ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסהדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

עקר לע הבישמה תא תוכזל אצמ אמק ש"מהיב 'בכש ןוויכ .1
ראש יכ ,דבלב "זוגא תפילקב" ,העיבקב קפתסה אוה ,תויביטקלפרה
תואדווב רמול ןתינ .(ד"הספל 10 - 6 'ש ,2 'מע) ומייקתנ ןכא תושירדה
היה אוה ,הבישמה תא עישרהל רחוב אוה היה םא יכ תטלחומ טעמכ
.לבוקמכ ,הבחרהב תאזה העיבקה תא קמנמ

התייה הבישמה םאו ,דוסי לכ ןיא תאזה העיבקל יכ הרובס הנגהה .2
ןנד הרקמב לבא ,הדיצמ רוערעל הבוט הליע הל התייה ,תעשרומ
הסחייתה אל תרערעמה םגו ,הז ןיינעב ןועטל הנמזוה אל הבישמה
,1 'ש ,7 'מעב ,("היידוה תישאר") םילמ יתשב אלא ,הז ןיינעל
.ןאכ לוקוטורפל

'בכ לע םגו תרערעמה לע םג) תרתוימ הדבכה וז אהת יכ םירובס ונחנא .3
תנעטש - הזה בלשב ,תיטרואיתה - תורשפאל ןאכ סחייתהל (ש"מהיב
.תרערעמה לש הייוכיזל שורדה ראש לע סרפתהלו ,לבקתת תרערעמה
.הליפאב תששגמכ תויהל הבישמה הייושע ,הקמנה רדעהב ,השעמל

ןועטל תרערעמל רשפאל ,הנידמה תנעט לבקתת םא יכ שקובמ ךכיפל .4
.תודוקנה ראשב

הקמנה ןתייש מ"ע ,אמק ש"מהיבל קיתה תא ריזחהל שקובמ ןיפולחל
ראשל תיניינע סחייתהל הבישמל רשפאתיש ךכ ,תודוקנה ראשב האלמ
.תוריהמה תריבעב העשרהל םיאנתה

ןודל םדקומ ןיידע לבא ,רמול המ ונל שי "היידוהה תישאר" ןיינעל םג .6
הבישמל רשפאל ,רומאכ ,אופיא שקובמו ,הלאה םירבדה לכב
לש התנעט לבקתת רשאכו םא - תרדוסמ הרוצב םהילא סחייתהל
.תויביטקלפרה ןיינעב הנידמה

( - )
ד"וע ,רינ החמש
הבישמה כ"ב

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח