ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
העיבתה לש
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

ז"לממה םא חוכיוה לכ ,ןלהל רומאה רואלו ,ליעל רומאהמ הלועכ .1
, "הסאפ" ,רבעה תלחנ םויכ וניה ,"ןימא אל" אוהש וא "ןימא" אוה
דודמל ןתינ םא הלאשב רבד יצחו רבד ונל ןתונ אל רשא ,רקע חוכיו
םירטמ 500.9 לש קחרממ ,םירטמוליק הרשע לש קחרממ ותועצמאב
.רחא ןותנ קחרמ לכמ וא ,(ןנד הרקמב היהש יפכ)

רשא טעמה םג רשא) ינמחר ד"ספב אל ,רבד יצחו רבד ןיא הזה ןיינעבו .2
תוחודה תוטלחהה לכב אלו ("החנמ" הכלה אלא רצוי וניא וב שי
,רשא - ברעהו-םכשה תפנפנמ העיבתה ןהב - רערעל תושר תושקב
,ןכו ,ל"נה בולדיש תכלה ואר) הקוספ הכלה תרצוי תורצוי ןניא ,עודיכ
ףרוצמ) היתובקעב ךלוהה ,גרבדלוג ביבא ,7972/98 פ"ער ,לשמל
.(('ב חפסנכ

לכב ,רשא לע ,ולש-והזח לע הנושארבו שארב מ"חה הכמ הז ןיינעב .3
,תוזחל היה ךירצ רשא תא תוזחמ ויניע וחט ,ז"לממה דגנ ותמחלמ
,הנידמה תוטילקרפל תדחוימ הדות הז ןיינעלו ,ןלהל טרופמכ לכה
הצמיא ,ינמחר ד"ספמ ליצהל ןתינה תלצהל ףסאמ-ברק הלהנב ,רשא
,ךליאו 4 'עס ,'ט קלח ,ןלהל 'ר) ןמזה לכ ול ןעט מ"חהש המ לכ תא
,(231/99 פ"נד) תאזה הייגוסב ףסונ ןוידל הריתעל התבוגת םע דחי
.('א חפסנכ הלא םימוכיסל ףרוצמ הקתעה רשא

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח