ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקבלש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה
ןנד תשקבמה

לש ויוכיז לע ,רומאכ ,ססבתה אמק ש"מהיבב תשקבמה לש הייוכיז .1
לע ,רומאכ ,ססבתה ,ודיצמ ,רשא ,םדוק קיתב ,בכרהה ותוא י"ע סייו
.ןרצייה לש הלעפהה תוארוה

הייאר ללכ ושמיש אל ןרציה תוארוה" יכ יזוחמה ש"מהיב 'בכ רמוא .2
."הז קיתב

לנובירטה לש תיטופישה ותעידיב ןה הלעפהה תוארוה ,דובכה לכ םע .3
.ריבכמל תואתכמסא ךכ לע ןנשיו ,יעוצקמה

תינורקע הקיספ לע ךמתסהל טפושל רתומ עודמ הלאשה תלאשנ .4
.ומצע לש תינורקע הקיספ לע ךמתסהל ול רוסאו ,ורבח לש תמדוק
?טפושה לש "יטרפה וניינק" איה תינורקעה הקיספה םאה

וניינעב ןוידה םע דחוא יזוחמה ש"מהיבב ןוידהש ןוויכ ,תאזמ הריתי .5
.ינשה קיתב םג םייק דחאה קיתב שיש המ לכ אליממ ,סייו רמ לש

-דוחיאב תוארל ןתינ ,הייאר תוכירצ הלעפהה תוארוה ללכב םאו
תאכרע לש התושרב תפסונ הייאר לש התשגה" םושמ םיקיתה
."רוערעה

םישל לוכי ש"מיב ןיאש אוה עודי ללכ" יכ יזוחמה ש"מהיב 'בכ רמוא .6
."ללכ התלעוה אלש הנעט ,םידדצהמ ימ רובעב ןועטלו דצ ומצע

לש תיטופישה ותעידיבו ,תויטפשמ תולאשב רבודמ ןנד הרקמב לבא .7
תא דימעמ ,ותמזיב ,טפשמ תיבש ךכב לוספ לכ ןיאו ,טפשמה תיב
םשאנ לש ותושרל דחוימבו - םשאנ לש ותושרל תויטפשמה ויתועידי
.גצוימ אל

קייודמ הזה רישכמהש הדבועבש-הקזח תמייק םא הלאשה לעו .8
הקזח ןיא :ליעל ונדמע רבכ אוהש הלעפה-חווט לכב תיטולוסבא
תונימאה רבדב הקזח קר העבקנ .תאזכש הקזח העבקנ אלו ,תאסכש
2 יסר'ג וינ ד"ספ .ןכות לכ הכותל וקצי אל ןיידע לבא ,"תיאליטרע"ה
אוהש קר אלו ,תאזה ןכותה-תקיצי לש ,ףוסה אלו ,הלחתהה קר היה
םגש אלא ,"הייאר תוכירצ ןניאש תומסרופמ" תריציכ קפסמ וניא
,רומאכ ,רשא ,ןנד תשקבמה לש הניינעב לח וניא וב שי רשא טעמה
.2 יסר'ג וינב עבקנ רשא הז לע 60% -כב הלועה חווטמ הדדמנ התוריהמ

:ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל
תפסונ הרעה .ו

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח