ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסליעל רומאה תלוחת לע .די
ןנד הרקמב

יפ טעמכ ונייהד ,םירטמ 500.9 חווטמ העצבתנ ןנד הרקמב הדידמה .1
לכ ןיא יכ עגרל חיננ לבא ,ןרצייה לש ילמינימה םומיסקמה םיינש
."תויביטקלפר"ה ןיינעב תרערעמה תקדוצ יכו ,ןרצי-תוארוה

היהי אל ,ןירדהמל ואלומ תושירדה ראש לכש תיביטאטנט החנה ךותמ .2
חווטבו ,ללכב רישכמה לש "תיתומכ"ה ותונימא יהמ עובקלמ סונמ
.טרפב רומאה

לא תונפל אלא ונל ןיא ,תאזה הדוקנל רשאב תויאר ואבוה אלש ןוויכ .3
עובקלו ,"הדבועבש הקזח" וא ,"תיטופיש העידי" תרצויה הקיספה
דוע ךירצ וניא רשא הזככ הקיספה י"ע רכומה תועטה רועיש והמ
בכרה לש "תויביטקלפר"ב ,הדידמה חווטב בשחתהב לכהו - הייאר
רטמאראפ לכבו (רתויב הכומנכ התוארל שי ,החכוה אל וזש ןוויכו)
.הקיספה וא ןרצייה י"ע רכומה רחא

לש ותונימא יכ תיטופיש העידי תמייק יכ עבקי ש"מהיב 'בכ םא .4
,ךדיאמ ,םא לבא ,הייעב לכ ונל ןיא יזא - "תיטולוסבא" איה ז"לממה
(קויד-רסוח וא) קויד-תמר לע תיטופיש העידי שיו ,תאזכ העידי ןיא
י"ע הארקנש יפכ הדידמהמ תאזה תועטה תא תוכנל ךרוצ היהי ,תרחא
ןירדהמל ואלומ תושירדה ראש לכש החנהב ,ןבומכ ,לכהו ,רישכמה
.(ןיקלוח ונא ךכ לע םגו)


:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח