ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסםיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי
ותסיע לע םותחנה לש

ךות ,המצע הנידמה לש םימותו-םירואה תעכ בשחנ 2 יסר'ג וינ ד"ספ .1
ךרעה ןיינעל ללוכ ,םדוק הלגד םהב םימדוק תונורקע תחנוז איהש
,[בלושמ חסונ] טפשמה יתב קוחל ץוחמ תואכרע לש ימידקתה
םינשמ" םהש ךכב םירחא המישאמ דוע איה ליעל רומאכו) ב"משתה
.("םתנעטל סיסבה" תא "תעל תעמ

טפושה 'בכ י"ע ורדגוה 2 יסר'ג וינ ד"ספל דוסי ושמיש רשא םייוסינה .2
עיגהל ידכ ,דובכה לכ םע ,לבא ,"םימלשומ תויהלמ םיקוחר"כ ומצע
.םלשומ תויהל בייח יוסינה ,"ריבס קפס לכמ הלעמל" לש תואדוול

- מ 0.8 % - ב התלגתנ םימלשומ-יתלבה םייוסינה תרגסמב םג לבא .3
תועטל רבעמ "רבסה הל ןתינ אל רשא תטלוב תועט" םירקמה 1908
"םיכסמ" ןרצייה הב תועטה םתסה ןמ ,וז) העש\ליימ -1מ רתוי לש
זוחא טעמכב תועטו ,יניצר אל הז תוקידב -2000מ תוחפ :"תודוהל
,ריבסה קפסה רדגל תיפיצפס הדידמ לכ הסינכמ איה םג םירקמהמ
הניא וזיאו ,זוחא ותואל "תסנכנ" הדידמ וזיא םיעדוי ונא ןיא ירהש
.המש תסנכנ

םיחיינ םימצע עודמ רישכמה לש ואיצממ לש וירבסהל רשאב .4
תשקבמ ,םתסה ןמ ,הנידמה םתוא - תוהובג תויוריהמב "םיעסונ"
.םיענכשמ םניא הלא םירבסה - 2 יסר'ג וינ לש "רוניצ"ה ךרד ץמאל

תדידמל קר ןנכות רישכמה יכ "ריבסמ" רישכמה לש ואיצממ
.תוחיינ תורטמ לש ןתוריהמ תדידמל אלו ,םיעסונ םיפוג לש םתוריהמ
לכ םע ,לבא ..."ךכל םישורדה םיפסכה תא עיקשהל הצר אל" אוה
תאו ,תרחא תוריהמ לכ לש יטרפ הרקמ איה ספא תוריהמ ,דובכה
.םימשאנה לש םתוריחו םדובכ לע ולגלגת אל ןרצייה לש תונצמקה

רבכ איה םא :ש"מק 0.001 תוריהמ יבגל ןרצייה רמוא המ ןיינעמ
םאו ,לדבהה המ הלאשה תלאשנ ,רישכמה תניחבמ ,"העיסנ" רדגב
,"לובגה תדוקנ" איה ןכיא הלאשה תלאשנ ,"הדימע" רדגב ןיידע איה
."העיסנ"ה ןיבל "הדימע"ה ןיבש "רפת"ב הרוק המו

,הנעמ תויהל לוכי אל םגו ,ד"הספב הנעמ ןיא הלאה תולאשה לכל
הרדס עצבמ אלא ,ןירשימב תוריהמ דדומ וניא הזה רישכמהש םושמ
תונתשה לש היצקנופכ תוריהמה תא בשחמו ,חווט תודידמ לש
.ןמזה רושימב םיחווטה

םידדמנה םיחווטה לכ ,תחיינ הרטמ לא ןווכמ הזה רישכמה רשאכ
איה םאו ,ספא תויהל תבייח תוריהמה ןכ לעו ,םיהז תויהל םירומא
ןכא אוהש המ תא עצבל הייעב הנשי הזה רישכמלש אטישפ ,ספא הניא
.חווט-תודידמ לש הרדס ונייהד ,עצבל ,רמייתמ ,וא ןווכתמ

םידעה ןכוד לע ולגר ףכ תא ביצהל ןיידע זעה אל רישכמה לש ואיצממ
ויפלכ יסר'ג וינב ש"מהיב 'בכ לש תונחלסה תאו ,לארשיב טפשמ תיבב
תדימש םושמ ראשה ןיב ,ןאכ םימשאנה לש םבג לע ץמאל ןיא
תיב אלו ,LEX FORI - המ קלח איה ,תונחלסה-רסוח וא ,תונחלסה
.תלבסנ יתלב וא תלבסנ הניה וזכו-וזכ תועט םא ונל רמאי רז טפשמ

תונקסמו םייתדבוע םיאצמימ ללוכ 2 יסר'ג וינ ד"ספ :םוכיסלו .5
.תויטפשמ

הליגש תוקפסה רואלו ,ומצע אוה עבקש םייתדבועה םיאצמימה רואל
ירועישל םירבסהה-רדעהלו םייוסינה לש םתוקיפסמל סחיב ומצע אוה
לבקל ןיא םג אליממו ,רישכמה יבגל ותונחלס תא לבקל ןיא ,תועטה
.לגר -1,000ה חווטב תודידמ יבגל וליפא - תיטפשמה ותנקסמ תא

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח