ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


הרדסה לש םיניינעה ןכותל

:ז"לממה לע
"הפינע הקיספ" ומשו רקש


הדגאה - הצוחה תלחלחמ םגו - תיטפשמה הליהקב תבבותסמ םינש עבראכ הז
שמשמה רזיילה חדקא - ז"לממה היפל "הפינע הקיספ" תמייק יכ תרמואה
דוע ןיאו ,יטופישה ןחבמה תא רבע רבכ - בכר ילכ לש םהיתויוריהמ תדידמל
."הרוחסה תא קפסל" לגוסמו ,ןימא ןכא אוה יכ דרפנב טפשמ לכב חיכוהל ךרוצ

תיבמ ,טפושל טפושמ ,קיתל קיתמ חפותו חפנתמה רקש אלא הניא תאזה הדגאה
.טפשמ תיבל טפשמ

.ותרוה-ומא ימו ודילומ-ויבא ימ םיעדוי ונא ןיא רשא רקש והז

,םתותימאב בל םותב הנומא ךותמ םיצפומ םקלח ,םירקש לש םעבטמ ,םירקש
,רקש ץיפמ אוהש בטיה עדוי ןכא ץיפמה רשאכ ,השוחנ חצמב םיצפומ םקלחו
םירקשמ םהש םיעדויה הלא לש םקלח בר רבועש םוי לכו ,רקשמ ומצעב אוהו
.ז"לממה ןיינעב "הפינעה הקיספ"ה לע םירבדמ םה רשאכ

'נ סייו יכדרמ) 848/00 פ"נד קיתב ןוילעה ש"מהיב אישנ ידי לע הנתינ הנורחאל
פ"ער זאמ ברעהו םכשה םינעוט ונחנאש המ תא תרמואה הטלחה (לארשי תנידמ
אל רערעל תושר תושקב וחד רשא ןוילעה ש"מהיב לש תוטלחהה לכש :ינמחר
.הדלוויה םויבכ החותפ הלאשה תא וריאשהו רבד םוש ורשיא

הרובעתל ש"מהיבב יוכיזב ורמגנ רשא םיקית דמצב איה השרפה לש התליחת
("םלשנ אלו םת") םפוסו ,יוכיזה לע הנידמה לש הרוערע תלבקב םכשמה ,הלמרב
תא החודה 4346/00-ו 4132/00 פ"ער יקיתב ןוילעה ש"מהיב תטלחהב היה
לש ותונימא אשונל סנכנש אלב" :תרמוא רשא הטלחהב ,רערעל תושרה תשקב
החנוה אל ונינפלש םיניינעב - העיד םיווחמ ונא ןיא ךכ לעו - ופוגל ז"לממה
."תיחדנ השקבה .רוערע תושר ןתמל תיתדבוע תיתשת

.השרפב ףסונ ןוידל רתע ,סייו יכדרמ ,םישקבמה ינשמ דחא

הריתעה אושנ ןידה קספ"ש םושמ תוחדיהל הריתעה ןיד יכ אישנה ךכ לע רמוא
ויתועיבק תא רשיא אל אליממו ... הכלה לכ קסופ וניא
םע בשייתמ ןבומכ הז ."םהב ךמת וא יזוחמה טפשמה תיב לש
תשקב החודה הטלחהש תרמואש ןהיק 'נ בולדיש תשרפב ןוילעה ש"מהיב תכליה
לש ופוגל הנודנ םש הלאשה םא וליפא הקוספ הכלה תרצוי הניא רוערע תושר
הפיח ןוינח תשרפב רגמש אישנה לש החנמה הטלחהה םע בשייתמ םג הזו .ןיינע
תאז אלא הב ןיא רערעל תושרל תשקב החודה הטלחה יכ רמאנ הב ,העודיה
האכרעה ינפב רוערעל יוארה ןיינע תא ןוכנל האר אל ןוילעה ש"מהיבש
."תעה התואב" ,תישילשה


?"הפינעה הקיספה" תדגא הרצונ דציכ

עיגנ ךכלו - הכלה עובקל רמייתה ,ינמחר תשרפב ,ופי-א"תב יזוחמה ש"מהיב
.הדבועבש הקזחה רדגב קר איה ז"לממה לש ותונימא יכ - ךשמהב

ילב יכ רמוא אישנל הנשמה רשאכ התחדנ איהו רערעל תושרל השגוה ךכ לע
לכב וחיכוהל ךרוצ ןיא רבכש ךכל העיגה ז"לממה לש ותונימאש הלאשל סנכיהל
תולאשהו ןימא ז"לממהש תיתדבוע חכוה הז הרקמבש ירה דרפנב טפשמ
.רוערע לע רוערע תושר םינתונ אל הדבועבש

קספ לכ ירחא םאש ומצעל רמא ןוילעה ש"מהיבש הרומג תואדווב חינהל רשפא
הרקמה תא םצמיצ אוה ןכ לעו ,ףוס הזל היהי אל רוערע תשקב שגות הזכ ןיד
רחא קיתב ,הגרדהבש הנומא ךותמ ,הרקמ ותואב וחכוהש תויתדבועה תוביסנל
,םיקית לש בר רפסמ ירחא םימיה תוברבש ךכ ,רומאכ תוחכוה הנשגות ,קית
.הדבועבש הקזחה התוא שבגתת ,ורפסב ימדק בקעי טפושה רמואש ומכ

הקיספה תכרעמה לכ ,ינמחר פ"ערב הטלחהה הנתינש עגרה ותואבש ,אלא
העיבקל ןוילעה ש"מהיב לש "רושיא"כ השקבה תייחד תא השריפ איה .בושחל
.הדבועבש הקזח רבכ הרצונש

,םוקמ אוהש הזיאב רוצעל שי הזה רודכה תאו ,לגלגתהל גלשה-רודכ ליחתה ךכ
רערעל תושר תשקב החד ןוילעה ש"מהיב רשאכ ..ונלוכ תא סומריו סורדי לבל
טפשמה יתבו הנידמה ,יזוחמ ש"מיב י"ע רשוא וא ןתינש יוכיז לע הנידמה לש
תערל איה ןוילעה ש"מהיב תטלחה םא לבא ,"החותפ הראשנ" הלאשהש ורמא
...הכלהה תא "רשיא" ןוילעה ש"מהיבש םירמוא םימשאנה

רשא הדיחיה הלאשה וז השרפב .לגנא ןורמש פ"ערל ונעגה ינמחר פ"ער רחאל
הדבועבש הקזח המק ןכא םא התיה יזוחמה ש"מהיבל רוערעב ןוידל הדמע
הכלהה תא לבקמ אוהש יזוחמה ש"מהיב םש רמואו ,ז"לממה לש ותונימא רבדב
."תשבגתמ"ה

"תשבגתמ" הכלה תוארל רשפא יא יכ ונעטו ,ןוילעה ש"מהיבל הז םע ונאב
ש"מהיב רמוא ןאכ םג ,הנהו ,ירתסד-יתרת םה הלא ינש ירהש "תשבוגמ"כ
תויאר קיפסמ ויה הנושארה האכרעב יכ תולאשל סנכיהל הצור אל אוהש ןוילעה
הרקמ ונל שי בוש .תררועתמ הניא הדבועבש-הקזחה תלאשו ,תויתדבוע
תויאר קיפסמ ,ותעדל ,ויהש םושמ רערעל תושר תשקב החוד ןוילעה ש"מהיבש
האכרעל רוערע תושר םינתונ אל תויאר לש ןתוקיפסמ לעו ,הנושארה האכרעב
.תישילשה

הקיספה התואל ךבדנכ תאזה הטלחהה תא םירקשה-יציפמ ופיסוה ןאכ םג לבא
.הארבנ אלו התייה אל רשא ,"הפינעה"ה

ותונימאל תויאר ויה אל רבכ םשו ןוילעה ש"מהיבל רחש יש פ"ער תשרפ העיגה
ושגוהש תויאר לע ךמתסהל דוע היה ןתינ אל וב תמאה עגר עיגהו ז"לממה לש
.רערעל תושרה תשקב אושנ ,םייוסמה קיתב

,רוכזלו ןייצל שי ,רשא - םשאנהו רחאמ :שדח טלפימ ןוילעה ש"מהיב אצמ ןאכ
לש ותונימא רדעיהל בלש ותואב ןעט אל - "הארקה"ה בלשב גצוימ היה אל
.םימוכיסב תאז ןועטלמ עונמ אוהש ירה ז"לממה

רדס קוחל 152 ףיעס תוארוהל דוגינב הניה הז ןיינעב ןוילעה ש"מהיב תטלחה
.ילילפה ןידה

בייח ,םושיאה-בתכ לע בישהל ואובב ,הארקהה בלשב םשאנ ,הזה ףיעסה יפל
- ךכב ונוצר םא ,קותשל יאשר םג אוהו ,םושיאה בתכ תודבועל קר סחייתהל
.ןלוכב רפכ םשאנה וליאכ ,תודבועה לכ תא חיכוהל תבייח העיבתה הזכ הרקמבו

תודוסימ הניא ,הומכ-ןיאמ הבושח איהש םגה ,ז"לממה לש ותונימא תדבוע
ןיאש רמוחו-לקמו ,רקיעו ללכ הילא סחייתהל בייח וניא םשאנה ןכ לעו ,הריבעה
,דיתעב םש-יא ,ןוילעה ש"מהיבש ךכל תופצל עדייש גצוימ-אל םשאנמ תופצל
.קוחה םע בשייתמ וניא רשא רבד קוספי

- הלחתהמ ויפלק הליג אל אוהש תאז תא ותבוחל ףקוזו ןוילעה ש"מהיב אב הנהו
.לארשי תנידמב ילילפה טפשמה תודלותב רוחש םוי הווהמ רשא הקיספ

אלש םושמ התחדנ איה םלוא ,ףסונ ןוידל הריתע ונשגה תאזה הטלחהה לע
םא ותעד לוקיש תא ליעפה ןוילעה ש"מהיב דציכ הלאשה לע ףסונ ןויד םינתונ
.(רחש יש פ"נד) ואל םא ,רוערע תושר תתל

תוביסה לכ ומייקתנ אל יכ רמאנ ןאכו לאיתלאש ילתפנ פ"ערל ונעגה ןאכמו
תדומל - הנגהה םעפהש םושמ ,תומדוקה םימעפב תושקבה תייחדל הליע וויהש
.ז"לממה לש ותונימאב םג רפוכ םשאנה יכ העידוה רבכ - רחש יש תשרפמ ןויסנ

רמוא ןאכ ."הפינעה הקיספה" לש ןוויכל הארונה הציפקה הליחתה ,ןאכ
לש הבחר הקיספ תמייק יכ רערעל תושרה תשקב תא ותוחדב ןוילעה ש"מהיב
:םסקה טפשמ תא ףיסומו ,ז"לממה לש ותונימא רבדב םייזוחמה טפשמה יתב
."ונילע םג םילבוקמ םירבדהו"

יזוחמה ד"ספל רבעמ הקיספ םושו הפינע הקיספ םוש ושגוה אל קיתה ותואב
רבד ףיסוהל ילב ותוא םיצמאמש םירחא ןיד יקספל רבעמו ,ינמחר תשרפב
ינמחר איהו ,דבלב תחא העוער הדוקנ לע תנעשנ רשא ,הכופה הדימריפ :םהלשמ
.םולכ-אלו וב ןיא רשא ,יזוחמה

רשא הרימאכ תוארל ןתינ "ונילע םג םילבוקמ םירבדה"ש וזה הרעהה תא
תושר תשקב החודה הטלחה איה הטלחההש ןוויכ םוקמ לכמו ,תעדה-חסיהב
.ןכל םדוק היה אל וא היהש המל רבד יצחו רבד הפיסומ הניא איה ,רערעל

החודה הטלחה יכ וילע לבוקמש ימ םגש ךכל האיבה תאזה הטלחההש אלא
םירבד רמא ןוילעה ש"מהיב םעפה") תורק םיילגר לביק רערעל תושר תשקב
.(ןהיק 'נ בולדיש ד"ספ רואל ,ההובגה הגרדהמ תוטש - "םישרופמ

רותעלמ סונמ היה אל (ךכ ושרפתנ םגו) "הקוספ הכלה"כ וארנ םירבדהש ןוויכו
.לאיתלאש פ"נד אוה ,ףסונ ןוידל ,ןוילעה ש"מהיבל בוש

-תיטפשמ הלאש הניה ז"לממה לש ותונימא תלאש יכ ןעטנ רחש יש פ"ערב
,העוט וא קיידמ רישכמה המכ דע םיעדוי ונאש ירחא ירהש ,תברועמ תיתדבוע
אוה המו ,וילע תלבוקמ תאזה תועטה - המכ דעו - םא טילחהל טפושה ךירצ
.התיא השעי

תוטילקרפל אל יכ - תומוטא םיינזא לע הלפנ תאזה הנעטה רחש יש פ"ערב
.הילא סחייתהל חונ היה ןוילעה ש"מהיבל אלו הנידמה

ידכ אל לבא ,התוא "וליג" םה "םואתפ" לאיתלאש פ"נדב :אלפו אלפה ,הנהו
-תיטפשמ הלאש ב רבודמש ןוויכש ןועטל ידכ אלא ,התיא המכסה עיבהל
בכרהב ףסונ ןויד קידצמ וניא רשא "יתדבוע" ןיינע הז ירה ,תברועמ תיתדבוע
.ןוילעה ש"מהיב לש בחרומ

,זא לכו לכמ התוא וחד םהו ,רחש יש פ"ערב וחד םה התוא הנעט םיצמאמ םה
לוכי וניא טפשמה םלוע יכ ןעטנ רחש יש פ"ערב .הז בלשב הנממ תונביהל ידכ
ןכ םא אלא ,רישכמה לש תונימאל רשאב םיחמומה לע ידעלב ןפואב ךומסל
תונימאל תפפוח "תיטפשמ"ה תונימאה זאו ,תיטולוסבא איה תיתדבועה תונימאה
."תיתדבוע"ה

?הנווכה המל

,םירקמהמ זוחא -0.000ב העוט אוהו זוחא 0.000 איה רישכמה לש תועטה רשאכ
יזא ,יטולוסבא ןפואב תקייודמ הדידמ ןתונ םלועל רישכמה ,תורחא םילמב ,וא
תונימאל תפפוח "תיטפשמ"ה תונימאה תוהזו הפיפח תמייק יכ רמול רשפא
תועטל יושע אוהו ,זוחא -100ב ןימא וניא רישכמה רשאכ לבא ."תיתדבוע"ה
הלאשהו ,ול תחלסנ תועטה םא הלאשה תלאשנ ,תודידמה ןמ םיזוחא ךכו-ךכב
האיבהלו תועטה תא ללקשל ןתינ םא טילחי רשא ש"מהיב ידי לע טלחות וזה
י"דפ .לארשי תנידמ 'נ ןומלש ,1279/91 א"ת פ"ע) ןכ תושעל דציכו ןובשחב
.(3 'מע 4 תרבוח 'ב ךרכ הרובעת

.תיטולוסבא ןכא יכ ז"לממה לש ותונימא יכ עבקנ אל הקיספב םוקמ םושב

רשא "הנידמה קוח" ןיעמל הכפהש ,ינמחר תשרפב וליפא רמאנ אל הזה רבדה
לש ויתודבועל התוא דמיג ןוילעה ש"מהיבש תורמל תאזו ,וירחא ררעמ אל שיא
.ומצע הרקמה

רבדב הלאשהו תונימאה לש יתומכה דצה ונייהד ,ןימא רישכמה המכ דע הלאשה
ץראב אל - רחא ןיד קספ ףאב אלו ינמחר תשרפב אל הערכוה אל ,תועטה ימחתמ
.םלועב אלו

היה םש ש"מהיבו ,(2 יסר'ג וינ) םלועב דיחי קיתב תועט חווט עבקנ הנורחאל קר
וכרענש םייוסינהש ןוגכ הלעה ומצע אוהש תויהת תורמל רישכמל חולסל ןכומ
.םימלשומ תויהלמ םיקוחר ותרדגהל ויה רישכמב

ךמס לע םימשאנ ינש הכיזש הניטסק ד"ספ תא הז ןיינעב ריכזהל יוארה ןמ
,קפס לש הנתיא המוח תדמוע הזה רישכמה ירוחאמ יכ עבקו ,םיחמומ תויודע
תרצוי הניא תיאבצה הקיספהש ורמאו טפשמה יתבו הלוחכה הרטשמה ואב זאו
הקיספב הנתינ םימשאנה תערל הטלחה רשאכ לבא .תיחרזאה תכרעמב הכלה
.םליבשב ןירדהמל-רשכ היה הז - סוניקואל רבעמ טפשמה יתב לש


,הלמרב הרובעתל ש"מהיב לש ףסונ ןיד קספ אב 2 יסר'ג וינ-ו הניטסק רחאל
רישכמהש עבקנו תיחרזאה תכרעמב םיחמומ ועמשנ רבכ םש ,יול-ו היטע ןיינעב
ונרצי םעטמ החמומה לש תודעהשו םיקיפסמ תיב ירועיש ילב תכרעמל סנכנ הזה
םיצורו ויתודוס תא ולש החמומל הליג אל ןרציהש ךכב הקול רישכמה לש
.קשב לותח הנקנ ונחנאש

החמומה תועצמאב ריבעהל חילצה אל ןרציה הלאה םירבדה לכ ירחא םג םא
רמוא הז ,ריקל םישנא דימעהל ידכ תעדל םיכירצ ונחנאש המ לכ תא ולש
םולשה ש"מיב לש ןיד קספ הז יכ זא תרמוא הלוחכה הרטשמה תעכ .ינשרד
."החנמ" אל וליפא אוהו

.תוגגה לע םידקור ויה םה םתבוטל היה הז םא

הדבועבש הקזח .ונלש ןוילעה ש"מהיב ידי לע הלעמלמ תרצונ הקוספ הכלה
- םימעב ןיב ,ונלצא ןיב - תוכמסומה תוינוידה תואכרעה ידי לע הטמלמ תרצונ
יקספ 1000 וא 100 ,50 שי םא ,זאו ,ןיקת ךילה הז אהי הרקמ לכבש יאנתב לכהו
.הדבועבש הקזח הרצונש רמול רשפא יזא ,רישכמה לש ותונימא ועבקש ןיד

ריזחהל ידכ ןיד יקספ תוחפ םיצוחנ קפס לש ומויק לע םירבדמ רשאכש ןבומכ
.הדבועבש הקזחה תא םירצויש ןיד יקספ רשאמ ,קפסה תא

ותונימא תא םיעבוק םהבש םייגוזה לכש ןיד יקספ 100 שיש לשמל ,לשמל ,חיננ
הזה רישכמה הז בצמבש רורב .ךפיהה תא םירמוא םייגוז יאהו רישכמה לש
,דרפנב הרקמ לכב ותונימא תא חיכוהל שי ןיידעו ,שאה תליבט תא רבע אל ןיידע
םיעבוק םהבש םינושארה םישימח ,הלאה ןידה יקספ םא םג לוחי רבדה ותואו
,ירפסמה סחיה והז רשאכ .ךפיהה תא םינורחא םישימחו רישכמה תונימא תא
,הדבועבש-הקזח התוא תא ורצי םהש םינושארה םישימח לע ונל רמול רשפא יא
."החנמ" הקיספ םירצוי אל וליפא םהש רמול םירתונה םישימח לע וליאו

םרט הדבועבש-הקזחהש עובקל ידכ םישימח-םישימח לש סחי ךירצ אל לבא
אלו ריבס קפס םנמא - קפסב יד ילילפה טפשמב ירהש - הלפנו המק וא - המק
יקספ לש רתויב טעומ רפסמב ונל יד ידה קפסה תא רוציל ידכ לבא - טלחומ קפס
םג לועפל ךירצ אוה ,קפסה הלגתנ דחא הרקמב םא ירהש ,דחאב וליפא ילוא ,ןיד
םירקמ םתואב םימשאנ ויה אל רשא הלא תבוטלש יאדוובו - םלועה לכ תבוטל
.רישכמה לש ותונימא העבקנ םהב

לש ותונימא תייגוסבש םושמ ,שורדה ןמ הלעמל ,יטרואית חותינ הז לבא
,תואדווה תא תרצויה הקיספה ןמ הבר קפסה תא תרצויה הקיספה ז"לממה
ןיידע ,ותוא לבקנ רשפאש והשמ םש עבקנ םא וליפא ,ינמחר ד"ספב םגש םושמו
.ןימא רישכמה המכ דע רמוא וניא אוה

אוהו ,הרטשמה לש "החמומ"ה דעה לאשנ ,ינמחר רוערעב ,יזוחמב ןוידה תעב
ךותל םש ץרפתה רימז סומע טפושהו ,העוט אלש רישכמ םלועב ןיא יכ הנע
.החמומ-תודע ילב םג עדוי טפשמה תיב תאז תאש רמאו דעה לש ותריקח

רישכמ םלועב ןיאש רמוא אוהו ,וילע תכמתסמ העיבתהש החמומה ותוא והז
רמול תורשפא ןיא ,תועטה חווט והמ עבקנ אל דוע לכ ,ןכ לעו ,העוט אלש
.טפשמה םלועב ןימאכ רכוה רבכ רישכמהש

רמא רשא ,לאיתלאש פ"נדב ,הנידמה םעטמ טילקרפה לש וירבד םע בשייתמ הזו
לש הלאש וזש ןוויכ ןכלו תברועמ הלאשב רבודמש ונייהד ,רבד ותוא קוידב
.ףסונ ןויד תתל םוקמ ןיא הדבוע

!ןמצע תונעטה ןתוא תא ףוקעל ידכ רחש יש פ"ערב ולעוהש תונעטב ושמתשה םה

הלאשב םייתדבוע םיאצמימ ועבק אל טפשמב יתב הזה םויה םצע דע ,ןכ יכ הנה
.המכ דעו תלבסנ וזה תועטה םא

,התוחיכשו תועטה ידממ לע הדבועבש הקזח וא תיטופיש העידי תמייק ןכא םא
שי םא :הייעב דוע הנשי ןאכ לבא ,תדדמנה תוריהמהמ הז תא תוכנל רשפא
בכרה ,לשמל ,םא יכ ,הדובעהמ קוחצ תושעל לוכי רבכ הז %50 לש הלודג תועט
ש"מהיבל םיאב ,ש"מק 200 רמואו העוט רישכמהו ש"מק 400 לש תוריהמב עסונ
ןיידע איהש ,הרטשמה לש הייעבה וז לבא .ש"מק 100 ל םיעיגמ %50 םידירומו
.הזה רישכמה לש תועטה תדימל תויאר האיבה אל םלועמ

םיזחאנ הב םג רשא ,אנהכ הביבא פ"שבב הטלחהה האב לאיתלאש פ"נד ירחא
הנגהל רשפאל הרוה הרובעתל ש"מהיב תאזה השרפב .םירטושהו םיטפושה
ש"מהיבל הרערע העיבתהו ,ז"לממה םע הכרע הרטשמהש םייוסינב ןייעל
.הריקח רמוח אל הז הרמאו

ררעב אנהכ התנפ זאו ,הנידמה לש וז התדמע תא לביק יזוחמה ש"מהיב
.הרובעתל ש"מהיב תטלחה תא הנכ לע בישהל ידכ ןוילעה ש"מהיבל

לאשימ טפושה רמוא ,ררעה תא תוחדל השקיב רשא ,הנידמה תדמע תא ולבקב
ש"מהיב תטלחה לע ןוילעה ש"מהיבל ףסונ רוערע ןיא הלאה םירקמב יכ ןישח
לע םותחלו הדוקנ םישל םוקמב לבא ,"ינפב ררע ןיא" רמוא אוה ןכ לעו ,יזוחמה
ז"לממה תונימא יכ עבוק אוה "ללוגה תא םותסל ידכ" יכ רמוא אוה הטלחהה
,רישכמה לש ותונימאב הריכמה הקיספ לש "תיטירקה הסאמ"ה תא הרבע רבכ
"הריקח רמוח" םניא רבכ רבעב רישכמב וכרענ רשא םייוסינה םתוא ןכ לעו
.ילילפה ןידה רדס קוח חכמ וב ןייעל יאכז םשאנה רשא

בגא תרעה וז ,ךליאו םשמ רמוא אוהש המ לכ ,ררע וינפב ןיאש רמאו אוה רשאכ
ןיא ןידכ ררע רדעהבש םושמ ,תיטופיש הטלחהב בגא-תרעה אל לבא ,דבלב
ךמסמב תאצמנה הרעה ,אופיא ,הניה בגאה-תרעהו ,ןידכ תיטופיש הטלחה
ימ :הזכ והשמ וא תע-בתכב טפוש בתוכש רמאמל רשאמ רתוי הל ןיאו ,"יטרפ"
.הלאה םירבדב ןיא הקוספ הכלה םלוא ,לבקי אל - הצור אלש ימ ,לבקי הצורש

תוטלחהה לכמ ?"תיטירקה הסאמה" רבדב "העיבק"ל ןישח טפושה עיגה הפיאמ
רבד ףיסוהל ילב ,יזוחמה-ינמחר תא תומוצע םייניעב וצמיא רשא ןידה יקספו
,סועל ןוזמ סועלל ופידעה םלוכ ,בושחל הקיספה תכרעמה לכ .םהלשמ
.הפיגמל ומרג םה לבא ,יואר ןוזמ לש םשור ורצי הפל-הפמ םירבועה םיקדייחהו

,יתובר :םיימשל קעוזה דלי ןיאו ,הפל-הפמ רבועה רקש ותוא איה הפיגמהו
!םוריע ךלמה

סייו יכדרמ פ"נד קיתב ןוילעה ש"מהיב אישנ אב ,הנווכב אל וליפא ילוא ,הנהו
... הכלה לכ קסופ וניא הריתעה אושנ ןידה קספ" יכ רמואו ,ונחתפ וב ,ל"נה
."םהב ךמת וא יזוחמה טפשמה תיב לש ויתועיבק תא רשיא אל אליממו

.עמוש ןיאו - ינמחר פ"ער זאמ םינעוט ונחנאש המ קוידב הזו

ז"לממה לש ותונימא אשונל סנכנש אלב") הלאה םירבדה יכ ןייצל יוארה ןמ
רשא ןוילעה ש"מהיב בכרה ידי לע ורמאנ "העיד םיווחמ ונא ןיא ךכ לעו - ופוגל
תסריג תא חירפה ןכ ינפל רצק ןמז רשא הז - ןישח לאשימ טפושה בשי ושארב
.הב קובדלו ךישמהל ץמואה ול היה אל לבא ,"תיטירקה הסאמה"

.בושחל ליחתהלו - דובעל ליחתהל ,יתובר ,ןמזה עיגה

הלא לכמ ,"היתורודל טפשמה תכרעמ םשב" ,החילס שקבלו ץורל- ךכל ליבקמבו
םיידי וליפאו ,םיילגר ול ןיא רשא ,רקשה ותוא ךמס לע ,די-ףניהב םתעשרה םתוא
.ול ןיא

ד"ספ ירחא םג .אטח לע םיכמ םניא םלועל םתא .תאז ושעת אל םתאש עדוי ינא
םניחל-םיעשרומה לכ ינפב לצנתהל - םתכלה אל וליפאו - םתצר אל ןייטשנוארב
.םכלש

םג ושעת םתא םימיה ןמ םויב יכ חטבל עדוי ינאש םושמ ,גאוד אל ינא לבא
.תאז ושעת

ורחאתש לככש םושמ ,ונלשמ רתוי םכלש אוה אטח לע תוכהל סרטניאה לבא
"םכל ונרמא"ה וליאו ,תבאוכ רתויו ,השק רתוי היהת םכלש הליפנה ,ןכ תושעל
.רתוי קותמ היהי ונלש

רקש תא ץיפהל ,הלאה םירבדה לש םתאירק רחאל םג ,ךישמיש ימ - זא דעו
יתנמאה ינא רמולו ,ויפכ ןויקנב ץוחרל דוע לכוי אל אוה - "הפינע"ה הקיספה
.הלאה םירבדב

.השוחנ חצמב ןרקשל םימת-ץיפממ ךופהי אוה


הלעמל רוזח

תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח