ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסהדבועבש-הקזחש םשכ .וט
תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ
!תנייאתמו

ילארטיינ החמומ ללוכ - םיחמומ תויודע ואבוה הניטסק ד"ספב .1
ותוא הרק 2 יסר'ג וינ תשרפב םג .ונכ לע רזח קפסהו - ד"היב םעטמ
םתוא לע םג הלועה חווטב התייה ןנד הרקמב הדידמהש ןוויכו ,רבדה
םא הלאשה תא בר-ןויע-ךירצב ריאשהל ונא םילוכי ,לגר 1,000
תוכירצ טפשמה תיב ותוא י"ע תונחלסב ולבקתנו םש ולעוהש תויהתה
.ונלצא תונחלס התואב לבקתהל

יפל תכרעמה תא "תבייחמ הניא" תיאבצה הקיספה יכ הנידמה תרמוא .2
תבוטל תלעופה ,םיה תונידממ הקיספה לבא .טפשמה יתב קוח
!?איה הבוט ןכ ז"לממה

-הקזחה ,הנוילעה האכרעה י"ע תרצונה ,הקוספ הכלהל דוגינב .3
תויאר תובוג רשא ,תוינוידה תואכרעה י"ע אקווד תרצונ הדבועבש
"םיבר םירקמב" םירבטצמ םיאצמימה רשאכו ,םיאצמימ תועבוקו
- "הדבועבש הקזח" - ללכה-תלחנל םיכפוה םה ,(ימדק לש ונושלכ)
ןכתיי אלו ,תקחשנ םג איה ךכ ,תרצונ הדבועבש-הקזחהש םשכ לבא
וליאו ,הקזחה תא רצויה ,ינוויכ-דח םותסש ושמשי טפשמה יתבש
.ךפיה תא ןעוטה לע הייארה לטנ ראשיי םלועל ךופהה ןוויכב

יבגל "הדבועבש הקזח" הרצונ ינמחר תשרפב יכ רמאנ םא םג ,ךכיפל .4
.רתוי תרחואמה הקיספ םע קד דע הקחשנ וז - ז"לממה תונימא

- תונברדכ םירבד - ליבקמה בישמה לש וימוכיסל ג-ב.1 'עסב רומאה .5
עדמה ולגי דיתעב" ,"רבטצמ עדי" םייוטיבהו ,הז ןיינעל םג םיאי
,תפסונ הקיספ ללוכ - "ןויסנהו" ;םיירטס-וד םניה 'וכו "ןויסנהו
.תוקפס הלעמה

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
תויביטקלפרה לע .זט

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח