ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקב


!םלשנ אלו םת


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

:הבח-ו סייו תשרפ
!םלשנ אלו םת


סייו יכדרמ לש רערעל תושרה תושקבב ןוידה םייקתה 6.11.2000 םויב
.הבח תילגיסו

לאשימ ר"דה טפושה דובכ בשי ןוילעה ש"מהיבב בכרהה שארב
.ןישח ("םדא ינב לע ופצפצת לא")

תחכוהל תויאר ונאבה םא ונתוא לאש אוה ןוידה תחיתפ םע דימ
.וניתונעט

ותונימאל רשקב ןה ,העיבתה לע אוה הייארה לטנ ןיידע יכ ונעט ונחנא
ןה ,"הדבועבש הקזח"ל הכפה םרט ונתנעטל רשא ,ז"לממה לש תיללכה
רשא תויגוס לש בר רפסמ דועב ןהו ,ןרצייה תוארוה לש ןתונשרפל רשאב
.ןוילעה ש"מהיב י"ע וערכוה םרט

ןישח ("םדא ינב לע ופצפצת לא") לאשימ ר"דה טפושה דובכ ךא
םירזוח ונחנאו ,תויאר ונאבה אל ,ודובכ ,ןוכנ תלוז ,רבד עומשל הצר אל
.השקבהמ ונב

ןיד-קספ לכ תתל איה טפושה לש תונובירהש םשכ ,תושעל המ ,לבא
-ויתונעט תא ןועטל איה ןעוטה לש ותונוביר םג ךכ ,ןוכנל האור אוהש
.שאר דבוכבו דובכב ויתונעטל סחייתיו ,ןזוא הטי טפושהש תופצלו ,אוה

.ןישח 'מ ר"דה ,טפושה 'בכ ,םדא ינב לע ףצפצי אלש

,ותלוז תא עומשל םדא לש ותונוכנ-יאל ינקת יוטיב םג ףיסוהל יתיצר
ינודא ןונגס הזיאב"ב ןכתסהל ןכומ אל ינא ,רבודמה טפושבש ןוויכ לבא
.םכלש "רבדמ

.ונל ובתכו ,ןווכתמ ינא ינקת יוטיב הזיאל ושחנ


טפושה דובכש ךכ לע דימעהל ךירצש ימ תא דימעהל יתיצר ןמזמש ןוויכ
תא םייקמ אל ןישח ("םדא ינב לע ופצפצת לא") לאשימ ר"דה
,םיטפשמה רש לא יתינפ ,ךרבחל השעת אל ךילע אונשש המ תווצמ
.םישורדה םידעצה תא טוקניש תנמ לע ,ןילייב יסוי ר"דה

.םכינפל איבהל ססהנ אל רשה לש ותבושת תא


,יתעדל ,רשא ,הטלחהה תא םכינפב איבהל דבוכמ הז היהי םא יתיהת
,ןוילעה טפשמה תיבלו ,הלוכ טפשמה תכרעמל בר דובכ הפיסומ הניא
.טרפב

בר דובכ אקווד יל שי םיבשוחש המל דוגינבש םושמ איה ילש תוטבלתהה
ריהז ינאש ןוכנ - גייוסמה דובכל דוגינב ,דסומכ ,טפשמה תכרעמל
רקוב לכב חרוט אל רשא ,רחא וא הז טפוש לא יל שיש - ?ילש "ןונגס"ב
םנומאב - שדחמ תוכזל וא- תוכזל ידכ םויה השעא המ ומצע תא לואשל
.תוירבה לש

24 תב הטלחהל סחייתהלמ סונמ האור ינא ןיא רבד לש ופוסב לבא
.םיטפשמה רש לא יבתכמב רמאנש המל רבעמ ,םילמה

:רמאנ הטלחהב

ונא ןיא ךכ לעו - ז"לממה לש ותונימא אשונל סנכינש אלב
תיתדבוע תיתשת החנוה אל ונינפלש םיניינעב - העיד םיווחמ
.תוחדנ תושקבה .רוערע תושר ןתמל
:הלאשה תלאשנו
("םדא ינב לע ופצפצת לא") לאשימ ר"דה טפושה דובכ עודמ
ירחא ,"ופוגל ז"לממה לש ותונימא אשונל סנכיהל אל" עיצמ ןישח
- יכ רמא ,ונממ הלעמל ןיאש ןוחטיבב ,ומצע אוהש
גוסמ תונעט לע ללוגה תא םותסל ידכו ,ךרוצה ןמ הלעמל"
תא שמשמ לחה ז"לממה ... יכ ףיסוא ,יינפל ולעוהש תונעטה
ישנא ודמע הרצק אל הפוקתו ,1993 תנשב העונתה תרטשמ
רחאל ... רישכמה לש ותונימאל רשאב תוריקחב הרטשמה
,ןיד-לעב לע ,וילע לטומ ןיא בוש 'תיטירק הסמ' לש הרצוויה
הקזח ףא ילוא - הדבועבש הקזח תרצונו ,תישארבמ לכה חיכוהל
חכוי םא דע אוה ןמיהמ רישכמ שידחה רישכמה יכ - ןידבש
.תרחא

."... 'תיטירק הסמ' תורצוויה לש הז בלש ונרבע ונלש ונניינעב

.(לארשי תנידמ נ אנהכ הביבא ,2342/00 פ"שב)
."תיטירק הסמ" התואל הרק המ הלאשה םג תלאשנו

הזה גשומה תא סינכהש ימ םגש איה תחאכ תולאשה יתשל הבושתה
רבכ םלועה לכ יכ ןיבהל ,הארנה לככ ,ליחתמ ז"לממה ןיינעב םינוידל
חפותו-ךלוה רשא רקש הניה "תיטירקה הסמה" תדגא יכ ספותו ךלוה
םע" ספתיהל ילב ,וילע רוזחל ןכוסמ רתוי םויל םוימ רשאו ,קיתל קיתמ
."הטמל םייסנכמה


בשי ושארב רשא בכרהה לש ודובכ ןובשח לע - תכרעמה לש הדובכ תא
- ןישח ("םדא ינב לע ופצפצת לא") לאשימ ר"דה טפושה דובכ
הטלחהב ,קרב ןרהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,תמייוסמ הדימב ,ליצה
יכדרמ לש ותריתעב ןד אוה רשאכ ,8488/00 פ"נד קיתב ןתנ רשא
לאשימ ר"דה טפושה דובכ לש םתטלחהב ףסונ ןויד םייקל סייו
.וירבחו ןישח ("םדא ינב לע ופצפצת לא")

:('נ 'ש - ילש תושגדהה) אישנה רמוא

אל טפשמה תיב .הכלה לכ קסופ וניא הריתעה אושנ ןידה קספ"
תא רשיא אל אליממו רתועה ררועמש תולאשה ףוגל שרדנ
."ןהב ךמת וא יזוחמה טפשמה תיב לש ויתועיבק
לכ ירה .ןמזה לכ םינעוט ונחנאש המ תא םיששאמ קר הלאה םירבדהו
"הפינע"ה הקיספה תא תורצוי רשא ןוילעה ש"מהיב לש תוטלחהה ןתוא
,הכלה קוספלמ תוענמנ :רבדה ותוא תא קוידב תושוע ןלוכ ,תילאוטריוה
!ןהב ךומתל וא תוכומנה תואכרעה לש ןהיתועיבק תא רשאלמ תוענמנ

טפשמה תיב יכ הזירכמו םינרקשה-תדע תצפוק תאזכ הטלחה לכב לבא
...ז"לממה לש ותונימא תא ("רשיאו רזח" וא) "רשיא" ןוילעה

,בושחל וליחתתו ,רקשל וקיספת :םכלוכ לא הניחת-השקב ,ןכ לע ,יל שי
תוירחא-רסח רשא ןבאב שפנ-ןויוושב ןנובתהלו ,סועל ןוזמ סועלל םוקמב
.ראבה לא ךילשה ,דלונה תא תוארל ליכשה אל רשא ,דחא


טפשמה תיבש םושמ ,"םלשנ אלו םת"ב תאזה המישרה תא ונרתכה
,ותוא תניינעמ אל ז"לממה לש ותונימא תייגוסש ןמזה לכ רמוא ןוילעה
.דגנמ דומעל דוע לכוי אל אוהו ,ותוא ןיינעת איהו אובי םוי לבא

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת

הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח