ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקב:סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב ותועט

ןושארה ןחבמה יכ (.א.7 'עסב) ועבקב יזוחמה ש"מהיב 'בכ קדצ .1
ועבקבו ,"רישכמה תונימא ןחבמ" אוה תוריהמ תריבעב העשרהל
ןפוא ןחבמ" אוה תוריהמ תריבעב העשרהל ינשה ןחבמה יכ (.ב.7 'עסב)
."רישכמה תלעפה

ןיינעב" יכ - ךשמהב דימ - ועבקב יזוחמה ש"מהיב 'בכ העט םלואו .2
."דבלב ןושארה ןחבמה ביבס דקמתמ תקולחמה לש הרקיע ,ונינפבש

האירק תתל לגוסמ אוה וב חווטב רישכמה לש ותלעפה ,דובכה לכ םע
לש אלו הנוכנה הלעפהה ןפוא לש ןיינע הניה תקייודמו הנימא
.רפורפ "תונימא"

,274 ,(1)מ ד"פ ,קלופ 'נ י"מ ,59/86 ע"ר הז ןיינעל 'ר
פ"ע ,י"מ 'נ קלופ ;3 'מע ,7 'בוח ,'א ךרכ ,הרובעת ד"פ
-חווטל עגונה לכב - (5 'מעב ,םש) 83/85 ש"ב
פ"ע ;(KR-11 - ה תלעפהל (םירטמ 350) םומיסקמה
עגונה לכב - 40 ,(5)ומ ד"פ ,י"מ 'נ ןייטשנוארב ,5345/90
.(KR-11 -ה תלעפהל (םירטמ 300) םומינימה-חווטל

םתונשרפ לע רשא ,ןרצייה תוארוהמ םלעתנ םא םג ,דובכה לכ םעו .3
רשא אוה - םלועה לכב דחא ןיד קספ קר ונשי ןיידע ,רגיתה ארקנ
- 2 יסר'ג וינ םשב יזוחמה ש"מהיבב תשקבמה ימוכיסב ארקנ
אוהו ,הלעפהה חווט לש היצקנופב ז"לממה לש ותונימאל סחייתמה
חווטה יבגל םגו ,(םירטמ 304.8) לגר 1,000 לש םומיסקמ-חווט עבוק
."תויהת" ינימ לכ ריאשמ ומצע אוה הזה

יפ טעמכ ונייהד ,םירטמ 500.9 חווטמ הדידמה העצבתנ ןנד הרקמבו .4
!ןרצייה תוארוה יפ לע ,העשרהל חוטבה חווטהמ םיינש

יתנייצש יפכ" יכ ,היינש הקסיפ ,9 'עסב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ רמוא .5
."גייס לכ אלל הקיספה י"ע הרכוה ... רישכמה תונימא ,ליעל

,"גייס לכ אלל הרכוה" אל רישכמה תונימאש קר אל ,דובכה לכ םע
אוהדש םירבד ומצע יפמ טטצל רמייתמ יזוחמה ש"מהיב 'בכש אלא
!רמא אל ללכ

לכ םירכזאמו םיטטצמ הלחתהב :העודי הלאה םירבדה לש הקימנידה
- ארוקה וא - טטצמה רשאכ ,ךכ-רחאו ,רכזאלו טטצל רשפאש המ
דע-קפואמ הביחרמו תונשרפה האב ,םירומא םירבדה המב חכוש רבכ
!קפוא

ךרד-תציפק"כ הלאכ םירבד רידגה רבכ ומצע ןוילעה ש"מהיב 'בכ
.המוד והשמ וא ,"תיגול

ןיא יזוחמה ש"מהיב 'בכ י"ע תרכזואמה הקיספה לכב ,דובכה לכ םעו .5
תולבגמל - רתויב תיבגאה ףא וא ,רתויב תיחטשה ולו - תוסחייתה
.ןרצייה לש תולבגמה ללוכ ,םיגייסלו

ןפואב אלא ,רישכמה לש ותונמאל הסחייתה אל תמייקה הקיספה לכ
חווטה ויה המ הרקמו הרקמ לכב םיעדוי אל ונחנאו ,דבלב "ידלש"ה
.הדידמה העצבתנ םהב םיאנתה ראשו

וניא רישכמהש ןעוטה" יכ (עצמאב ,6 'מעב) יזוחמה ש"מהיב 'בכ רמוא .6
לטנה וילע ,תגייוסמ ותונימא ונייהד - םימייוסמ םיחווטב ןימא
.('נ 'ש - רוקמב תושגדהה) "חיכוהל

"תיגול ךרד-תציפק" יזוחמה ש"מהיב 'בכ עצבמ הלאה םירבדב
:הלופכ הציפק - השעמלו ,תפסונ

ןימא וניא רישכמהש" הנעטה תא ןעוטה יפב םש אוה - תישאר
;"םימייוסמ םיחווטב

רבדב הנעטכ התוא רידגמו הנעטה תא "גרדשמ" אוה - תינשו
."תגייוסמ ותונימא"

לש חווטמ תעצבתמ הדידמה םא ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ותטישל .7
הקיספה יפל - ש"מק 300 הארמ רישכמהו ,םירטמוליק (האמ) 100
... ןורחאה ש"מקה דע תקייודמו הנימא תאזה הדידמה

קייודמו ןימא רישכמה יכ יזוחמה ש"מהיב 'בכ רמוא השעמל .8
!יפוס-ןיא חווטב םג תיטולוסבא

יכ רמואו אמק ש"מהיב 'בכ קיחרמו

...!תמאב ,ונ :וניתומוקמב ןנירמא ךכ לעו

חיננ" תרתוכה תחת ,יזוחמה ש"מהיבב תשקבמה ימוכיסל 'ח קלחב .9
:רמאנ ,"?'תונימא' תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש

לאיחי רמ לש ותודע לע ססובמ ינמחר ד"ספ יכ ןייוצי .14
- שממ תודע התואב - רמא ריאי-ןב רמ לבא ,ריאי-ןב
ףרוצמ ותודע קתעה) "העוט וניאש רישכמ ןיא" יכ
.(אתכמסאכ אלא ,הייארכ אל ,'ד חפסנכ

- טפשמה תיב לש ותעידיב םג ןכ לעו - איה תומסרופמה ןמ השעמל
.הברהב םא ,תצקמב םא ,העוט וניא רשא רישכמ ןיאש

וא ,"תינורקע"ה המרב קר תונימאה העבקנ דוע לכ ,ןכ לעו
תא קר ונרבע ,"תיתומכ"ה המרב תונימאה העבקנ אלו ,"תידלש"ה
:ךרדה תיצחמ

ןועטל לוכי אל םשאנהש ,דחמ ,איה ,ונניינעל ,"ךרדה תיצחמ"ו
,םישימח תחא םעפ הארמ רישכמה תיתימא תדדמנ תוריהמ התואבש
םעפו ,םישימחו האצמ סונימ תחא םעפ ,םישימחו םייתאמ תחא םעפ
.ספא תחא

- רישכמה תונימא רבדב העיבק לכ יכ איה תשקבמה לש התנעט .10
אוהש עודי םהב םיאנתב לעפוה רישכמהש ךכל ףופכב איה םלועל
- היפ לע םיאצמימ תעיבקל שמשל הייושע רשא האירק תתל לגוסמ
.םיאנתה םתואל ףופכבו

ושרדנ ,ומצע יזוחמה ש"מהיב 'בכ י"ע רכזואמה ,ןייטשנוארב ד"ספ דע .10
תורמל ,"תוחא ןיא רטושל" יכ חיכוהל תוריהמ תוריבעב םימשאנה
(רטושה לש ףא ילואו) םשאנה לש תיפיצפסה ותעידיב וניא הזה רבדהש
רובעל :"שדחמ רופיסה לכ תא ליחתהל" םימשאנהמ םישרוד תעכו -
- םניחה-תועשרה ינוילימו יפלא תואמ תייוור - םיתחתחה ךרד תא
.תינייטשנוארב-הרפה הפוקתב םימשאנה ורבעש

.וניתומוקמב תאזכ תעדה לע הלעי אל

:ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל
ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח