ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסרקש אוה רקש ונרמא .בי
רקש אוה

יקספ לש בר רפסמב העבקנ" רבכ ז"לממה תונימא יכ תנעוט הנידמה .1
-בוש וילע םירזוח רשא רקש יכ רמואה ללכה תא ונרכזה רבכו ,"ןיד
-רבד היה וליאכ וילא םילגרתמ תוירבה ףוסב ,תובר םימעפ ,בושו
.תמא

תאז םישוע ולש "הצקה-יציפמ" םא םג ,רקש אוה רקש אוה רקש לבא .2
האולמב תמאה תא תעדוי איהש הילע הקזח ,וזככ ,הנידמה .בל-םותב
,בל-םותב הציפמכ תקזחומ הניא איהו ,עבקנ אל וא עבקנ רשא לכב
.המה בל-ימת היחולש םא םג

פ"ע) ינמחר ד"ספב איהו ,דבלב תחא םעפ קר העבקנ ז"לממה תונימא .3
.(747/96 א"ת

,ףולב אלא וניא "הפינע הקיספ"כ הנידמה י"ע םוי-םוי גצומש המ לכ .4
לע תנעשנה ,הכופה הדימריפ הניה "הפינעה הקיספ"ה לכש םושמ
ןידה יקספ ראשמ דחא ףאו ,ינמחר ד"ספ אוה ,תחא יתדוקנ דוקדק
.קוזיחל ןטק ריגרג וליפא ולשמ ףיסומ וניא

-לע-ןבא וב הראשנ אלו - ינמחר ד"ספ תא תאזה הדימריפהמ אצוה
.ןבא

יפלש םושמ ,רבד הפיסומ הניא ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש הקיספה םג .5
תרצוי הניא רערעל תושר תשקב החודה הטלחה ,ומצע-ולש הקיספה
.(ליעל האר) הקוספ הכלה

אל ףאו - הלאשל סנכנ אל ןוילעה ש"מהיב 'בכ םג :תאזמ הריתי
חווט הזיאמ ,אוה ןימא הזה רישכמה המכ דע - רבד קוספל רמייתה
רישכמה לש תועטה ירועיש םהמו ,םיאנת וליאבו ,וב שמתשהל ןתינ
.םינותנ םיאנתו חווט לכב

תעיבק" אלא הניא אוה ןימא ז"לממהש העיבקה םג :התעמ רומא .6
םושב השענ אל תאזו ,ןכותב התוא אלמל שי רשא ,"דלש" וא "תרגסמ
.ןוילעה ש"מהיבב אלו ,ינמחרב אל ,ד"ספ

העידיה תייגוסב "רפס-תיב השוע" ד"היב 'בכ הניטסק ד"ספל 6 'עסב .7
ןיזיעלמה לכלו .ןיינועמה לכלו העיבתל - הדבועבש הקזחהו תיטופישה
ורהזיה :רמאנ ונא ,תוכלה קוספל יאבצה ד"היב לש ותוכמס רסוח לע
.הרות אצת םהמש ,םיינע ינבב

ש"מהיב 'בכ לש איה תמייקה הדיחיה הכלההש ןוויכ :דועו תאז .8
קוחה ןבומב ,"החנמ" הניא וליפא תאזכ הקיספו ,ינמחר ןיינעב יזוחמה
ןמזומ ש"מהיב 'בכ ,יזוחמ ש"מיב לש םירחא םיבכרה יבגל ,ללכב וא
."ירוקמ" ןפואב רומאה 6 'עס תא ץמאל

בישמה ימוכיסל ז"ט חפסנ) אנהכ הביבא תשרפב :בגא-תרעה .9
ןיינעב ונייהד) "ונלש ונניינעב" יכ ןישח 'מ טפושה 'בכ רמוא (ליבקמה
תורצוויה לש הז בלש ונרבע" (ז"לממה תונימא לע הדבועבש-הקזחה
... 'וכו ,"תיטירק הסמ"

יכ ,םש ,"םירבדה תישארב" ,רמוא ומצע ןישח טפושה 'בכש אקע אד
-לע ררע תוכז ונינפלש תררועל תדמוע ןיא ... העבקנש הכלהה יפ-לע"
לעו) ... הטלחה לע ררע תוכז הנקמ קוחלש (ה)74 ףיעס ,ןכא .קוח יפ
.יינפל חנומ ןידכ ררע ןיא יכ עדנו ףיסונ ,ךכ ונל אצמנשמ (ןכ

הניחבמש ירה ,םייק וניאש ררע תרגסמב ורמאנ םירבדהש ןוויכו
םגו ,תיטרפ העיד קר אלא ,"בגא תרעה" וליפא םה ןיא תיטפשמ
התוא תא ראבה ןמ תושמל ולכוי אל םימכח ףלאש ךכל תפסונ החכוה
.ליעל ,'ב קלחב ונרביד הילע ןבאה

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
םייניב-םוכיס .גי


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח