ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקב


רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב


4346/00 פ"ער

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע ,הבח תילגיס :תשקבמה
,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
09-7424873 'סקפ ,051-520000 'לט
www.quimka.com

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה

םעטמ הבוגתה לש התקיחמל השקב
הנידמה

תושר ןתמל השקבב ולעוה רשא תולאשהמ תחא ףא יכ תנעוט הנידמה .1
(!רשע השולש) 13 ךרואל ,המצע איה לבא ,רוערעב ןוידל "היואר הניא" רערעל
.ומצע רוערעה תא םיטרפ-יטרפל תנעוט ,םימימת םידומע

םעפ אל רשוא" (ינמחר) 747/96 (א"ת) פ"עב ןידה קספ יכ תנעוט הנידמה .2
."הז דבכנ טפשמ תיבב

רומאה תא ארק ,דמולמה טילקרפה ,דלפניא ןולא ד"וע םא איה הלאשהו
פ"ער השקבל 12 'עס תא ,יזוחמה ש"מהיבב תשקבמה ימוכיסל 2 'עס ,'ז קלחב
תשקבל ותבוגתל ףריצ ומצע אוה רשא ,סייו יכדרמ רמ לש ותשקב ,4132/00
וקתעהו) הלאה תומוקמה ינשב רכזואמה בולדיש ד"ספ תאו ,ןנד רערעל תושרה
.(יזוחמה ש"מהיבב וימוכיסל 'ב חפסנכ סייו רמ י"ע ףרוצ םג

ד"ספ תא הכלהכ דמל אלו ,רומאה תא ארק אל דלפנייא ןולא ד"וע םא
;ל"ז (ןמסוז) אישנה 'בכ לש ונונגסכ ,"היימר ותכאלמ השע" אוה ,בולדיש

הכלהכ דמל םגו ,רומאה תא ארק ןכא דלפנייא ןולא ד"וע ,ךדיאמ ,םאו
תיבב םעפ אל רשוא" ןכא ינמחר ד"ספ יכ ןעוט ןיידע אוהו ,בולדיש ד"ספ תא
תרמוא בולדיש תכלה ירהש ,השוחנ חצמב רקשמ טושפ אוה ,"הז דבכנ טפשמ
הכלה תרצוי הניא רערעל תושר תשקב החודה הטלחהש :ךפיהה תא קוידב
.ןיינע לש ופוגל אלש םא ןיב ,ןיינע לש ופוגל הנתינ איה םא ןיב ,הקוספ

דבכתתש ,םיילגרו םיידי ול שי ןכא ינמחר ד"ספ יכ תנעוט הנידמה םא .3
וידיל תחתמ איצוהל לכוי ןוילעה ש"מהיב 'בכש ךכ ,רערעל תושר ןתמל םיכסתו
בייחתמכ ,םימלועל-חותפ ןיינעה תא ריאשהל אלו ,תבייחמו הקוספ הכלה
;בולדיש תכלהמ

לע תירקשה לבהה-תדגא תא ץיפהל הכישממ הנידמה םא ,ךדיאמ ,לבא
הימוכיסל ב"י-ו 'ו םיקלחה תא ןויעב ארקתש הל היה ףידע ,"הפינע"ה הקיספה
:רמאנ םש ,יזוחמה ש"מהיבב תשקבמה לש

:"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה הרימאה לע
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ"

םימעפ ,בושו-בוש וילע םירזוח רשא רקש יכ רמואה ללכ שי .1
.תמא-רבד היה וליאכ וילא םילגרתמ תוירבה ףוסב ,תובר

ולש "הצקה-יציפמ" םא םג ,רקש אוה רקש אוה רקש לבא .2
תעדוי איהש הילע הקזח ,וזככ ,הנידמה .בל-םותב תאז םישוע
הניא איהו ,עבקנ אל וא עבקנ רשא לכב האולמב תמאה תא
.המה בל-ימת היחולש םא םג ,בל-םותב הציפמכ תקזחומ

הניאו ,אדירג תיאליטרע הניה תונימאה תלאש ,דובכה לכ םע .3
,רשפא-יא םולכ אלב רוטפ רמאקד ןוויכ ךא ,דוע תיטנאוולר
לבא ,הבוח ידי תאצל ידכ קר ולו ,ךשמהב ךכל רוזחנ ונחנא
ז"לממהש החנההמ אצנ - ליעלד הרהצהה יפ לע - הזה בלשב
.אוה ןימא ןכא

- - - - - - - -

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

בר רפסמב העבקנ" רבכ ז"לממה תונימא יכ תנעוט הנידמה .1
רשא רקש יכ רמואה ללכה תא ונרכזה רבכו ,"ןיד יקספ לש
םילגרתמ תוירבה ףוסב ,תובר םימעפ ,בושו-בוש וילע םירזוח
.תמא-רבד היה וליאכ וילא

ולש "הצקה-יציפמ" םא םג ,רקש אוה רקש אוה רקש לבא .2
תעדוי איהש הילע הקזח ,וזככ ,הנידמה .בל-םותב תאז םישוע
הניא איהו ,עבקנ אל וא עבקנ רשא לכב האולמב תמאה תא
.המה בל-ימת היחולש םא םג ,בל-םותב הציפמכ תקזחומ

ד"ספב איהו ,דבלב תחא םעפ קר העבקנ ז"לממה תונימא .3
.(747/96 א"ת פ"ע) ינמחר

אלא וניא "הפינע הקיספ"כ הנידמה י"ע םוי-םוי גצומש המ לכ .4
,הכופה הדימריפ הניה "הפינעה הקיספ"ה לכש םושמ ,ףולב
דחא ףאו ,ינמחר ד"ספ אוה ,תחא יתדוקנ דוקדק לע תנעשנה
.קוזיחל ןטק ריגרג וליפא ולשמ ףיסומ וניא ןידה יקספ ראשמ

וב הראשנ אלו - ינמחר ד"ספ תא תאזה הדימריפהמ אצוה
.ןבא-לע-ןבא

םושמ ,רבד הפיסומ הניא ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש הקיספה םג .5
רערעל תושר תשקב החודה הטלחה ,ומצע-ולש הקיספה יפלש
.(ליעל האר) הקוספ הכלה תרצוי הניא

ףאו - הלאשל סנכנ אל ןוילעה ש"מהיב 'בכ םג :תאזמ הריתי
,אוה ןימא הזה רישכמה המכ דע - רבד קוספל רמייתה אל
ירועיש םהמו ,םיאנת וליאבו ,וב שמתשהל ןתינ חווט הזיאמ
.םינותנ םיאנתו חווט לכב רישכמה לש תועטה

אלא הניא אוה ןימא ז"לממהש העיבקה םג :התעמ רומא .6
תאזו ,ןכותב התוא אלמל שי רשא ,"דלש" וא "תרגסמ תעיבק"
.ןוילעה ש"מהיבב אלו ,ינמחרב אל ,ד"ספ םושב השענ אל

תייגוסב "רפס-תיב השוע" ד"היב 'בכ הניטסק ד"ספל 6 'עסב .7
לכלו העיבתל - הדבועבש הקזחהו תיטופישה העידיה
יאבצה ד"היב לש ותוכמס רסוח לע ןיזיעלמה לכלו .ןיינועמה
אצת םהמש ,םיינע ינבב ורהזיה :רמאנ ונא ,תוכלה קוספל
.הרות

'בכ לש איה תמייקה הדיחיה הכלההש ןוויכ :דועו תאז .8
הניא וליפא תאזכ הקיספו ,ינמחר ןיינעב יזוחמה ש"מהיב
לש םירחא םיבכרה יבגל ,ללכב וא קוחה ןבומב ,"החנמ"
רומאה 6 'עס תא ץמאל ןמזומ ש"מהיב 'בכ ,יזוחמ ש"מיב
."ירוקמ" ןפואב

בישמה ימוכיסל ז"ט חפסנ) אנהכ הביבא תשרפב :בגא-תרעה .9
ונייהד) ונלש ונניינעב" יכ ןישח 'מ טפושה 'בכ רמוא (ליבקמה
הז בלש ונרבע" (ז"לממה תונימא לע הדבועבש-הקזחה ןיינעב
... 'וכו ,"תיטירק הסמ" תורצוויה לש

,"םירבדה תישארב" ,רמוא ומצע ןישח טפושה 'בכש אקע אד
ונינפלש תררועל תדמוע ןיא ... העבקנש הכלהה יפ-לע" יכ ,םש
ררע תוכז הנקמ קוחלש (ה)74 ףיעס ,ןכא .קוח יפ-לע ררע תוכז
ררע ןיא יכ עדנו ףיסונ ,ךכ ונל אצמנשמ (ןכ לעו) ... הטלחה לע
.יינפל חנומ ןידכ

ירה ,םייק וניאש ררע תרגסמב ורמאנ םירבדהש ןוויכו
העיד קר אלא ,"בגא תרעה" וליפא םה ןיא תיטפשמ הניחבמש
תושמל ולכוי אל םימכח ףלאש ךכל תפסונ החכוה םגו ,תיטרפ
.ליעל ,'ב קלחב ונרביד הילע ןבאה התוא תא ראבה ןמ
תא םג תאזה "הפינע"ה הקיספל תפרצמו ,תושעל דוע הלידגמ הנידמה .4
:רמאנ הטלחה התואב לבא ,(אנהכ הביבא) 2343/00 פ"שב

ןיא ... העבקנש הכלהה יפ-לע יכ ,רמוא םירבדה תישארב
ונל אצמנשמ ... .קוח יפ-לע ררע תוכז ונינפלש תררועל תדמוע
.יינפל חנומ ןידכ ררע ןיא יכ עדנו ףיסונ ,ךכ
העיבקה ןיינעל אלא "ןידכ הטלחה ןיא" םג אליממ ,"ןידכ ררע ןיא" םאו
תא םותסל ידכו ,ךרוצה ןמ הלעמל") ךשמהבש םירבדהו ,"ןידכ ררע ןיא"ש
םא םיעדוי אל וליפא ונחנאו ,ןידכ הטלחהבש בגא-תרעה וליפא םניא ("... ללוגה
.פ"שבה התואב ןוידל ללכב דמע הזה אשונה לכ

תושר תושקב תוחודה תוטלחה ףלא םג בולדיש תכלה יפל ,דובכה לכ םע .5
."ללוגה תא תומתוס" ןניא רערעל

םישועה "הצק-יציפמ" םנשי "הפינע הקיספ" יורקה רקשל יכ ליעל וניאר .6
-םותב הצק-תציפמכ תקזחומ הניא רשא ,הנידמה ,ךדיאמ ,לבא ,בל-םותב תאז
.בל

-יציפמל ןוילעה ש"מהיב 'בכ תא ףרצל ידכ ץמאמ לכ השוע הנידמה תעכ .7
.תאזב חילצהל הל תתל רוסא .הזה רקשה לש בל-םותב אלש הצק

םיצוקישו תונובלע תחטהב לחוב אל םג דלפניא ןולא ד"וע יכ ןייצל שי .8
לש הרואכל יעדמ חותינב קסעו הגש םולשה טפשמ תיב") אמק ש"מהיבב
קדקודמ ןויעכ הארנש המ ךותמ הבתכנ ןידה תערכה" ;"...ןרציה תוארוה
"זעה" אמק ש"מהיב 'בכש םושמ לכהו - ("('נ 'ש - ... לבא) ןרצייה תוארוהב
לש ןתאירק ךמס לע (4132/00 פ"ערב שקבמהו ןנד תשקבמה) םימשאנ ינש תוכזל
לכב יחרכה הלבק-יאנת איהש ,תילגנאה הפשב תובותכה ,ןרצייה תוארוה
.אמק ש"מהיב 'בכ לש ותעידיב אליממו ,לארשי תנידמב םיטפשמל תואטלוקפה

ש"מהיב 'בכ תא ףדגמו ץימשמ ,דלפניא ןולא ד"וע ,הבישמה כ"בש ינפל .9
,"שקבמה ימוכיס תובקעב ,םרשקהמ םירבד תאצוה ךות ,ןיעטוקמל ארק") אמק
םא קודביו ,הליחת ומצע טושקיש יוארה ןמ ,("... םירבדה ךשמהמ םלעתמ"ו
.אמק ש"מהיב 'בכל סחיימ אוהש םיאטחה םתואב אטוח ומצע אוה ןיא

אמק ש"מהיב 'בכ תא םישאהל זעמ ,רומאכ ,רשא) דלפניא ןולא ד"וע .10
תא "ףפוכמ" אוהו ,ול חונ אלש המ לכמ םלעתמ ומצעב ,("םירבדמ תומלעתה"ב
.תשקבמה י"ע ןחבמל ודמעוה רשא תולאשה

הסחייתה אל תמייקה הקיספה לכ יכ תשקבמה לש התנעט ,לשמל ,ךכ
הרקמ לכב םיעדוי אל ונחנאו ,דבלב "ידלש"ה ןפואב אלא ,רישכמה לש ותונמאל
.הדידמה העצבתנ םהב םיאנתה ראשו חווטה ויה המ הרקמו

הדידמה םא ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ותטישל יכ תשקבמה הנעט דוע
יפל - ש"מק 300 הארמ רישכמהו ,םירטמוליק (האמ) 100 לש חווטמ תעצבתמ
חווטב וליפאו ... ןורחאה ש"מקה דע תקייודמו הנימא תאזה הדידמה הקיספה
!יפוס-ןיא

היפל הזית ונל "רוכמל" הסנמ אוה ?דלפניא ןולא ד"וע ךכ לע רמוא המו
אוה השוריפ ,רישכמה לש תוירשפאה ויתולבגמל תסחייתמ הניא רשא הקיספ
...תולבגימ ןיא רישכמלש

"הרואכל יעדמ חותינ"ב אמק ש"מהיב 'בכ תא םישאמ רשא ,דלפניא רמ .11
,ךכל תויחמומה ול היהתש ילב ,תולגה ךרואכ הכורא תיעדמ האצרה ונל ןתונ
וירבחו אוה ,הזה רבדכ םישוע ונחנאשכ לבא) ש"מהיב 'בכ תושר תא שקבל ילבו
... ל"ר ,"תודבוע תבנגה"ב ונתוא םימישאמ

תיב לש היצנגילטניאב לזלזמ ,ךרדה ךרוא לכל העטמו העוט דלפניא רמ .12
הניאו ,תדבוכמ הניא ותבוגת - באכה םע םגו - דובכה לכ םעו ,הז דבכנ טפשמ
.טפשמה תיב ירעשב אובל הייואר

.הבישמה תבוגת תא קוחמל שקובמ ןכ לע רשא .13

.הנידמה תבוגת לע בישהל תושר ןתיל שקובמ ןיפולחל .14


ד"וע ,רינ החמש
תשקבמה כ"ב

הנידמה תוטילקרפ :קתעה

:ךשמהל
!םלשנ אלו םת

הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת

הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח