ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסםייניב-םוכיס .גי

ז"לממה לש ותונימאל רשאב ברעהו-םכשה תורכזנה תואתכמסאה לכ .1
לבא ,("ןבל/רוחש" וא) "אל/ןכ" תלאש לע הבושת תתל תורמייתמ
.הנוכנ הניא תאזה הלאשה

רשאכ קר תירשפא רישכמה לש ותונימא ןיינעל "אל/ןכ" תבושת
."אל/ןכ" תודידמ ןתונ ומצע רישכמה

"המידק" עסונ דדמנה בכרה םא קר ונל בישהל ךירצ היה רישכמה םא
הניא רשא ,תיאליטרע "תונימא" לע רבדל היה רשפא ,"הרוחא" וא
."הדידמ תואיגש"ל הנותנ

"ספא" תוריהמ וליפא םיברב המסרפתה רשא הקינורכה יפל יכ ןייוצי
,ןלהל 'ר) 2 יסר'ג וינ ד"ספמ הלועכו ,הזה רישכמב תויעב תררועמ
םירבסה ןתונ לבא ,ךכב הדומ (ןרצייה) םותחנה םג ,4 'עס ,'ה קלח
.םיקפקופמ

231/99 פ"נדל הנידמה תבוגתו 2 יסר'ג וינ רואל תוחפל) םויכ לבא .2
רשא תיתומכ הלאש איה ז"לממה לש ותונימא יכ םיעדוי ונחנא (ל"נה
רתוי תיניצרו תפקמ החכוה ךירצמה ,"רופא"ה םוחתב םש-יא תאצמנ
.ינמחר תשרפב "קספנ"ו השענ רשאמ

וכמתסה אל ,םש ,תיללכה העיבתהו ,יסר'ג וינ תרטשמש איה הדבוע
ןוויכ ,םהל עודי ומויק קפס אללש ףא) ינמחר ד"ספ אוה ,2 רימז לע
עודמ רורב אלו ,(ונתא םגו םתא םג בטיה "תשורמ" רישכמה ןרציש
רמוא ד"ספ ותוא רשאכ דחוימב ,םהילע ךמתסהל םיכירצ ונחנא
תויהת םש וראשנ ןיידעו ,"תמלשוממ הקוחר" התייה םש הקידבהש
.תורבסומ-אל

תא תוארמ וניניע וחטש ךכב אוה ןולשיכהו ,ונלשכנ ונלוכ הזה אשונב .3
תבושת ןיא תונימאה תלאש לעש ונייהד ,ליעל ,1 'עסב רומאה
."אל/ןכ"

ושעש המ תא תושעל ליחתנו ,הזה ץעהמ ונלוכ דרנש ןמזה עיגה .4
הלחתה התייה םש ,לשמל ,יסר'ג וינב וא הניטסקב ,ונתיאמ םייניצר
ליבוהל ךירצ תאזה היישעה תא לבא .ךשמה הכירצמה ,תמייוסמ
.המישאמה-הנידמה ונייהד ,ורבחמ-איצומה

-חווטל דע תוחפל - ץעהמ הדיריל םלוס לש ותישאר הז קית יהי ול .5
רבדב ןרצייה תוארוהל ףופכבו םירטמ 300 לש הדידמ
םג יכ ,רתוי תמלשומ הקידבב ,ררבתיש דע תוחפלו ,"תויביטקלפר"ה
.ונרכש הז היהו - הקיפסמ הניא תונימאה הלאה םיחווטב

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח