ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיס70146/00 פ"ע
בוטיחא 'נ תטפושה 'בכ ינפב

יזוחמה טפשמה תיבב
ופי-א"תב

לארשי תנידמ :תרערעמה

ד ג נ

,הבח תילגיס :הבישמה
,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע
,44281 אבס רפכ ,'ג - 1 ליג לועשמ
09-742487300 'סקפ ,051-520000 'לט


ביגהל תושר תשקב
העיבתה ימוכיס לע

םצמוצמ ףקיהב םג ולו ,העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושרה תשקובמ
קר אלא ,המצע הבוגתה הניא וז השקב .דומע יצח וא דומע לש
.ביגהל תושרה תא תתל עודמ םיקומינה


השקבה יקומינ

הכישממו ,הנורחא-םכסמה ןורתיב הערל-שומיש השוע הנידמה .1
לא תקולחמב-יונשהמ ןוידה תא הטיסהב ,ש"מהיב 'בכ תא תועטהל
.תקולחמב-יונש-אלה

ש"מהיב 'בכ הל בצק קשא םידומעה תשולש יכ לע תנייכבתמ הנידמה .2
השידקמ איה תאזה תמצמוצמה תרגסמב םג לבא ,הל םיקיפסמ םניא
תונימאה תלאשב ןוידלו ,מ"חה םע תישיא תונבשחתהל בחרנ םוקמ
ריהצה - וימוכיסל 1 'עס ,'ד קלחב - מ"חהש ירחא ,"תיאליטרע"ה
אוה LTI - 20-20 יורקה רישכמהש וילע לבוקמ" יכ (!!!ךכ) "תיגיגח"
."הדוקנ .ןימא

ןתויטנאוולר ,תונשרפ ןיינעב ש"מהיב 'בכ תא העטמ םג הנידמה .3
.םהילא תופרוצמהו ,הימוכיסב תורכזנה תוטלחהה לש ןתלוחתו

רבכ החכוה" רישכמה לש ותונימא ויפל רקשה לע תרזוח הנידמה .4
,ינמחר ד"ספמ ץוח דחא הרקמ וליפא הארתש ילב - "םיבר םירקמב
.תקולחמב-יונשה

קלחב ונדמע וילע ,הירכוסהו דליה קחשמ תא קחשל הכישממ הנידמה .5
.הבישמה ימוכיסל ,3 'עס ,'א

.רומאכ , ביגהל תושרה תשקובמ ןכ לע רשא .6


ד"וע ,רינ החמש
הבישמה כ"ב


'סקפב ,ןירשימב ,מ"מפל :קתעה


ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח