ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיס


70146/00 פ"ע
בוטיחא 'נ תטפושה 'בכ ינפב


יזוחמה טפשמה תיבב
ופי-א"תב

לארשי תנידמ :תרערעמה

ד ג נ

,הבח תילגיס :הבישמה
,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע
,44281 אבס רפכ ,'ג - 1 ליג לועשמ
09-7424873 'סקפ ,051-520000 'לט


םעטמ םימוכיס
הבישמה


יתיצמת אובמ .א

תוריהמהש ןוויכ ,ש"מק 137 תוריהמב הגיהנ תמשאמ התכוז הבישמה .1
חווט םימייק ןרצייה תוארוה יפלו ,םירטמ 500.9 לש קחרממ הדדמנ
יולת לכה - "ילמיסקמ םומיסקמ" חווטו "ילמינימ םומיסקמ"
.הרטמה בכר לש "תויביטקלפר"ב

הקיספב ,הדידמה-חווטב בשחתהב :איה ףוסב גיצנ התוא הלאשה
יכ ריבס קפס לכל רבעמ חכוה םאה - ונל עודיה ראש לכבו תמייקה
?תוחפ דחא ש"מק אלו - ש"מק 137 תוריהמב הגהנ הבישמה

יכ ריבס קפס לכל רבעמ חכוה םאה - תילילש הייהת הבושתה םאו
:האלה ןכו ,תוחפ דחא ש"מק אלו - ש"מק 136 תוריהמב הגהנ הבישמה
... 134 ,135

קוידל "הדבועבש הקזח" םוש הקיספב ןיאש איה תיזכרמה הנעטה
אלא הניא תאזה - תמייק םא וליפא - "הדבועבש הקזח"ה לכו ,יטולוסבא
לכב ןיב - "תומלשהו םיאולימ" הנועט רשא ,תיאליטרע "דלש-תקיספ"
ךשמהב .תידיתע הקיספ י"ע עבקיתש הדבועבש-הקזחב ןיב ,דרפנב הרקמ
חווטב אל תוחפל - ךכ לע תקלוח הניא ,השעמל ,הנידמה םג יכ הארנ
.(םירטמ 304.8) לגר 1,000 לעמש

תומייק ,הדידמה לע תויביטקלפרה לש התעפשה יהמ הלאשל עיגנש ינפל .2
ותדידמ תקייודמו הנימא המכ דעו ,"תונימא" תאז המ :תומדוק תולאש
.רומאכ קחרממ רישכמה לש

לשמ תא הריכזמ ז"לממה לש "תונימא"ה תשרפב הנידמה לש התוגהנתה .3
.הירכוסהו דליה

:דליה .ךלש םיינישל אירב אל הז :הרוהה ול הנוע .הירכוס שקבמ דלי
הזו :הרוה .תיטנגילטניאו תיניינע הבושת שממ :"הירכוס הצור ינא לבא"
.ףסכ ונל ןיא םגו :הרוה ."הירכוס הצור ינא לבא" :דליה .ןימשמ םג
!"הירכוס הצור ינא לבא" :דליה

הייונש הניא רשא ,ולש "תימינפ"ה תמאה לע בושו-בוש רזוח דליה
וניא אוה לבא ,(הירכוס הצור אוהש םיעדוי ונחנאש םושמ) תקולחמב
.ןפוגל תונעטה לע הנוע
הנידמה ,ז"לממה לש ותונימא דגנכ םינעוט ונחנאש םעפ לכב :לשמנהו
."ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" תרמוא

,רערעל תושר תושקבכ ןוילעה ש"מהיבל תורחאו ינמחר תושרפ ועיגה
ונייהד ,"םיידדצ" םימעטמ וחדנ ןה יכ ונעט ונחנא םלואו ,וחדנ רשא
.תישילשה האכרעב ןוידל היד הבושח האצמנ אל הלאשהש

."ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" :הנידמה

תוטלחה ןה הז ןיינעב ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש תוטלחהה לכ לבא :ונחנא
הטלחה יכ ןוילעה ש"מהיב 'בכ ינפלמ איה הקוספ הכלהו ,ע"רב תוחודה
.הקוספ הכלה תרצוי הניא רערעל תושר תשקב החודה

רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" :(לאיתלאש פ"ער תובקעב) הנידמה
."ןיינע לש ופוגל םעפהו ,ןימא

הטלחה יכ ןוילעה ש"מהיב 'בכ ינפלמ איה הקוספ הכלה לבא :ונחנא
הנתינ איה םא ןיב ,הקוספ הכלה תרצוי הניא רערעל תושר תשקב החודה
'נ בולדיש ,7152/94 א"ע ואר) ןיינע לש ופוגל אלש םא ןיב ,ןיינע לש ופוגל
יכדרמ בישמה ימוכיסל 'ב חפסנ) ג - 313 ,309 ,(5)טמ ד"פ ,'חאו ןהיק
.(ןלהל ,תובר דוע רבודי וב רשא - (ליבקמה בישמה :ןלהל) סייו

."ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" :הנידמה
אוה המכ דע תרמוא הניא ןיידע ןימא רישכמהש העיבקה לבא :ונחנא
.ןימא
."ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" :הנידמה
.תוארוהה יפל לעפוה אל רישכמה לבא :ונחנא
."ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" :הנידמה
'ר) ןרצייה י"ע ורשוא אל רשא "תופסות" רישכמב ונקתוה לבא :ונחנא
'עסב רכזנה ,(24/96/5+412/95/5 ש"ח) הרובעתל יאבצה ד"היב לש ד"ספ
הניטסק ד"ספ ןלהל ארקיי אוהו ,ליבקמה בישמה דגנ רוערעה יקומינל 4
.('ג חפסנכ ןאכ ףרוצמ וקתעה)
."ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" :הנידמה

לבא" :הנידמה ..."הירכוס הצור ינא לבא" :דליה :האלה ןכו ,האלה ןכו
..."ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב


ראבב ןבא .ב :יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח