכוה טפשמ לוהינ לע רתוול םימשאנה

לש םייעוצקמה םידדצה ןיב לובגה-וק לע םג עיבצהל ךרטצת וז תעד תווח
ילעב אל םהיבגל רשא ,הלש םייטילופ-םיירוביצה םידדצה ןיבל ,הייגוסה
ןיב עירכהל רומא רשא ,יטילופה גרדה אקווד אלא ,עובקל םיכירצ עוצקמה
.(תויבקעב םנממ םלעתמ התאש הלאש) םינושה םיסרטניאה ילעב


דמעומ דגנכ זירמיירפב דדומתמ התאש ךל ראת :יטילופה דצה ופורפ-א
300,000 "םיפטוח" רשא םיגהנ ןוילימ ינש לומ םידמוע םכינשו ,רחא
תרומת הנשב הדובע ימי 300,000 דיספהל םיכירצ רשאו - הנשב םיטרופאר
.המשאב רופכל תוכזה

וא ?הפידע םיטפוש 30 לש םתויחונ יכ תרמוא חישמ תנבלש ?םהל דיגת המ
ידכ (הדובע ימי 220) האלמ הרשמב דיקפ יושירה דרשמל ךוסחל ךרוצהש
ידכ תדרפנ הבישיל טפשמה תיבל ועיפות םכלוכש בייחמ תולעב-צ"עת ןיכהל
?"ינודא לש אוה בכרה םאה" הלאשה לע בישהל


רשא תיריפמא האצות ונל תתל הלוכי רשאו ,הל ברסל השקש העצה יל שי
העש-תארוה תונקתב עובקל :תיפוס הטלחה לש התלבק לע לקהל הלוכי
בתכב-הריפכ הרובעתל ש"מהיתבל שיגמש ימ םישדוח השיש ךשמב היפל
707 ,705 ,(1)המ ד"פ ,יראב ,1556/90 פ"ע 'ר) תוחכוהה תעימשל רשיה ןמזוי
.ןכמ רחאל תואצותה תא ןוחבלו ,(ךליאו 'ו -


תוערתאה לכ תורמלש הרוק ךיא :בהאת אל יאדווב התאש הלאש יל שי
תירוטוטאטס-הנוממה לש ופאל תחתמ שממ הזכ ץרש ול לדג ,תויניעידומה
היה ךירצ אל אוה תורמל) יונימ-תכראה בושו-בוש לבקמ טפושה-תמר לע
תשרפ לע הדעווה העדיש המ תא בטיה עדוי רוביצהו ,תונמתהל הליחתכלמ
?תועיבק לבקל דמוע אוה וט-וט-ואו ,(###-ץינומ


הארנ אוהש יפכ הארנ לארשיב הרובעתה-טפשמ עודמ הלאשה לע בישהל ידכ
סונמ ןיא - רשויב המחל תא החיוורמ הניא רשא םיידי-יפופיכ לש תכרעמ -
- 1968-ט"כשת ,הריקחה תודעו קוח יפל תיתכלממ הריקח תדעו םיקהלמ
.וישכעו

טפשמה תיב אישנ עבוק הדעווה בכרה תאש םושמ ?וישכע אקווד עודמו
אישנהו ,רוקחל עיצמ ינא ותוא אשונב תמייוסמ תוירחא ול םג רשא ,ןוילעה
הדימב לוכי אוהש ךכ ,תאזה תוירחאב "בלתשהל" קיפסה אל ןיידע יחכונה
םושל לובכ היהי אל רשא בכרה תונמל ,תיביטקייבוא לש רתוי הבר
.תובייוחמ


דרשמב םיקהל ךל יתעצה ונמזב .תורדרדהה תא רוצעל תורשפא דוע הנשיו
אל יכ ךרמואב ,תטשומה ידי תא תיחד התאו ,הזה אשונל "קסד" םיטפשמה
."בוט ןוצר לעב לכ" סייגל ןתינ

,לבב-לדגמ תא תפדעה התא לבא ,אמק תדעול יתוא ףרצל ךיתנמזה םג ינא
.העודי האצותהו ,םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לכ וב

לבא ,תירוביצה תכרעמה תושרל ימצע תא דימעהל יתעצה לע רזוח ינא םויה
לש םינופוקה תא רוזגל ןוצר לעבכ אלא ,אדירג "בוט ןוצר לעב"כ אל םעפה
תונוכנ ךות ןיידעו - ירוביצהו יעוצקמה ,ישיאה - ילש םיבוטה ןיטינומה
תוכזהמ עבונה קופיסה תרומת (תרחא םגו תירמוח םג) תישיא הברקהל
.רתוי הקצומ הזיחא-תדוקנמ םלוע לש ונוקיתב ףתתשהל יל תנתינה

האבה םעפב םא אלפתת לא לבא ,העצהל שושת אל םעפה םג יכ שחנמ ינא
,מ"עב ץועיי-תרבח לעבכ לבא ,שממ העצהה התוא םע םכילא רוזחא ינא
.ףסכ לע קר תרבדמ רשא


רבכש םושמ ,הרובעת-טפוש לש הרשמ לע זמר תניחבב הניא ליעלד יתעצה
רבגתהל םכל רוזעל ידכ םלוא ,וזכ הרשמ לבקל דוע ןכומ יניאש ךל יתעדוה
הזכ יונימ לבקל ןכומ ינא םיטפושה תבצמב הייופצ-יתלבה העירגה לע
םוסרפב ןהו יונימה בתכב ןה .א :הלאה םיאנתבו ,דבלב םישדוח השולשל
יפ לע אוה רבדה יכו ,רומאכ תלבגומ הפוקתל אוה יונימה יכ ןייוצי תומושרב
יתרזחל דע "הנטק שא לע" ילש הרוטניילקה לע רומשל יל רתוי .ב .יתשקב
."התיבה"


רוכזל ךשקבמ ינא .###ה ינפכ רודה ינפ ,ליעל יתרמא רבכש יפכ ,רשה דובכ
עונמל ךדיבו ,ךכל תירוטוטאטסה תוירחאב אשונ התאש םושמ ,בטיה תאז
!וב תלשכנ הכ דע רשא רבד - הלאכ תועפות

םושמ ,סרפ לבקל תנמ לע אלש םגו ,סרפ לבקל תנמ לע ,דימת ךתורשל
ילב וליפאו ,האלמ תובדנתהב םתושעל ןכומ ןיידע ינאש םירבד םנשיש
.םמיע רשקב ימש רכזויש

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש


ךשמהל
11.4.96 םוימ בתכמה
...לא הרזח
12.10.95 םוימ בתכמה
2.11.95 םוימ בתכמה
הלעמל רוזח
טפוש םיפיעמ ךיא

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח